Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

 

«Ефективність міжособистісного спілкування  у студентському колективі»
(до Дня студента)

 

1. Бех, І. Д.  Справедливість-несправедливість у міжособистісних взаєминах / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2006. – № 1. – С. 5–14.

 

2. Божко, Н.  Міжособистісне спілкування в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до організації розумової діяльності учнів / Наталія Божко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / редкол.: О. Семенюк, Г. Клочек, Б. Кучинський [та ін.]. – Кіровоград : [КДПУ], 2012. – Вип. 104 (2). – С. 339–344. – Бібліогр. в кінці ст.

 

3. Болотова, А. К.  Самораскрытие как проявление индивидуальности в межличностных отношениях / А. К. Болотова, О. В. Кузёма // Мир психологии. – 2011. – № 1. – С. 95–104.

 

4. Бружина, Н.  Особливості готовності студентів до вирішення конфліктів / Н. Бружина // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 4. – С. 78–81.

 

5. Василькова, О. І.  Динаміка неформального лідерства в навчальній групі ПТУ : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Василькова Ольга Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 20 с.

 

6. Генетические проблемы социальной психологии : сборник статей / под ред. : Я. Л. Коломинского, М. И. Лисиной. – Минск : Университетское, 1985. – 208 с.

 

7. Джонсон, Девід В.  Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування = Reaching out / Девід В. Джонсон ; пер. з англ. В. Хомика. – К. : " КМ Академія", 2003. – 288 с.

 

8. Дробко, І.  Визначення адаптованості та згуртованості першокурсників у навчальному колективі / І. Дробко // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 36. – С. 18–20.

 

9. Дубінка, М.  Психолого-педагогічні умови забезпечення ефективності міжособистісного спілкування / М. Дубінка // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 33–36.

 

10. Земба, А. Б.  Проблема ефективності управління студентською групою: тренінг розвитку лідерських якостей студентів / А. Б. Земба // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 3. – С. 42–48. – Практична психологія.

 

11. Качковська, С.  Гендерні особливості комунікативної поведінки у студентському віці / С. Качковська // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 4. – С. 153–156.

 

12. Коваленко, О. Г.  Атракція як феномен міжособистісного спілкування / О. Г. Коваленко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 2. – С. 44–48.

 

13. Коваленко, О. Г.  Чинники атракції у міжособистісному спілкуванні / О. Г. Коваленко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 9. – С. 13–17.

 

14. Кожухарь, Г. С.  Межличностная толерантность студентов и их групповые статусы / Г. С. Кожухарь, И. В. Вагурин // Вопросы психологии. – 2011. – № 5. – С. 45–54. – Библиогр. в конце ст.

 

15. Кожухарь, Г. С.  Модель усиленной мотивации: взаимодействия базовых механизмов межличностной толерантности / Г. С. Кожухарь // Вопросы психологии. – 2007. – № 2. – С. 15–29.

 

16. Козловская, С. Н.  Конфликты профессионального самоопределения студентов в университете и пути их разрешения / С. Н. Козловская // Мир психологии. – 2005. – № 2. – С. 160–164.

 

17. Кроник, А. А.  Межличностное оценивание в малых группах / А. А. Кроник. – К. : Наук. думка, 1982. – 160 с.

 

18. Кулик, М.  Гумманість як основа міжособистісних взаємин у ранньому юнацькому віці / М. Кулик // Магістр : [магістерський науковий вісник] / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 17. – С. 67–69. – Бібліогр. в кінці ст.

 

19. Матяш-Заяц, Л. П.  Соціально-психологічні чинники виникнення міжособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Матяш-Заяц Людмила Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 21 с.

 

20. Мірошничнеко, А.  Гендерні аспекти міжособистісного ставлення до співрозмовника у спілкуванні / А. Мірошничнеко // Гендерні компетенції студентської молоді : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 23 трав. 2008 р. / редкол.: В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 89–95.

 

21. Пелехатий, О.  Макіавеллізм і маніпулятивна взаємодія у стосунках студентів та викладачів / О. Пелехатий // Психологія і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 176–185. – Освітня психологія.

 

22. Петровский, А. В.  Социальная психология коллектива : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / А. В. Петровский, В. В. Шпалинский. – М. : Просвещение, 1978. – 176 с.

 

23. Пилипенко, Л. І.  Самовизначення особистості в міжособистісних взаєминах як фактор розвитку її духовності / Л. І. Пилипенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка ; редкол.: С. Д. Максименко, М.-Л. А. Чепа, Ю. Т. Рождественський [та ін.]. – К. : ГНОЗІС, 2011. – Т. 13, Ч. 4. – С. 267–274. – Бібліогр. в кінці ст.

 

24. Пов'якель, Н. І.  Психологічні детермінананти особистісного зростання у подоланні конфліктних ситуацій у студентському віці / Н. І. Пов'якель, Н. О. Макарчук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / редкол.: А. М. Гірник, М. М. Букач., О. В. Васютинський [та ін.]. – К. : КМ Академія, 2007. – Т. 71. – С. 44–49.

 

25. Сайтарли, І. А.  Культура міжособистісних стосунків : навч. посіб. для студ. вузів / І. А. Сайтарли. – К. : Академвидав, 2007. – 240 с. – (Альма-матер).

 

26. Саркісова, О. Ю.  Формування готовності до групової взаємодії як фактор особистісного розвитку майбутніх спеціалістів / О. Ю. Саркісова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – К. : Нічлава, 2003. – Спеціальний випуск, ч. 2 : Мат. наук.-метод. конф. "Проблеми безперервної освіти в суч. умовах соц.-екон. розв. України", 14–15 лист. 2002 р., м. Івано-Франківськ. – С. 28–31.

 

27. Середницька, І.  Проблема міжособистісних конфліктів у студентському середовищі / І. Середницька // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 2. – С. 103–111.

 

28. Соснин, В. А.  Психология межличностного взаимодействия / В. А. Соснин, С. К. Рощин, Е. Н. Резников // Психология ХХI века : учебник для вузов / под. ред. В. Н. Дружинина. – М. : ПЕРСЭ, 2003. – С. 649–680.

 

29. Столяренко, О.  Методологічні та теоретичні засади розвитку толерантності у міжособистісних взаєминах студентів / О. Столяренко // Рідна школа. – 2008. – № 6. – С. 17–20.

 

30. Столяренко, О.  Проблема формування толерантних міжособистісних стосунків у молодіжному середовищі / О. Столяренко // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 54–60.

 

31. Столяренко, О.  Формування критеріальної бази міжособистісної толерантності / Оксана Столяренко // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 31–35. – Бібліогр. в кінці ст.

 

32. Сучасний стан психічного здоров'я студентської молоді: емоційна, міжособистісна та рольова сфери / В. Карпенко, М. Миколайчук, В. Войтенко, Ю. Мединська // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – С. 2–8. – Бібліогр. в кінці ст.

 

33. Тадля, О.  Формування колективних взаємин у студентській академічній групі / О. Тадля // Рідна школа. – 2008. – № 6. – С. 48–51.

 

34. Шептицький, Р.  Психологічні проблеми і особливості гуртожицького спілкування / Р. Шептицький // Магістр : [магістерський науковий вісник] / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 14. – С. 76–81. – Бібліогр. в кінці ст.

 

35. Юсупова, Н. О.  Міжособистісні стосунки студентів в аспекті віртуальної взаємодії / Н. О. Юсупова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 78–80.

 

Рекомендаційний список (35 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (листопад 2015 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks