«І творчість, і праця, і успіх…»
(до 55-річчя від д/н Васильківської Надії Адамівни –
кандидата педагогічних наук, доцента к-ри. філол. дисциплін початкової освіти)

vasylkivska
    Васильківська Надія Адамівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
   Після закінчення школи вступила на факультет ПВПК Тернопільського державного педагогічного інституту. Закінчила навчання у вузі в 1982 році, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання».
   За направленням працювала вчителем початкових класів у ЗОШ с. Плотича Тернопільського району.
   З 1986 р. почала працювати викладачем ТДПІ.
   З 1990 р. до 1993 р. навчалася в аспірантурі при Інституті педагогіки АПН України.
   У 1993 році захистила дисертацію на тему «Формування у молодших школярів умінь використовувати засоби зв’язності тексту» зі спеціальності 13. 00. 02 – методика викладання (української мови), здобувши науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 1996 р. Васильківській Н. А. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики ТДПІ.
   На посаді доцента кафедри філологічних дисциплін початкової освіти викладач працює зараз у ТНПУ ім. В. Гнатюка. Читає курси: методика навчання української мови, викладання фахових методик у ВНЗ, методика навчання літературного читання.
   Сфера наукових інтересів: актуальні питання методики навчання української мови. Автором підготовлено багато статей у фахових виданнях, видано посібники для вчителів початкових класів. Васильківська Н. А. Є одним із авторів підручника для 3 класу «Українська мова», співавтором навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів «Методика навчання української мови в початковій школі». Також у співавторстві науковцем розроблено загальноукраїнську програму «Методика викладання української мови». Науковий доробок Васильківської Н. А. нараховує 65 праць, у тому числі монографії, посібники, методичні рекомендації.

 

 

Довідково-бібліографічний відділ

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Васильківська Надія Адамівна – кандидат педагогічних наук, доцент // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001–2011 рр. / [редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. Кравця ; техн. ред. Л. Мерва]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 69.

 

Праці

 

1.    Васильківська, Н. А.  Елементи лінгвістики тексту в початковому курсі української мови : методичний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 94 с.  

 

2.    Васильківська, Н. А.  Методика роботи над засобами зв'язності тексту в початкових класах  : монографія / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 204 с.

 

3.    Васильківська, Н. А.  Тестові завдання з методики викладання української мови  : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 88 с.

 

Видання у співавторстві

 

1.    Вашуленко, М. С.  Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас Ч. 1 : Контрольні роботи: / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2014. – 64 с.

 

2.    Вашуленко, М. С.  Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас Ч. 2 : Тематичний тестовий контроль / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта,2016 – 56 с.

 

3.    Вашуленко, М. С.  Навчання української мови в 3 класі [Текст] : метод. посіб. / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. - К. : Освіта, 2011. - 174 с.

 

4.    Вашуленко, М. С.  Підсумковий контроль знань з української мови. 3 клас [Текст] / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. - Київ : Освіта, 2014.- 48 с.

 

5.    Вашуленко, М. С.  Робочий зошит з української мови. 3 клас. Ч. 1 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. - К. : Освіта, 2014 . – 64 с.

 

6.    Вашуленко, М. С.  Робочий зошит з української мови. 3 клас. Ч. 2 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. - Київ : Освіта, 2014 . – 56 с.

 

7.    Вашуленко, М. С.  У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення. 3 клас [Текст] : [навч. посіб.] / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. - Київ : Освіта, 2014. - 64 с. : іл.

 

8.    Вашуленко, М. С.  Українська мова. 3 клас [Текст] : підручник для загальноосвіт. навч. закл. з навч. укр. мовою. Ч. 1 / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. – 4-те вид., переробл. – К. : Освіта, 2011. – 128 с.

 

9.    Вашуленко, М. С.  Українська мова [Текст] : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська ; за наук. ред. акад. НАПН України М. С. Вашуленка. - К. : Освіта, 2013. - 191 с. : кольор. іл.

 

10.    Вашуленко, М. С.  Українська мова [Текст] : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська ; за наук. ред. акад. НАПН України М. С. Вашуленка. - Київ : Освіта, 2016. - 191 с. : кольор. Іл.

 

11.    Вашуленко, М. С.   Українська мова [Текст] : підруч. для 3 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. - Київ : Освіта, 2015. - 190, [1] с. : кольор. іл.

 

12.    Методика навчання української мови в початковій школі [Текст] : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. І. Лазаренко, І. І. Козак, М. С. Вашуленко [та ін.] ; за наук. ред. М. С. Вашуленка. – [К.] : Літера, [2012]. – 368 с. – (Бібліотека студента, вчителя, методиста).

 

Статті на сторінках періодичних видань

 

1.    Васильківська, Н. А.  Впровадження інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів / Н. А. Васильківська // Шляхи удосконалення навчального процесу в контексті інноваційних змін у системі вищої освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 25–26 трав. 2011 р. / [за заг. ред. Г. В. Терещука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 129–133. – Бібліогр. в кінці ст.

 

2.    Васильківська, Н. А.  Громадянське виховання особистості молодшого школяра засобами матеріалів Букваря / Н. А. Васильківська // Початкова школа. – 2009. – № 1. – С. 13–15.

 

3.    Васильківська, Н. А.  Змістовий і процесуальний компоненти підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання педагогічних технологій викладання рідної мови / Н. А. Васильківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 5. – С. 100–104.

 

4.    Васильківська, Н. А.  Ознайомлення молодших школярів із спільнокореневими морфемними повторами як засобами вираження зв'язності тексту / Н. А. Васильківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. В. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – № 1. – С. 34–39. – Бібліогр. в кінці ст.

 

5.    Васильківська, Н. А.  Особливості навчання письма ліворуких дітей / Н. А. Васильківська // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 126–130. – Бібліогр. в кінці ст.

 

6.    Васильківська, Н. А.  Оцінювання навчальних досягнень студентів факультету ПВПК з курсу "Методика викладання української мови" / Н. А. Васильківська // Тести в системі моніторингу якості освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 2–3 черв. 2009 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 66–70.

 

7.    Васильківська, Н. А.  Патріотичне виховання особистості засобами матеріалів букваря / Н. А. Васильківська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 424 : Педагогіка та психологія. – С. 20–27. – Бібліогр. в кінці ст..

 

8.    Васильківська, Н. А.  Підготовка майбутніх учителів початкових класів за інноваційними технологіями / Н. А. Васильківська // Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28–29 квіт. 2010 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 70–73.

 

9.    Васильківська, Н. А.  Формування у молодших школярів уміння використовувати синоніми в ролі засобів зв'язності тексту / Н. А. Васильківська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, В. Терещук, М. Фіцула [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 2. – С. 100–104.

 

10.    Васильківська, Н. А.  Формування у молодших школярів уміння використовувати як засоби зв'язності тексту слова, об'єднані відношенням загального і часткового / Н. А. Васильківська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 6. – С. 115–120.

 

11.    Українська мова (за підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської) : орієнтовне календарне планування : 3-й клас для шкіл з українською мовою навчання за новою программою // Початкове навчання та виховання. – 2014. – № 19/21. – С. 3–7.


Рекомендаційний список (27 джерел)
підготувала Тененьська С. Б.
(вересень 2016 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners