«Моє покликання – педагог»
(до 60-річчя від дня народження Оксани Борисівни Столяр,
доктора біологічних наук, професора кафедри хімії ТНПУ  ім. В. Гнатюка)

 

Stoljar  Оксана Борисівна Столяр (07.12.1955 р., м. Кременець) – творча і багатогранна особистість.
  Доктор біологічних наук (03.00.04 Біохімія), професор, відмінник освіти України.     Столяр О. Б. вихованка наукової школи кафедри біохімії Львівського національного університету, є відомим українським науковцем-біохіміком (h-індекс 7), керівником низки міжнародних проектів МОН України.
  Вона є автором понад 170 наукових і науково-методичних праць, в тому числі 7 навчальних посібників, більше 70 статей у міжнародних та українських фахових виданнях, має 1 патент на винахід.
  Її праці неодноразово були представлені на численних форумах різного рангу в Україні та за кордоном. Оксана Борисівна є успішним викладачем, читає загальні курси “Біоорганічна хімія”, “Біологічна хімія”, “Молекулярна біологія” та низку спецкурсів. Студенти її люблять і поважають. Важливо відзначити, що студентські роботи, виконані під керівництвом професора О .Б. Столяр, не раз відзначалися призовими місцями на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Під її керівництвом захищено п’ять кандидатських і одна докторська дисертації. Оксану Борисівну сміливо можна назвати засновником біохімічної школи “Молекулярні адаптації водних тварин до впливу пошкоджуючих чинників”. Її учні за цикл праць “Оцінка та прогноз біоризиків водного середовища в Україні та Білорусїі на основі мультимаркерного аналізу стану водних тварин” були удостоєні Премії Президента України для молодих учених (2012).

 

Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури

 

Заставецька, О. Столяр Оксана Борисівна / О. Заставецька, Л. Щербак // Тернопільський енциклопедичний словник / редкол.: Г. Яворський, Б. Мельничук, М. Ониськів [та ін.]. – Тернопіль : Збруч, 2008. – Т. 3 : П–Я. – С. 358.

 

Праці

 

1. Столяр, О. Б. Біологічна хімія : навчальний посібник / О. Б. Столяр ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 368 с.

 

2. Столяр, О. Б. Біохімія : навчальний посібник для студ. вищ. закл. Освіти / О. Б. Столяр. – Тернопіль : Вид-во Карп'юка, 2001. – 247 с.

 

3. Столяр, О. Б. Збірник вправ і задач з біохімії : навчальний посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. Освіти / О. Б. Столяр. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 86с.

 

4. Столяр, О. Б. Лабораторний практикум з біологічної хімії : навчальний посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяр. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 104 с.

 

5. Столяр, О. Б. Молекулярна біологія : навчальний посібник Ч. 2 / О. Б. Столяр. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 222 с.

 

6. Столяр, О. Б. Молекулярна біологія : навчальний посібник. Ч. 1 / О. Б. Столяр. – Пробне вид. – Тернопіль : [Підручники і посібники], 2014. – 102с.

 

7. Столяр, О. Б. Молекулярні основи життєдіяльності : підручник для пед. вузів. Ч. 1 :Структура і функції біомолекул / О. Б. Столяр. – Пробне вид. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 168 с.

 

8. Столяр, О. Б. Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків : дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 / Столяр Оксана Борисівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 352 с.

 

9. Столяр, Оксана Борисівна Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків : автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.04/ Столяр Оксана Борисівна; Ін-т біології тварин УААН.– Л., 2004.– 30с.

 

Видання вченого-педагога у співавторстві

 

1. Горбовий, П. М. Хімія окисно-відновних процесів : навчальний посібник / П. М. Горбовий, О. Б. Столяр, В. С. Барановський. – Тернопіль : Астон, 1998. – 128 с.

 

2. Ксенобіотики: накопичення, детоксикація та виведення з живих організмів : монографія / Б. О. Цудзевич, О. Б. Столяр, І. В. Калінін, В. Г. Юкало. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 384 с.

 

3. Основи хімії : лабораторний практикум, задачі і вправи : учбовий посібник для студ. вузів / О. Б. Столяр, Р. М. Шандарук, П. М. Горбовий [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 1997. – 114 с.

 

4. Столяр, О. Б. Основи хімії : навчальний посібник для студ. природничих спец. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 162 с.

 

Статті на сторінках періодичних видань

 

1. Столяр, О. Б. Аналіз УФ-спектрів металотіонеїнів двостулкового молюска ANODONTA CYGNEA як біотест забруднення води йонами металів / О. Б. Столяр // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип. 3/4 (22). – С. 100–105.

 

2. Столяр, О. Б. Вплив іонів цинку, марганцю та свинцю на термостабільні білки печінки коропа / О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2003. – № 1. – С.85–90.

 

3. Столяр, О. Б. Металотіонеїни у зябрах коропа за дії йонів міді/О. Б. Столяр//Наукові записки ТНПУ ім.В.Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип.1(20. – С.89–94.

 

4. Столяр, О. Б. Формування практичних навиків у студентів спеціальності "Географія" з додатковою спеціальністю "Біологія" при вивченні хімії / О. Б. Столяр// Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів/ [відп. ред.: ІваненкоЮ.В., Ломакович А.М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С.221–223.

 

***

 

1. Влияние условий существования на связывание тяжелых металлов и окислительную деструкцию биомолекул в тканях пресноводного двустворчатого моллюска Anodonta cygnea / О. Б. Столяр, В. В. Грубинко, Р. Л. Мыхайлив, Е. В. Ми щук // Гидробиологический журнал. – 2003. – № 6. – C. 73–83.

 

2. Вплив переселення молюсків на стан їх системи антиоксидантного захисту та металотіонеїнів / О. В. Міщук, Л. О. Голонговська, Х. Б. Прийдун, О. Б. Столяр // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 1 (31). – С. 171–177.

 

3. Вплив сублетальних концентрацій свинцю (П) на сірковмісні сполуки печінки і крові коропа / О. Столяр, В. Хоменчук, Н. Зіньковська, М. Крижанівська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред.: Б. Лановика. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 285–289. – Бібліогр. в кінці ст.

 

4. Втілення концепції національної школи в підготовці вчителів / В. А. Поліщук, Н. В. Царьова, О. Б. Столяр, Б. Д. Грищук // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 2. – С. 201–202.

 

5. Горбовий, П. М. Хімія окисно-відновних процесів : навчальний посібник / П. М. Горбовий, О. Б. Столяр, В. С. Барановський. – Тернопіль : Астон, 1998. – 128 с.

 

6. Грищук, Б. Д. Участие студентов в НИР – один из путей повышения качества подготовки будущих учителей химии / Б. Д. Грищук, О. Б. Столяр // Дидактические проблемы подготовки учительских кадров : тезисы науч.-практ. конф., 27–28 сентября 1988 г. / под ред. Ю. В. Иващенко, А. Н. Ломакович. – Тернопіль : ТДПИ, 1988. – С. 198–199.

 

7. Депонування мікроелементів і вміст металотіонеїнів у щитоподібній залозі людини за йододефіцитного еутириоїдного вузлового зоба / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. Й. Осадчук [та ін.] // Ukrainian biochemical journal. – 2014. – Т. 86, № 3. – С. 107–113. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8. Ксенобіотики: накопичення, детоксикація та виведення з живих організмів : монографія / Б. О. Цудзевич, О. Б. Столяр, І. В. Калінін, В. Г. Юкало. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 384 с. 

 

9. Металодепонуюча та антиоксидантна функції металотіонеїнів двостулкового молюска Dreissena Polymorpha за умов існування у природних водоймах / Л. Л. Гнатишина, Г. I. Фальфушинська, О. П. Голубєв [та ін.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2 (43), Спец. вип. : Гідроекологія. – С. 89–93.

 

10. Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, Д. В. Осадчук [та ін.] / Український біохімічний журнал. – 2011. – Т. 83, № 6. – С. 92–97. – Бібліогр. в кінці ст.

 

11. Мищук, О. В. Особенности металлотионеинов двустворчатого моллюска Anodonta Cygnea L. в естественных и лабораторных условиях сосуществования / О. В. Мищук, О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2009. – № 3. – С. 65–73.

 

12. Міщук, О. В. Вплив пестициду ацетаміприду на біохімічні показники у тканинах прісноводного двостулкового молюска Anodonta cygnea L. (Unionidae) / О. В. Міщук, О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2008. – № 5. – С. 117–124.

 

13. Мудра, А. Є. Інтегральний аналіз стану антистресорних систем гепатоцитів прісноводних тварин за дії пошкоджуючих чинників середовища / А. Є. Мудра, Г. І. Фальфушинська, О. Б. Столяр // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 2 (36). – С. 151–160.

 

14. Мудра, А. Є. Порівняльний аналіз біохімічних процесів у гепатопанкреасі коропа та рака за забруднення води фенолом / А. Є. Мудра, О. Б. Столяр, В. О. Хоменчук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2004. – Вип. 3/4 (24). – С. 93–97.

 

15. Мудра, А. С. Мультимаркерний підхід у оцінці впливу забруднення води з використанням показників печінки коропа / А. С. Мудра, Г. І. Фальфушинська, О. Б. Столяр // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2005. – Вип. 3 (26). – С. 317–319.

 

16. Накопичення важких металів у зябрах двостулкового молюска Anodonta Cygnea із двох природніх популяцій / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, А. Джеффард [та ін.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 3 (37), Спец. вип. : Оцінка екологічного стану водойм та адаптації гідробіонтів. – С. 162–166.

 

17. Порівняльний аналіз функції металотіонеїнів прісноводних тварин за дії на організм важких металів / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська, Р. Л. Михайлів, О. В. Міщук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2005. – Вип. 3 (26). – С. 423-426.

 

18. Порівняння адаптивної здатності карася з двох водойм до дії прооксидантів за допомогою молекулярних біомаркерів / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. О. Турта [та ін.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2 (47), Спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 225–232. – Бібліогр. в кінці ст.

 

19. Порівняння стану міокарда під впливом нової цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу / І. В. Харчук, О. А. Столяр, Г. В. Островська, В. К. Рибальченко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2012. – № 8. – С. 136–140. – Бібліогр. в кінці ст.

 

20. Про впровадження модульної системи навчання на кафедрі хімії ТДПІ ім. Я. Галана / Б. Д. Грищук, Н. В. Царьова, О. Б. Столяр [та ін.] // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль, 1990. – Ч. 2. – С. 268–269.

 

21. Просторові та часові особливості акумуляції важких металів у тканинах карася звичайного Carassius Carassius / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, Х. Б. Прийдун [та ін.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 1/2 (39). – С. 192–197.

 

22. Редокс-індекс глутатіону і вміст металів у печінці коропа за дії на організм іонів важких металів та фенолу / А. Є. Мудра, Г. І. Фальфушинська, В. О. Хоменчук, О. Б. Столяр // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 1/2 (25). – С. 137–141.

 

23. Розподіл металів у тканинах двостулкового молюска Colletopterum Pictinale (unionidae) та властивості його металотіонеїнів за умов переселення / Г. І. Фальфушинська, Л. Д. Романчук, В. В. Никифоров, О. Б. Столяр // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 1 (28). – С. 102–107.

 

24. Роль металотіонеїнів у адаптації легеневого молюска Lymnaea stagnalis до забруднення середовища / Л. Л. Гнатишина, Г. І. Фальфушинська, О. П. Голубєв [та ін.] // Гидробиологический журнал. – 2011. – Т. 47, № 3. – С. 58–68. – Бібліогр. в кінці ст.

 

25. Спектральні властивості металотіонеїнів і розподіл редокс-активних металів в тканинах жаби залежно від місця вилову та сезону / Л. Д. Романчук, Г. І. Фальфушинська, О. В. Зарічна [та ін.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 3/4 (30). – С. 140–147.

 

26. Способность большого прудовика lymnaea stagnalis (gastropoda,pulmonata) к длительному самооплодотворению как фактор его популяционной стабильности / А. П. Голубев, О. А. Бодиловская, Е. В. Годун [и др.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія  / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [и др.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2 (43), Спец. вип. : Гідроекологія. – С. 98–101.

 

27. Стан молекулярних систем детоксикації карася Carassius auratus gibelio Bloch з різних популяцій за дії тіокарбаматного фунгіциду / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, В. В. Дяков [та ін.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2 (43), Спец. вип. : Гідроекологія. – С. 502–506.

 

28. Столяр, О. Б. Акумуляція металів та антиоксидантний захист в тканинах двостулкового молюска Anodonta Cygnea з Тернопільського ставу / О. Б. Столяр, Р. Л. Михайлів, О. В. Міщук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип. 2 (21). – С. 94–97.

 

29. Столяр, О. Б. Металозв'язувальна функція металотіонеїнів та стан антиоксидантного захисту зябер коропа при забрудненні води іонами важких металів / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська, В. О. Арсан // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2005. – № 8. – С. 179–185.

 

30. Столяр, О. Б. Сезонные особенности свойств металлотионеинов пресноводного двустворчатого моллюска Colletopterum Piscinale (unionidae) / О. Б. Столяр, Г. И. Фальфушинская, О. Г. Базан // Гидробиологический журнал. – 2007. – № 4. – С. 98–108.

 

31. Фальфушинская, Г. И. Система антиоксидантной защиты в тканях пресноводного двустворчатого моллюска Colletopterum Piscinale (unionidae) в условиях естественного водоема и переселения / Г. И. Фальфушинская, О. Г. Базан, О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2008. – № 3. – С. 69–80.

 

32. Фальфушинська, Г. І. Reactivity of metallothioneins of frog Rana ridibunda treated by copper and zinc ions = Реактивність металотіонеїнів жаби Rana ridibunda за впливу іонів міді та цинку / Г. І. Фальфушинська, Л. Д. Романчук, О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2010. – № 3. – С. 31–40.

 

33. Фальфушинська, Г. І. Дослідження взаємодії металотіонеїнів коропа з фенолом / Г. І. Фальфушинська, О. Б. Столяр, С. І. Галантюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2004. – Вип.  3/4 (24). – С. 103–106.

 

34. Фальфушинська, Г. І. Кумуляція міді, цинку, марганцю і свинцю в металотіонеїнах та інших клітинних компонентах тканин рака за забруднення ними водного середовища / Г. І. Фальфушинська, М. М. Касянчук, О. Б. Столяр // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип. 3/4 (22). – С. 105–109.

 

35. Фальфушинська, Г. І. Популяційні особливості стану молекулярних стрес-респонсивних систем двостулкового молюска за дії тетразинового пестициду / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. Б. Столяр // Український біохімічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 90–97. – Бібліогр. в кінці ст.

 

36. Фальфушинська, Г. І. Стан маркерів токсичності водного середовища у двостулкового молюска Unio tumidus за дії поширених муніципальних забруднювачів / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, О. Б. Столяр // Гидробиологический журнал. – 2015. – Т. 51, № 3. – С. 100–110. – Бібліогр. в кінці ст.

 

37. Фіра, Л. С. Металотіонеїни як біомаркери забруднення водного середовища йонами міді та цинку / Л. С. Фіра, О. Б. Столяр, М. М. Касянчук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – Вип. 1 (20). – С. 94–98.

 

38. Характеристика низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком / О. Б. Столяр, В. З. Курант, В. А. Хоменчук, В. В. Грубинко // Гидробиологический журнал. – 2003. – № 4. – С. 91–99.

 

Рекомендаційний список літератури
підготувала Тененьська С. Б. (грудень 2015)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners