Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

 

«Слово о полку Ігоревім – пам’ятка давньоукраїнської літератури часів Київської Русі»
(до 830-річчя з часу написання)

 

1.    "Слово о Полку Игореве" памятники литературы и искусства ХІ–ХVII веков : исследования и материалы по древнерусской литературе / [отв. ред. О. А. Державина]. – Наука, 1978. – 319 с.

2.    "Слово о полку Игореве". Комплексные исследования / отв. ред. А. Н. Робинсон. – М. : Наука, 1988. – 440 с.

3.    Адрианова-Перетц, В. П.  "Слово о полку Игореве" и памятники русской литературы ХІ–ХІІІ веков / В. П. Адрианова-Перетц. – Л. : Наука, 1968. – 202 с.

4.    Астахова, А. А.  "Слово о полку Игореве" как средневековый эпос / А. А. Астахова // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2006. – № 5. – С. 7–14.

5.    Астахова, А. А.  Языческая мифология в "Слове о полку Игореве" / А. А. Астахова, А. И. Олекса // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2006. – № 5. – С. 26–30.

6.    Бобров, А. Г.  "Заколдованный круг" : о книге А. А. Зимина "Слово о полку Игореве" / А. Г. Бобров // Русская литература. – 2008. – № 3. – С. 65–118.

7.    Водовозов, Н. В.  "Слово о полку Игореве" – героический памятник русской литературы / Н. В. Водовозов. – М. : Знание, 1953. – 24 с.

8.    Галинская, Е.  "Слово о полку Игореве": точка в споре? / Е. Галинская // Наука и жизнь. – 2006. – № 5. – С. 76–78.

9.    Голда, Д.  Вічно актуальне "Слово"... : "Слово про Ігорів похід" / Д. Голда // Чумацький шлях. – 2006. – № 3. – С. 2–4.

10.    Гординський, С.  Історія одного слова : про темне місце "Слова о полку" / С. Гординський // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років : хрестоматія : в 2 т. / за ред. Л. Т. Сеника; редкол.: Л. Бондар, Д. Гамаш, І. Денисюк [та ін..]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – Т. 2. – С. 158–163.

11.    Грушевський, М. С.  Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Т. 2 / М. С. Грушевський ; упоряд. В. В. Яременко. – К. : Либідь, 1993. – 264 с. – (Літературні пам'ятки України).

12.    Дмитриев, Л. А.  История первого издания "Слова о полку Игореве" : материалы и исследование / Л. А. Дмитриев. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 377 с.

13.    Добродомов, И. Г.  "Хочу <...> копіе приломити конець поля Половецкаго..." : ["Слово о полку Ігоревім"] / И. Г. Добродомов // Русский язык в школе. – 2013. – № 9. – С. 54–56, 68. – Библиогр. в конце ст.

14.    Звагельський, В.  Поле у "Слові о полку Ігоревім" та давньоруських літописах / Віктор Звагельський // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 275–281. – Бібліогр. в кінці ст.

15.    Ідзьо, В. С.  Олег Ярославович Галицький (Настасич) – автор "Слова о полку Ігоревім" / В. С. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – 2004. – Т. 9. – С. 104–111.

16.    Історія української літератури : у 8 т. Т. 1 : Давня література (XI – перша половина XVIII ст.) / В. П. Колосова, В. І. Крекотень, Л. Є. Махновець, О. В. Мишанич ; відп. ред. Л. Є. Махновець. – К. : Наук. думка, 1967. – 539 с.

17.    Ковалець, Л.  "Слово о полку Ігоревім" у контексті ідейно-творчих інтересів Юрія Федьковича / Л. Ковалець // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 51–58.

18.    Ковальчук, О. В.  Вивчення "Слова о полку Ігоревім" у школі / О. В. Ковальчук. – 2-ге вид. – К. : Рад. шк., 1964. – 122 с.

19.    Коломієць, Л. І.  Звертальні конструкції у "Слові о полку Ігоревім" / Л. І. Коломієць // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 1. – С. 5–6.

20.    Корпанюк, М.  Михайло Максимович про місце написання " Слова о полку Ігоревім" і його зв’язок з українським фольклором : до 120-річчя від дня народження вченого / М. Корпанюк // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С.4–14.

21.    Костенко, О. К.  Кто как переводил "Слово о полку Игореве" / О. К. Костенко // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2006. – № 5. – С. 21–25.

22.    Лихачев, Д. С.  "Слово о полку Игореве" – героический пролог русской литературы / Д. С. Лихачев. – М. : Худ. лит., 1967. – 119 с. – (Массовая историко-литературная библиотека).

23.    Лихачев, Д. С.  "Слово о полку Игореве" и культура его времени : монография / Д. С. Лихачев. – 2-е изд., доп. – Л. : Худ. лит., 1985. – 352 с.

24.    Лихачев, Д. С.  Слово о полку Игореве : историко-литературный очерк : пособие для учит. / Д. С. Лихачев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1982. – 176 с.

25.    Мельник, М.  Про автора "Слова..." / М. Мельник // Київська старовина. – 2004. – № 6. – С. 3–15.

26.    Моисеева, Г. Н.  Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве" : к истории сборника А. И. Мусина-Пушкина со "Словом" / Г. Н. Моисеева ; [отв. ред. Ф. Я. Прийма]. – Л. : Наука, 1977. – 96 с.

27.    Настенко-Капалєт, Л.  Розуміймо "Слово о полку Ігоревім", зрозумівши ослов'янені слова / Людмила Настенко-Капалєт // Всесвіт. – 2012. – № 7/8. – С. 216–227. – Бібліогр.: с. 224.

28.    Настенко-Капалєт, Л.  Хто він, "старий Володимир", в "Слові о полку Ігоревім"? / Л. Настенко-Капалєт // Дзвін. – 2007. – № 11/12. – С. 133–143.

29.    Наточій, Л. І.  Проблеми дослідження есхатологічних мотивів у світській літературі давньої Русі ХІІ століття (на прикладі аналізу "Повчання Володимира Мономаха" та "Слова о полку Ігоревім") / Л. І. Наточій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Сер. Філософія та релігієзнавство / редкол.: В. С. Горський, М. В. Попович, А. М. Єрмоленко [та ін.] – К. : КМ Академія, 2007. – Т. 63. – С. 36–41.

30.    Орлов, А. С.  Слово о полку Игореве / А. С. Орлов ; АН СССР. – 2-е изд., доп. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1946. – 215 с.

31.    Охрименко, О. П.  "Слово о полку Игореве" на языках мира / О. П. Охрименко // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2006. – № 5. – С. 15–20.

32.    Пінчук, С. П.  "Слово о полку Ігоревім" : літературний нарис / С. П. Пінчук. – К. : Дніпро, 1968. – 112 с.

33.    Пономаренко, О.  Жанрові ознаки дум та колядок у "Слові о полку Ігоревім" як джерелі образотворення третьої глави "Книги Лева" Б.-І. Антонича / Олеся Пономаренко // Слово і час. – 2012. – № 9. – С. 36–46. – Бібліогр.в кінці ст.

34.    Пономаренко, О.  Спільність фольклорних джерел поетики "Слово о полку Ігоревім" та поетичних метафор Тараса Шевченка / Олеся Пономаренко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 8–12. – Бібліогр. в кінці ст.

35.    Прийма, Ф. Я.  "Слово о полку Игореве" в русском историко-литературном процессе первой трети ХІХ века / Ф. Я. Прийма. – Л. : Наука, 1980. – 252 с.

36.    Ранчин, А.  А было ли "Слово..." в начале? : споры о подлинности "Слова о полку Игореве" и книга академика А. А. Зализняка / Андрей Ранчин // Новый мир. – 2012. – № 6. – С. 160–171.

37.    Регушевський, Є. С.  Вічно молоде "Слово" / Є. С. Регушевський, С. М. Діброва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 22/23. – С. 2–5.

38.    Сенько, І.  Лексема "бъла" в давньоруськоій пам'ятці "Слово о плъку Игоревъ": до проблеми автентичного прочитання / Іван Сенько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / УжНУ ; відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 15. – С. 245–249. – Бібліогр. в кінці ст.

39.    Скляренко, В. Г.  "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім" / В. Г. Скляренко // Мовознавство. – 2012. – № 1. – С. 3–12. – Бібліогр. в кінці ст.

40.    Словарь-справочник "Слова о полку Игореве". Вып. 5 : Р–С / сост. В. Л. Виноградова. – Л. : Наука, 1978. – 264 с.

41.    Слово о плъку Игоревъ, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова / писаний текст А. П. Відоняка ; підгот. древнерус. тексту і прим. В. В. Німчука. – К. : Дніпро, 1977. – 78 с.

42.    Слово о плъку Игорєвъ / підгот. давньоруського тексту і прим. В. Німчука. – К. : Дніпро, 1985. – 174 с. – Давньорус., укр., рос., білорус. мовами.

43.    Слово о плъку Игорєвъ в українських художніх перекладах і переспівах: ХІХ–ХХ ст. / підгот. С. І. Маслов. – К. : Вид-во АН УРСР, 1953. – 174 с.

44.    Слово о плъку Игорєвъ та його поетичні переклади і переспіви / підгот. Л. Махновець. – К. : Наук. думка, 1967. – 520 с.

45.    Слово о полку Игореве ; Слово о плъку Игоревъ, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова ; Слово о полку Ігоревім / вступ. ст. В. Л. Микитася ; ред. древнерус. текста и прим. Д. С. Лихачева. – К. : Дніпро, 1979. – 119 с. – (Школьная б-ка). – На древнерус., рус. и укр. яз.

46.    Слово о Полку Игореве / [ред. М. Скрипаль]. – Л. : Советский писатель, 1952. – 307 с. – (Библиотека поэта основана М. Горьким. Большая серия).

47.    Слово о полку Игореве / вступ. статья Д. Лихачева ; поэтич. перевод В. А. Жуковского ; ред. текста И. П. Еремина. – М. : Худ. лит., 1967. – 71 с. – (Народная библиотека).

48.    Слово о полку Игореве / вступ. ст. и подгот. текста Д. Лихачева ; сост. и коммент. Л. Дмитриева. – М. : Худ. лит., 1985. – 222 с. – (Классики и современники. Поэтич. библиотека).

49.    Слово о полку Игореве / вступ. ст., ред. текста, пер. с древнерус., примеч. Д. С. Лихачева ; уточнненное переизд. – М. : Дет. лит., 1986. – 221 с.

50.    Слово о полку Игореве / перевод и коммент. А. Югова ; вступ. ст. Б. Д. Грекова, А. С. Орлова. – Л. : Сов. писатель, 1945. – 194 с.

51.    Слово о полку Игореве / под ред. В. П. Адриановой-Перетц. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 483 с.

52.    Слово о полку Игореве / сост., подгот. текстов и примеч. Л. А. Дмитриева. – Л. : Сов. писатель, 1990. – 400 с. – (Библиотека поэта. Малая сер.).

53.    Слово о полку Игореве : сборник исследований и статей / под. ред. В. П. Адриановой-Перетц. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 478 с.

54.    Слово о полку Игорєвє в иллюстрациях и документах / сост. О. А. Пини ; под ред. Д. С. Лихачева. – Л. : Учпедгиз, 1958. – 216 с.

55.    Слово о полку Ігоревє / пер. М. К. Грунського ; пер. у віршах М. Т. Рильського ; ст. і комент. С. І. Маслова. – фотокопія вид. 1800 р. – К. : Держлітвидав України, 1952. – 117 с.

56.    Слово о полку Ігоревім / упоряд. та прим. О. Мишанича. – К. : Рад. письменник, 1986. – 310 с. – Текст давньорус., укр. та рос. мовами.

57.    Слово про Ігорів похід / пер. Н. Забіла. – К. : Дитвидав, 1940. – 108 с.

58.    Слово про Ігорів похід; Слово о полку Игореве; Слово аб палку Ігаравым: Переклади / пер. на укр. М. Рильського; пер. на рос. М. Риленкова; пер. на білорус. Я. Купали. – К. : Дніпро, 1982. – 108 с.

59.    Соколова, Е. Н.  Структура антропонимов в "Слове о полку Игореве" / Е. Н. Соколова // Вестник Тюменского государственного университета. – 2009. – № 1 : История. Филология. – С. 187–193. – Библиогр. в конце ст.

60.    Солод, Ю. Д.  Безсмертне у віках : до 800-ліття "Слова о полку Ігоревім". / Ю. Д. Солод. – К. : Знання, 1986. – 48 с. – (Література і мистецтво ; № 7).

61.    Сулима, В.  "Слово о плъку Ігорєв" як драма-декламація (жанрово-композиційний дискурс) / В. Сулима // Слово і час. – 2008. – № 5. – С. 25–34.

62.    Ткаченко, І.  Образ степу у "Слові о полку Ігоревім" / І. Ткаченко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 3(25). – С. 107–119.

63.    Устюгова, Л. М.  На каком языке написаны оригинальные памятники первых веков восточнославянской письменности? / Л. М. Устюгова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2010. – № 5. – С. 8–14.

64.    Федака, С.  Слово о полку Ігоревім в контексті латиномовної літератури XII століття / Сергій Федака // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / УжНУ ; відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 15. – С. 274–276. – Бібліогр. в кінці ст.

65.    Черпанова, О.  "Путь" и "дорога" в "Слове о полку Игореве" и некоторых других древних памятниках / О. Черпанова // Київська старовина. – 2007. – № 1. – С. 119–123.

66.    Шкриль, І.  Дослідження "Слова о полку Ігоревім" академіка Володимира Миколайовича Перетца / Інна Шкриль // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / Донецький держ. ун-т ; редкол.: С. В. Мишанич, С. А. Гальченко, Л. Ф. Дунаєвська [та ін.]. – Донецьк : Кассіопея, 1999. – Вип. 4. – С. 151–161. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Список підготувала
ПапайМ. Л. (66 дж.)
жовтень 2015

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners