Патріотичне виховання студентської молоді – вимога сьогодення

 

3

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.
В. О. Сухомлинський

 

   Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції. Навчальний повинен стати для кожної особистості осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
   Справжній патріот повинен мати активну життєву позицію, своїми справами та способом життя сприяти якісним змінам ситуації в країні на краще. Для формування такої свідомості особистості має бути успішно реалізована цілісна система патріотичного виховання.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Патріотичне виховання студентської молоді – вимога сьогодення»

 

1.    Андрушко, О.  Сучасні завдання правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / Олександр Андрушко, Наталія Логінова // Вища школа. – 2016. – № 1. – С. 16–25. – Бібліогр. в кінці ст.

 

2.    Барабаш, В. А.  Громадянське виховання студентів інженерних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Барабаш Вікторія Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2012. – 20 с.

 

3.    Білик, Л. І.  Формування відповідальної громадянської позиції студентства – актуальна проблема сучасного виховання / Л. І. Білик // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / редкол.: В. Г. Кремень, М. Ф. Степко, К. М. Левківський [та ін.]. – Київ : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип. 41. – С. 172–182.

 

4.    Бойко, І.  Роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів курсу "Історія держави і права України" / І. Бойко // Право України. – 2015. – № 1. – С. 162–170. – Бібліогр. в кінці ст.

 

5.    Боренько, Я.  Особливості громадянських ціннісних орієнтацій студентської молоді / Ярина Боренько // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 92–97. – Бібліогр. в кінці ст.

 

6.    Васянович, Г.  Принцип громадянськості й патріотизму (етико-педагогічний аспект) / Г. Васянович // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 17–21.

 

7.    Вербицька, П.  Соціальне проектування як ефективна виховна технологія у процесі громадянського становлення особистості / П. Вербицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ім. В. Гнатюка, 2008. – № 1. – С. 51–58. – Режим доступу: http://.

 

8.    Вербицький, В.  Патріотичне виховання молоді в освітньому просторі – вимога сьогодення / Володимир Вербицький // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : [збірник наукових праць] / редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, С. У. Гончаренко [та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2013. – С. 365–372. – Бібліогр. в кінці ст.


9.    Галамбош, Г. В.  Виховання патріотично зорієнтованого молодого покоління засобами українських народних промислів / Г. В. Галамбош // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка = Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Section: Pedagogy / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ім.. В. Гнатюка, 2016. – № 2. – С. 51–55. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.

 

10.    Гевко, О.  Патріотичне виховання студентської молоді у педагогічних університетах України / Оксана Гевко // Виховання дітей та молоді у демократичному суспільстві = Wychowanie dzieci i mlodziezy w spoleczenstwie demokratycznym : на прикладі Польщі та України / наук. ред.: М. Чепіль, В. Петрик, М. А. Страдовскі. – Warszawa : DUX, 2013. – С. 145–161. – Бібліогр. в кінці ст.

 

11.    Гевко, О. І.  Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Гевко Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 20 с.

 

12.    Гнатенко, С. А.  Складові громадянськості студентської молоді / С. А. Гнатенко // Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 48. – С. 110–115.

 

13.    Жаровська, О. П.  Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Жаровська Олена Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 20 с.

 

14.    Игошев, Б. М.  О патриотическом воспитании студентов / Б. М. Игошев // Мир образования. – 2008. – № 2. – С. 171–180.

 

15.    Козак, А.  Студентське самоврядування як один із елементів національно-патріотичного виховання / А. Козак, А. Тарашевська // Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. студ. конф., 19–21 квіт. 2013 р. / упоряд.: О. О. Гоменюк, Г. М. Горба, А. О. Ігнатович [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 59–61.

 

16.    Костюк, І. В.  Національно-патріотичне виховання : [студентської молоді] / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь // Національно-громадянське виховання студентської молоді : навчальний посібник / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. – Львів : Новий Світ–2000, 2012. – С. 78–84.

 

17.    Курант, Л. С.  Суспільно-політична діяльність – ведучий засіб патріотичного виховання студентів / Л. С. Курант, В. А. Поліщук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 2. – С. 110–113.

 

18.    Латишева, Л.  Роль історичного краєзнавства у патріотичному вихованні студентів / Л. Латишева // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 77–80.

 

19.    Левківський, К.  Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді / К. Левківський, В. Ряшко // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 15–28. – Бібліогр.: с. 27–28.

 

20.    Максютов, А. О.  Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Максютов Андрій Олексійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 с.

 

21.    Мірошніченко, В. І.  Проблема мотивації патріотичного самовиховання майбутніх офіцерів-прикордонників / В. І. Мірошніченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук. – 2011. – № 2. – С. 112–118. – Бібліогр. в кінці ст.

 

22.    Мірошніченко, В. І.  Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Мірошніченко Валентина Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 38 с.

 

23.    Онопрієнко, О.  Патріотичне виховання в системі аудиторної діяльності майбутніх учителів фізичної культури / Ольга Онопрієнко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2010. – № 2. – С. 160–163.

 

24.    Параєва, С. А.  Місце патріотичного виховання у процесі фахової підготовки студентів ВНЗ I–II рівня акредитації на сході України / Параєва Світлана Андріївна // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 24–29. – Бібліогр. в кінці ст.

 

25.    Потапчук, Т.  Стрілецька пісня як засіб виховання молоді українцями-патріотами / Т. Потапчук // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 187–189.


26.    Сапронова, З. В.  Спортивно-патриотическое воспитание студенческой молодежи / З. В. Сапронова // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 6. – С. 66–68.

 

27.    Чорна, К. І.  Патріотизм молоді в контексті національних інтересів української держави / К. І. Чорна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 110–118.

 

28.    Шаповалова, Н.  Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ / Наталія Шаповалова // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 64–67. – Бібліогр. в кінці ст.

 

29.    Якубовський, В.  Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання через комплексні бібліотечні заходи / Віталій Якубовський // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 22–25. – Бібліогр. в кінці ст.


Рекомендаційний список (29 дж.)
підготувала С. Ю. Загородна (квітень 2017 р.)

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners