Аксьонова, О. П. Орієнтовні плани-конспекти на серію уроків з фізичної культури для учнів різних вікових груп [Текст] / О. П. Аксьонова. – Запоріжжя : [б. в.], 2005. – 102 с. 1 прим.

Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства [Текст] : тези й матеріали обл. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю утворення ТДПІ ім. Я. О. Галана / відп. ред. М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1990. - 164 с.

3 прим.

Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2007 р. / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець та ін. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 112 с.

6 прим.

Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх" [Текст] : досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2007р. / редкол. : В.Кравець, Г.Терещук, Е.Вільчковський та ін. Т.1. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 252 с.

3 прим.

Антонович, Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво з практикумом у навчальних майстернях [Текст]. Ч. 11 : Навчальний посібник для студентів художньо-графічних фак. пед. ін-тів, учнів пед. училищ і вчителів образотворчого мистецтва й худож. праці / Є. А. Антонович, М. Р. Селівачов. - К. : РНМК, 1993. - 113 с. 1 прим.

Аппельфельд, А. Сторінки мого життя [Текст] / Арагон Аппельфельд ; пер. з івриту В. Радуцький, П. Рихло. - К. : Самміт-Книга, 2011. - 220 с. - ISBN 978-966-7889-62-3

1 прим.

Бабій, В. Л. Ethics of translation and interpreting: a Guide to professional Conduct [Текст] = Етика перекладу: правила професійної поведінки : Посіб. для студ. спец. "Переклад" / В. Л. Бабій, О. З. Стельмащук. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 104 с.

2 прим.

Бабій, Л. Б. У пошуках дефініції літератури: функціонування при зміні парадигм. Англо-американський контекст [Текст] : посіб. для студ. випускних курсів філол. відділення / Л. Б. Бабій ; наук. ред. Р. Т. Гром'як. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 104 с.

1 прим.

Балей, С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології [Текст] / С. Балей ; [пер. з пол. Н. Ткачової і С. Ткачовова]. - Тернопіль : ТЕІПО, 1995. - 45 с. - 1.00.

56 прим.

Барановський, В. С. Тестові завдання з фізичної і колоїдної хімії [Текст] : навчальний посібник / В. С. Барановський. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 88 с.

2 прим.

Бартов, О. Стерті [Текст] = Frased : зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / Омер Бартов ; пер. з англ. мови С. Коломійця. - К. : Зовнішторгвидав України, 2010. - 300 с. - ISBN 978-966-8274-23-7 : 20,00.

1 прим.

Батирова, Г. Ш. Генетика [Текст] : навч.-польовий практикум / Г. Ш. Батирова. - Тернопіль : ТНПУ, 2004. - 22 с.

1 прим.
Батькові, учителю, другу...Книга спогадів до 85 річниці з дня народження М. М. Фіцули [Текст] / упоряд. С. Вихор. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 127 с. 2 прим.
Безпечна життєдіяльність населення - необхідна умова успішного економічного розвитку суспільства [Текст] : інформаційний збірник / кер. авт. кол. Б. М. Андрушків. - Тернопіль : Збруч, 1996. - 339 с. 1 прим.
Безрутченко, Б. М. Жизнь осталась за спиной ... [Текст] : [поэзия] / Борис Безрутченко ; [ред. Л. Н. Дубас]. - Тернопіль : Збруч, 2005. - 68 с.
4 прим.

Беркгоф, К. Жнива розпачу [Текст] = Harvest of Despair : життя і смерть в Україні під нацистською владою / Карел Беркгоф ; з англ. пер. Т. Цимбал. - К. : Критика, 2011. - 456 с. : іл. - ISBN 078-966-8978-37-1

1 прим.

Бияк, Н. Я. Lesen wir zusammen! [Текст] : навч.-метод. посіб. з домашнього читання / Н. Я. Бияк, Н. Б. Вирста, Н. Р. Ящик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 96 с.

2 прим.
Богданов, Г. П. Спортивнные соревнования в школе [Текст] / Г. П. Богданов, Б. И. Мечик. - М. : Учпедгиз, 1954. - 151 с. 1 прим.

Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова. - 2-ге вид., доповн. та переробл. - К. : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2009. - 118 с. - (Академіки АПН України ; вип. 16).

1 прим.
Бойко, Р. Д. Основи фізичної географії [Текст] : навчальний посібник для студ. пед. ін-тів спец. "Природознавство" / Р. Д. Бойко, Г. В. Чернюк. - К.: ІСДО, 1995. 288 с. 9 прим.
Болонський процес. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : (бібліогр. видань) / уклад.: У. П. Грубінко, В. М. Кузьмич. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 80 с. 5 прим.
Бурдіян, Б. Г. Зоологія [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / Б. Г. Бурдіян. - К. : Вища шк., 1985. - 159 с. 1 прим.

Бутовський, О. Д. Вибрані твори [Текст] / Олексій Дмитрович Бутовський ; упоряд.: В. В. Драга, М. Д. Зубалій. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Поліграфкнига, 2007. - 288 с. : іл. - Текст укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-2104-06-6

1 прим.
Василь Пірус – нескорений вояк УПА [Текст] : 75 – річчю створення УПА присвячено / ред.- упоряд. І. Олещук. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 48 с. 2 прим.
Ващенко, И. М. Практикум по основам сельского хозяйства [Текст] : учебное пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / И. М. Ващенко, К. П. Ланге, М. П. Меркулов ; под ред. И. М. Ващенко. - М. : Просвещение, 1982. - 399 с. 12 прим.
Векірчик, К. М. Мікробіологія з основами вірусології [Текст] : підруч. для студ. природн. ф-тів пед. ін-тів / К. М. Векірчик. - Київ : Вища школа, 1973. - 207 с. 14 прим.

Веретенникова, С. О. Ознайомлення дошкільника з природою [Текст] : підруч. для дошк. пед. училищ / С. О. Веретенникова ; пер. з вид-ва "Просвещение" С. А. Клименко. - К. : Рад. шк., 1968. - 267 с.

1 прим.

Весоловський, Б. Прийде ще час... [Ноти] : пісні і танцювальні мелодії. Ч. 1 / Богдан Весоловський ; упоряд. і ред. О. Зелінський. - Львів : Галицька вид. спілка, 2001. - 160 с.

2 прим.

Вечерский, В. Т. Школьная игротека [Текст] : пособие для учит. труда и руководителей кружков / В. Т. Вечерский. - М. : Просвещение, 1972. - 176 с. 1 прим.
Визначник рослин України [Текст] : учбовий посіб. для студ. біоло. спец. ун-тів, пед. ін-тів. - 2-е изд., випр. і допов. - К. : Урожай, 1965. - 878 с. 1 прим.
Вимір людського розвитку: права і свободи людини в Україні [Текст] : результати загальнонаціонального опитування громадської думки / [звіт інформації підгот.] : В. Боднар, С. Макеєв, С. Оксамитна. - Київ : Сфера, 2000. - 116 с.
3 прим.

Витоки [Текст] : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 4 / упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Т. М. Скуратко, В. Я. Ступінський [та ін.]. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2012. - 194 с. : фото. - ISBN 978-966-07-2368-9

1 прим.

Виховуємо людину і громадянина [Текст] : навчально-методичний посібник / упоряд. текстів: С. Буров, О. Войтенко, І. Костюк. - Вид. 2-ге. - [Дрогобич] : Відродження, 2009. - 128 с. - ISBN 978-966-538-197-6

2 прим.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / НАПНу; [за заг. ред. В. П. Кравця]; редкол.: В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, Г. О. Нестеренко [та ін.]. - Київ : Знання України, 2011. - 279 с. 1 прим.
Вилли, К. Биология [Текст] = Biology / К. Вилли ; пер. с англ.: Н. М. Баевской, М. Л. Бельговского, Ю. И. Лашкевича [и др.]. - М.: Мир, 1966. - 686 с. 1 прим.
Вилли, К. Биология [Текст] = Biological principles and processes : биологические процессы и законы / К. Вилли, В. Детье ; пер. с англ.: Н. М. Баевской, Ю. И. Лашкевича и Н. В. Обручевой. - М.: Мир, 1974. - 824 с. 1 прим.
Віктимологія та агресологія [Текст] : навчальний посібник / Н. Ю. Волянюк, Г. Ложкін, В. В. Папуша [та ін.] К. ; Рівне : Прінт Хауз, 2010. - 256 с. 1 прим.
Вознюк, Л. В. Рксский язык: синтаксис [Текст] : [пособие для учащихся] / Л. В. Вознюк. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. - 344. - Письмо МОНУ №1/11-1407 от 30.04.2002 г. 1 прим.

Войтенко, О. Я, ти, він, вона... [Текст] : посібник для вчителів з антидискримінаційної освіти / О. Войтенко, Ю. Комаров, І. Костюк ; літ. ред. і пер. з рос. Я. Радевич-Винницький. - [Дрогобич] : Відродження, 2009. - 120 с. - ISBN 978-966-538-198-3

2 прим.

Володимир Янів у добу ХХ сторіччя [Текст]: зб. наук. конф., Тернопіль, 26-27 лист. 1998 р. / ред.рада: Я. Дашкевич, О. Куца, Т. Титаренко [та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 168 с. 1 прим.
Волошина, Н. Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури [Текст] : посібник для вчителів / Н. Й. Волошина. – Київ : Радянська школа, 1985. – 104 с. 1 прим.

Галантюк, С. І. Основи фізіології центральної нервової системи і вищої нервової діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. психол. і біол. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Галантюк, О. С. Волошин. - Вид. 2-ге переробл. та доповн. - Тернопіль : ТНПУ, 2013. - 116 с.

1 прим.

Гановер, Н. Глибокий мул [Текст] : хроніка / Натан Гановер ; наук. ред. пер. й авт. комент. Н. Яковенко. - К. : Дух і літера, 2010. - 180 с. - ISBN 978-966-378-154-9

1 прим.

Гап'юк, Г. В. Тести з математики розв'язання. [Текст] : Рівні 1, 2, 3 / Г. В. Гап'юк. - Тернопіль : ТДПУ, 1994. - 164 с.

1 прим.

Гендерна педагогіка [Текст] : програма навчального курсу (за вимогами кредитно-модульної системи) / розроб. В. П. Кравець. - Тернопіль : ТНПУ, 2005. - 84 с.1 1 прим.
Генкель, П. А. Ботаника [Текст] : пособие для учителей / П. А. Генкель, Л. В. Кудряшов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1964. - 695 с. 1 прим.
Гермаківський, І. М. Шипуни [Текст] : роман-трилогія. Кн. 2 : У полисках зорі / І. М. Гермаківський ; ред. Я. Сачко. – Тернопіль : Лілея, 2003. – 200 с. 2 прим.

Герц, М. І. Улас Самчук на Закарпатті [Текст] : суспільно-політична та культурно-освітня діяльність періоду 1933-1939р.р. / М. І. Герц. - Тернопіль : Астон, 1997. - 76 с.

8 прим.

Гінка, Б. І. Що є типово німецьким? [Текст] = Was ist deutsch? : Посіб. з лінгвокраїнознавства Німеччини для студ.-германістів / Б. І. Гінка. - Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2003. - 176 с. 1 прим.

Гінріхс, Я. П. Lemberg-Lwow-Львів [Текст] = Lemberg-Lwow-Lviv : фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; з нідерланд. пер. Я. Довгополий ; ред. Л. Пішко. - К. : Вид-во Жупанського, 2010. - 144 с. : іл. - ISBN 978-966-96882-8-6

1 прим.

Гінріхс, Я. П. Міф Одеси [Текст] = De Mythe Van Odessa / Ян Пауль Гінріхс ; з нідерл. пер. Я. Довгополий ; ред. В. Богуславська. - К. : Дух і Літера, 2011. - 182 с. - ISBN 978-966-378-202-7

1 прим.

Гнатюк, В. М. Національне відродження австро-угорських українців [Текст] : 1772 - 1880 рр. / Володимир Гнатюк ; упоряд., ред., передм., приміт. Ф. Стеблія. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2006. - 104 с. - (Б-ка Шашкевичіани:Нова сер. ; № 4(9)). - ISBN 966-02-3967-Х

5 прим.

Володимир Гнатюк [Текст] : біографічний нарис / укл.: Л. Вернигор, В. Зуєва. - К., 1997. - 18с.

4 прим.

Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу [Текст] : виставка / Укр. ін-т нац. памяті ; авт. виставки: Д. Гетьман, І. Юхновський. - Київ : О. Теліга, 2008. - 48 с.
2 прим.

Голокост в Україні (1941–1944) [Текст] : словник-довідник / авт.-упоряд.: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк ; наук. ред. М. І. Тяглий. - Вид. 3-тє, випр. і доповн. - К. : Сфера, 2009. - 100 с. - (Українська бібліотека Голокосту). - ISBN 978-966-8782-60-2

1 прим.

Горбатюк, Р. М. Інженерна графіка [Текст] : машинобудівне креслення : навч.-метод. посіб. для студ. вузів. Ч. 2 / Р. М. Горбатюк, Р. Р. Яркун. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 177 с.

3 прим.

Горпинич, В. О. Українські власні назви в російській мові [Текст] : (правила перекладу, словотвору, словозміни, правопису: посібник для студ. та уч. / В. О. Горпинич, Т. Р. Антонюк. - Дніпропетровськ, 1998. - 136 с. - ISBN 5-7763-8346-3

1 прим.

Грималюк, І. М. Мововбивство і не тільки ... [Текст] / Ігор Грималюк. - Вид. 3-тє, випр., допов. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 40 с. 19 прим.

Грішин, Е. О. Кожен вчитель повинен звести свій "собор" [Текст] / Е. О. Грішин. - Тернопіль : Збруч, 1992. - 188 с.

1 прим.

Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. студ. конф., 1-3 квіт. 2011 р. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 194 с.

1 прим.

Грязнов, І. О. Система морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників [Текст] : Монографія / І. О. Грязнов. - Хмельницький : ДПСУ, 2004. -370 с. 1 прим.

Гулька, С. І. Англо-український словник волейбольної термінології [Текст] : понад 900 слів / С. І. Гулька. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 52 с.

3 прим.

Гушулей, Й. М. Загальна методика викладання основ економіки [Текст] : пробн. навч. посіб. / Й. М. Гушулей, І. М. Вітенко. - Тернопіль : Астон, 2004. - 108 с. 1 прим.

Гушулей, Й. М. Навчально-дослідні завдання з теорії і методики трудового навчання [Текст] : метод. рекомендації / Й. М. Гушулей, Г. В. Терещук. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. - 33 с.

2 прим.

Гушулей, Й. М. Основи деревообробки [Текст] : пробний навчальний посібник для учнів 8-9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / Й. М. Гушулей. - К. : Освіта, 1996. - 144 с. - ISBN 5-330-02425-0

1 прим.

Гушулей, Й. М. Технічна підготовка школярів: проблеми змісту [Текст] : [монографія] / Й. М. Гушулей ; за ред. Д. О. Тхоржевського. - Тернопіль : ТДПІ, 1997. - 159 с. - ISBN 5-7763-2590-6

1 прим.

Данилов, М. А. Дидактика [Текст] / М. А. Данилов, Б. П. Есипов ; под общ. ред. Б. П. Есипова. - М. : Изд-во АПН, 1957. - 518 с. 1 прим.

Деркач, Г. С. Англійська мова [Текст] = English for Psychologists : навч.-метод. посіб. для психологів / Г. С. Деркач, В. В. Дубенскова, І. Ю. Левчик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 220 с. - Лист МОНУ №1.4/18 - Г - 612 від 11.03.2008.

2 прим.

Деталі машин та основи конструювання [Текст] : опорний конспект лекцій : [навчально-методичний посібник] / авт.-упоряд.: Я. П. Замора, І. І. Павх. - Пробне вид. - Тернопіль : [ТНПУ], 2012. - 160 с.

2 прим.

Діти емігрантів про себе [Текст] : сповіді, думки, судження..., біль / заг. ред. та упоряд.: І. Калинець, Н. Гумницької. – Львів : Артос, 2008. – 112 с. 1 прим.

Джерела толерантності [Текст] : каталог виставки, 2004-2005 / авт. текстів Я. Музиченко ; упоряд. каталогу А. Ленчовська. - Вид. 2-ге. - Амстердам ; К. : Дух і літера, 2009. - 88 с. : іл. - ISBN 978-966-378-104-4

1 прим.

Джуровський, С. Сценарії [Текст] / С. Джуровський. – Тернопіль : [б. в.], 1999.

1 прим.

Дидактические проблемы подготовки учительских кадров [Текст] : тезисы науч.-практ. конф., 27-28 сентября 1988 г. / под ред. Ю.В.Иващенко, А.Н.Ломакович. - Тернопіль : ТДПИ, 1988. - 213 с.

2 прим.

Добенько О. В. Педагогічна техніка [Текст] : навчальний посібник для викл. та студ. пед. навч. закл. різних рівнів акредитації, вчит. і учнів загальноосвіт. шкіл та шкіл нового типу / О. В. Добенько, Е. А. Бондаренко. – Тернопіль : [ТДПУ], 2000. – 131 с. 1 прим.

Домбровські хімічні читання 2007 [Текст] : ІІІ Всеукраїнська конференція, присвяч. 95-річчю з дня народж. А. В. Домбровського, Тернопіль, 16–18 трав. 2007 р. : тези доп. / редкол.: М. О. Лозинський, Г. О. Ковтун, Б. Д. Грищук, В. С. Барановський. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 186 с.

2 прим.

Думка, П. А. Молитва рільника [Текст] : 140 років з дня народж. П. Думки / П. А. Думка. - ювілейне вид. - Тернопіль : Діалог, 1994. - 176 с.

18 прим.

Духовна музика в контексті сучасного хорового виконавства [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10 трав. 2008 р. / ред.-упоряд. В. Семчишин. - Кременець ; Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 180 с.

1 прим.

Дьякова, Р. А. Основы экскурсоведения [Текст] : учебное пособие для слушателей фак. общественных профессий пед. ин-тов / Р. А. Дьякова, Б. В. Емельянов, П. С. Пасечный ; под ред. Б. В. Емельянова. - М. : Просвещение, 1985. - 255 с. 2 прим.
Екологічне благополуччя та благоустрій населених пунктів - запорука здоров′я людини [Текст] : методичний посібник / Б. М. Андрушків, О. І. Вислоцький, М. М. Гнат, С. Й. Грушко. - Тернопіль : Лілея, 1996. - 188 с. 1 прим.

Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах [Текст] : Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. В. В. Грубінко. - Тернопіль, 1998. - 156 с.

1 прим.

Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика [Текст] : Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 27-29 травня 2004р., м. Тернопіль / Б. М. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. - Тернопіль : ТДПУ, 2004. - 188 с.

1 прим.

Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 1 : Абаза - Голов′яненко / гол. ред. В. Кубійович. - репр. відтворення вид. 1955 - 1984. - Львів : Молоде життя : НТШ, 1993. - 400 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 2 : Голинський - Зернов / гол. ред. В. Кубійович. - репр. відтворення вид. 1955 - 1984. - Львів : Молоде життя : НТШ, 1993. - С. 405-800 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 3 : Зернове господарство - Крушельницький / гол. ред. В. Кубійович. - репр. відтворення вид. 1955 - 1984. - Львів : Молоде життя : НТШ, 1994. - С. 805-1200 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 4 : Крушельницький - Місто / гол. ред. В. Кубійович. - репр. відтворення вид. 1955 - 1984. - Львів : Молоде життя : НТШ, 1994. - С. 1205-1599 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 5 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 1996. - 395 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 6 / гол. ред. В. Кубійович; редкол.: М. Глобенко, В. Голубничий, І. Кошелівець [та ін.]. - Перевидання в Україні; репр. відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів : Наук. т-во ім. Шевченка, 1996. - 394 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 7 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 1998. - 395 с.  1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 8 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 2000. - 400 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 9 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 2000. - 400 с. 1 прим.
Енциклопедія українознавства [Текст]. Т. 10 / Наук. товариство ім. Шевченка у Львові; За ред. В. Кубійовича. - Перевидання в Україні; Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів, 2000. - 409 с. 1 прим.

Єврейські діти України - жертви Голокосту [Текст] : каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки "Анна Франк. Урок історії" / редкол.: А. Подольський, Ю. Смілянська, М. Тяглий. - К. : Зовнішторгвидав України, 2009. - 56 с. - (Українська бібліотека Голокосту). - ISBN 978-966-8274-19-0

1 прим.

Єлін, Ю. Я. Шкільний визначник рослин [Текст] : Ю.Я. Єлін, С. І. Івченко, Л. Г. Оляницька. - К. : Рад. шк., 1978. - 360 с. 2 прим.
Єрмоленко, В. М. Визначник комах [Текст] / В. М. Єрмоленко, З. Ф. Ключко. - К. : Рад. шк., 1971. - 223 с. 1 прим.
Жуковский, П. М. Ботаника [Текст] : учеб. пособие для студ. / П. М. Жуковский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1964. - 668 с. 1 прим.

Журналістська майстерність [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Журналістика" / уклад. О. К. Вільчинський. - Тернопіль : [ТНПУ], 2015. - 48 с.

14 прим.

Журналістська практика [Текст] : [методичні матеріали для студ. та керівників практики зі спец. "Журналістика"] / [упоряд. Н. Л. Дащенко]. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 64 с.

18 прим.

Закордонець, Н. І. Worldwide Destinations (із врахуванням досвіду Швейцарії) [Текст] : методичні рекомендації щодо вивчення елективного курсу / Н. І. Закордонець. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 76 с. - Текст англ. і укр. мовами.

1 прим.

Збірник програм фахових навчальних дисциплін із спеціальностей "Психологія" та "Практична психологія" [Текст] : для підготовки бакалаврів за вимогами кредитно-трансферної системи організації навч. процесу / упоряд.: Г. К. Радчук, О. М. Кормило. - Тернопіль : Лілея, 2008. - 784 с. 1 прим.

Збірник програм фахових навчальних дисциплін із спеціальності "Соціальна робота" [Текст] : для підгот. бакалаврів за кредитно-трансферною системою навч. / уклад.: Н. С. Олексюк, Л. Й. Дерев'яна, С. М. Калаур. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 366 с.

2 прим.

Збірник тематичних завдань з циклу економічних дисциплін: комплексна практична робота [Текст] / [за ред. В.С. Лопуха]. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 48 с.

1 прим.

Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів [Текст] : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю.В., Ломакович А.М.]. - Тернопіль : ТДПІ, 1990. - 417 с. 4 прим.

Іванишин, В. На розпутті велелюднім. Вибори-2004: Кого, що і для чого виберемо? [Текст] / Василь Іванишин ; упоряд. Є. Філь. - Дрогобич ; Тернопіль : [б.в.], 2003. - 192 c. - (Бібліотека націоналіста). - ISBN 966-538-137-7

1 прим.

Іванишин, В. Непрочитаний Шевченко [Текст] / В. Іванишин ; упоряд. Є. Філь. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 32 с. 2 прим.
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді [Текст] : матеріали третього регіонального науково-практичного семінару, приуроч. 15-й річниці створення Тернопільського обласного відділення Олімпійської академії України / ТНПУ, Нац. олімпійський комітет України, Олімпійська академія України : [за заг. ред. А. В. Огнистого, К. М. Огнистої]. – Тернопіль : [ТАЙП], 2016. – 180 с. 1 прим.
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді [Текст] : матеріали другого регіонального науково-практичного семінару, приуроч. 65-й річниці створення кафедри фізичного виховання ТНПУ / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Національний олімпійський комітет України, Олімпійська академія України : [за заг. ред. А. В. Огнистого]. – Тернопіль : [ТАЙП], 2014. – 168 с. 1 прим.

Історія епохи очима людини. 10 клас [Текст] : Україна та Європа у 1900-1939 рр. : навч. посіб. з історії України та всесвітньої історії / Ю. С. Комаров, В. О. Мисан, А. О. Осмоловський [та ін.]. - К. : Генеза, 2004. - 254 с. - ISBN 966-504-303-Х

1 прим.

Історія країн Азії та Африки [Текст] : навчально-методичний посібник за вимогами кредитно-модульної системи. Ч. 1/2 / уклад. В. Д. Шепетюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 99 с.

2 прим.

Історія України. Давня історія. Україна в період Середньовіччя [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. І-го курсу іст. фак. / розроб. Ю. Ю. Свідерський. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 44 с.

3 прим.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762–1944) [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька, Г. В. Кінаш ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 115 с. - (Рідкісні видання ; вип. 7).

23 прим.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі [Текст] : бібліографічний покажчик. Ч. 1. А - М (1800-1939 рр.) / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, І. М. Потокій ; ред. Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 223 с. - (Рідкісні видання ; вип. 5).

9 прим.

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі [Текст] : бібліографічний покажчик. Ч. 2. N-Z (1830-1959 рр.) / уклад.: О. Я. Кульчицька, І. М. Потокій ; ред. Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 241 с. - (Рідкісні видання ; вип. 6).

2 прим.

Катериняк, А. П. Звичаї та свята в Німеччині [Текст] : навч. посіб. з нім. мови / А. П. Катериняк, Н. В. Рокіцька. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 79 с.

1 прим.

Кваша, В. І. Еволюційне вчення [Текст] : курс лекцій для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Кваша, Г. М. Голіней ; за ред. В. І. Кваші. - Тернопіль : [ТНПУ], 2008. - 126 с.

2 прим.

Кваша, В. І. Фауна Голицького ботаніко-ентомологічного заказника загальнодержавного значення [Текст] / В. І. Кваша, С. С. Подобівський, Д. В. Страшнюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 46 с. - ISBN 966-7298-06-Х.

3 прим.
Кебало, М. С. Fenster zur Literatur [Текст] : навчально-методичні рекомендації / М. С. Кебало. - Тернопіль : [ТНПУ], 2015. - 108 с. 1 прим.
Кікінежді О. М., Кізь О. Б. Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва : навч. посібник для студ. вузів. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 176 с.
1 прим.
Кікінежді О. М., Кізь О. Б. Формування гендерної культури молоді : науково-метод. матеріали до тренінгової програми : навч. посіб. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. - 160 с.
1 прим.

Кіндзерська, Ю. Основи англійської ділової мови та академічного письма [Текст] = Basics of English Business and Academic Writing : посіб. для магістрантів неспец. фак. / Юлія Кіндзерська. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 80 с. - Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1076 від 14.05.2008.

3 прим.

Кічук, С. Ф. Волейбол [Текст] : навчання техніки та технологія суддівства : навч.-метод. посіб. / С. Ф. Кічук, О. В. Сопотницька. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 104 с.

4 прим.

Клименко, А. О. Курс "Основи інформаційної культури" [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. 1 курсу фак. іноз. мов / А. О. Клименко. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 56 с.

5 прим.

Ключі : поетичний альманах / упоряд.: З. Лановик, М. Лановик. - Тернопіль : [б.в.], 2001. - 124 с. 1 прим.
Кодлюк, Я. П. Робота з підручником на уроках у початковій школі [Текст] : посіб. для вчит. почат. шк. / Я. П. Кодлюк, О. Я. Янченко ; [за ред. О. Я. Савченко]. - К. : Наш час, 2009. - 103 с. - Протокол МОНУ №4 від 04.06.2007 р.  1 прим.
Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті : підручник для магістрантів та студ. пед. фак.: навчальний посібник / Я. П. Кодлюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 64 с. 1 прим.

Козачок, Я. В. Григір Тютюнник, Василь Шукшин : проблеми, зіставлення [Текст] : навчальний посібник / Я. В. Козачок. - Тернопіль : ТДПІ, 1991. - 40 с.

12 прим.

Коломийчук, В. С. Соціально-економічний розвиток адміністративного району в умовах перехідної економіки [Текст] : підходи до вивчення, стратегії розвитку / В. С. Коломийчук. - Тернопіль : Укрмедкнига. - 440 с. - ISBN 966-7364-09-07

1 прим.
Комунікаційні технології [Текст] : метод. рек. для студ. спец. "Журналістика" / уклад. Н. М. Фурманкевич. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 66 с. 10 прим.

Кон, Н. Привід для геноциду [Текст] = Warrant for Genocide : міф про всесвітню єврейську змову і ''Протоколи сіонських мудреців'' / Норман Кон ; пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред. М. Климчук. - К. : Самміт-Книга, 2011. - 352 с. - ISBN 978-966-7889-62-3

1 прим.

Конончук, О. Б. Навчальна практика з основ сільського господарства [Текст] : навчальний посібник / О. Б. Конончук. - [2-ге вид., випр., допов.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 128 с. 2 прим.

Конончук, О. Б. Практикум з ґрунтознавства [Текст] : [навчальний посібник] : для студ. біол. напрямку підготовки / О. Б. Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 59 с.

1 прим.

Корсун, І. В. Будова та властивості твердих тіл [Текст] : факультативний курс : навч. посіб. для учнів. вчителів та викл., для усіх, хто цікавиться фізикою / І. В. Корсун. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 156 с.

2 прим.

Корчемний, М. Енергозбереження в агропромисловому комплексі [Текст] / М. Корчемний, В. Федорейко, В. Щербань. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. - 974 с. - ISBN 966-562-441-5

1 прим.

Корчемний, М. О. Ідентифікація технологічних об'єктів [Текст] : Навч.-метод. посіб. для студ. вузів, які навч. за спец."Проф. навч. Комп'ютерні технол. в упр. та навч.", " Інж. та комп'ютерна графіка" / М. О. Корчемний. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 114 с.

3 прим.

Корчемний, М. О. Інтелектуальні технології управління та прийняття рішень [Текст] : Навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"; "Інженерна та комп'ютерна графіка". Ч.1. Розмита логіка / М. О. Корчемний, В. С. Федорейко. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 140 с.

2 прим.

Корчемний, М. О. Інтелектуальні технології управління та прийняття рішень [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"; "Інженерна та комп'ютерна графіка". Ч. 2. Нейронні та гібридні мережі / М. О. Корчемний, В. С. Федорейко. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 140 с.

2 прим.

Кравець, В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття [Текст] : навч. посібник для студ. пед. навч. закл. / В. П. Кравець. - Тернопіль, 1996. - 290 с. - ISBN 5-7707-4490-1

44 прим.

Кравець, В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. П. Кравець. - Тернопіль : Тернопіль, 1996. - 436 с.

45 прим.

Кравець В. П. Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навчальний посібник для пед. вузів / В. П. Кравець, О. М. Кікінежді. - Тернопіль : Богдан, 2004. - 124 с. 1 прим.

Кравець, В. П. Психологія сімейного життя [Текст] : навчальний посібник для студ. пед. вузів, що здоб. спец. "Практична психологія". Ч. 1 / В. П. Кравець. - Тернопіль : [б. в.], 1995. - 311 с. - ISBN 5-7707-4500-2

13 прим.

Кравець, В. П. Психологія сімейного життя [Текст] : навчальний посібник для студ. пед. вузів, що здоб. спец. "Практична психологія". Ч. 2 / В. П. Кравець. - Тернопіль : [б. в.], 1995. - 388 с. - ISBN 5-7707-4500-2

13 прим.

Кравчук, Л. В. Ю. Словацький і Кременець [Текст] / Л. В. Кравчук, Л. О. Кравчук. – Кременець : Папірус, 1999. – 39 с. 1 прим.
Кравчук, Л. В. Політологія [Текст] : Семінар: Інформативні дослідження. Проблемні дослідження. Практичні дослідження. Теоретичні дослідження. Терміналій / Л. В. Кравчук. – Тернопіль : ІЕП, 2004. – 166 с. 1 прим.

Кременець пам'ятає свого поета [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури : до 200-річчя від дня народж. пол. поета Ю. Словацького / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 45 с. - Текст пол., укр., рос. мовами.

3 прим.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту [Текст] : [посібник] / М. Крупа ; ред. О. Давидова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. - 416 с.
1 прим.
Кульчицький В. С. З історії української державності [Текст] / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. - Львів : Світ, 1992. - 88 с.
1 прим.
Курс сучасної української літературної мови [Текст] : посіб. для студ. філолог. ф-тів ун-тізга ф-тів мови та літ-ри пед ін-тів. Т.2 : Синтаксис (Просте речення. Складне речення. Пунктуація) / за ред. Л. А. Булаховського. - К. : Рад.школа, 1951. - 408 с. 2 прим.

Курс фізики [Текст] : навч. посіб. для студ. хім.-біол. та природн. фак. пед. вузів / П. Г. Лісняк, П. В. Басістий, В. Ю. Чопик, Т. Д. Дідора. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 265 с.

4 прим.

Лабащук, О. В. Українська примовка: структура, побутування, функції [Текст] / О. В. Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 156 с. 1 прим.

Ладика, О. В. Watch and Learn [Текст] = Дивись і навчайся : навчально-методичний посібник / О. В. Ладика, Н. А. Чибрас, М. Б. Гаврилюк. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 118 с.

2 прим.

Лазарович, М. В. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу": Україна в боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації, 2014-2018 роки [Текст] / М. В. Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 340 с. 6 прим.

Левчик, І. Ю. Psychophysiology in terms [Текст] = [Англо-український словник психофізіологічних термінів] : English-Ukrainian Dictionary / І. Ю. Левчик ; І.Ю.Левчик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 72 с.

2 прим.

Легка атлетика з методикою викладання [Текст] : метод. реком. для викл. та студ. / укл. Шпитальний В.Б., Губернаторов М.О. - Тернопіль : ТДПІ, 1992. - 32 с. - б/ц.

1 прим.

Богдан Лепкий - видатний український письменник [Текст] : збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-річчю від дня народження письменника / відпов. ред. : Р. Т. Гром'як., М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1993. - 195 с.

8 прим.

Лещак, О. Ділове українське мовлення [Текст] : тести / О. Лещак, Е. Міляновський, Л. Вернигор. - Тернопіль : [б.в.], 1995. - 36 с.

1 прим.

Лісняк, Н. І. Сучасна українська літературна мова. Морфологія [Текст] : навчально-методичний посібник : робочий зошит 2 / Н. І. Лісняк, С. Є. Панцьо. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 103 с.

2 прим.

Лісняк, С. Старослов'янська мова [Текст] : навч.-метод. комплекс для студ. іст. фак. / С. Лісняк, Л. Невідомська, О. Вербовецька. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 192 с.

1 прим.

Літературознавча компаративістика [Текст] : навчальний посібник / наук. ред. Р. Т.Гром'як ; упоряд.: Р. Т. Гром'як, І. В. Папуша. - Тернопіль : ТДПУ, 2002. - 343 с. 2 прим.

Литвин, Л. М. Менеджмент в освіті [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. М. Литвин. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 118 с.

1 прим.

Литвин, Л. М. Основи менеджменту і маркетингу [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. М. Литвин. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 100 с.

1 прим.

Лопух, Г. М. Тернопіль - місто для життя [Текст] : міський екологічний бюлетень. № 5 / Г. М. Лопух, Л. Г. Гринчишина, С. Я. Молодецька ; відп. за вип. О. І. Соколовський. - Тернопіль : Мальва-ОСО, 2009. - 132 с.

3 прим.

Луцик, І. Б. Автоматизоване проектування в середовищі AutoCAD [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец.: "Професійна освіта. Інженерна та комп'ютерна графіка", "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / І. Б. Луцик, Т. В. Омелянчук. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 84 с.

1 прим.

Макаренко, А. С. Педагогічна поема [Текст] / А. С. Макаренко ; пер. Л. О. Єзерницького ; за ред. В. Л. Петровського. - К. : Рад. шк., 1973. - 508 с.

2 прим.

Маланюк, П. М. Творчий потенціал української гімназії [Текст] / П. М. Маланюк, Л. Р. Білик, М. П. Маланюк. - Тернопіль : Джура, 1999. - 160 с. 3 прим.

Мамус, Г. М. Завдання з технології виготовлення швейних виробів [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Мамус, Г. В. Терещук, М. А. Чорній. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 64 с.

1 прим.

Мармураш, Л. П. Розвиток гуманістичної освітньої парадигми від доби віхових культур стародавнього світу до пізнього середньовіччя [Текст] : навч.-метод. посіб. із історії педагогіки / Л. П. Мармураш. - Чортків ; Тернопіль :ТНПУ, 2008. - 176 с. 1 прим.
Мартинович, О. Б. Методичний посібник з домашнього читання за романом "Chistine Noestlinger Di Ilse ist weg" [Текст] / О. Б. Мартинович. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 56 с. 1 прим.

Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі [Текст] : 2-3 груд. 1997 р. / редкол.: Я. Жупанський, О. Шаблій, П. Шищенко [та ін.]. - Тернопіль : ТДПУ, 1998. - 95 с.

1 прим.
Медична та соціальна реабілітація [Текст] : навчальний посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів- інтернів / І. Р. Мисула, Л. О. Вакуленко, М. І. Швед [та ін.] ; за заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. Вакуленко. - Тернопіль : ТДМУ, 2005. - 402 с. 1 прим.
Мельничук, Б. І. Симон Петлюра і Тернопільщина [Текст] / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 116 с. 1 прим.

Методика навчання техніки гри у волейбол [Текст] : методичні рекоменд. для самост. роб. студ. ф-ту фіз. вих. / [уклад. : С. Ф. Кічук., І. О. Омельяненко., Б. П. Духницький]. - Тернопіль : ТДПІ, 1991. - 26 с. - б/ц.

1 прим.

Методична розробка до теоретичного тестування вступників на спец. "Фізична культура". – Тернопіль : б. в., б. р

1 прим.

Методичні вказівки до курсу нормативної граматики німецької мови. – Тернопіль : ТІНГ, 1993.

1 прим.

Михалевич, М. Круті віражі до волі [Текст] / М. Михалевич. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 1997. - 160 с. - ISBN 966-7018-05-9

2 прим.

Молодь приймає рішення [Текст] : Інформ. бюл. / Упоряд., ред. та дизайн В.Іващук. - Тернопіль : Аргумент-MEDIA-OFFICE, 2004. - 36 с.

1 прим.

Морозюк, С. С. Систематика рослин [Текст] : лабораторні заняття : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / С. С. Морозюк, Л. Г. Оляніцька. - К. : Вища школа, 1988. - 192 с. 10 прим.

Морська, Л. І. Інформаційні технології у професійній підготовці вчителя англійської мови [Текст] = Information Tecnologies in English Teacher Education : Навч. посіб. для студ. пед. освітніх закл. / Л. І. Морська. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 265 с.

2 прим.

Мохун, С. В. Загальна фізика. Механіка [Текст] : лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак. пед. вузів / Сергій Мохун. - Пробне вид. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 147 с.

1 прим.

Мрига, П. Н. Тлумачний словник театральних термінів [Текст] / Петро Мрига ; ред. : Л. Ванюга, В. Собуцька, М. Савельєва. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 240 с. 3 прим.

Навчально-методичне забезпечення курсу "Методика навчання біології" [Текст] : за кредитно-трансферною системою організації навч. процесу / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 147 с.

2 прим.

Навчально-методичний посібник з практики німецької мови: До теми "Das Aussere und die Charakterzuege des Menschen" [Текст] : для студ.-германістів / упоряд.: Н. А. Деркевич, Л. І. Маєвська, Н. Я. Бияк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 120 с.

5 прим.

Навчально-методичний посібник "Der zusammengesetzte Satz: Satzgefuge" [Текст] : з сучасними вправами для студ. фак. іноземних мов / уклад.: І. В. Шимків, Н. В. Данів. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 156 с.

3 прим.

Наскрізна комплексна навчальна програма з практичного курсу німецької мови (основна іноземна мова) [Текст] : Спец. 8.010103-німецька мова і література / Уклад. І. Я. Яцюк. - Тернопіль : ТДПУ, 2003. - 95 с. 1 прим.
Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2012 [Текст] / уклад. І. А. Чайка ; редкол.: В. П. Кравець, В. В. Буяк, С. Є. Панцьо, В. М. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 514 с. 1 прим.

Невідомська, Л. М. Старослов'янська мова [Текст] : навчально-методичний комплекс / Л. М. Невідомська, С. Л. Лісняк. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 194 с.

2 прим.

Невідомська, Л. М. Старослов'янська мова [Текст] : метод. рек. для студ. філол. фак. з урахуванням вимог кредитно-модульної системи / Л. М. Невідомська, С. Л. Лісняк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 87 с.

8 прим.

Нецензурний Стус [Текст] : [в 2 ч.]. Ч. 1 / упоряд. Б. Підгірного. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. - 336 с. 14 прим.
Німецька мова як друга іноземна [Текст] : другий рік навчання : навчально-методичний посібник / Т. В. Дзись, А. П. Катериняк, М. С. Кебало [та ін.] ; ТНПУ. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 174 с. 3 прим.
Німецька мова як друга іноземна [Текст] : перший рік навчання : навчально-методичний посібник / Т. В. Дзись,  М. С. Кебало, А. П. Катериняк, [та ін.] ; ТНПУ. - Тернопіль : [ТНПУ], 2017. - 147 с. 2 прим.
Німецька мова як друга іноземна [Текст] : третій рік навчання : програма навчальної дисципліни : спец. "Філологія. Іноземна мова та література" / Т. В. Дзись, А. П. Катериняк, М. С. Кебало [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 70 с. 3 прим.
Новак, А. Я. Як підняти українську економіку [Текст] : монографія / Андрій Новак. - Вид. 2-ге, допов. - Київ ; Торонто : Гнозіс, 2007. - 344 с. 1 прим.

Обрії порозуміння [Текст] / [упоряд. А. Ленчовська] ; відп. за вип. Л. Фінберг. - Вид. 2-ге. - К. : [Дух і Літера], 2009. - 191 с. - (Бібліотека інституту юдаїки). - ISBN 978-966-378-103-7

1 прим.

Одинцова, Г. С. Сучасна українська мова з практикумом. Фонетика. Лексикологія [Текст] : збірник вправ і завдань для лабораторних робіт / Галина Одинцова. - Тернопіль : [ТНПУ], 2016. - 63 с. 2 прим.

Олійник, Т. С. Англійська мова [Текст] : кандидатський іспит : навч.-метод. посіб. / Тетяна Олійник. - 2-ге вид., доповн. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 240 с.

1 прим.

Олійник, Т. С. Виробнича практика [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Переклад" фак. іноземних мов / Т. С. Олійник, О. В. Іванців. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 95 с.

2 прим.

Олійник, Т. С. English for Beginners. Check Book [Текст] : завдання з англ. мови для слухачів спец. "Переклад" фак. довуз. підготовки / Т. С. Олійник, Т. О. Дзюба. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 200 с.

1 прим.

Олімпійський рух на теренах Західної України - минуле та сьогодення : матеріали ІІ регіонального науково-практичного семінару / ТНПУ ім. В. Гнатюка; [за заг. ред. А. В. Огнистого]. - Тернопіль : [Осадца Ю. В.], 2017. - 140 с. 1 прим.
Олімпійський рух на теренах Західної України - минуле та сьогодення : матеріали ІІ регіонального науково-методичного семінару приуроченого 25 річниці створення НОК України / ТНПУ ім. В. Гнатюка; [за ред. А. В. Огнистого]. - Тернопіль : [ТАЙП], 2015. - 140 с. 1 прим.
Онишків, З. М. Підготовка студентів до роботи в початковій школі сільської місцевості [Текст] : монографія / З. М. Онишків ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2015. – 383 с. 1 прим.
Освітянські музеї як осередки національного відродження [Текст] : збірник матеріалів наради-семінару керівників музеїв при закладах освіти Тернопільської області / ред. З. М. Бичко. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. - 80 с. 5 прим.

Основи етики та естетики [Текст] : навчально-методичний посібник / розроб. Н. Л. Морська. - Пробне вид. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 136 с.

2 прим.

Основи підприємницької діяльності [Текст] : навчальний посібник / А. А. Григорук, В. С. Лопух, В. М. Бойко [та ін.] ; за ред. А. А. Григорука, В. С. Лопуха. - Тернопіль : [б. в.], 1997. - 147 с. - ISBN 5-7763-8289-0

1 прим.

Основы сельского хозяйства [Текст] : лабораторно-практические занятия / ред.: А. М. Шапошникова, Т. С. Дагаева. - М. : Просвещение, 1967. - 308 с. 2 прим.
Основы сельского хозяйства [Текст] : учебное пособие для студ. биол. спец. пед. ин-тов / П. М. Фокеев, А. А. Новиков, К. П. Ланге [и др.] ; под ред. П. М. Фокеева. - М. : Просвещение, 1976. - 431 с. 2 прим.

Основи толерантності майбутніх перекладачів [Текст] : навчально-методичний посібник : для студ. 4 курсу фак. ін. мов спец. "Переклад" / [уклад. О. І. Куца]. - [Пробне вид.]. - Тернопіль : [ТНПУ], 2013. - 86 с.

3 прим.

Основи фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко [та ін.] ; [за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука]. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 234 с.

8 прим.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ТНПУ ім. В. Гнатюка. Ч. 3 / за заг. ред. В. В Грубінка. - Тернопіль : ТНПУ, 2005. - 272 с.

4 прим.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : документи і матеріали 2003-2004 рр. / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. - К. ; Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2004. - 147 с. - ISBN 966-7425-47-9

1 прим.

Основні засади розвитку вищої освіти України [Текст]. Ч.3 / М-во освіти і науки України. ТНПУ; За ред. С.М.Ніколаєнка; Упоряд.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. - К.;Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2006. - 181 с. - (Інтеграція вищої освіти України у європейський освітній простір).

3 прим.

Пагут, О. С. Das Satzgefuge ( Subjekt-, Pradikativ-, Objekt-, Attributsatze und weiterfuhrende Nebensatze) [Текст] : методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови : для студентів-германістів / О. С. Пагут. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 56 с.

2 прим.

Пагут, О. С. Der Temporalsatz (der Adverbialsatz der Zeit) [Текст] : методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови : для студентів-германістів / О. С. Пагут. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 44 с.

5 прим.

Пагут, О. С. Die Satzverbindung (die Parataxe) [Текст] : методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови : для студентів-германістів / О. С. Пагут. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 26 с.

5 прим.

Панько, Т. І. Українське термінознавство [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк ; ред. Д. С. Карпин. - Львів : Світ, 1994. - 216 с. - ISBN 5-7773-0139-8

9 прим.

Панцьо, С. Є. Антропонімія Лемківщини [Текст] / С. Є. Панцьо. - Тернопіль : Тернопіль, 1995. - 132 с. - ISBN 5-07-001581-8

2 прим.

Панцьо, С. Є. Сучасна українська літературна мова [Текст] : самостійні роботи з морфології / С. Є. Панцьо, Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 46 с. 1 прим.

Матеріали до словника лемківських говірок. (Дієслівна лексика) [Текст]. Ч. 1 / Стефанія Панцьо. - Тернопіль : [ТДПУ], 1997. - 56 с.

1 прим.

Парфанович, І. І. Готуємось до превентивної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл., фахівців соц. сфери / І. І. Парфанович. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 238 с. - Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1972 від 24.07.08.

1 прим.

Парфанович, І. І. Методичні рекомендації з профілактики девіантної поведінки дівчат [Текст] / І. І. Парфанович. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – 96 с. 1 прим.

Пастернак, Л. П. Завдання для самостійної роботи з теоретичної граматики англійської мови [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. П. Пастернак. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 72 с.

5 прим.

Патей-Братасюк, М. Г. Етно-національне відчуження: філософсько-соціологічний аналіз [Текст]. Кн. І. Особистість в етно-національному культурному просторі / М. Г. Патей-Братасюк. - Тернопіль : ПМП "Ромск - К", 1997. - 104 с. - ISBN 966-7143-007

1 прим.

Патей-Братасюк, М. Г. Етно-національне відчуження: філософсько-соціологічний аналіз [Текст]. Кн. 2. Відчуження "невідчужуваного" / М. Г. Патей-Братасюк. - Тернопіль : ПМП "Ромск - К", 1998. - 252 с. - ISBN 966-7143-007

1 прим.

Пегас [Текст] : збірка студентських перекладів. Вип. 9 / уклад.: Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 172 с. 9 прим.

Пегас [Текст] : збірка студентських перекладів. Вип. 7 / уклад.: Т. С. Олійник, О. В. Іванців, В. В. Панченко. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 256 с.

2 прим.

Пегас [Текст] : збірка студентських перекладів. Вип. 6 / редкол.: Т. С. Олійник, А. А. Шевченко, І. Р. Юзва. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 120 с.

1 прим.

Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28 - 29 квіт. 2010 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 183 с.

3 прим.

Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29 - 30 квіт. 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. - Тернопіль : ТНПУ, 2013. - 167 с. 1 прим.

Пластична анатомія [Текст] : навчально-методичний посібник : конспект лекцій. Ч. 1 / уклад. І. С. Теслюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 66 с.

1 прим.

Подобівський, С. С. Зоологія безхребетних [Текст] : Зб. лекцій і тестові завдання: Посіб. для студ. біологічних спец. вузів II-IV рівнів акредит. Ч.1 / С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик, М. Л. Кузьмович. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 89 с. - ISBN 966-7924-61-0

2 прим.

Подобівський, С. С. Зоологія безхребетних [Текст] : зб. лекцій і тестові завдання : посіб. для студ. біол. спец. вузів II - IV рівнів акредит. Ч. 2 / С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик, М. Л. Кузьмович. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 101 с. - ISBN 966-7924-61-0

2 прим.

Поза межами розуміння [Текст] = Holocaust. Philosophical Implication : богослови та філософи про Голокост / за ред. Д. К. Рота, М. Беренбаума ; пер. С. Альошкіна. - Вид 2-е. - К. : Дух і Літера, 2009. - 432 с. - ISBN 978-966-378-111-2

1 прим.

Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд.: А. Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. - К. : Майстерня книги, 2010. - 310 с. - ISBN 978-966-2260-13-7

1 прим.

Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-іст., за вимогами кредитно-модульної системи / уклад. В. Д. Шепетюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 91 с.

3 прим.

Поплавський, В. Ярослав Кондра : творчий портрет [Текст] : на допомогу вчителеві-словесникові : уроки літературного краєзнавства / В. Поплавський, М. Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 12 с.

1 прим.

Потульницький, П. М. Польвий практикум з ботаніки [Текст] : навч. посіб. для природничих ф-тів пед. ін-тів / П. М. Потульницький. - Вид. 2-е, переробл. і доп. К. : Вища школа, 1972. - 300 с. 5 прим.
Практикум по основам сельского хозяйства [Текст] : учебное пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / И. М. Ващенко, К. П. Ланге, М. П. Меркулов, М. М. Эдельштейн. - М. : Просвещение, 1975. - 303 с. 2 прим.

Практичний курс німецької мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи : для студ. 3 курсу англ. від-ня / уклад.: Т. В. Дзись, Н. І. Цабан. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 132 с.

1 прим.

Практичний курс німецької мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. 2 курсу спец. "Філологія" (переклад англо-укр.) / [упоряд.: Н. Я. Бияк, Н. Б. Вирста, Н. І. Цабан та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 124 с. 1 прим.

Практичні заняття з імунології [Текст] : методичні вказівки / уклад. О. С. Волошин. - Тернопіль : ТНПУ, 2013. - 44 с.

2 прим.

Прикладна екологія [Текст] : навчальний посібник. Ч. 1 : Біоекологічний та геоекологічний виміри / Л. П. Царик, Л. Р. Грицак, П. Л. Царик [та ін.] ; [за ред. Л. П. Царика]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2017. – 210 с. 1 прим.
Прикладна екологія [Текст] : навчальний посібник. Ч. 2 : Техноекологічний та соціоекологічний виміри / І. М. Барна, Л. Р. Грицак, І. Г. Каплун [та ін.] ; [за ред. Л. П. Царика]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2017. – 250 с. 1 прим.

Проблеми взаємодії української та російської філології [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 1 / відпов. ред. А. М. Ломакович. - Тернопіль : [б. в.], 1990. - 152 с.

2 прим.

Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., 27 жовт. 2005 р. - Тернопіль : ТНПУ, 2005. - 315 с.

1 прим.

Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 238 с.

3 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф., 15 листоп. 2012 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 314 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2011 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 318 с.

3 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІ Всеукраїнської наук. конф., 15 груд. 2010 р. Ч. 2. Фізичне виховання, фізика, інформатика, математика, техніка, біологія, хімія / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 136 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали VІ Всеукраїнської наук. конф., 15 груд. 2010 р. Ч. 1. Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 176 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали V Всеукраїнської наук. [студентської] конф., 23 - 24 груд. 2009 р. Ч. 1. Педагогіка, психологія, мовознавство / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 184 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали V Всеукраїнської наук. [студентської] конф., 23 - 24 груд. 2009 р. Ч. 2. Суспільствознавство, географія, фізика, математика, інформатика, техніка, біологія, хімія, фізичне виховання / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 195 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 груд. 2008 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 238 с.

1 прим.

Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації [Текст] : матеріали ІІ-ої Всеукр. наук. конф., 7 лист. 2006 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Рада молодих вчених і спец. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Студ. наукове товариство ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 224 с. 2 прим.

Програма Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу університету з суспільних, природничих, технічних та гуманітарних наук за 2008 рік [Текст]. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 64 с.

2 прим.

Програма Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу університету з суспільних, природничих, технічних та гуманітарних наук за 2009 рік [Текст]. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 64 с.

2 прим.

Програма Звітної наукової студентської конференції з суспільних, природничих, технічних та гуманітарних наук за 2008 рік [Текст]. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 116 с.

2 прим.

Професійна та повсякденна англійська мова [Текст] = Professional and Everyday English : для майбутніх інж. та вчит. труд. навч. / І. Журавель, В. Чотарі, Г. Деркач, В. Дубенскова. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 204 с. - Назва обкл. англ. мовою.

3 прим.

Проценко, М. Ю. Розведення сільськогосподарських тварин [Текст] : навчальний посібник / М. Ю. Проценко, Д. Т. Вінничук, Г. Л. Капінос ; за ред. М. Ю. Проценка. - К. : Вища школа, 1987. - 247 с. 1 прим.
Психологія як наука та навчальна дисципліна [Текст] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка ; підбір док. С. Ю. Загородна. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 102 с. 2 прим.

Рокіцька, Н. В. Криця, що не іржавіє: Леся Українка і Генріх Гайне - два світила двох могутніх культур [Текст] : методична розробка / Н. В. Рокіцька, О. В. Літвінюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 144 с. - Текст укр. та нім. мовами

1 прим.

Рокіцька, Н. В. Німецькомовна спадщина Івана Франка у фаховій підготовці студентів-філологів [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Рокіцька. - Тернопіль : [ТНПУ], 2016. - 186 с. 2 прим.
Рокіцька, Н. В. Deutsch lehren und lernen mit Spass [Текст] : навчально-методичний посібник / Наталя Рокіцька, Іван Яцюк. - [пробне видання]. - Тернопіль : ТНПУ, 2016. - 172 с. - Текст укр. та нім. мовами. 2 прим.

Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури [Текст] : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. - Тернопіль : Збруч, 1991. - 257 с.

2 прим.

Романишина, Л. М. Лабораторний практикум з органічної хімії [Текст] : навчальний посібник для студ. природничих фак. пед. ін-тів (Модульний варіант) / Л. М. Романишина. - К. : ІЗМН, 1996. - 184 с.

4 прим.

Руденко М. Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового : монографія / Марта Руденко ; наук. ред. М. П. Ткачук. - Тернопіль : [ТДПУ], 2003. - 88 с. 1 прим.
Русанов, Б. Г. Овощеводство [Текст] : лабораторный практикум : учеб. пособие для ин-тов / Б. Г. Русанов. - М. : Просвещение, 1965. - 276 с. 2 прим.
Савицький, І. В. Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студ. мед. ін-тів / І. В. Савицький. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Вища шк., 1973. - 486 с. 5 прим.

Свинко, Й. М. Загальна геологія з основами геохімії та палеонтології [Текст] : цикл лекцій для студ. хіміко-біол. та геогр. фак. (заочна форма навчання) / Й. М. Свинко. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 111 с.

1 прим.

Йосип Свинко: бібліографічний покажчик [Текст] / уклад.: С. В. Гулик, П. М. Дем'янчук, В. О. Штокало; авт. передм.: М. О. Алексієвець, А. Б. Богуцький, Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик. - Тернопіль : ТНПУ, 2004. - 60с. - (Укр. бібліографія).

1 прим.

Сидоренко, В. К. Основи техніки і технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / В. К. Сидоренко, Г. В. Терещук, В. В. Юрженко. - К. : НПУ, 2001. - 163 с. - ISBN 966-7425-25-8

5 прим.

Систематика вищих рослин [Текст] : лабораторний практикум / М. Д. Латишенко, Л. Ф. Кучерява, В. А. Нечитайло [та ін.]. - К. : Вища школа, 1989. - 223 с. - ISBN 5-11-001213-Х

1 прим.

Slavica Tarnopolensia [Текст]. Вип. 2 / редкол.: О.Лещак С.Ткачов, О.Глотков та ін.; Лабораторія славістичних студій ТДПУ. - Тернопіль : ТДПУ, 1995. - 148 с.

1 прим.

Смоляк, О. С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури [Текст] : монографія. Ч. 2 : (нотний додаток) / О. С. Смоляк. – Тернопіль : Астон, 2001. – 392с. 1 прим.

Сорока, П. І. Ганна Черінь [Текст] : літературний портрет / П. І. Сорока. - Тернопіль : Лілея, 1996. - 183 с.

2 прим.

Сорока, П. І. Дмитро Нитченко-Чуб [Текст] : літературний портрет / Петро Сорока ; авт. вступ. сл. О. Гончар. - Тернопіль : Лілея, 1996. - 104 с.

1 прим.

Сорока, П. І. Зоя Когут [Текст] : літературний портрет / П. І. Сорока. - Тернопіль : Андеграунд, 1997. - 107 с.

1 прим.

Сорока, П. Літературно-творчий шлях Олекси Гай-Головка [Текст] / П. Сорока ; ред. М. Юрків. - Тернопіль, 1997. - 144 с.

1 прим.

Сорока, П. І. Художній світ Ліди Палій [Текст] / П. І. Сорока. - Хмельницький : Авель, 1997. - 70 с.

1 прим.

Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності [Текст] : 1991–2008 рр. : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажчик / упоряд.: І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова, А. М. Доркену. - К. : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2008. - 182 с. - (Видатні педагоги світу ; вип. 4).

1 прим.

Спадщина Олега Кандиби - О. Ольжич у контексті національного відродження України [Текст] : збірник матеріалів Міжнар. наук. студ. конференції / гол. ред. М. М. Алексієвець. - Тернопіль : ТДПУ, 1999. - 278 с. 1 прим.
Справочник по биологии [Текст] : пер. с укр. / Т. Л. Богданова, А. В. Брайон, А. В. Денисьевский [и др.] ; под ред. К. М. Сытника. - Изд. 2-е, стер. - К. : Наукова думка, 1981. - 440 с. 1 прим.

Степанов, О. М. Методологічні і теоретичні проблеми психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / О. М. Степанов. - Тернопіль : ТПНУ, 2007. - 74 с.

1 прим.

Степанюк, А. В. Довідник з біоетики [Текст] : посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец., учителів біології, вихователів та школярів / А. В. Степанюк, І. С. Назарко. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 160 с.

1 прим.

Страшнюк, Н. М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять із загальної екології [Текст] : для студ. біол. та екол. спец. вищих пед. закл. освіти / Н. М. Страшнюк, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 112 с.

1 прим.

Сухомлинський В. О. [Текст] : бібліографія: 1987-2000 рр. / уклад.: Г. І. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська; ред.: Н. О. Гажаман, Л. І. Ніколюк. - Київ : КНЕУ, 2001. - 128 с.
1 прим.
Сухомлинський, В. О. Методика виховання колективу [Текст] / В. О. Сухомлинський. - Київ : Рад. школа, 1971. - 158 с. 1 прим.
Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям [Текст] / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К. : Рад. шк., 1971. – 244 с. – (Педагогическая библиотека). 1 прим.

Сухорський, С. Освіта закордоння [Текст] / Степан Сухорський. - Львів : Основа, 1995. - 38 с.

10 прим.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія, практика [Текст] : матеріали регіонального науково-практичного семінару (11-12 грудня 2014 р., м. Тернопіль) / [за ред.: Р. М. Горбатюка, Ю. О. Туранова]. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 198 с. 2 прим.

Талпош, В. С. Зоологія [Текст] : словник-довідник : поняття, терміни / В. С. Талпош. - Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2000. - 240 с. - ISBN 966-7520-47-1

1 прим.

Талпош, В. С. У світі ссавців [Текст] : зоовікторина : 280 запитань та відповідей / Василь Талпош. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. - 136 с. - ISBN 966-562-889-5

1 прим.

Талпош, В. С. Фауна хребетних Тернопільської області [Текст] : довідник / В. С. Талпош, Б. Р. Пилявський. - Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 1998. - 80 с. - ISBN 966-7224-94-5

8 прим.

Танья, Я. П'ятдесят питань про антисемітизм [Текст] = Fifty questions on antisemitism : [пер. з англ.] / Яап Танья. - К. : Дух і літера, 2009. - 176 с. - ISBN 978-966-378-109-9

1 прим.

Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 6 клас [Текст] : метод. рек. для вчит. біології ЗОШ та студ. пед. вузів / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.]. - Тернопіль : Мандрівець, 1996. - 92 с.

5 прим.

Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 8 клас [Текст] : метод. рек. для вчит. біології ЗОШ та студ. вищ. пед. навч. закл. із спец. "Біологія" / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. - Тернопіль : Мандрівець, 1998. - 136 с. - Протокол МОНУ № 25 від 04.06.1998 р. - ISBN 966-7461-06-8

4 прим.

Теорія масової комунікації [Текст] : метод. рек. для студ. спец. "Журналістика" / уклад. Н. М. Фурманкевич. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 78 с. 41 прим.

Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 3–4 грудня 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 144 с.

2 прим.

Григорій Васильович Терещук: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України [Текст] : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененська ; авт. вступ. ст. М. Зимомря]. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 75 с. - (Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка).

3 прим.

Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль / редкол.: М. М. Барна, Н. Д. Дробик, В. В. Грубінко [та ін.]. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 416 c. 1 прим.
Тернопілля, 1995 [Текст] : регіональний річник : 455-річчю Тернополя присвячується / упоряд.: Б. Куневич, М. Ониськів. - Тернопіль : Збруч, 1995. - 806 с. 1 прим.
Тернопілля′ 97 [Текст] : регіональний річник : 900-літньому Ювілею Княжої Теребовлі і 80-річчю утворення Української Центральної Ради присвячується / упоряд.: Б. Куневич, М. Ониськів. - Тернопіль : Збруч, 1997. - 760 с. 2 прим.

Тести в системі моніторингу якості освіти [Текст] : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 2-3 черв. 2009 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 167 с.

2 прим.

Технічна механіка [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 2. Опір матеріалів / Є. М. Кальба, С. М. Голотенко, О. С. Голотенко, Р. Т. Гарматюк. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 98 с.

5 прим.

Ткачов, С. 250 імен на карті Тернопілля [Текст] : польсько-українські культурні взаємини : краєзнавчо-біографічний покажчик / С. Ткачов, В. Ханас ; ред. Б. Фенюк. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 60 с. - (Бібліотека журналу "Мандрівець". Сер. "Краєзнавство").

2 прим.

Ткачов, С. Словник порівнянь русинської літературної мови [Текст] / Сергій Ткачов. - Тернопіль : ТДПІ, 1992. - 88 с. - (Наукові праці лабораторії славістичних студій:Сер. русиністики ; Вип. 1).

20 прим.

Ткачук, М. П. Естетична концепція дійсності в Бориславському циклі творів І. Я. Франка [Текст] : монографічне дослідження / Микола Ткачук. - Тернопіль : Тернопіль, 1992. - 126 с.

2 прим.

Ткачук, М. П. Естетична концепція людини в "Енеїді" Івана Котляревського [Текст] : [посібник] / М. П. Ткачук. – Київ : Вища школа, 1995. – 55 с. 1 прим.

Ткачук, М. П. Західноєвропейська романна традиція і жанрова матриця роману "Основи суспільності" І. Франка [Текст] : навчальний посібник / М. П. Ткачук. - Донецьк : ДонДУ, 1995. - 30 с.

1 прим.

Ткачук, М. П.  Лірика Маркіяна Шашкевича [Текст] : дослідження Тернопіль : Збруч, 1999. - 123 с. 1 прим.

Ткачук, М. П. Поезія як утвердження [Текст] : проблеми розвитку поезії русинів Югославії 70 - 90-х рр. ХХст. / Микола Ткачук. - Тернопіль : ТДПІ, 1993.

2 прим.

Ткачук, М. П. Поетика балад Левка Боровиковського [Текст] / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 146 с. 1 прим.
Ткачук, М. П. Романтичний дискурс Левка Боровиковського [Текст] : літературний портрет : [монографія] / М. П. Ткачук. – [Вид. 2-ге випр. і доповн.]. – Тернопіль : [Збруч], 2015. – 268 с. 1 прим.

Ткачук, М. П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденції розвитку й естетична стратегія [Текст] : навчальний посібник / М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТДПУ, 1998. - 80 с. - ISBN 966-528-046-5

1 прим.

Трилінський, І. Жита половіли [Текст] : Роман-трилогія. КН.1. Засів / І. Трилінський. - Збараж : Районна друкарня, 1995. - 302с.

3 прим.

Туристичні ресурси як чинник розвитку території [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9-10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 300 с. - ISBN 978-966-7425-92-0

1 прим.

Україна на шляху до незалежності і демократії [Текст] : тематичний збірник праць викладачів, студ. і аспірантів іст. фак. - Тернопіль : ТДПІ, 1996. - 322 c. - ISBN 966-567-030-1.

1 прим.

Україна та розвиток громадянського суспільства після 2004 року [Текст] = Die Ukraine und die Entwicklung ihrer Zivilgesellschaft nach 2004 : матеріали укр.- нім. наук. конф. - Тернопіль : ТНПУ : Астон, 2010. - 168 с. - Текст укр. та нім. мовами. - ISBN 978-966-308-360-5

4 прим.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біографічних досліджень. Вип. 5 / редкол.: Т. І. Ківшар, В. І. Попик, С. М. Ляшко [та ін.]. - К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2009. - 296 с.

1 прим.

Українська етнопсихологія: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : бібліографічний покажчик / [уклад.: М. О. Балик, І. Г. Лецкалюк, Н. І. Пельо]. - Тернопіль ТДПУ, 2003. - 20 с. 1 прим.
Українська літературна енциклопедія [Текст] : в 5 т. Т. 1 : А- Г / відп. ред. І. О. Дзеверін. - К. : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. - 536 с.
1 прим.
Українська літературна енциклопедія [Текст] : в 5 т. Т. 2 : Д- К / відп. ред. І. О. Дзеверін. - К. : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. - 576 с. 1 прим.
Українська літературна енциклопедія [Текст] : в 5 т. Т. 3 : К- Н / відп. ред. І. О. Дзеверін. - К. : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1995. - 496 с. 1 прим.

Урок історії. Анна Франк [Текст] / [пер. О. Ділєман ; ред. М. Метселаар]. - [Амстердам] : Тов-во "Анна Франк", [2009]. - 94 с. - ISBN 90-72972-67-8

1 прим.

Ушинський, К. Д. Про сімейне виховання [Текст] / К. Д. Ушинський. – К. : Радянська школа, 1974. – 152 с. – (Бібліотека для батьків). 1 прим.
Фіалков, Ю. Михайло Васильович Ломоносов [Текст] / Ю. Фіалков. - К. : Рад. школа, 1968. - 77 с. 1 прим.

Фізична реабілітація: актуальність, проблеми, перспективи розвитку [Текст] : матеріали регіональної науково-метод. конф. (25-26 жовт. 2007 р.) / редкол.: А.М.Олійник, В.Г.Омельяненко, В.І.Шандригось. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 104 с.

1 прим.

Фізична реабілітація хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. фак. фіз. виховання, спец. "Фізична реабілітація" / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 112 с.

1 прим.

Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції, Тернопіль, 30-31 жовтня 2003р. ТНПУ ім. В. Гнатюка ; редкол.: В. П. Кравець. О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. - Тернопіль : ТДПУ, 2003. - 172 с. 1 прим.

Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір [Текст] : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22–23 трав. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 177 с.

4 прим.

Формування у школярів естетичного ставлення до праці [Текст] : тези науково-практичної конференції / [відпов. ред. Суходольська Л.В.]. - Тернопіль : ТДПІ, 1995. - 48 с.

1 прим.

Хребтова, Н. Р. Мотиваційна спрямованість підручників для початкової школи [Текст] : науково-методичні рекомендації / Наталя Хребтова. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 116 с.

2 прим.

Хржановский, В. Г. Курс общей ботаники [Текст]. Ч. 2 : Систематика растений / В. Г. Хржановский. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Висшая школа, 1982. - 544 с. 1 прим.

Царик, Т. Є. Економіка природокористування [Текст] : навч. посіб. для студ. економ. спец. / Т. Є. Царик, М. О. Ковтонюк. - К. : НМК ВО, 1992. - 92 с.

1 прим.

Царик, П. Л. Заповідна справа [Текст] : навчальний посібник / П. Л. Царик. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 92 с.

2 прим.

Цюпа, І. А. Добротворець [Текст] : Повість / І. А. Цюпа. – К. : Дніпро, 1971. – 207 с. – (Романи й повісті). 1 прим.

Чайка, В. М. Основи дидактики [Текст] : тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посіб. для студ. пед. вузів / Володимир Чайка. - Тернопіль : Астон, 2002. - 244 с.

1 прим.

Чайка, В. М. Основи дидактики [Текст] : тексти лекцій і завдання для самоконтролю: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Володимир Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 350 с. - Лист МОНУ № 140308 від 1/ІІ-730. - ISBN 966-7425-75-4

2 прим.

Чернюк Г. Метеорологія і кліматологія [Текст] : навчальний посібник для студ. геогр. фак. вузів / Г. Чернюк, В. Лихолат. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. - 112 с. 1 прим.

Червинский, П. П. Ступени Храма [Текст] : Этапы этнического сознания. Эскиз модели Священной еврейской истории. Вып. 2 / Петр Червинский. - Тернополь : Підручники і посібники, 2009. - 198 с. - (Библиотека научного альманаха "Studia Methodologica"). - ISBN 978-966-07-1464-9

1 прим.

Четыре времени года [Текст] : книга для воспитателя детского сада. Изд. 4-е доп. / сост.: С. А. Веретенникова, А. А. Клыков. - М. : Уч. Пед. изд., 1960. - 180 с. 1 прим.

Читаємо по-німецьки [Текст] : навчально-методичний посібник з домашнього читання для студ. IV курсу / уклад.: А. П. Катериняк, О .М. Пеляк. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 112 с.

2 прим.

Чуловський, Б. С. Фрідріх Гельдерлін - особистість і митець: особливості рецепції в Україні [Текст] : [монографія] / Б. С. Чуловський ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2006. – 186 с. 1 прим.

Шеремет, І. В. Методичні рекомендації з фізичної підготовки регбістів [Текст] : для студ. пед. вищ. навч. закл. / І. В. Шеремет. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 64 с.

2 прим.

Шеремет, І. В. Педагогічні основи антиалкогольного й антинаркогенного виховання учнівської молоді засобами фізичної культури [Текст] : посіб. для студ. пед. вищ. навч. закл. / І. В. Шеремет. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 132 с. - Лист МОНУ № 1/11-3836 від 02.06.2009 р.

3 прим.

Шкільна педагогічна практика [Текст] : на допом. студ. 4 - 5 курсів фак. іноземних мов [німецька мова] / уклад.: Я. Б. Веселовський, М. С. Кебало. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 76 с. 1 прим.
Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції [Текст] : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / [за заг. ред. Г. В. Терещука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 239 с. 4 прим.
Шовкошитний В. Герої народжуються на могилах героїв / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 48 с. 4 прим.

Шонь, О. Б. Інтерпретація тексту [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Б. Шонь. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 112 с.

1 прим.

Шуст, І. В. Вузівська кафедра. Нариси організаційно-педагогічної діяльності / І. В. Шуст ; І.В.Шуст. – Тернопіль, 1995. – 112 с. 1 прим.

Щоденник Давида Рубіновича [Текст] / редкол.: А. Подольський, А. Фредекінд; пер. з пол. А. Шарого. - К. : Зовнішторгвидав України, 2009. - 70 с. - (Українська бібліотека Голокосту). - ISBN 987-966-8274-18-3

1 прим.

Щоденник Львівського гетто [Текст] : спогади Рабина Давида Кахане / упоряд. Ж. Ковба ; наук. ред. М. Феллер ; пер. з англ. Н. Шпет. - Вид. 2-е. - К. : Дух і Літера, 2009. - 276 с. - ISBN 978-966-378-110-5

1 прим.

Яворська, Л. Г. Американська система підготовки молоді до сімейного життя [Текст] : навч.-метод. посіб. для вивч. навч. курсу "Підготовка учнівської молоді до сімейного життя" / Л. Г. Яворська. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 72 с

3 прим.

Янкович, О. І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом: технології та правові засади [Текст] : Навч.-метод. посіб. / О. І. Янкович. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 217 с.

4 прим.

Янкович, О. І. Управління загальноосвітнім закладом: технології та правові засади [Текст] / О. І. Янкович. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 124 с.

4 прим.

Ятищук О. Григорій Федорович Квітка-Основяненко в духовній історії України [монографія] / Оксана Ятищук. - Вид. 2-ге, допов., переробл. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 176 с.
1 прим.

Яцюк, І. Я. Sachsen [Текст] : навчально-методичний посібник з лінгвокраїнознаства Німеччини для самост. роботи студ. 4 курсу нім. від-ня / І. Я. Яцюк, В. В. Дребет. - Тернопіль : [ТНПУ], 2007. - 152 с.

2 прим.

Deutsch als Fremdsprache [Текст] : практикум з нім. мови для студ. ІІ курсу спец. Філологія. Переклад (англо-український) / [упоряд.: Н. Я. Бияк, Н. Б. Вирста, Н. І. Цабан [та ін.]. - Тернопіль : [ТНПУ], 2014. - 125 s.

3 прим.
Girardet, J. Panorama de la langue Francaise [Текст] : Methode de francais. №3 / J. Girardet, J.-L. Frerot. - Paris : CLE International, 1997. - 160 s. 1 прим.
Girardet, J. Panorama de la langue Francaise [Текст] : Methode de francais. №4 / J. Girardet. - Paris : CLE International, 1998. - 160 s. 1 прим.

Girardet, J. Panorama de la langue Francaise [Текст] : Cahier d exercices: Methode de francais. №4 / J. Girardet. - Paris, 1999. - 128 s.

1 прим.
Girardet, J. Panorama de la langue Francaise [Текст] : Cahier d exercices: Methode de francais. №3 / J. Girardet, E. Sirejols, O. Grand-Clement. - Paris, 2001. - 128 s. 1 прим.
Um die Seele der gesamten Nation zu bereichern [Текст] : anlasslich des 155. Jubilaums von Iwan Franko / авт.-уклад. Н. В. Рокіцька. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 160 с. - Текст нім. та укр. мовами. 3 прим.

Балканска слика на светот : зборник од Мегународната научна роботилница однана во скопjе на 5-6 декелеври 2005 година / приредувач К. Кулавкова. – Скопjе : МАННУ, 2006.

1 прим.

Животот и делото на Ацо Шопов : мегународен научен собир по повод 80-годишнина од раганьето Ацо Шопов. – Скопjе : МАННУ, 2005.

1 прим.

Загадочниот насмев на Антон Павлович : свечен собир по повод 100 години од смртта на А. П. Чехов (1904-2004). – Скопjе : МАННУ, 2005.

1 прим.

Илевски, П. Х. Македонскиот правопис : свечен собир по повод 60-годишината од донесуваньето на македонската азбука и правопис и нивната примена во букварот / П. Х. Илевски. – Скопjе : МАННУ, 2005.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2004.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2005.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2006.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2007.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2008.

1 прим.

Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите [Текст] / уред. К.Томовски. - Скопje : МАНУ, 2009.

1 прим.

Мацунков, М. Родното  место на титературата : есеи / М. Мацунков. – Скопjе : МАННУ, 2008.

1 прим.

Прилози [Текст] = Contributions. Т. XXVIII (1). : реферати македонските слависти за XII мегународен славистички конгрес во Краков / [уред. Б.Видоески]. - Скопjе : МАНУ, 2003.

1 прим.

Прилози [Текст] = Contributions. Т. XXVIII (2). : реферати македонските слависти за XII мегународен славистички конгрес во Краков / [уред. Б.Видоески]. - Скопjе : МАНУ, 2003.

1 прим.

Прилози [Текст] = Contributions. Т. XIХ (1-2). : реферати македонските слависти за XII мегународен славистички конгрес во Краков / [уред. Б.Видоески]. - Скопjе : МАНУ, 2004.

1 прим.

Прилози [Текст] = Contributions. Т. XXХI (2). : реферати македонските слависти за XII мегународен славистички конгрес во Краков / [уред. Б.Видоески]. - Скопjе : МАНУ, 2006.

1 прим.

Пристапни предаваньа, прилози и библиографиjа : на новите гленови на македонската академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2006.

1 прим.

Пристапни предаваньа, прилози и библиографиjа : на новите гленови на македонската академиjа на науките и уметностите. - Т. XVI. – Скопjе : МАНУ, 2008.

1 прим.

Театарат на почвата на Македониjа ХХ век : прилози за истражуваньето на историjата на Македониjа. - Кн. 15. – Скопjе : МАНУ, 2007.

1 прим.

   

НАУКОВІ ЗАПИСКИ ТНПУ

Сер. біологія

2011 – Вип. 2(47) – 1 прим.
2010 – Вип. 3(44), 2(43) – 1 прим.
2008 – Вип. 4(38) – 1 прим., 3(37) – 1 прим., 1(35) – 2 прим.
2007 – Вип. 4(34), 3(33), 2(32), 1(31) – 1 прим.
2006 – Вип. 3-4(30), 2(29) – 1 прим., 1(28) – 2 прим.

2005 – Вип. 1-2 (25), 3 (26) – 1 прим.

Сер. географія

2009 – Вип. 1(25) – 2 прим.
2008 – Вип. 2(24) – 1 прим.
2006 – Вип. 1 – 1 прим.

2005 – Вип. 2 – 1 прим.
2004 – Вип. 2(Ч.1), 2(Ч.2) – 1 прим.

Сер. економіка

2008 – Вип. 22 – 2 прим.

2007 – Вип. 21 – 3 прим.

2006 – Вип. 20 – 4 прим.

2005 – Вип. 18 – 4 прим., 19 – 2 прим.

2004 – Вип. 16 – 1 прим., 17 –1 прим.

2003 – Вип. 14 – 4 прим., 15 – 2 прим.

2002 – Вип. 10 – 1 прим., 11 – 2 прим., 13 – 1 прим.

2001 – Вип. 9 – 1 прим.

2000 – Вип. 6 – 2 прим.

Сер. історія

2009 – Вип. 1, 3 – 1 прим.
2008 – Вип. 3 – 1 прим.
2007 – Вип. 1 – 1 прим.
2006 – Вип. 1, 3 – 1 прим.
2002 – Вип. 4 – 1 прим.
1998 – Вип. 7 – 2 прим.

Сер. літературознавство

2018 – Вип. 48 – 2 прим.

2016 – Вип. 45 – 1 прим.

2015 – Вип. 42 – 1 прим.

2014 – Вип. 39 – 1 прим., 40, 41 – 1 прим.

2013 – Вип. 37 – 1 прим.

2012 – Вип. 35 – 1 прим.

2011 – Вип. 33 – 1 прим.

2009 – Вип. 27 – 1 прим.
2008 – Вип. 2(24) – 1 прим., 1(23) – 2 прим.
2006 – Вип. 1(19) – 2 прим., 2(20) – 1 прим.
2005 – Вип. 1(16) – 1 прим.

2004 – Вип. 1(14) – 1 прим.
2002 – Вип. 1(11) – 1 прим.
1999 – Вип. 2(5) – 1 прим.
1998 – Вип. 2(3), 1(2) – 1 прим.

Сер. мовознавство

2003 – Вип. 2(10) – 1 прим.

Сер. мистецтвознавство

2012 – Вип. 1 – 1 прим., 3 – 1 прим.
2011 – Вип. 1, 2 – 1 прим.

2010 – Вип. 1 – 1 прим.
2009 – Вип. 2(21), 1(20) – 1 прим.
2008 – Вип. 1(19) – 1 прим.
2007 – Вип. 1(18) – 1 прим.
2006 – Вип. 2(17) – 1 прим.

2005 – Вип. 3(15) – 2 прим.
2004 – Вип. 1(12) – 1 прим.

Сер. педагогіка

2017 – Вип. 1 – 2 прим.

2016 – Вип. 1, 4 – 2 прим.

2013 – Вип. 1 – 1 прим.

2012 – Вип. 4 – 1 прим.
2011 – Вип. 3 – 1 прим.
2010 – Вип. 2 – 1 прим.
2009 – Вип. 4, 3, – 1 прим., 1 – 2 прим.
2008 – Вип. 8, 7, – 1 прим., 6 – 3 прим., 5, 4 – 2 прим., 3, 2, – 1 прим., 1 – 2 прим.
2007 – Вип. 10, 9 – 1 прим., 8, 7 – 4 прим., 6 – 1 прим., 5 – 3 прим., 4 – 1 прим., 3 – 2 прим., 1 – 1 прим.
2006 – Вип. 9 – 2 прим., 8, 7 – 1 прим., 6 – 2 прим., 5, 4, 3, 2 – 1 прим.
2005 – Вип. 7, 2, 1 – 1 прим., 5 – 3 прим., 3 – 2 прим.
2004 – Вип. 6 – 1 прим., 4 – 1 прим., 3 – 3 прим., 1 – 1 прим.
2003 – Вип. 4, 1 – 1 прим.
2002 – Вип. 11, 10 – 1 прим., 9 – 2 прим., 6 – 1 прим., 5 – 2 прим., 4, 2 – 1 прим.
2001 – Вип. 9 – 2 прим., 8, 7, 6, 5, 1 – 1 прим.
2000 – Вип. 10, 6, 3 – 1 прим., 2 – 2 прим.,
1999 – Вип. 16, 5, 1(6) – 1 прим.

Сер. педагогіка і психологія

1998 – Вип. 5(3), 4(3) – 1 прим., 3(3) – 3 прим., 2(3) – 1 прим.

Сер. філософія

2008 – Вип. 16 – 2 прим.
2007 – Вип. 15 – 3 прим.
2006 – Вип. 14 – 5 прим.
2005 – Вип. 13 – 2 прим.
2004 – Вип. 12 – 2 прим.
2003 – Вип. 10 – 1 прим., 11 – 1 прим.
2002 – Вип. 9 – 4 прим., 8 – 2 прим.
2001 – Вип. 7 – 1 прим.

Сер. філософія, економіка, соціологія

1999 – Вип. 2 – 2 прим.

Сер. хімія

2016 – Вип. 23 – 1 прим.

2010 – Вип. 17 – 2 прим.
2009 – Вип. 15 – 1 прим.
2008 – Вип. 14 – 1 прим., 13 – 2 прим.
2007 – Вип. 12, 11 – 1 прим.
2006 – Вип. 10 – 1 прим.

2005 – Вип. 9 – 1 прим.

2000 – Вип. 4 – 1 прим.

Історія української географії

2010 – Вип. 21 – 1 прим.
2009 – Вип. 20 – 1 прим.
2008 – Вип. 18 – 1 прим., 17 – 2 прим.
2007 – Вип. 16 – 1 прим.
2006 – Вип. 14, 13 – 1 прим.

2005 – Вип. 11 – 1 прим.
2004 – Вип. 9 – 2 прим.
2003 – Вип. 7 – 1 прим.
2003 – Вип. 10 – 1 прим.

Історія української географії та картографії

2010 – 1 прим.
2007 – 1 прим.

Магістр

2013 – Вип. 19, 18 – 2 прим.
2011 – Вип. 15, 14 – 1 прим.
2010 – Вип. 13, 12 – 2 прим., 11 – 3 прим., 10 – 1 прим.
2009 – Вип. 9, 8 – 3 прим., 7 – 2 прим., 6 – 1 прим.
2008 – Вип. 5 – 1 прим., 4 – 2 прим.
2007 – Вип. 3 – 3 прим.

2005 – Вип. 1 – 1 прим.

Магістерський науковий збірник

2017 – Вип. 25 5 прим., 26 – 4 прим., 27 – 12 прим.

2016 – Вип. 24 6 прим.

Студентський науковий альманах факультету іноземних мов

2011 – Вип. 1(8) – 1 прим.
2007 – Вип. 1(4) – 1 прим.
2006 – Вип. 1(3) – 1 прим.
2005 – Вип. 1(2) – 1 прим.

Студентський науковий вісник

2017 – Вип. 41 – 1 прим., 42 – 5 прим.

2013 – Вип. 33 – 1 прим., 32, 31 – 2 прим.
2011 – Вип. 28, 27 – 1 прим.
2010 – Вип. 25 – 2 прим., 22 – 1 прим.
2009 – Вип. 21 – 2 прим, 20 – 3 прим., 19 – 2 прим., 18 – 3 прим.
2008 – Вип. 17 – 1 прим.
2007 – Вип. 14 – 2 прим.
2005 – Вип. 11, 10 – 1 прим.
2004 – Вип. 9 – 2 прим.
2003 – Вип. 6 – 1 прим.
2002 – Вип. 5 – 1 прим.
2001 – Вип. 4 – 1 прим.
2000 – Вип. 3 – 2 прим.
1999 – Вип. 2 – 1 прим.
1998 – Вип. 1 – 1 прим.

Studia Methodologica

2008 – Вип. 25,24 – 1 прим.

2005 – Вип. 15 – 1 прим.
1998 – Вип. 4 – 1 прим.

Слово і час 2010 – №2, 3, 4, 5, 6 – 1 прим.

 

б. в.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort