Дослідник людських душ
(до 60-річчя від дня народження Сіткаря Віктора Ілліча,
кандидата психологічних наук, доцента кафедри практичної психології).

 

    Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти (за сумісництвом).
    Керівник Тернопільського відділення Української академії акмеології, академік УАА.

   У 1984 році з відзнакою закінчив факультет фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного інституту. Після закінчення інституту працював в загальноосвітній школі № 19 м. Тернополя вчителем фізичної культури.
    З 1990 року працює в Тернопільському державному педагогічному інституті (сьогодні національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка) асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри психології.
    З 1992 до 1995 р. навчався (стаціонарно) в аспірантурі інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. З жовтня 2011 року до вересня 2016 р. - докторант-здобувач інституту соціальної та політичної психології АПН України.
    У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Психологічні особливості виникнення та прояву дитячих пустощів».
    З 1 липня 2004 р. за результатами конкурсу обраний деканом психолого-педагогічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, на цій посаді перебував до липня 2009 року. З серпня 2009 року факультет реорганізовано в інститут педагогіки та психології, а з березня 2017 року - це факультет педагогіки та психології.
    Автор понад 150 наукових праць та публікацій. Читає навчальні курси з загальної психології, вікової та педагогічної психології, психології фізичного виховання та спорту, юридичної психології, психології соціальної роботи, методики проведення психологічної експертизи в різних галузях психології.
    У 2009 році, як науковий керівник, відзначений Грамотою МОН України (Наказ МОН України № 498 від 10.06.2009 р.) за підготовку переможця (диплом І ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гендерних досліджень у 2008/2009 навчальному році.
   З жовтня 2013 р. – член Національної Федерації наукової аналітики Республіки Україна (НФНАРУ). Сертифікат члена № NRAF-UA-00053. Статус члена Національної федерації щорічно підтверджується одноразовою участю в першості з наукової аналітики проекту GISAR.
   З лютого 2017 р. доцент кафедри практичної психології та інклюзивної освіти ТОКІППО (за сумісництвом).

 

Інформаційний список літератури
наукових та навчально-методичних праць
Сіткаря Віктора Ілліча у хронологічному порядку


1    Виділення психологічного профілю старшокласника як майбутнього вчителя / Г. К. Радчук, В. І. Сіткар // Учитель національної школи. – 1991. – Ч. 1. – С. 178–179.


2    Проблеми підготовки вчителя до спортивно-оздоровчої роботи з учнями / В. І. Сіткар // Формування морально-професійної культури майбутнього вчителя : тези науково-практичної конференції. – 1991. – С. 216–217.


3    Проблема взаємозв’язку навчання та розвитку особистості в умовах гімназії / В. І. Сіткар // Гімназії, ліцеї: минуле, сучасне, майбутнє. – 1991. – Ч. 1. Традиції і досвід. – С. 60–61


4    Деякі психологічні аспекти виховання дітей в педагогічній спадщині Я. А. Коменського / В. І. Сіткар // Творча спадщина Яна Амоса Коменського і сучасність. – 1992. – С. 25–27.


5    Дитячі пустощі в контексті розвитку творчої особистості / В. І. Сіткар // Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності : тези Всеукраїнської конференції, 5–7 жовтня 1993 р. – Київ : ІСДО, 1993. – С. 170–171.


6    Дитячі пустощі в контексті проблем конфлікту і розвитку / В. І. Сіткар // Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 жовтня 1993 р. Ч. 2. – Чернівці : ЧДУ, 1993. – С. 32–33.


7    Дитячі пустощі з погляду психолога / В. І. Сіткар // Вісник Академії Педагогічних Наук України : щоквартальний науково-теоретичний та інформаційний часопис. – 1993. – № 1. – С. 167–174.


8    Психологія обдарованості у контексті проблеми дитячих пустощів / В. І. Сіткар // Талановита особистість: сім’я, школа, держава : матеріали доповідей та виступів на міжнародній науково-практичній конференції, 11–15 травня 1994 р. Ч. 3. – Київ, 1994. – С. 41–42.


9    Шкільний психолог... Учень... Пустощі / В. І. Сіткар // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти : матеріали міжнар. конф. "Психологічна служба школи": минуле, сучасність, майбутнє", м. Тернопіль, 25–26 квіт. 1996 р. – № 2 / редкол.: В. Бондар, А. Вихрущ, І. Гаврищак та ін. – Тернопіль : [б. в.], 1996. – С. 163–165.


10    Дитячі пустощі як предмет психолого-педагогічного дослідження / В. І. Сіткар // Українська психологія: сучасний потенціал : матеріали Четвертих Костюківських читань, 25 вересня 1996 р. – Київ : ДОК-К, 1996. – Т. 3. – С. 112–119.


11    Психологічні особливості виникнення та прояву дитячих пустощів : дис... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Сіткар Віктор Ілліч ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 1996. – 196 с.


Інформаційний список
наукових та навчально-методичних праць
Сіткаря Віктора Ілліча
після захисту кандидатської дисертації


12    З досвіду формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів / О. І. Мешко, Г. М. Мешко, В. І. Сіткар // Вісник наукових досліджень : міжнародний науковий журнал. – 1997. – № 6/7. – С. 57 .


13    Соціально-психологічні аспекти формування національної самосвідомості підростаючого покоління / В. І. Сіткар // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції, 13–14 листопада 1997 р. – Київ : ДОК-К, 1997. – С. 187–189.


14    Збірник тестів модульного контролю та оцінки знань студентів з курсу „Загальна психологія” / Є. В. Юрківський, В. І. Сіткар. – ТНПУ, 1998. – 24 с.


15    Роль розваг у збереженні фізичного та психічного здоров’я дітей / В. І. Сіткар // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. № 2 (3) / за ред.: В. П. Кравця, В. М. Мадзігона, Г. В. Терещука [та ін.] – Тернопіль : ТДПУ, 1998 – С. 60–61.


16    Уріилъ Метеоръ (Іван Антонович Сільвай) : до 160-річчя від дня народження / Віктор Сіткар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 2(3). У 200-річчя нової української літератури / редкол.: Р. Гром'як, Т. Волкова, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – С. 265–275. – "Автобіографію" подано автором статті у власному перекладі на сучасну українську мову.


17    Соціально-психологічні аспекти формування духовного образу народу / В. Сіткар // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія : матеріали методологічного семінару Академії педагогічних наук України, 12 листоп. 1998 р. / під ред. В. Г. Кременя. – Київ : Гнозис, 1998. – С. 107–109.


18    Філософсько-психологічні аспекти розвитку народу у творчій спадщині І. А. Сільвая (Уріїла Метеора) і сучасність / В. І. Сіткар // Психологія на перетині тисячоліть : збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань. Т. 3 – Київ : Гнозис, 1999. – С. 173–177.


19    Рівень підготовки вчителя до педагогічної взаємодії з дітьми / Віктор Сіткар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка [Текст]. № 3 / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 1999. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/1999/1999-3.pdf. – С. 30–33.


20    Психодіагностика в професійній орієнтації та профвідборі майбутніх учителів трудового навчання / В. І. Сіткар // Трудова підготовка учнівської молоді: стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської конференції, 21–22 жовтня 1999 р. – Тернопіль : ТДПУ, 19999. – С. 79–81.


21    Г. С. Костюк про “саморух” як умову пізнання процесів світу / В. І. Сіткар // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна : матеріали III з’їзду Товариства психологів України. – Київ : ДІНІТ, 2000. – С. 167–168.


22    Психологічний практикум для школярів / упоряд. В. І. Сіткар. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. – 72 с.


23    Психологія фізичного виховання і спорту : навчальний посібник / авт.-упоряд. В. І. Сіткар. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 216 с.


24    Психологія статевих відмінностей у проявах дитячих пустощів / В. І. Сіткар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Педагогіка. № 4 / редкол.: Я. Болюбаш, М. Боришевський, Т. Говорун [та ін.] – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – С. 69–73.


25    Загальні аспекти психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів / В. І. Сіткар // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II-го Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Ч. 4. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – С. 34–37.


26    Сухомлинський про людину як гармонійну єдність здорового тіла і духу / В. Сіткар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. № 5. Спецвипуск. Василь Сухомлинський і сучасність. Батьківська педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2002. – С. 126–129. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2002/2002-5.pdf


27    Ґендерні аспекти дитячого гумору і творча спадщини В. Сухомлинського / В. Сіткар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. № 5. Спецвипуск. Василь Сухомлинський і сучасність. Батьківська педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2002. – С. 272–276. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2002/2002-5.pdf


28    Дослідження мотивації майбутньої професійної діяльності практичного психолога / Віктор Сіткар // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 лютого2003 р. Ч. 3 / редкол.: М. І. Дідора, Г. К. Радчук, С. В. Іщук. - Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003.. – С. 199–206. – Бібліогр. в кінці ст.


29    Ґендерні особливості „синдрому вигорання” в педагогічних професіях / В. Сіткар // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 30–31 жовтня 2003 р ; редкол.: В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ ім.. В. Гнатюка, 2003. – С. 91–95.


30    Творча спадщина М. Драгоманова і сучасність (філософсько-психологічний аспект) / В. І. Сіткар // Перші Міжнародні драгоманівські читання : матеріали, 30 вересня – 2 жовтня 2003 р. – Київ, 2003 – С. 125–129.


31    Шаловливый ребенок: психологический ракурс / И. И. Бабин, В. И. Ситкарь // Проблемы детской антропологии : материалы Междунар. науч.-практ. конференции, 3–4 декабря 2003 г. – Ставрополь, 2003. – С. 185–190.


32    Зошит для лабораторних занять з курсу “Психологія фізичного виховання і спорту” : для студентів факультету фізичного виховання / В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТДПУ ім.. В. Гнатюка, 2003. – 80 с.


33    Курсові роботи з психології : методичні рекомендації / Р. М. Хмурич, О. М. Степанов, О. М. Кікінежді, Г. Г. Колінець, М. О. Орап, Л. А. Широкорадюк, В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. – 64 с.


34    Практикум з курсу “Загальна психологія” / О. М. Кікінежді, О. М. Степанов, Р. М. Хмурич, В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 48 с.


35    Вікова і педагогічна психологія. Психологічний практикум / О. М. Степанов, Р. М. Хмурич, О. М. Кікінежді, В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 52 с.


36    Ґендерні особливості „синдрому вигорання” у педагогів / О. М. Кікінежді, В. І. Сіткар // Психологія : збірник наукових праць – № 1. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – С. 4–16.


37    Професійна деформація педагогів: ґендерний аспект / В. І. Сіткар. // Теорія і практика гендерного виховання студентської молоді: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2004 р. – Запоріжжя : Лабораторія видавничих технологій ЗДУ, 2004. – С. 121–124.


38    Особливості виховання сучасної молоді в контексті творчої спадщини А. Макаренка: за і проти / В. І. Сіткар. // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць. Т. VI, випуск 3. – Київ : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2004. – С. 309–314.


39    Дитяча субкультура у соціокультурному просторі / В. І. Сіткар // Модульно-розвивальна система як об’єкт теоретико-методологічного аналізу : збірка матеріалів до п’ятиріччя Інституту експериментальних систем освіти, 1 листопада 2004 р. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 24–25.


40    Гендерні відмінності дитячої субкультури / В. І. Сіткар // Психологічні студії Львівського університету. Випуск 1. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 304–314.


41    Психологічний аналіз задоволеності вчителя фізичної культури своєю педагогічною майстерністю / В. І. Сіткар // Буковинський науковий спортивний вісник. Випуск 2. – Чернівці, 2005. – С. 20–22.


42    Мотивація рухової активності молодших школярів в контексті особистісно-орієнтованого навчання / Б. І. Мельникович, В. І. Сіткар // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 362–364.


43    Дитяча субкультура як специфічна форма соціогенезу: постановка проблеми / В. І. Сіткар // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка / за ред. академіка С. Д. Максименка. – Київ : Главник, 2005. – Вип. 26, в 4-х томах. Т. 4. – С. 55–62.


44    Ґендерна нерівність в педагогічній освіті: синдром «емоційного вигоряння» / В. І. Сіткар // Формування ґендерної культури молоді: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конференції, м. Тернопіль, 1–2 лютого 2006 р. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2006. – С. 21–23.


45    Виявлення «синдрому вигоряння» у професійній діяльності вчителів фізичної культури / Б. І. Мельникович, В. І. Сіткар // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукова монографія ; за ред. С. С. Єрмакова – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – № 4. – С. 164–168.


46    Деякі аспекти вивчення «Психології спорту» за вимогами кредитно-модульної системи / В. І. Сіткар // Вища освіта України : тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – Додаток 3 (Т. 2) – 2006 р. – С. 371–382.


47    Дитяча субкультура як малий культурний світ / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / під ред. С. Д. Максименка. Т. 8, вип. 2. – Київ, 2006. – С. 302–310.


48    Особливості формування компетентності з "Психології спорту" в майбутніх психологів : практичний досвід / В. І. Сіткар // Професійні компетенції та компетентності вчителя : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 листопада 2006 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – С. 138–140.


49    Психологічний практикум для школярів // В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота. – № 8 – 2006. – С. 13–25 (початок).


50    Психологічний практикум для школярів // В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота. – № 9 – 2006. – С. 43–53 (закінчення).


51    Навчальний план і програми підготовки резерву та підвищення професійного рівня керівників закладів освіти : навчальна програма «Соціальна психологія» / В. І. Сіткар // Кадровий менеджмент в освіті : додаток до посібника «На допомогу менеджера освіти. Ч. 7. – Тернопіль : Астон, 2006. – С. 51–68.


52    Професійна культура вчителя в контексті конкурентоспроможності України в європейській системі вищої освіти / В. І. Сіткар // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : матеріали регіонального науково-практичного семінару, 22–23 травня 2007 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 78–80.


53    Особливості оцінювання навчальних досягнень майбутніх психологів із курсу "Юридична психологія" / В. І. Сіткар // Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації якості освіти : матеріали регіонального науково-практичного семінару, 27–28 листопада 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 56–59.


54    Акмеологічні аспекти професійного росту особистості педагога / В. І. Сіткар // Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму : матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 квітня 2007 р. – Київ : КМПУ імені Б.Г. Грінченка, 2008. – С. 347–354.


55    Сучасне навчання та виховання крізь призму дитячої субкультури / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Т. Х, ч. 4. – Київ, 2008. – С. 553–562.


56    Розвиток дослідницьких умінь і навичок студентів у контексті євроінтеграції науки та вищої освіти: теоретичний та практичний аспект / В. І. Сіткар // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіонального науково-практичного семінару, 20–21 травня 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 63–67.


57    Дитяча субкультура як діалектика загального та особливого в культурі родинного виховання / В. І. Сіткар // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск 22–23. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – С. 81–89.


58    Інформаційні технології як детермінанта якісних змін у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту / В. І. Сіткар // Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти : матеріали регіонального науково-практичного семінару, 3–4 грудня 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 33–37.


59    Чому окремі жінки змогли стати керівниками? / В. І. Сіткар // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє // матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю вищої освіти жінок в Україні, 6–8 листопада 2008 р. – Київ : СПД «Пісоцький», 2008. – С. 142–144.


60    Моніторинг якості освіти крізь призму тестування/ В. І. Сіткар // Тести в системі  моніторингу якості освіти : матеріали регіонального науково-практичного семінару, 2–3 червня 2009 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 161–166.


61    Дитяча субкультура – ключ до формування духовності особистості / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Т. ХІ, ч. 5. – Київ, 2009. – С. 340–347.


62    Аеробіка та фітнес як специфічні форми молодіжної субкультури у формуванні здорового способу життя студентської молоді / В. І. Сіткар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали регіонального науково-практичного семінару, 10–11 грудня 2009 р / за заг. ред. А. В. Огнистого. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – С. 178–181.


63    Навчальна програма з курсу «Юридична психологія» для спеціальностей «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна робота» / В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2009. – 14 с.


64    Навчальна програма з курсу «Психологія спорту» для спеціальностей «Психологія», «Практична психологія» / В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2009. – 13 с.


65    Навчальна програма з курсу «Психологія фізичного виховання і спорту» для спеціальностей «Фізичне виховання», «Олімпійський та професійний спорт», «Здоров’я людини» / В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2009. – 12 с.


66    Навчальна програма з курсу «Аутогенне тренування в спорті» для спеціальності Олімпійський та професійний спорт» / В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2009. – 8 с.


67    Аутогенне тренування в спорті : [навчально-методичний посібник] / Віктор Сіткар. – Пробне вид. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 104 с.


68    Особливості сприймання дорослими дитячої субкультури / В. І. Сіткар // Акмеологія в Україні: теорія і практика. – 2010. – № 1. – С. 98–104.


69    Запровадження інноваційних технологій в освітній галузі (на прикладі технології тестування) / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи : матеріали регіонального науково-практичного семінару, 28–29 квітня 2010 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – С. 91–97.


70    Дитяча субкультура як фактор соціалізації підростаючої особистості / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. Т. ХІІ, ч. 2. / за ред. Максименка С. Д. –  Київ : 2010,–  С. 295–302.


71    Дитяча субкультура через призму соціально-когнітивної теорії на прикладі телевізійного насилля / В. І. Сіткар // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія Психологія і педагогіка : тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». Випуск 14. – Острог : Острозька академія, 2010. –– С. 282–290.


72    Методи психодіагностики і психокорекції у професійній діяльності вчителів / В. І. Сіткар // Культура здоров'я особистості  : курс лекцій / І. О. Олендер, В. С. Грушко, Т. І. Бережна [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2010. – С. 72–100.


73    Гендерні особливості моди як форми підліткової субкультури / Віктор Сіткар // Гендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2010 р. /за наук. ред. проф. В. П. Кравця. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 136–138.


74    Субкультура як суспільна потреба в диференціації духовного життя і поведінки молоді / В. І. Сіткар // Перший Всеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2010) «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи», 18–20 жовтня 2010 року м. Київ http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_23.htm


75    Способи міжкультурної та міжособистісної комунікації як детермінанти субкультур / В. І. Сіткар // Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (секція «Психологія»), 20–22 грудня 2010 р. Ч. 7.- Київ 2010. – С. 44–48. – http://intkonf.org/kandidat-psihologichnih-nauk-sitkar-vi-sposobi-mizhkulturnoyi-ta-mizhosobistisnoyi-komunikatsiyi-yak-determinanti-subkultur/


76    Ґендер і спорт: теоретичні основи, експериментальні дослідження / В. І. Сіткар // Українознавчий альманах. Вип. 4 (спецвипуск) : «Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи» – Київ : Мелітополь, 2010. – С. 172–177.


77    Особливості формування гендерної концепції та стереотипів у дітей: акмеологічний погляд / В. І. Сіткар // Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 лютого 2011 р. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 138–141.


78    Психологія фізичного виховання і спорту : навчальний посібник / авт.-упоряд. В. І. Сіткар. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 300 с.


79    Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології : навчальна програма / В. І. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2011. – 17 с.


80    Дистанційне навчання: за і проти, погляд науковців / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Шляхи удосконалення навчального процесу в контексті інноваційних змін в системі вищої освіти : матеріали регіонального науково-практичного семінару / за заг ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2011. – С. 80–86.


81    Психологія вчинку на прикладі дитячих розваг / В. І. Сіткар // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць. Т. 4. Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність : з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В. А. Роменця. – Київ : Логос, 2011. – С. 146–154.


82    Дитячі пустощі в контексті субкультури: гендерний аспект / Віктор Сіткар // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії :  збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 27-29 квітня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 396–403.


83    Дитяча та молодіжна субкультури в контексті онтогенетичного аспекту формування духовної особистості / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2011. – Т. 13, ч. 4. – С. 358–364.


84    Світ дитинства та світ дорослих перед викликами глобального суспільства: субкультурна та гендерна парадигми / В. І. Сіткар // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць – Київ : Міленіум, 2011. – Вип. 11. – С. 153–163.


85    Дитяча і молодіжна субкультури як ресурс освітнього, духовного та культурного розвитку суспільства / В. І. Сіткар // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей – Київ : Міленіум, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 119–127.


86    Перехід від дитинства до молодості: субкультурний аспект / В. І. Сіткар // Психологическое здоровье и благополучие нации: проблемы, реалии и перспективы : материалы Международной научно-практической конференции г. Донецк, 25–26 ноября 2011 г. – Донецк : ДонНУ, 2011. – С. 314–317.


87    Пустощі як форма сміхового простору дитячої субкультури : гендерна парадигма / В. І. Сіткар // Гендерна освіта в Україні : світоглядні та праксеологічні аспекти реалізації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Дніпропетровськ, 24 листопада 2011 р. – Дніпропетровськ : «Роял Принт», 2012. – С. 65–72.


88    Психологічні особливості впливу комп’ютерних ігор на адиктивну поведінку та субкультуру дітей / В. І. Сіткар // Тези доповідей міжінститутського науково-практичного семінару в ІСПП : до Європейського дня безпечного Інтернету, 14 лютого 2012 року м. Київ. – http://ispp.org.ua/podiy_37.htm


89    Ціннісні орієнтири подружжя у вихованні дітей / В. І. Сіткар // Пара Молода : молодіжно-сімейний журнал : весільний інформаційно-розважальний порталберезень 2012 р. – http://paramoloda.ua/cinnisni-orientyry-podrugya-u-vyhovanni-ditei


90    Рольові ігри як форма дитячої та молодіжної субкультури: гендерний та соціальний аспекти / В. І. Сіткар // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19–20 квітня 2012р. Ч. 2. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 84–87.


91    Деякі аспекти моніторингу якості сучасної освіти / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента. : матеріали регіонального науково-практичного семінару, 15–16 травня 2012 р / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 11–19.


92    Соціальне буття дітей та молоді: субкультурний аспект / В.І. Сіткар // Вища освіта України – №1 (додаток 3), 2012. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». –  С. 162–169


93    Гендерні стратегії кадрової політики: погляд психолога / В. І. Сіткар // Гендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : матеріали Міжнародної наук-практ. конф., м. Луцьк, 1 червня 2012 р. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2012. – С. 69–73.


94    Дитяча субкультура в системі соціогенезу: групова ідентичність чи колективний символізм (соціально-психологічний аспект) / В. І. Сіткар // Психологічні перспективи. Спеціальний вип.. : Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 2. Проблеми цілісності суспільства, групи та особистості. – 2012. – С. 132–143.


95    Соціалізація дітей та молоді: субкультурний аспект / В. І. Сіткар // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Соціальна робота. – Київ : КНУ. – 2012. – № 3 – С. 39–43.


96    Пустощі як супутник дитинства та форма субкультури: погляд психолога / В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 9. – С. 11–14.


97    Кідалти – як явище культури, політики, економіки: субкультурний та соціально-економічний аспект / В. І. Сіткар // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Глухів, 11-12 жовтня 2012. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – С. 59–63.


98    Дитяча субкультура в умовах системних змін / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної АПН України / за ред. С. Д. Максименка. Т. ХІV, ч. 3. –  Київ, 2012. – С. 190–199.


99    Вплив субкультури на соціальне виховання особистості / В.І. Сіткар // Психологія особистості : науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. Тематичний випуск «Аксіопсихологія розвитку особистості в освітньому середовищі». – 2012. – № 1 (3). – С. 205–216.


100    Соціальні складові андрагогіки / В. І. Сіткар // Інновації в освіті : матеріали Міжнародної наук.-метод. конф., м. Київ, 16–17 жовтня 2012 р. : тези доповідей. – Київ : Київський національний торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 231–234.


101    Соціогенез пустощів як форма субкультури дітей : ["важкі" діти] / В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 13–17. – Бібліогр. в кінці ст.


102    Субкультура як філософія буття та соціалізації дитини / В.І. Сіткар // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Вип. 29, т. ІІІ : тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Київ : Гнозис, 2013. – С. 257–266.


103    Деякі аспекти впровадження Державного стандарту початкової освіти в галузі "Здоров'я і фізична культура" / В. І. Сіткар // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального науково-практичного семінару, м. Київ, 16–24 квітня 2013 р. / за заг. ред. В. М. Чайки. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2013. – С. 138–141. – Бібліогр. в кінці ст.


104    Взгляд психолога на детскую субкультуру в современной психологии: гендерный аспект/ В. И. Ситкарь // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : сборник статей по материалам XVI международной заочной научно-практической конференции. – № 7 (16). – Москва : Международный центр науки и образования, 2013. – 230 с. – C. 202–208.

 

105    Субкультура дитинства в контексті сучасної масової культури та взаємодії з медіа / В. І. Сіткар // Science and education a new dimension Pedagogy and Psychology. – Vol. 3. – Budapest, 2013. – P. 189–194. – Режим доступу: www.seanewdim.com


106    Світ дитинства як автономна соціокультурна реальність та своєрідна субкультура / В. І. Сіткар // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Том. ХI. Соціальна психологія. –  Вип. 6, кн. 2. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. –  С. 320–331.


107    Про психологію жінки та чоловіка у спорті : з досвіду роботи науково-дослідного центру гендерних досліджень у ТНПУ ім. В. Гнатюка / Сіткар В. І. // Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник : збірник кращих практик / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Хорошие люди, 2013. – С.148-151.


108    Субкультурний аспект впливу казки на становлення особистості дитини / В. І. Сіткар // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психологічні науки. – Випуск 2. –  Херсон, 2013. – С. 66–71.


109    Субкультура дитинства та її вплив на статеву соціалізацію особистості: гендерна парадигма / В. Сіткар // Гендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді, О. І. Бондарчук ; за наук. ред. В. П. Кравця ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – С. 242–254. – (Гендерна психологія). – Бібліогр. в кінці ст.


110    Влияние сказки на формирование личности ребенка : субкультурная парадигма / В. И. Ситкарь // Developmen of modern psychology in a conditions of permanent social crisis : зeer-reviewed materials digest (collective monograph) published folloving the results of the LXXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Psychological sciences (London, 14–20 November 2013). – London : IASHE, 2014. – P. 30–34.


111    Субкультура комунікації футбольного арбітра з гравцями: акмеологічний підхід / В. І. Сіткар // Акмеологія в Україні: теорія і практика : збірник наукових праць – Київ, 2013. – № 24. – С. 72–78.


112    К вопросу исследования гендерных особенностей семейных ценностей / В. И. Ситкарь, Н. Е. Литвинов // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии / сборник статей по материалам XXXVI Междунар. науч.-практ. конф., 20 января 2014 г. – № 1 (36). – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2014. – С. 142–148.


113    Фольклор как составляющая социализации и форма вхождения детей в субкультуру / В. И. Ситкарь // Problems of correlation of interpersonal interactions and educational technologies in social relations : peer-reviewed materials digest (collective monograph) published folloving the results of the LXXV International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Pedagogical  and Psychological sciences (London, January 27 – February 03, 2014. / The International Academy of Science and Higher Education ;  Organizing Committee :  T Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Strreiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London : IASHE, 2014. – P. 90–93.

 

114    Жанри дитячого фольклору як складова соціалізації та засвоєння субкультури / В. І. Сіткар // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Том. ХI, вип. 10. – Київ : Фенікс, 2014. – С. 309–324.


115    Детская субкультура как сфера социальных отношений в культуре семейного воспитания / В. И. Ситкарь // Категория «социального» в современной педагогике и психологии : материалы ІІ научно-практической конференции (заочной) с международным участием, 2–3 апреля, 2014 г., в 2 частях. Часть 1. – Ульяновск : SIMJET, 2014. – С. 90–96.


116    Жінка-психолог про психологію жінки (за К. Хорні) / В. І. Сіткар // Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства : матеріали ХІ науково-практичнаї конференції (з міжнародною  участю), м. Луганськ, 18–19 квітня 2014 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім В. Даля, 2014. – С. 87–89.


117    Акмеологічний погляд на ритуали в сучасній спортивній субкультурі / В. І. Сіткар // Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30 травня 2014 р. – Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 135–151.


118    Дитяча програма новин як модель демократії, суспільної свідомості та входження в субкультуру / Віктор Сіткар // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2014 р. / за заг. ред. О. Кікінежді. – Тернопіль : [Стереоарт], 2014 – С. 730–732. – Бібліогр. в кінці ст.


119    Мовна творчість дітей: субкультурний та соціолінгвістичний аспект / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists : materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Science of future», the 8th of May, 2014, Prague (Czech Republic), Vol. 2. P. 243–250.


120    Суб’єктно-вчинковий підхід до проблеми феномену дитяча субкультура / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Science of genesis», the 8th of August, 2014. Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland),
Vol. 3. – P. 173–182.


121    Прізвиська та клички як прояв автономізації дитячої субкультури / В. І. Сіткар // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції : до 140 річчя Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Глухів, 6–7 листопада 2014 року. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – С. 139–142.


122    Історіогенез підготовки фахівців у галузі психології, практичної психології, соціальної педагогіки та соціальної роботи в ТНПУ ім. В. Гнатюка / В. І. Сіткар // Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів – до сьогодення) : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вектор, 2014 – С. 55–57.


123    Музичний фольклор та епістолярії дітей Тернопільщини: субкультурна парадигма / В. І. Сіткар // The European Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014» : materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014», 26–27th of September, 2014, Prague (Czech Republic).– Copenhagen : Publishing Center of the International Scientific Association «Science & Genesis», 2014. –  Vol. 4. – P. 117–127.


124    Особливості соціалізації сучасних дітей в контексті субкультури: соціокультурний досвід, гендерний та психологічний аспекти / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної АПН України / за ред. С. Д. Максименка. Т. ХVІ, част. 1–2. – Київ, 2014. – С. 195–204.

 

125    Психологія сучасних дітей: субкультурна парадигма / В.І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists : materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014. / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), 2014, Vol. 3. –  P. 143–149.


126    Методи автоматизованої генерації тестових завдань / Сіткар Т. В., Сіткар В. І. // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія, практика : матеріали регіонального науково-практичного семінару 11–12 грудня 2014 р. / заг. ред.: Р. М. Горбатюка, Ю. О. Туранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 34–40. – Бібліогр. в кінці ст.


127    Психологія: тестові завдання до державного іспиту / О. М. Кормило, В. І. Сіткар [та ін..] / заг. ред. Г. К. Радчук ; вид 2-ге, перероб. і допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 308 с.


128    Рухливі ігри в системі соціогенезу та змісті субкультури дітей / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists : materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «The generation of scientific ideas», the 17-18th of February, 2015. / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), 2015, Vol. 2. – P. 170–176.


129    Акмеологічний погляд психолога на дитину, яка пустує / В. І. Сіткар // Проблеми освіти : збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир–Київ : ДУ ім. І. Франка, 2015. –  C. 304 – 310.


130    Осередки формування субкультури дітей: сучасний стан / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Driven to discover!» : materials of proceedings of the International scientific-practical congress «Driven to discover!», the 5th of June, 2015, Geneva (Switzerland). Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2015, –  P. 161–170.


131    Формування відповідального ставлення до материнства у студентської молоді (з досвіду дослідження в ТНПУ імені. Володимира Гнатюка) / В. І. Сіткар, І. Поважна // Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Хорошие люди, 2015. – С. 71–77.

 

132    Особливості культурно-ціннісної орієнтації дорослих та перецепції ними субкультури дітей / В. І. Сіткар // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. : монографія ; [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – С. 94 – 126.

 

133    Інформаційна залежність як негативний чинник підготовки майбутніх фахівців: постановка проблеми / В. І. Сітка, Р. М. Горбатюк, Т. В Сіткар. // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «New Trends of Global scientific ideas. 2016.» : materials of proceedings of the International scientific-practical congress «New Trends of Global scientific ideas. 2016», the 10th of March, 2016, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2016, – P. 62–70.


134    Субкультура как «школа бытия» современного ребенка / В. И. Ситкарь // «Influence of knowledge and public practice on the development of creative potential and personal success in life» : Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXIV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, May 12–17, 2016). – London : IASHE, 2016. – P. 52–55.


135    Субкультура як модель стосунків та система цінностей в образі світу дитини / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics ««Motivation. Way to the future.» : materials of proceedings of the International scientific-practical congress «Motivation. Way to the future.», the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2016, – P. 80–87.  


136    Діагностика в професійній орієнтації та профвідборі учнів: з досвіду роботи центру довузівської підготовки / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 25 травня 2016 р – Київ : НАУ, 2016. – C. 224–227.


137    «Психологічний пізнайко»: практикум із саморозвитку / Віктор Сіткар // Психолог. – 2016. – № 13/14. – С. 1–24 [вкладка]. – Бібліогр. в кінці ст.


138    Дитяча субкультура у ґендерному вимірі / Віктор Сіткар // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 5–7 жовтня, 2016 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – С. 115–118. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7510/1/Sitkar.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


139    Социально-психологическая концепция функционирования и развития детской субкультуры / В. И. Ситкарь // «Harmonious personal development problem in relation to specificity of modern education and socialization processes»: peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, October 5–11, 2016) /International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2016. – P. 55–58.


140    Становлення особистості та суспільства крізь призму дитячої субкультури: сучасні тенденції / В. І. Сіткар // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / редкол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Я. С. Фруктова. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 163–180.


141    Дитяча субкультура в сучасному українському соціумі: соціально-психологічний аспект / В.І. Сіткар // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. – № 2 (4),  вип. 4. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2016. – С. 132–151.


142    Соціальні трансформації дитинства у кризовий період: субкультурна парадигма / В. І. Сіткар // Соціальні трансформації у кризовий період : II міжнародна наук.-практична конференція, м. Краматорськ, 26 січня 2017 р. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 158–160. – Режим доступу: drive.google.com/drive/folders/0BzHeLhXrgEG2bTVDdTdRZTFuUE0


143    Діагностика пізнавальних процесів дошкільників / Віктор Сіткар // Психолог дошкілля. – 2017. – № 2. – С. 1–24 [вкладка]. – Бібліогр. в кінці ст.


144    Этническая идентичность и стереотипы как субъективный субкультурный домен = Ethnic identity and stereotypes as a subjective subcultural domain / В. И. Ситкарь // «Issues of upbringing and teaching in the context of modern conditions of objective complication of the person’s social adaptation processes». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXVIII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, February 9–15, 2017) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2017. – Р. 66–71.


145    Державна атестація бакалаврів психології : збірник  тестових завдань / З. М. Адамська, В. І. Сіткар [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2017. – 234 с.


146    «Покоління Z»: субкультурна парадигма / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Mind technologies: Science» : materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Mind technologies: Science», the 31th of March, 2017, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2017, –  P. 120–130.


147    Емпіричні дослідження особливостей етнічної ідентичності у майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери / В. І. Сіткар // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Тернопіль, 5–6 квітня 2017 року. / укладачі: В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська, Т. Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 237–241.


148    Психологічна безпека особистості дитини крізь призму субкультури on-line спілкування / В. І. Сіткар // Психологія національної безпеки : збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25 квітня 2017 р. – Львів : «СПОЛОМ», 2017. – C. 156–158.


149    Дитяча субкультура: соціологічний вимір / В І. Сіткар // Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 30–31 травня 2017 року. – Київ : НМЦ Агроосвіта. – С. 26–34.


150    Акме-орієнтири розвитку особистості сучасної дитини: субкультурний аспект / Сіткар Віктор // Неперервна освіта: акмеологічні студії. Педагогічні науки. Психологічні науки. – 2017. – № 2. – С. 31–38. – Бібліогр. в кінці ст.


151    Соціально-психологічні проблеми сучасної дитячої субкультури / В. І. Сіткар // Гуманітарна думка : матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції, м. Краматорськ, 20 жовтня 2017 р. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 38–41. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/0BzHeLhXrgEG2em5zbXRUTUs2TzQ


152    Освіта й наука як чинники соціальної стабільності та розвитку суспільства / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р. – Київ : НАУ, 2018. – С. 230–233.


153    Теоретико-методологічний аспект соціально-психологічної допомоги дітям з травмою війни / В. І. Сіткар // Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії : збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р. – Маріуполь : ДонДУУ, 2018. – С. 148–151.


154    Спортивні танці, ритмічна гімнастика та аеробіка як засоби ритмічного розвитку особистості / В. І. Сіткар // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навчально-методичний посібник / упорядник О. А. Плахотник. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч. ІІ. – С. 126–132.


155    Вплив Інтернет- та медіа-простору на становлення особистості сучасних дітей та їх субкультури /  В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Сучасні соціокультурні психолого-педагогічні координати розвитку дитини : матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 166–171.


156    Соціально-психологічний аспект життєвого успіху: спокуси та ризики тих хто їде з України / В. І. Сіткар // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів 26–27 квітня 2018 р. / [упорядник М. Й. Варій]. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 184–188.


157    Нова українська школа та норми поведінки яких слід дотримуватись: актуальність, реалії, проблеми / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 26–27 квітня 2018 року. / укладачі В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська, І. І. Гаврищак, С. Б. Гах – Тернопіль : СМП «Тайп», 2018. – С. 300–304.


158    Особливості психосоціального розвитку та субкультури дітей на базових стадіях епігенетичного циклу / В. І. Сіткар // Сучасний рух науки : тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28–29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 381–386.


159    Соціально-психологічні особливості формування субкультурних девіацій у дітей та підлітків / В. І. Сіткар // Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, [та ін.] – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – С. 148–158.


160    Гендерний аспект самооцінки особистих якостей у четвертокласників за методикою Дембо-Рубінштейн / В. І. Сіткар // Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології, м. Тернопіль, 19–20 жовтня 2018 року / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Гуманітарно-природничий ун-т ім. Я. Длугоша, Вища лінгвістична школа у м. Ченстохово, Південночеський ун-т. ; упоряд.: Г. К. Радчук, З. М. Адамська, І. П. Андрійчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 66–68.


161    Погляд фахівця на особливості підготовки вчителя фізичної культури в Тернополі: сьогодення і минуле / В. І. Сіткар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали четвертого регіонального науково-методичного семінару / заг. ред.: А. В. Огнистого, К. М. Огнистої – Тернопіль : ТАЙП, 2018. – С. 146–158.


162    Професійна деформація та особливості «синдрому вигоряння» у педагогів / В. І. Сіткар // Психолого-педагогічний супровід професійного зростання вчителя в контексті реалізації концепції «Нова українська школа» / укладачі: В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська [та ін.] – Тернопіль : Тайп, 2018. – С. 72–97.


163    «Синій кит», «Червона сова», «Момо» – деструктивний інформаційно-психологічний вірус чи безпечна екранна соціалізація сучасних дітей? / В. І. Сіткар // International scientific professional periodical journal THE UNITY OF SCIENCE» Viena, Austria, 2019. December 2018 – January 2019/ publishing office Beranovych str., 130, Czech Republic – Prague, 2019. – P. 87–89.


164    Діагностика рівня розвитку рис особистості у четвертокласників за тестом Кеттела: гендерний аспект / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2 ч. Ч. 2, м. Тернопіль, 11–12 квітня 2019 року / укладачі: В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська [та ін.] – Тернопіль : Тайп. С. 187–191.


165    Психологія спорту [Електроний ресурс] : лекції, навчальна програма, практичні заняття, ІНДЗ / В. І. Сіткар. – ТНПУ ім. Володимира Гнатюка – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/index.php?categoryid=17&browse=courses&perpage=20&page=4


166    Юридична психологія [Електроний ресурс] : лекції, навчальна програма, семінарські заняття, ІНДЗ / В. І. Сіткар – ТНПУ ім. Володимира Гнатюка – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/index.php?categoryid=17&browse=courses&perpage=20&page=4

 

 

Список підготувала І. В. Беновська
липень 2019 р., 166 джерел.

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners