Web of Science ResearcherID: C-6620-2018

Ston

 Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української мови та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Штонь О. П. Метафора в поетичному дискурсі Петра Сороки / О. П. Штонь // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 67–69.
  2. Штонь О. П. Формування дискурсивної компетентності майбутніх учителів української мови на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / О. П. Штонь // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 209–227.

2020 рік

  1. Штонь О. П. Мовні портрети у повістях Василя Слапчука // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 59-61.
  2. Штонь О. П. Семантика відносних прикметників, утворених від іменників – назв неаморфних речовин / О. П. Штонь // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – Вип. 98. n. 14. – С. 177–185.
  3. Штонь О. П. Фразеологізми як засіб стилізації розмовності у прозових творах Володимира Даниленка / О. П. Штонь, З. О. Ковалишин // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С.236–239.
  4. Штонь О. П. Композиційна метафора у прозі Василя Слапчука / О. П. Штонь, А. В. Вараніцька // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С.234–236.
  5. Штонь О. П. Порівняння у мовних портретах Володимира Даниленка // Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana / голов. ред. Ж. В. Краснобаєва-Чорна. – Одеса, 2020. – Вип. 27. – С.152–159.
  6. Штонь О. Лінгвостилістичні особливості мовних портретів у прозі Василя Слапчука // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 50. – С. 122–129.

2019 рік
  1. Штонь О. Б. Вибіркова дисципліна мовного спрямування: Семасіологія : навчально-методичні рекомендації / О. Б. Штонь. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 44 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах