Web of Science ResearcherID: I-7388-2018

Tsauka

Доктор педагогічних наук

Професор

Декан факультету педагогіки і психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Чикурова О. Я. Потенціал СhatGPT в освітньому процесі початкової школи / О. Я. Чикурова, В. М. Чайка // Сімдесят другі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща, 21-22 лютого 2023 р.). – Львів : ФО-П Шпак В. Б., 2023. – С. 120-123
 2. Formation of Literary Competence of Junior Schoolchildren by ICT Tools / A. Shyshak [ et al.] // Journal of Higher Education Theory and Practice. – Atlanta : North American Business Press, 2023. – Vol. 23. – Issue 1. – P. 90 -100 – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Шишак А. М. Діджиталізація початкової освіти: особливості впровадження / А. М. Шишак, В. М. Чайка // Наука, освіта, суспільство очима молодих : збірник матеріалів XV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Рівне, 17 травня 2022 р.). – Рівне : Рівненський держ. гуманіт. ун-т, 2022. – С. 85–86.
 2. Чайка В. Компоненти сформованості вміння самоорганізації навчальної діяльності учнів початкової школи / В. Чайка, О. Чикурова // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 59–61.
 3. Жаркова І. Формування вміння самоорганізації навчальної діяльності молодших школярів засобами комп'ютерних технологій: дидактичний аспект / І. Жаркова, В. Чайка, Г. Терещук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2022. – Вип. 71. – С. 7-13. – DOI 10.31652/2415-7872-2022-71-7-13
 4. Борин Г. В. Формування позитивної мотивації студентів до керівництва художньо-конструктивною діяльністю дітей дошкільного віку у процесі професійної підготовки / Г. В. Борин, В. М. Чайка // International scientific innovations in human life : Proceedings of XIV International Scientific and Practical Conference (Manchester, United Kingdom 4-6 August 2022). – Manchester, 2022. – P. 211–214.

2021 рік

 1. Чайка В. М. Діджиталізація початкової освіти: проблеми і перспективи / В. М. Чайка, А. М. Шишак // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. – Вип. 50. – С. 38-47.
 2. Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційної (магістерської) роботи : для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування / уклад. О. С. Боднар, Г. М. Мешко, В. М. Чайка. – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2021. – 56 с.
 3. Писарчук О. Психолого-педагогічний потенціал гумору як засобу навчання і виховання учнів початкової школи / О. Писарчук, В. Чайка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 41–49.
 4. Управлінська практика : навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності 073 Менеджмент / О. С. Боднар, В. М. Чайка, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2021. – 50 с.
 5. Чайка В. М. Ціннісні орієнтири середньої освіти та методичні аспекти вдосконалення освітнього процесу / В. М. Чайка, П. М. Петрица // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 172–175.
 6. Чайка В. М. Цифрова візуалізація у початковій школі: сутність та форми / В. М. Чайка, А. М. Шишак // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : збірник матеріалів II-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ніжин, 21 жовтня 2021 року). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. – С. 178–180.

2020 рік

 1. Чайка В. М. Формування системи дидактико-технологічних знань і вмінь як основи практичної підготовки майбутнього педагога / В. М. Чайка // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 128-132.
 2. Чайка В. М. Управління розвитком дидактикотехнологічних компетентностей учителя в процесі його професійної підготовки та діяльності в закладі загальної середньої освіти / В. М. Чайка, О. Т. Писарчук // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 97-113.
 3. Media Education Technology at Preschool Educational Institutions / V. M. Chaika, I. I. Kuzma, O. I. Yankovych [et al.] // AET 2020: proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. –P. 224–235.

2019 рік

 1. Чайка В. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутнього фахівця дошкільної освіти до саморегуляції професійної діяльності в процесі навчання у закладах вищої освіти / В. Чайка // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 137–154.
 2. Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine / O. I. Yankovych, V. M. Chaika, T. V. Ivanova [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, 21 December, 2018,). – 2019. – Vol. 2433. – P. 126–144. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Training of future specialists in primary education in universities of Ukraine and Poland for the formation of a class team / O. Yankovych, V. Chaika, I. Yashchuk I.[et al.] // Revista Espacios. – Каракас ; Венесуела, 2019. – Vol. 40 (44). – P. 22–38. – URL. : www.revistaespacios.com
 4. Чайка В. М. Теоретичні аспекти проблеми професійного саморозвитку педагога / В. М. Чайка // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль) / редкол.: В. П. Кравець, С. Т. Вихор, О. Т. Винничук [та ін.] ; відпов. за вип. О. С. Боднар, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 63–66.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації