I-7755-2018

demjanchuk

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

Керівник геологічного музею

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Свинко Й. М. Геологія та рідкісні мінеральні утворення Тернопільської області / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2019. – 84 с.
  2. Шегда І. В. Аналіз і оцінка смертності населення Тернопільської області / І. В. Шегда, П. М. Дем’янчук // Четверті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.). – Суми, 2019. – С. 203– 206.
  3. Свинко Й. М. Розвиток охорони природи в Тернопільській області в 60-90-х роках ХХ століття / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку (24-26 травня 2019 р., м. Суми). – Суми, 2019. – C. 119–124.
  4. Свинко Й. М. Нарис з історії дослідження неотектоніки Західного Поділля / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук // Туризм, географія, краєзнавство : актуальні проблеми теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 196–204.
  5. Біобібліографічний покажчик / уклад. : О. Я. Кульчицька, П. М. Дем'янчук ; авт. передм. : М. О. Алексієвець, А. Б. Богуцький, Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик. –Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019. – 132 с.
  6. Дем’янчук П. М. В. В. Докучаєв як геолог і геоморфолог / П. М. Демьянчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 13–18.
  7. Дем’янчук П. М. Євген Лазаренко – видатний вчений ХХ століття / Н. М. Турецька, П. М. Демьянчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 82–88.