«Педагог з великої літери»
(до 65-річчя від дня народження доктора педагогічних наук, професора,
завідувача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Поліщук Віри Аркадіївни)

фото В    Поліщук Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший декан психолого-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Народилась 20.10.1951 року. У 1975 році закінчила природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту.
   У 1983 році у спеціалізованій вченій раді при Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
    З 2005 року – професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
   У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теорія і методика професійної підготовки соціальних  педагогів в умовах неперервної освіти» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка. Стаж педагогічної діяльності у вузі – 38 років. Викладає такі навчальні дисципліни: «Загальна педагогіка», «Світові моделі й технології соціальної роботи», «Соціальні інновації», «Організація соціальної роботи за кордоном», «Методика викладання теорії і практики соціальної роботи».
   Віра Аркадіївна є автором більш як 170 наукових та навчально-методичних праць.  Також вона здійснює керівництво колективною науково-дослідною темою «Теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності і соціально-педагогічної освіти”. Бере активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів.
   В. А. Поліщук є членом  спеціалізованої вченої ради у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка; координаційної ради Всеукраїнської асоціації кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи вищих навчальних закладів України.
Віра Аркадіївна проходила стажування у Великій Британії (Шотландія, м. Данді, Школа соціальної роботи), брала участь у роботі координаційної наради українських партнерів-координаторів проекту № JEP – 21007 – 2000 міжнародної програми TACIS-TEMPUS (Бельгія, м. Намюр).

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

Поліщук Віра Аркадіївна – доктор педагогічних наук, професор // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001–2011 рр. / [редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. Кравця ; тех. ред. Л. Мерва]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 136.

Праці

 

1.    Втілення концепції національної школи в підготовці вчителів / В. А. Поліщук, Н. В. Царьова, О. Б. Столяр, Б. Д. Грищук // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 2. – С. 201–202.

 

2.    Курант, Л. С.  Суспільно-політична діяльність – ведучий засіб патріотичного виховання студентів / Л. С. Курант, В. А. Поліщук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. Конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 2. – С. 110–113.

 

3.    Поліщук, В.  Методика допрофесійної підготовки майбутніх соціальних педагогів: з досвіду роботи / В. Поліщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 2. – С. 190–195.

 

4.    Поліщук, В.  Підготовка майбутніх соціальних педагогів до вирішення проблем сімейного насилля / Віра  Поліщук // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 30–31 жовт. 2003 р. / редкол.: В. П. Кравець, О. М. Кікінеджі, О. Б. Кізь [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – С. 115–119.

 

5.    Поліщук, В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до попередження агресивного ставлення до дітей / Віра Поліщук, Ганна Слозанська // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2014 р. / ТНПУ ; [за заг. ред. О. Кікінежді]. – Тернопіль : [Стереоарт], 2014. – С. 714–717. – Бібліогр. в кінці ст.

 

6.    Поліщук, В.  Сфери професійної діяльності та функції соціального педагога / В. Поліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 79–87. – Професійна підготовка соціального педагога.

 

7.    Поліщук, В.  Теоретичні підходи щодо моделювання особистості соціального педагога / В. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота / редкол.: І. В. Козубовська, О. П. Бартош, В. В. Туряниця [та ін.]. – Ужгород : УНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 122–124.

 

8.    Поліщук, В.  Функціонування школи як відкритої виховної системи в контексті поглядів В. Сухомлинського / Віра Поліщук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка. – С. 20–24.

 

9.    Поліщук, В. А.  Вивчення і реалізація прогресивних ідей зарубіжного досвіду соціальної/соціально-педагогічної освіти в освітньому просторі України / В. А. Поліщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : [збірник наукових праць] / редкол.: А. Й. Капська, Р. Х. Вайнола, А. І. Годлевська [та ін.]. – Київ ; Івано-Франківськ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2013. – Вип. 17, ч. 1. – С. 35–41. – Бібліогр. в кінці ст.

 

10.    Поліщук, В. А.  Вплив міжнародних проектів і програм на процес становлення та розвитку соціальної освіти в Україні : з досвіду роботи Тернопільського педуніверситету / В. А. Поліщук // Гуманітарні науки. – 2003. – № 2. – С. 104–109.

 

11.    Поліщук, В. А.  З досвіду використання активних методів навчання в процесі підготовки майбутніх учителів / В. А. Поліщук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 2. – С. 46–47.

 

12.    Поліщук, В. А.  Інтеграція науки і вищої освіти як базова складова Болонського процесу / В. А. Поліщук // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20–21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 126–127.

 

13.    Поліщук, В. А.  Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів / В. А. Поліщук // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 90–93. – Бібліогр. в кінці ст.

 

14.    Поліщук, В. А.  Міжнародна співпраця у сфері соціальної освіти: моніторинг якості / В. А. Поліщук // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 19–26. – Бібліогр. в кінці ст.

 

15.    Поліщук, В. А.  Підготовка студентів до самостійної роботи з періодичною педагогічною пресою / В. А. Поліщук // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю. В., Ломакович А. М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 360–362.

 

16.    Поліщук, В. А.  Підготовка фахівців соціальної роботи вищої кваліфікації у США / В. А. Поліщук // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20–21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 215–218.

 

17.    Поліщук, В. А.  Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід : посібник / В. А. Поліщук. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2003. – 184 с.

 

18.    Поліщук, В. А.  Соціальна освіта в Україні: проблеми становлення і розвитку / В. А. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 6. – С. 1–5.

 

19.    Поліщук, В. А.  Соціальна педагогіка в Україні на початку ХХІ століття: проблеми становлення і розвитку / В. А. Поліщук // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія / [редкол.: В. П. Андрущенко, В. П. Кравець, Б. Б. Буяк [та ін.]. – Київ : [Гнозис], 2009. – С. 258–263. – Бібліогр. в кінці ст.

 

20.    Поліщук, В. А.  Соціальна робота : проблеми становлення в умовах сьогодення / Поліщук В. А. // Актуальні проблеми соціальної роботи : матеріали доповідей та повідомлень Регіональної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Тернопіль, 20–22 травня 2014 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології ; за заг. ред.: В. А. Поліщук, Г. І. Слозанської. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – С. 106–113. – Бібліогр. в кінці ст.

 

21.    Поліщук, В. А.  Соціальна робота з дітьми групи "ризику" у Великій Британії / Поліщук В. А. // Соціальна робота і соціальна педагогіка: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 28–29 квітня 2016 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології ; за заг. ред.: В. А. Поліщук, С. М. Калаур, Г. І. Слозанської. – Тернопіль : [Вектор], 2016. – С. 35–40. – Бібліогр. в кінці ст.

 

22.    Поліщук, В. А.  Соціальний педагог у сучасній українській школі: в контексті поглядів В. О. Сухомлинського / В. А. Поліщук // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 190–194.

 

23.    Поліщук, В. А.  Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності / В. А. Поліщук // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22–23 трав. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 39–43.

 

24.    Поліщук, В. А.  Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Поліщук Віра Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. консультант Н. Г. Ничкало. – Тернопіль, 2006. – 454 c. + Додатки. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 394–454.

 

25.    Поліщук, В. А.  Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Поліщук Віра Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 44 c. – Режим доступу: http://.

 

26.    Поліщук, В. А.  Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : монографія / В. А. Поліщук ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 424 с.

 

27.    Поліщук, В. А.  Формування індивідуального стилю професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломного навчання / В. А. Поліщук // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2013. – Вип. 17. – С. 102–109. – Бібліогр. в кінці ст.

 

28.    Поліщук, В. А.  Формування інформаційної культури майбутніх соціальних працівників як актуальна соціально-педагогічна проблема / В. А. Поліщук // Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 3–4 грудня 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 83–86.

 

29.    Соціальна робота : підручник : для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. М. Горішна [та ін.] ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль : Збруч, 2010. – 330 с.

 

30.    Соціальна робота в Україні : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – Київ : Науковий світ, 2003. – 233 с.

 

31.    Соціальна робота в Україні : навч. посіб. для студ. вузів / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 256 с.

 

32.    Янкович, О. І.  Історія соціальної педагогіки / соціальної роботи : навчально-методичний посібник / О. І. Янкович, В. А. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 394 с.

 

Віра Аркадіївна Поліщук – науковий керівник і консультант дисертацій


1.    Гайдамашко, І. А.  Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресії підлітків : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Гайдамашко Ірина Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2013. – 309 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 170–229.

 

2.    Гайдамашко, І. А.  Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресії підлітків : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Гайдамашко Ірина Аркадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

3.    Кліщ, Г. І.  Професійна підготовка лікарів в університетах Австрії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Кліщ Галина Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

4.    Кліщ, Г. І.  Професійна підготовка лікарів в університетах Австрії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Кліщ Галина Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2013. – 349 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 197–224.

 

5.    Козак, Т. Б.  Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Козак Тетяна Богданівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2011. – 272 с. – Бібліогр.: с. 243–272.

 

6.    Козак, Т. Б.  Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Козак Тетяна Богданівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 21 с. – Режим доступу: http://.

 

7.    Левандовська, І. З.  Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об'єднань на західноукраїнських землях (20–30-і рр. ХХ ст.) : дис. ... канд пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Левандовська Ірина Зіновіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2008. – 392 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 361–392.

 

8.    Левандовська, І. З.  Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об'єднань на західноукраїнських землях (20–30-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Левандовська Ірина Зіновіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

9.    Лещук, Г. В.  Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лещук Галина Василівна ; Тернопільський нац. пед.ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2009. – 389 с. + [Т. 2 : Додатки, с. 236–289]. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 199–234.

 

10.    Лещук, Г. В.  Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лещук Галина Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

11.    Ольхович, О. В.  Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ольхович Оксана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2008. – 341 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 184–223.

 

12.    Ольхович, О. В.  Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ольхович Оксана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

13.    Садовець, О. В.  Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об'єднаннях працівників освіти США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Садовець Олеся Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с. – Режим доступу: http://.

 

14.    Садовець, О. В.  Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об'єднання працівників освіти США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Садовець Олеся Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2011. – 219 с. + [Т. 2 - Додатки, 165 с.]. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 187–219.

 

15.    Сидор, І. П.  Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Сидор Ірина Петрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2010. – 312 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 287–312.

 

16.    Сидор, І. П.  Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Сидор Ірина Петрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

17.    Слозанська, Г. І.  Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах Австралії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2011. – 229 с. + [Т. 2 - Додатки, 216 с.]. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 191–229.

 

18.    Слозанська, Г. І.  Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах Австралії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

 

19.    Собчак, Н. М.  Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Собчак Надія Мирославівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2004. – 346 c. – Бібліогр.: с. 192–216.

 

20.    Собчак, Н. М.  Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Собчак Надія Мирославівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2004. – 20 c.

 

21.    Хмуринська, Т. О.  Формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Хмуринська Тетяна Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

22.    Хмуринська, Т. О.  Формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Хмуринська Тетяна Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т. ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2013. – 297 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 167–195.

 

Віра Аркадіївна Поліщук – опонент дисертацій


1.    Авксентьєва, Т. А.  Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Авксентьєва Таміла Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; наук.. кер. В. М. Галузяк. – Вінниця, 2005. – 191 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: c. 169–182.

 

2.    Авксентьєва, Т. А.  Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Авксентьєва Таміла Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 20 с.

 

3.    Багрій, В. Н.  Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Багрій Вікторія Неофидівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 21 с.

 

4.    Бідюк, Н. М.  Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Бідюк Наталя Михайлівна ; Ін -т педагогіки і психології професійної освіти АПН України : наук. кер. Н. Г. Ничкало. – К., 2001. – 258 c. – Бібліогр.: с. 163–193.

 

5.    Бідюк, Н. М.  Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Бідюк Наталя Михайлівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 21 с.

 

6.    Біла, О. О.  Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Біла Олена Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 44 с.

 

7.    Бурдейна, Л. І.  Формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Бурдейна Людмила Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 20 с.

 

8.    Бурдейна, Л. І.  Формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Бурдейна Людмила Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; наук. кер. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2005. – 247 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 195–203.

 

9.    Ворощук, О. Д.  Теорія і практика учнівського самоуправління в гімназіях Галичини (початок ХХ ст. – 1939 р.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Ворощук Оксана Дмитрівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 19 с.


10.    Данко, Д. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Данко Дана Валеріївна ; Ужгородський нац. ун-т ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2015. – 278 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 191–213.

 

11.    Данко, Д. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Данко Дана Валеріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 21 с. – Режим доступу: http://.

 

12.    Дідик, М. М.  Психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Дідик Микола Михайлович ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер. І. В. Козубовська. – Тернопіль, 2001. – 210 с. – Бібліогр.: с. 193–210.

 

13.    Дідик, М. М.  Психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Дідик Микола Михайлович ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – 20 с.

 

14.    Зданевич, Л. В.  Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Зданевич Лариса Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2014. – 44 с.

 

15.    Канюк, О. Л.  Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Канюк Олександра Любомирівна ; Ужгородський нац. ун-т ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2009. – 227 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 213–227.

 

16.    Канюк, О. Л.  Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Канюк Олександра Любомирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Режим доступу: http://.

 

17.    Клопота, О. А.  Соціально-педагогічні умови інтеграції старшокласників з вадами зору : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Клопота Ольга Анатоліївна ; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2012. – 20 с.


18.    Ковчина, І. М.  Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ковчина Ірина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 42 с.

 

19.    Козубовський, Р. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки серед учнівської молоді в процесі волонтерської практики : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Козубовський Ростислав Володимирович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

20.    Козубовський, Р. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки серед учнівської молоді в процесі волонтерської практики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Козубовський Ростислав Володимирович ; ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т" ; наук. кер. О. П. Бартош. – Ужгород, 2014. – 237 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 186–205.

 

21.    Крупа, В. В.  Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Крупа Валентина Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. І. Романовська. – Хмельницький, 2013. – 263 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 205–229.

 

22.    Крупа, В. В.  Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Крупа Валентина Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 205–229.

 

23.    Лазарєва, В. В.  Формування готовності майбутніх дільничних інспекторів МВС до розв'язання конфліктних ситуацій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лазарєва Вікторія Віталіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 19 с.

 

24.    Лазарєва, В. В.  Формування готовності майбутніх дільничних інспекторів МВС до розв'язання конфліктних ситуацій у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лазарєва Вікторія Віталіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. В. Кузьменко. – Тернопіль, 2013. – 238 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 178–202.

 

25.    Леврінц, М. І.  Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Леврінц Маріанна Іванівна ; Ужгородський нац. ун-т ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2011. – 302 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 268–302.

 

26.    Леврінц, М. І.  Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Леврінц Маріанна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с.

 

27.    Мельничук, І. М.  Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Мельничук Ірина Миколаївна ; Тернопільський нац. екон. ун-т ; наук. консультант Л. М. Романишина. – Тернопіль, 2011. – 585 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 525–584.

 

28.    Мельничук, І. М.  Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Мельничук Ірина Миколаївна ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – 44 с.

 

29.    Микитенко, Н. О.  Професійна підготовка соціальних працівників в університетах Канади : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Микитенко Наталія Олександрівна ; Львівський наук.-практ. центр Ін-т псих. і псих. освіти АПН України ; наук. кер. І. Є. Курляк. – Львів, 2006. – 219 с. + Додатки: 130 с. – [+Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 181–514.

 

30.    Москалюк, О. І.  Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Москалюк Оксана Іванівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

 

31.    Нарійчук, М. Д.  Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Нарійчук Микола Деонисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 21 с.

 

32.    Павлішак, О. Р.  Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Павлішак Оксана Романівна ; Дрогобицький дер. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2008. – 20 с.

 

33.    Пічкар, О. П.  Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Пічкар Олена Павлівна ; Ужгородський нац. ун-т ; наук. кер. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2002. – 213 с. – Бібліогр.: с. 201–213.

 

34.    Пічкар, О. П.  Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій Британії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Пічкар Олена Павлівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

 

35.    Плугатор, І. Б.  Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945–1990 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Плугатор Ірина Богданівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.

 

36.    Полєхіна, В. М.  Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Полєхіна Вікторія Миколаївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2012. – 20 с.

 

37.    Равлюк, Т. А.  Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Равлюк Тетяна Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 23 с.

 

38.    Равлюк, Т. А.  Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Равлюк Тетяна Анатоліївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; наук. кер. Т. А. Алєксєєнко. – Чернівці, 2012. – 316 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 178–199.

 

39.    Савіцька, В. В.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Савіцька Вікторія Василівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2015. – 20 с.

 

40.    Суржикова, І. А.  Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Суржикова Ірина Адольфівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 20 с.

 

41.    Худенко, О. М.  Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Худенко Ольга Миколаївна ; Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська акад. неперервної освіти" ; наук. кер. І. Я. Жорова. – Херсон, 2013. – 260 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 157–176.


42.    Худенко, О. М.  Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Худенко Ольга Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

 

43.    Цар, І. О.  Педагогічні технології формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя гуманітарного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Цар Ірина Олегівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. І. Морська. – Тернопіль, 2011. – 260 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 227–260.

 

44.    Цар, І. О.  Педагогічні технології формування індивідуального стилю професійної діяльності у майбутнього вчителя : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Цар Ірина Олегівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

 

45.    Шеремет, А. М.  Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Шеремет Алла Михайлівна ; Хмельницька гуманіт.-пед. академ. – Хмельницький, 2016. – 20 с.

 

46.    Шиян, О. І.  Розвиток післядипломної освіти вчителів природничих предметів західного регіону України (1944–1996 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - теорія та історія педагогіки / Шиян Олена Іллівна ; Держ. акад. керівних кадрів освіти ; наук. кер. С. В. Крисюк. – К., 1999. – 192 с. – Бібліогр.: с. 155–178.

 

47.    Шиян, О. І.  Розвиток післядипломної освіти вчителів природничих предметів західного регіону України (1944–1996 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - теорія та історія педагогіки / Шиян Олена Іллівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 20 с.

 

Рекомендаційний список літератури (102 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (жовтень 2016)

Add comment


Security code
Refresh

Міністерство освіти і науки України

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks