«У творчому пошуку джерело успіху»
(до 50-річчя від дня народження
кандидата біологічних наук, доцента кафедри ботаніки та зоології –
Конончука Олександра Борисовича)


  foto kon2Конончук Олександр Борисович – кандидат біологічних наук, доцент. Народився 24 травня 1967 року в с. Плужному Ізяславського району Хмельницької області. У 1984 році вступив на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1991 році після дворічної служби в армії. У тому ж році вступив до аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики АН України. У 1994 році захистив дисертацію на тему: «Діагностика реакції генотипів пшениці на погіршення водозабезпечення і дію біологічно активних речовин» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин.
   Трудову діяльність розпочав з 1.12.1994 р. асистентом кафедри ботаніки. З 1995 року – старший викладач, а з 18.05.1998 року і понині – доцент кафедри ботаніки. На кафедрі забезпечує викладання курсу «Біологічні основи сільського господарства». Предметом наукових інтересів є дослідження впливу біологічно активних речовин на фізіолого-біохімічні показники, ріст, розвиток і продуктивність основних сільськогосподарських культур.
   У 2002–2009 рр. за сумісництвом директор бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Очоливши книгозбірню, Олександр Борисович став активним новатором у започаткуванні складних питань комп’ютеризації. Він наполегливо відстоював інтереси бібліотеки, переконував підлеглих, і вимагав від них виконання поставлених завдань, прагнув поставити роботу бібліотеки на сучасний рівень обслуговування. Упроваджуючи новітні інформаційні технології, бібліотека ТНПУ ім. В. Гнатюка перетворилася на центр інформаційної інфраструктури університету та осередок самоосвіти студентів і викладачів, який забезпечує інформаційні потреби користувачів через формування інформаційного простору та своєчасне доведення інформації.
   Автор близько 200 наукових праць.


Інформаційний список літератури


1992


1.    Структура формирования экологически оптимального водного баланса агроценоза / А. Б. Конончук // Проблемы экологической оптимизации землепользования и водохозяйственного строительства в бассейне р. Днепр : материалы Межрегиональной научной конференции, 25–27 марта, 1992 г. – Киев. : СОПС, 1992. – Вып. 2. – С. 86–87.


1993


2.    Електрофізіологічні методи вивчення реакції рослин озимої пшениці на дію посухи / І. Г. Шматько, А. П. Садовий, О. І. Мартиненко, О. Б. Конончук // Тези доповіді ІІ з’їзду Українського товариства фізіологів рослин, 1993 р. – Київ : [б. в.], 1993. – Т. 2. – С. 140.


1994


3.    Біоелектрична реакція листя озимої пшениці на водний стрес різної напруженості / І. Г. Шматько, А. П. Садовий, В. М. Федоров, О. Б. Конончук // Физиология и биохимия культурных растений, 1994. – Т. 26, № 5. – С. 494–499.


4.    Вплив фізіологічно активних речовин на стійкість пшениці різних сортів до посухи / О. Б. Конончук, О. О. Стасик // Наукові основи ведення сільського господарства України в сучасних умовах : тези доповіді конф. молодих вчених та спеціалістів, 1994 р. – Чабани : [б. в.], 1994. – Ч. 2. – С. 56.


5.    Діагностика реакції генотипів озимої пшениці на погіршення водозабезпечення і дію біологічно активних речовин : автореф. дис. … канд. біологічних наук : 03.00.12. / Конончук Олександр Борисович. – Київ, 1994. – 18 с.


6.    Діагностика реакції генотипів озимої пшениці на погіршення водозабезпечення і дію біологічно активних речовин дис. … канд. біологічних наук : 03.00.12 – фізіологія рослин / Конончук Олександр Борисович ; Ін-тут фізіології рослин  і генетики НАН України. – Київ, 1994. – [?... с.]


7.    Електрична реакція листків озимої пшениці за посушливих умов різного напруження / О. Б. Конончук  // Тези доповіді І з’їзду Українського біофізичного товариства, 20–24 черв. 1994 р. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 122–123.


8.    Температурний градієнт «листок – повітря» озимої пшениці за різних умов водозабезпечення / О. Б. Конончук // Тези доповіді І з’їзду Українського біофізичного товариства, 20–24 черв. 1994 р. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 121–122.


1995


9.    Особливості взаємозв’язку водо- і СО2-газообміну при дії біологічно активних речовин на озиму пшеницю в посушливих умовах / І. Г. Шматько, О. О. Стасик, О. Б. Конончук, І. П. Гpигоpюк // Физиология и биохимия культурных растений, 1995. – Т. 27, № 3. – С. 135–140.


1996


10.    Responses of fotosynthesis to water stress in two wheat cultivars / O. Stasik, A. Kononchuk // From Molecular Mechanisms to the Plant: Integrated Approach : 10 th FESPP Congres : abstr, september 9–13, 1996 year – Firenze : [s. n.], 1996 – P. 47.


11.    Вплив молібдену на деякі біохімічні показники і симбіотичну азотфіксацію рослин квасолі / О. Б. Конончук, С. В. Пида, К. М. Векірчик // Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики : тези доповіді VI конф. молодих вчених, присвяченої 50-й річниці з дня заснування Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, 9–11 жовт. 1996 р. – Київ : [б. в.], 1996. – С. 38–39.


12.    Генотипна реакція зерен озимої пшениці на зміну осмотичного потенціалу / І. Г. Шматько, Н. І. Петренко, О. Б. Конончук, І. П. Артемчук // Физиология и биохимия культурных растений., 1996. – Т. 28, № 6. – С. 330–334.


13.    Оптимізація продуктивності озимої пшениці за умов посухи / О. Б. Конончук // Проблеми фундаментальної екології: структура угруповань : тези доповіді наук. конф., 9–10 груд. 1996 р. – Кривий Ріг : [б. в.], 1996. – С. 31.


14.    Програми педагогічних інститутів : основи сільського господарства для спеціальностей 01.09.00 «біологія і хімія», 01.08.00 «хімія і біологія», 7.070401 «біологія» / [уклад.: А. Д. Синільник, О. Б. Конончук]. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1996. – 16 с.


1997


15.    Investigation of the winter wheat varieties reaction to the worsening of water supply / A. Kononchuk // Biological Bulletin of Poznan, 1997. – Vol. 43 (Suppl.). – P. 19.


16.    Вплив водного стресу на нуклеїновий, білковий і амінокислотний баланс рослинного організму / О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. 4. Біологія, 1997. – № 1 (4). – С. 32–34.


17.    Вплив позакореневого підживлення молібденом на деякі біохімічні показники і симбіотичну азотфіксацію рослин квасолі / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук, Світлана Пида // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Всеукраїнське наукове та професійне товариство імені Миколи Міхновського ; за заг. ред. проф. Б. Лановика. – Тернопіль : [б. в.], 1997. – С. 169–170.


18.    Генотипні особливості реакції андроцею головного і бокового пагона озимої пшениці за посушливих умов / О. Б. Конончук // Актуальні проблеми фізіології водного режиму та посухостійкості рослин, присвяч. пам'яті д-ра біол. наук, проф. Шматька Івана Григоровича : збірник наукових праць за матеріалами наук.-практ. конф. / НАН України ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; відп. ред. В. В. Моргун. – Київ : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1997. – С. 77–79.


19.    Генотипні особливості ростової реакції пшениці на дію цитокінінового препарату при погіршенні водо забезпечення / Олександр Конончук, Іван Шматько, Кузьма Векірчик // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Всеукраїнське наукове та професійне товариство ім. Миколи Міхновського ; за заг. ред. проф. Б. Лановика. – Тернопіль : [б. в.], 1997. – С. 213–217.


20.    Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять із «Землеробства і агрохімії» в курсі «Основи сільського господарства» для студентів хіміко-біологічного факультету спеціальності 7.070401 «біологія» (заочна форма навчання) / О. Б. Конончук – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – 40 с.


21.    Методичні рекомендації для самостійного вивчення розділу «Плодівництво» в курсі «Основи сільського господарства» / О. Б. Конончук, С. В. Пида. – Тернопіль : РВВ ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1997. – 84 с.


22.    Фертильність пилку пагонів озимої пшениці при дії посухи / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. 4. Біологія, 1997. – № 1 (4). – С. 34–37.


1998


23.    The influence of molybdenum on some biochemical indices, symbiotic nitrogen preserving activity and productivity of haricot / O. B. Kononchuk, K. M. Vekirchuk // Bulgarian Jornal of Plant Physiology. – 1998. – Vol. 24. – P. 434.


24.    Вплив інокуляції ризобіями і передпосівного збагачення насіння біологічно активними речовинами на деякі фізіолого-біохімічні показники рослин квасолі / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук, Наталя Афтанащук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Всеукраънське наукове та професійне товариство ім. Миколи Міхновського ; за заг. ред. проф. Б. Лановика. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 194–199.


25.    Вплив інокуляції ризобіями та передпосівного збагачення біогенними стимуляторами на симбіотичну азотфіксацію, ріст, розвиток і продуктивність квасолі / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Онтогенез рослин в природному та трансформованому середовищі : матерыали міжнар. конф., 1–4 лип. 1998 р. – Львів : СПОЛОМ, 1998. – С. 153–154.


26.    Вплив інокуляції та передпосівного збагачення насіння біологічно активним екстрактом на деякі фізіолого-біохімічні показники і продуктивність сої культурної / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук, О. М. Яриновська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. 4. Біологія. – 1998. – № 3 (4). – С. 38–41.


27.    Вплив полістимуліну А-6 на продуктивність сортів озимої пшениці в умовах водного стресу / О. Б. Конончук // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : матеріали I Всеукраїнської наук. конф., 27–29 жовт. 1998 р. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 129–130.


28.    Вплив посушливих умов на фотосинтез і дихання рослин / О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. 4. Біологія. – 1998. – № 2 (4). – С. 43–47.


29.    Вплив фіторегуляторів цитокінінової дії на ефективність симбіотичних систем люцерна – Rhizobium meliloti при різному співвідношенні біологічного і мінерального азоту / Олег Левчук, Іван Бутницький, Кузьма Векiрчик, Світлана Пида, Олександр Конончук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Всеукраїнське наукове та професійне товариство ім. Миколи Міхновського ; за заг. ред. проф. Б. Лановика. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 199–203.


30.    Методичні рекомендації для проведення занять з навчально-польової практики в курсі «Основи сільського господарства» для студентів хіміко-біологічного факультету спеціальності 7.070401 «біологія» (заочна форма навчання) / О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – 57 с.


31.    Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять із «Ґрунтознавства, землеробства, агрохімії» в курсі «Основи сільського господарства» для студентів хіміко-біологічного факультету спеціальності 01.08.00 «хімія і біологія» / О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – 48 с.


32.    Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять із «Рослинництва, овочівництва, плодівництва і тваринництва» в курсі «Основи сільського господарства» для студентів хіміко-біологічного факультету спеціальності 7.070401 «біологія» (заочна форма навчання) / О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – 41 с.


33.    Структура й методика викладання курсу «Основи сільського господарства» / О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. 3. Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4 (3). – С. 76–79.


1999


34.    Використання полістимуліну А-6 для оптимізації врожайності озимої пшениці в умовах водного стресу / О. Б. Конончук // Наукові основи стабілізації виробництва продукції рослинницт : тези доповіді Міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН, 6–9 лип. 1999 р. – Харків : [б. в.], 1999. – С. 344–345.


35.    Вплив біологічно активного екстракту із проростків кукурудзи на деякі фізіолого-біохімічні показники і продуктивність квасолі звичайної / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук, В. В. Вербіцька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 1999. – № 3 (6). – С. 17–22.


36.    Вплив біологічно активного екстракту із проростків кукурудзи та інокуляції на рослини сої культурної / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 1999. – № 4 (7). – С. 23–28.


37.    Вплив передпосівної обробки насіння біологічно активним екстрактом із проростків кукурудзи на деякі фізіолого-біохімічні показники і продуктивність сої культурної / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук, Наталя Міхневич // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Всеукраїнське наукове та професійне товариство ім. М. Міхновського ; за заг. ред. проф. Б. Лановика. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 239–243.


38.    Вплив передпосівної обробки насіння біологічно активним екстрактом із проростків пшениці на деякі фізіолого-біохімічні показники та продуктивність рослин квасолі звичайної / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. 4. Біологія. – 1999. – № 1 (4). – С. 49–52.


39.    Вплив полістимуліну А-6 на вміст вільних амінокислот в рослинах озимої пшениці при водному стресі / О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 1999. – № 2 (5). – С. 42–47.


40.    До питання про інтродукцію і акліматизацію сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільщини / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Інтродукція і акліматизація рослин на Волино-Поділлі : матеріали Всеукраїнської наук. конф., 16–18 черв. 1999 р.). – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – С. 11–18.


41.    Короткий виклад курсу «Основи сільського господарства» : навчальний посібник / О. Б. Конончук – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – 103 с.


42.    Науково-дослідна екологічна спрямованість викладання курсів фізіології рослин з основами мікробіології та основ сільського господарства в Тернопільському педуніверситеті / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук, С. В. Пида // Метода. Вип. Фальцфейновські читання : [збірник наук. праць. Міжнар. наук. конф. Фальцфейновські читання, 21–23 квіт. 1999 р.]. – Херсон : Айлант, 1999. – С. 29–31.


43.    Онтогенетичні особливості реакції сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) на дію біологічно активного екстракту та інокуляцію / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії : матеріали 11 Міжнар. конф., 17–19 трав. 1999 р. – Біла Церква : [б. в.], 1999. – С. 146–150.


44.    Передпосівна обробка насіння БАР біогенного походження – екологічно безпечний спосіб підвищення продуктивності квасолі звичайної / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук, Н. Я. Афтанащук // Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин. Сер. Фізіологія і біохімія. – 1999. – Вип. 1 (3). – С. 246–248.


2000


45.    Деякі аспекти підвищення азотфіксувальної активності та продуктивності зернобобових культур в умовах Західного Поділля / К. М. Векірчик, С. В. Пида, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2000. – № 1 (8). – С. 27–32.


46.    Дивовижні витвори природи. Дещо з фізіології рослин / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук // Освітянин. – 2000. – № 1  43). – С. 26–28.


47.    Загальні уявлення про посуху та посухостійкість рослин / О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2000. – № 4 (11). – С. 87–92.


48.    Методичні рекомендації для самостійного вивчення розділу «Плодівництво» в курсі «Основи сільського господарства» / О. Б. Конончук, С. В. Пида. – 2-ге вид., допов. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – 79 с.


2001


49.    Використання короткотривалого надвисокого температурного стресу в дослідженнях жаростійкості пшениці / О. Б. Конончук, О. В. Тарасюк // Рослина і середовище : матеріали Міжнар. конф. молодих вчених, присвяченої 185-річчю Харківського державного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 26–28 верес. 2001 р. – Харків : [б. в.], 2001. – С. 29–30.


50.    Вплив передпосівної обробки насіння регуляторами росту та інокуляції ризобіями на ріст, розвиток, симбіотичну азотфіксацію і продуктивність квасолі звичайної та сої культурної в умовах Терн опілля / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм : матеріали Міжнар. наук. конф., 1–4 жовт. 2001 р. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – С. 61–65.


51.    Вплив полістимуліну А-6 на продуктивність і хімічний склад зерна озимої м’якої пшениці за посушливих умов / О. Б. Конончук // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Биология. – 2001. – Т. 14 (53), № 1. – С. 120–123.


52.    До питання про інтродукцію сої культурної в Тернопільській області / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Матеріали XI з’їзду Українського ботанічного товариства, 25–27 верес. 2001 р. – Харків : [б. в.], 2001. – С. 63–64.


53.    Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять із «Основ сільського господарства» для студентів хіміко-біологічного факультету спеціальності «біологія і хімія» / О. Б. Конончук, С. В. Пида. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – 86 с.


54.    Оптимізація продуктивності квасолі звичайної екологічно безпечними біо регуляторами / О. Б. Конончук // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України (смт. Зноб-Новгородське, 20–23 серп. 2001 р. – Ніжин : Наука-Сервіс, 2001. – С. 61–62.


55.    Перспективи вирощування сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Физиология и биохимия культурных растений. – 2001. – Т. 33, № 5. – С. 447–451.


56.    Програма з «Основ сільського господарства» для студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / О. Б. Конончук, С. В. Пида. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – 48 с.


57.    Стан і перспективи досліджень впливу обробки насіння БАР та інокуляції ризобіями на азотфіксацію, ріст, розвиток і продуктивність квасолі звичайної і сої культурної в умовах Тернопільської області / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. – Київ : [б. в.], 2001. – Т. 1. – С. 231–236.


58.    Хімічна взаємодія рослин або (алелопатія на грядках) / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук // Освітянин. – 2001. – № 1 (49). – С. 30–31.


2002


59.    Використання ауксинового препарату Д-12 для підвищення продуктивності квасолі звичайної та сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопілля / О. Конончук, Г. Лопатка, Л. Сірак // Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіто різноманіття : матеріали конф. молодих вчених-ботаніків України, 6–10 серп. 2002 р. – Львів : Євросвіт, 2002. – С. 154–156.


60.    Використання полістимуліну А-6 для оптимізації фізіолого-біохімічних показників і продуктивності ярого ячменю за посушливих умов / О. Б. Конончук // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях : матеріали наук. конф. молодих вчених, 13–16 трав. 2002 р. – Кривий Ріг : [б. в.], 2002. – С. 163–165.


61.    До питання про методику комплексного проведення занять з навчально-польової практики з фізіології рослин з основами мікробіології та основ сільського господарства / Кузьма Векірчик, Світлана Пида, Олександр Конончук // Природничо-наукова освіта школярів: реалії та перспективи : матеріали Всеукраїнськрї наук.-практ. конф., 17–19 верес. 2003 р. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – С. 120–122.


62.    Дослідження впливу синтетичного ауксину на стан і продуктивність посівів ярого ячменю в ґрунтово-кліматичних умовах Терн опілля / О. Б. Конончук // Сучасні напрямки в фізіології і генетиці рослин : тези доповіді VIII конф. молодих вчених, 23–25 жовт. 2002 р. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 30.


63.    Вплив біологічно активних речовин на продуктивність сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – 2002. – Вип. 144 : Біологія. – С. 190–193.


64.    Наукова спадщина В. Г. Бессера і кременецький період його діяльності / М. М. Барна, О. Я. Конончук, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2003. – № 3/4 (22). – С. 120–125.


65.    Основи сільського господарства для заочно-дистанційного навчання студентів хіміко-біологічного факультету спеціальності «Біологія» : електронна версія курсу  / О. Б. Конончук, О. В. Лохвицький // Електронні версії курсів Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2003. – Режим доступу: http : //www.tspu.edu.ua/subjects/4/Silske_gos/index.html.


66.    Основи сільського господарства : навчальний посібник / О. Б. Конончук. – 2-ге вид., допов. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 84 с.


67.    Перспективи інтродукції сої культурної в грунтово-кліматичних умовах Тернопільської області [електронний документ] / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Наукові статті сайту «Агросвіт», 2003. – Режим доступу: http ://agrosvit.netfirms.com/ statti/ st_0004.htm.


68.    Рослини і працездатність людини / К. Векірчик, О. Конончук, С. Пида, О. Михайлова // Освітянин. – 2003. – № 5 (65). – С. 29–31.


69.    Українська етнопсихологія: минуле, сучасне, майбутнє : бібліографычний покажчик / уклад.: М. О. Балик, І. Г. Лецкалюк, Н. І. Пельо, О. Б. Конончук, Л. В. Талпош. – Тернопіль : РВВ ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 19 с.


2004


70.    Вивчення зон сапробності води Тернопільського ставу і річки Серет / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Тези доповіді X з’їзду товариства мікробіологів України, 15–17 верес. 2004 р. – Одеса : Астропринт, 2004. – С. 37.


71.    Вплив регулятора росту Емістиму С на деякі фізіологічні процеси, ріст, розвиток і продуктивність сої культурної в умовах Тернопільської області / К. М. Векірчик, О. Б Конончук // Онтогенез рослин в природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти : тези доповіді Міжнар. наук. конф., 18–21 серп. 2004 р. – Львів : СПОЛОМ, 2004. – С. 137.


72.    Вплив регулятора росту Емістиму С на деякі фізіологічні процеси, ріст, розвиток і продуктивність сої культурної в умовах Тернопільської області / К. М. Векірчик, О. Б Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2004. – № 3/4 (24). – С. 17–21.


73.    Каталог рідкісних видань фондів бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 74 Освіта. Педагогічна наука (1792–1939 рр.) : бібліографічний покажчик / уклад. : О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 128 с.


74.    Основи сільського господарства : електронна версія курсу : [електронний ресурс] / О. Б. Конончук, О. В. Лохвицький // Електронні версії курсів Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2004. – Режим доступу: http: //www.tspu.edu.ua/subjects/4/Silske_gos/ index.html


75.    Роль макро- і мікроорганізмів у забрудненні та очищенні води / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук, Оксана Михайлова // Освітянин. – 2004. – № 2 (68). – С. 34–35.


2005


76.    Вплив регулятора росту Потейтін на деякі фізіологічні показники та продуктивність картоплі в грунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2005. – № / (25). – С. 73–77.


77.    Дещо про лікувальне садівництво / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук, Світлана Пида // Освітянин. – 2005. – № 4 (76). – С. 28–29.


78.    Дещо про лікувальне садівництво / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук, Світлана Пида // Освітянин. – 2005. – № 5 (77). – С. 26–28.


79.    Застосування Емістиму С в практиці вирощування сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Живлення рослин: теорія і практика : збірник наук. праць, присвячений 100-річчю від дня народження академіка АН УРСР та ВАСГНІЛ П. А. Власюка. – Київ : Логос, 2005. – С. 285–293.


80.    Знайома незнайомка (відродимо цінну високобілкову та олійну культуру) / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук // Освітянин. – 2005. – № 2 (74). – С. 34–36.


81.    Навчально-польовa практика з основ сільського господарства / О. Б. Конончук – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 115 с.


2006


82.    Біологічні основи сільського господарства : програма навчального курсу для підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» (за вимогами кредитно-модульної системи) / розроб. О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 44 с.


83.    Бур’яни Тернопільської області : навчальний посібник / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 108 с.


84.    Вплив біопрепарату «Байкал ЕМ-1-У» на деякі фізіологічні процеси і продуктивність сої культурної в умовах Тернопільської області / К. Векірчик, О. Конончук // Онтогенез рослин в природному та трансформованому середовищі : тези доповіді III Міжнар. наук. конф., присвяченої 100-річчю заснування кафедри фізіології та екології рослин у Львівському національному ун-ті імені Івана Франка, 4–6 жовт. 2007 р. – Львів : [б. в.], 2007. – С. 61.


85.    Вплив біопрепарату «Байкал ЕМ-1-У» на ростові процеси і продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик, О. С. Троцька // Екологічні аспекти охорони родючості ґрунтів і навколишнього природного середовища : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 17–19 трав. 2006 р. – Тернопіль : Воля, 2006. – С. 143–149.


86.    Вплив мікробіологічного препарату «Байкал ЕМ-1-У» на деякі фізіолого-біохімічні показники і продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик, О. С. Троцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2007. – № 1 (31). – С. 72–80.


87.    Гнатюк Володимир Михайлович – відомий фольклорист, етнограф, літературознавець : біобібліографічний покажчик / уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 68 с.


88.    Дещо про парниковий ефект і фотосинтез / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук // Освітянин. – 2007. – № 3 (87). – С. 28–31.


89.    Досвід оцінювання якості підготовки майбутніх вчителів біології з фізіології рослин та мікробіології з основами вірусології / К. М. Векірчик, С. В. Пида, О. Б. Конончук // Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації якості освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 27–28 листоп. 2007 р. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 64–65.


90.    Застосування «Байкалу ЕМ-1-У» для інтродукції сої культурної на Тернопільщині / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук, Т. А. Пінчук // Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми : матеріали Міжнар. наук. конф., 18–23 черв. 2007 р. – Кременець ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 41.


91.    Земля просить допомоги: препарати ефективних мікроорганізмів (ЕМ) – найефективніші ліки Землі / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук, Олена Троцька // Освітянин. – 2006. – № 4 (82). – С. 37–40.


92.    Каталог рідкісних видань фондів наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 63 Історія. Історичні науки (1792–1939 рр.) : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 320 с.


93.    Каштанам загрожує велика небезпека / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук // Освітянин. – 2006. – № 2 (80). – С. 34–36.


94.    Роман Гром’як : бібліографічний покажчик / упоряд.: О. Б. Конончук, З. Б. Лановик, С. Г. Смолин, Б. В. Хаварівський ; бібліогр. ред. Л. В. Талпош. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 96 c.


95.    Чи є пам’ять у рослин? / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук // Освітянин. – 2007. – № 1 (85). – С. 30–31.


2008


96.    Вплив біопрепарату «Байкал ЕМ-1-У» на продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) сорту Еурека в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, 6–7 трав. 2008 р. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 11–13.


97.    Вплив добрив «Байкал ЕМ-1-У» та плантафол на продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) сорту Еурека в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / Олещук Ірина, Конончук Олександр // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених, грудень 2008 р. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 90–94.


98.    Вплив мікробіологічного добрива «Байкал ЕМ-1-У» на фотосинтетичні пігменти та продуктивність картоплі (Solanum tuberosum L.) сорту Повінь у ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – № 4 (38). – С. 18–24.


99.    Дещо про кріобанк як шлях до збереження біологічного різноманіття видів рослин та інших організмів / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук // Освітянин. – 2008. – № 6 (96). – С. 31–32.


100.    Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28 Біологічні науки (1821–1939 рр.) : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 108 с.


101.    Навчально-польовa практика з біологічних основ сільського господарства : навч. посібник / О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 120 с.


102.    Науково-дослідна робота бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / О. Б. Конончук // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 329–336.


2009


103.    Вплив мікробіологічного препарату «Байкал ЕМ-1-У» на формування бобово-ризобіального симбіозу і продуктивність сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Тези доповіді XII з’їзду Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського, 25–30 трав. 2009 р. – Ужгород : ВАТ «Патент», 2009. – С. 292.


104.    Загадковий світ рослин / Кузьма Векірчик, Олександр Конончук // Освітянин. – 2009. – № 3 (99). – С. 29.


105.    Інокуляція як засіб підвищення продуктивності сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) / Лавренюк Олександр, Конончук Олександр // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали V Всеукр. наук. конф., 23–24 груд. 2009 р. : у 2 ч. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Ч. 2. – С. 150–153.


106.    Кузьма Миколайович Векірчик – відомий вчений-педагог, журналіст, громадський діяч (до 80-річчя від дня народження) / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2009. – № 3 (40). – С. 109–117.


107.    Пам’яті Кузьми Миколайовича Векірчика / І. М. Бутницький, О. Б. Конончук, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2009. – № 4 (41). – С. 176–178.


108.    Результати застосування мікробіологічного біопрепарату «Байкал ЕМ-1-У» на квасолі і сої в умовах Тернопілля / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2009. – № 1/2 (39). – С. 48–55.


109.    Становлення і розвиток наукових досліджень з фізіології рослин в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка / І. М. Бутницький, К. М. Векірчик, С. В. Пида, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2009. – № 1/2 (39). – С. 210–218.


110.    Фізіологічні та продукційні аспекти застосування біопрепарату «Байкал ЕМ-1-У» в умовах Тернопілля / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку : у 2 т. / НАН України ; Ін-т фізіології рослин і генетики ; Укр. т-во фізіологів рослин ; голов. ред. В. В. Моргун. – Київ : Логос, 2009. – Т. 1. – С. 446–452.


2010


111.    Вплив композиції біопрепаратів «Байкалу ЕМ-1 У» та Bradyrhizobium japonicum на сою культурну (Glycine max (L.) Merr.) в умовах піщаної культури / О. Б. Конончук, С. В Пида., С. В Возьний, С. М. Корковецька // Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1940-2010) : матеріали регіональної наук.-практ. конф, присвяченої 70-річчю створення хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 20–21 трав. 2010 р. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – С. 19–23.


112.    Вплив композиції добрив «Байкалу ЕМ-1 У» та «Ризобофіт» на сою культурну (Glycine max (L.) Merr.) / О. Б. Конончук, С. В. Пида, І. П. Григорюк // Біоресурси і природокористування. – 2010. – Т. 2, № 1/2. – С. 12–21.


113.    Вплив мікробних препаратів на розвиток і функціонування симбіотичних систем Lupinus L.–Bradyrhizobium sp. (Lupinus) / Л. Л. Павленко, С. В. Пида, О. Б. Конончук // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених, 1–4 черв. 2010 р. – Сколе : ТОВ «ДІА», 2010. – С. 260–263.


114.    Ефективність інокуляції люпину жовтого мікробними препаратами в умовах Західного Лісостепу України / Л. Л. Павленко, С. В. Пида, О. Б. Конончук // Наукові прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів : матеріали XI конф. молодих вчених, 22–24 черв. 2010 р. – Київ : ІФРГ НАНУ, 2010. – С. 140–143.


115.    Ефективність поєднаної дії добрив «Байкалу ЕМ-1 У» і ризобофіту на посівах сої культурної / О. В. Лавренюк, О. Б. Конончук // Екологічні  проблеми сільськогосподарського виробництва : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених, 1-4 черв. 2010 р. – Сколе : ТОВ «ДІА», 2010. – С. 214–217.


116.    Інтродукція Glycine max (L.) Merr. сорту Аннушка в умовах Західного Поділля / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках : матеріали Міжнар. наук. конф. присвяченої 75-річчю Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, 15–17 верес. 2010 р. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – С. 499–501.


117.    Комбіноване застосування біодобрива «Байкал ЕМ-1 У» та інокуляції квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) в умовах піщаної культури / Катренич Олена, Конончук Олександр, Пида Світлана // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матерыали VI Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2010 р. : у 2 ч. – Тернопіль, 2010. – Ч. 2 : Фізичне виховання, фізика, інформатика, математика, техніка, біологія, хімія. – С. 76–80.


118.    Кузьма Векірчик : біобібліографічний покажчик / уклад.: О. Б. Конончук, С. В. Пида ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – 111 с.


119.    Основні елементи продуктивності сої культурної сорту Аннушка за дії добрива «Байкал ЕМ-1 У» та інокуляції / Возьний Сергій, Конончук Олександр // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VI Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2010 р. : у 2 ч. – Тернопіль, 2010. – Ч. 2 : Фізичне виховання, фізика, інформатика, математика, техніка, біологія, хімія. – С. 63–67.


120.    Продуктивність сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) сорту Аннушка за впливу  бактеріальних препаратів / Корковецька Світлана, Конончук Олександр, Пида Світлана // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VI Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2010 р. : у 2 ч. – Тернопіль – Ч. 2 : Фізичне виховання, фізика, інформатика, математика, техніка, біологія, хімія. – С. 88–91.


2011


121.    Вплив інокулюючої композиції регулятора росту рослин «Марс-ЕL» та Bradyrhizobium japonicum на сою культурну / Оксана Русин, Олександр Конончук, Світлана Пида // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VII Всеукраїнської наук. конф., 15 груд. 2010 р. – Тернопіль : РВВ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2011. – С. 265–267.


122.    Вплив комбінованого застосування інокуляції та «Байкалу ЕМ-1 У» на продуктивність сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) / О. Б. Конончук // Матеріали XIII з’їзду УБТ, 19–21 трав. 2011 р. – Львів, 2011. – С. 435.


123.    Вплив комбінованого застосування інокуляції та добрива «Байкал ЕМ-1 У» на квасолю звичайну / Н. В. Василенко, О. В. Катренич, Н. Ю. Кернична, О. Б. Конончук // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва : матеріали V Всеукр. науково-практич. конф. молодих учених, 21–24 черв. 2011 р. – Київ, 2011. – С. 156–157.


124.    Вплив композиції добрива «Байкал ЕМ-1У» і бактерій Bradyrhizobium japonicum на продуктивність сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) / Олександр Конончук, Світлана Пида // Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни : матеріали Міжнародної науково-практич. інтернет-конф., 14–15 груд. 2011 р. : у 2 ч. – Тернопіль : Крок, 2011. – Ч. 1. – С. 65–67.


125.    Вплив ризобофіту та ЕМ-технології на фізіолого-біохімічні показники люпину жовтого в ґрунтово-кліматичних умовах західного лісостепу України / О. М. Місюрка, О. О. Федьків, С. В. Пида, О. Б. Конончук // Екологічні  проблеми сільськогосподарського виробництва : матеріали V Всеукр. науково-практич. конф. молодих учених, 21–24 черв. 2011 р. – Київ : Інститут агроекології і природокористування НААНУ, 2011. – С. 153–155.


126.    Ефективність інокуляції Phaseolus vulgaris L. різними штамами Rhizobium phaseoli / Олександр Конончук, Світлана Пида, Світлана Дідович // Інноваційний розвиток національної економіки : матеріали Міжнародної наук.-практич. конф., 7–8 квіт. 2011 р. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 66–67.


127.    Іван Панасович Григорюк – подвижник біологічної науки / С. П. Машковська, М. М. Барна, С. В. Пида, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2011. – № 4 (49). – С. 126–129.


128.    Основи сільського господарства (для напрямку підготовки «Біологія») : [електронний ресурс] / Конончук Олександр Борисович // Сервер електронних курсів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (MOODLE). – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=721


129.    Ростові процеси Lupinus albus L. за застосування мікробних препаратів та їх композицій / С. В. Пида, О. Б. Конончук, Т. М. Ковалевсъка, Н. Б. Седюкова, І. І. Костриба // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти : матеріали II Міжнародної наук. конф., 11–13 жовт., 2011 p. – Харків, 2011. – С. 151–152.


130.    Фізіологічні основи впливу інокулюючої композиції «Байкалу ЕМ-1 У» та Bradyrhizobium japonicum на сою культурну (Glycine max (L.) Merr.) / О. І. Русин, В. Б. Симанців, М. І. Турецька, О. Б. Конончук // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IV Всеукраїнської наук. конф. з міжнар. участю для молодих учених, 19–21 трав. 2011 р. – Суми : Вінниченко М. Д., 2011. – С. 282–286.


2012


131.     «Ґрунтознавство» для студентів напрямку підготовки 6.040102 Біологія : [Електронний ресурс] / О. Б. Конончук // Сервер електронних курсів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (MOODLE). – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1487.


132.    The efficiency of combined use of inoculation and EM-technologies in the cultivation of legumes / O. B. Kononchuk, S. V. Pyda // Сборник научных трудов Sworld : материалы Международной науч.-практ. конф. «Современные направления теоретических и международных исследований ‘2013» = «Modern directions of theoretical and applied researches 2013» = «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2013». – Одеса : Куприенко С. В., 2013. – Т. 38 : Биология. – С. 30–38.


133.    Бобово-ризобіальний симбіоз квасолі та сої за дії регуляторів росту рослин Регоплант і Стімпо / Н. В. Волошин, О. О. Дмитришин, Н. П. Загублюк, О. Б. Конончук // Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології  рослин і мікроорганізмів : матеріали ХIІ конф. молодих вчених, 15–16 лист. 2012 р. – Київ, 2012. – С. 36–37.


134.    Вплив наномолібдену на продуктивність квасолі звичайної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, І. І. Сеник // Бабенківські читання : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 24–25 жовт. 2013 р. – Івано-Франківськ : Видавничий відділ ІФНМУ, 2013. – С. 43.


135.    Вплив протруйника Престиж і регулятора Стімпо на величину і якість урожаю картоплі в умовах Тернопільської області / Олександр Конончук, Альона Ковальчук // Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 4–5 жовт. 2012 р. – Тернопіль : Крок, 2012. – С. 66–68.


136.    Вплив регуляторів росту Регоплант і Стімпо та молібденового нанопрепарату на квасолю звичайн / Ігнатюк Юрій, Куса Олеся, Конончук Олександр // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції (Тернопіль, 18–22 лист. 2013 р.). – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 222–225.


137.    Дослідження впливу регуляторів росту Стімпо і Регоплант на фізіолого-біохімічні процеси у люпину жовтого / С. В. Пида, О. Б. Конончук, О. І. Данилишин, І. В. Дудчук // Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення : матеріали II Міжнародної конференції (Одеса, 10–15 черв. 2013 р.). – Одеса, 2013. – С. 102–103.


138.    Ефективність інокулюючої суміші «Байкал ЕМ-1У» – Rhizobium phaseoli на рослинах квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) сорту Надія / О. Б. Конончук, С. В. Пида, І. П. Григорюк // Біоресурси і природокористування. – 2012. – Т. 4, № 5/6. – С. 24–31.


139.    Ефективність передпосівної обробки насіння люпину жовтого композиціями регуляторів росту рослин i Bradyrhizobium sp. (Lupinus) / С. В. Пида, О. Б. Конончук, Г. І. Грушка // Подільські читання : матеріали II Міжнародної наук.-прак. конф., 23–24 трав. 2013 р. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2013. – С. 138–139.


140.    Ефективність спонтанного соєво-ризобіального симбіозу за дії біорегулятора Регоплант / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матерыали II регіон. наук.-практ. конф. првяченої 15-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (с. Гутисько, Бережанського р-ну, Тернопільської обл., 24–25 трав. 2013 р.). – Тернопіль : РВВ ім. В. Гнатюка, 2013. – 2013. – С. 14–16.


141.    Оптимізація фізіолого-біохімічних процесів у сої застосуванням регуляторів росту рослин та молібдену / Алексевич Марія, Ваник Мар’яна, Конончук Анастасія, Конончук Олександр // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції (Тернопіль, 18–22 лист. 2013 р.). – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 229–232.


142.    Практикум з агрохімії та основ землеробства для студентів біологічного напрямку підготовки : навчальний посібник / О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 73 с.


143.    Практикум з ґрунтознавства для студентів біологічного напрямку підготовки : навчальний посібник / О. Б. Конончук. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 59 с.


144.    Реакція бобових культур на застосування рістрегуляторів Регоплант і Стімпо / Пида С. В., Конончук О. Б. // daRostim 2012. Мікробні біотехнології: актуальність і майбутнє : матеріали VIII Міжнар. конф., 19–22 лист. 2012 р. – Київ : ЗАТ «Нічлава», 2012. – С. 234-235


145.    Реакція місцевих популяцій Bradyrhizobium japonicum і Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli на дію регуляторів Регоплант і Стімпо / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Тези доповіді XIII з’їзду Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського (Ялта, 1–6 жовт. 2013 р.). – Ялта : ФОП Бражникова Н. А., 2013. – С. 167.


146.    Регуляція продуктивності агроекосистем бобових культур біологічно активними речовинами / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Вчення В. І. Вернадського про біосферу у нову епоху: назустріч глобальним змінам : матеріали науково-методичного семінару, присвяченого 150-річчю від дня народження академіка В. І. Вернадського (Тернопіль, 12 бер. 2013 р.). – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 39–41.


147.    Регуляція фізіолого-біохімічних процесів у квасолі звичайної застосуванням Rhizobium phaseoli і «Байкал ЕМ-1У» / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2012. – Вип. 79. – Ч. 1 : Агрономія. – С. 56–64.


148.    Регуляція фізіолого-біохімічних процесів у люпину білого композиціями мікробних препаратів і ріст регуляторів / С. В. Пида, Тригуба, О. В. Конончук // Тези доповіді XIII з’їзду Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського, 1–6 жовт. 2013 р. – Ялта : ФОП Бражникова Н. А., 2013. – С. 193.


149.    Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо / О. Б.  Конончук, С. В. Пида, С. П. Пономаренко // Агробіологія : збірник наукових праць / Білоцерківський національний аграрний  університет. – 2012. – Вип. 9 (96). – С. 103–107.


150.    Фізіологічні основи ефективності передпосівної обробки насіння сої біопрепаратом «Байкал ЕМ-1 У» і бактеріями Bradyrhizobium japonicum штаму 634б / Олександр Конончук, Світлана Пида, Марія Турецька // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 15–16 берез. 2012 р. : у 2 ч. – Тернопіль : Крок, 2012. – Ч. 1. – С. 115–117.


2014


151.    Вплив рістрегуляторів Регоплант і Стимпо на симбіотичну систему та продуктивність квасолі / О. Б. Конончук, С. В. Пида, І. П. Григорюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. вип. : Біологічна фіксація азоту. – 2014. – № 3 (60). – С. 109–114.


152.    Оптимізація продуктивності агроценозів квасолі і сої біорегулятором Регоплант / О. Б. Конончук, М. М. Ваник, Ю. В. Гнатюк // Сучасні досягнення екології та їх імплементація у природничу освіту : матеріали науково-методичного семінару (Тернопіль, 24 квіт. 2014 р.). – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 47–48.


153.    Основи сільського господарства (для напряму підготовки «Хімія») : [Електронний ресурс] / О. Б. Конончук // Сервер електронних курсів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (MOODLE). – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2428.


154.    Основи сільського господарства : підручник / О. С. Осадчий, В. П. Миколайко, О. Б. Конончук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 349 с.


155.    Підвищення продуктивності сої культурної регуляторами росту рослин і наномолібденом / Олександр Конончук, Світлана Пида, Іван Сеник // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Тернопіль, 6– 7 березня 2014 р.). – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 125–127.


156.    Фізіолого-біохімічні процеси сої культурної за дії композицій рістрегуляторів і молібдену / Світлана Пида, Олександр Конончук, Анастасія Конончук // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 15–16 трав. 2014 р.) : у 2 ч. – Тернопіль : Крок, 2014. – Ч. 1. – С. 151–153.


157.    Фізіолого-біохімічні процеси сої культурної за дії композицій рістрегуляторів і молібдену / О. Б. Конончук, А. О. Конончук, І. Д. Жиляк, В. М. Світовий, І. В. Натовський // Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 19–20 лист. 2014 р.). – Київ : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 53–55.


158.    Фітопатологія (для напряму підготовки «Біологія») : [електронний ресурс] / О. Б. Конончук // Сервер електронних курсів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (MOODLE). – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1726.


159.    Формування і функціонування симбіотичної системи Lupinus albus L. – Bradyrhizobium sp. (Lupinus) за використання ризобофіту і рістрегуляторів / С. В. Пида, О. В. Тригуба, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2014. – № 3 (60). – Спец. вип. : Біологічна фіксація азоту. – С. 156–161.


2015


160.    Symbiotic relationships and productivity of Glycine max (L.) Merr. Under the impact of plant growth regulators (PGR) Rehoplant and Stimpo / O. B. Kononchuk, S. V. Pyda // Microbiological aspects of optimization of the production process of cultured crops : proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference (Chernihiv, June 16–18, 2015). – Chernihiv ; Nizhyn : Publisher PE Lysenko N. M., 2015. – P. 28–29.


161.    Біологія. Державний екзамен : навчальний посібник для самостійної роботи студентів напрям підготовки 6.040102 «Біологія*» і 7.04010101 «Хімія*» / С. В. Пида, М. М. Барна, Н. В. Москалюк, Н. В. Герц, Г. М. Голіней, О. Б. Конончук, М. А. Крижановська, О. Б. Мацюк, С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик, Р. Л. Яворівський. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 204 с.


162.    Влияние регуляторов Регоплант и Стимпо на популяции Bradyrhizobium japonicum и Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli / С. В. Пыда, А. Б. Конончук, С. П. Пономаренко // Регуляция роста, развития и продуктивности растений : материалы VIII Международной научной конференции (Минск, 28–30 окт. 2015 г.) – Минск : Колорград, 2015. – С. 99.


163.    Вплив молібдену на величину і якість урожаю насіння сої культурної сорту Аннушка / Конончук Олександр, Кошинська Інна, Затовський Ігор // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали V ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 4 груд. 2015 р.). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 36–38.


164.    Вплив рістрегуляторів Регоплант і Стимпо на продуктивність сої культурної / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Scientific Achievements 2015 : reports of the International Scientific and Practical Congress (20 February 2015 in Vienna (Austia)). – Prague : Czech Republic, 2015. – Vol. 1. – P. 106–107.


165.    Навчальна практика з основ сільського господарства (для напряму підготовки «Біологія», «Хімія») : [Електронний ресурс] / О. Б. Конончук // Сервер електронних курсів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (MOODLE). – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2427.


166.    Оптимізація продуктивності квасолі звичайної за дії біорегуляторів і наномолібдену / О. Б. Конончук, І. В. Затовський, Л. М. Марчук, Ю. І. Сеньчик // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті : матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного факультету (Тернопіль, 16–18 квіт. 2015 р.). – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 41–42.


167.    Позакореневе підживлення посівів сої і квасолі наномолібденовим препаратом та їх продуктивність / О. Б. Конончук // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 3–4 квіт. 2015 р.). – Тернопіль : Крок, 2015. – Ч. 1. – С. 16–17.


168.    Порівняльна оцінка сортів люпину білого за вирощування в умовах Тернопільської області / С. В. Пида, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. – № 1 (62) : Спец. вип. : Присвячений 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки. – С. 39–44. – Бібліогр. в кінці ст.


169.    Практикум з основ сільського господарства : [навчальний пособник для студентів біологічного напряму підготовки] / О. Б. Конончук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка МОН України. – [Пробне вид.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 136 с.


170.    Регуляторы роста Стимпо и Регоплант в физиолого-биохимических процессах выращивания люпина белого / С. П. Пономаренко, С. В/ Пыда, А. Б. Конончук, Е. В. Тригуба // Регуляция роста, развития и продуктивности растений : материалы VIII Международной научной конференции (Минск, 28–30 окт. 2015 г.) – Минск : Колорград, 2015. – С. 93.


2016


171.    Агрохімія та основи землеробства : [електронний ресурс] / О. Б. Конончук // Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/ course/view.php?id=1671.


172.    Биорегуляторы от «Агробиотех» Стимпо и Регоплант в физиолого-биохимических процессах выращивания люпина белого / С. П. Пономаренко, С. В. Пыда, А. Б. Конончук, Е. В. Тригуба // Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві : матеріали доповіді Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27–28 квіт. 2016 р.). – Київ : «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – С. 167–168.


173.    Бур’яни агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 92 с.


174.    Іван Панасович Григорюк – видатний український фізіолог рослин (до 75-річчя з нагоди дня народження) біологія – стиль його життя / С. В. Пида, М. М. Барна, С. П. Машковська, О. Б. Конончук / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2016. – № 3/4 (67). – С. 124–132.


175.    Каталог сільськогосподарських і бур’янистих рослин агробіолабораторії ТНПУ імені Володимира Гнатюка : [Електронний ресурс] / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський // Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/ view.php?id=1487.


176.    Навчальна практика з основ сільського господарства : навчальний посібник / О. Б. Конончук. – [2-ге вид., випр., допов.]. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 128 с.


177.    Пат. 106442 Україна, МПК А01C 1/06 (2006.01) С12N 1/20 (2006.01) Спосіб обробки насіння сої культурної / Конончук О. Б., Пида С. В. ; заявник і патентовласник Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – № u2015 10665 ; заявл. 02.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.


178.    Позакореневе підживлення молібденом як елемент технології вирощування квасолі на зерно / О. Б. Конончук, О. Я. Веселовська // Хімізація середовища та його загроза довкіллю і здоров’ю : матеріали науково-практичного семінару (Тернопіль, 21 квіт. 2016 р.). – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 47–49.


179.    Продуктивність картоплі за передпосівної обробки протруйником Актара і біорегулятором Стимпо / Конончук Олександр // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 24–25 бер. 2016 р.). – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 31–33.


180.    Продуктивність сої культурної за ґрунтового внесення біопрепарату ЕМ-1 / Конончук Олександр // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 20–21 жовт. 2016 р.). – Тернопіль : Крок, 2016. – Ч. 1. – С. 160–161.


181.    Украинские биорегуляторы Регоплант и Стимпо на популяции Bradyrhizobium japonicum и Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli / С. В. Пыда, А. Б. Конончук, С. П. Пономаренко // Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві : матеріали доповіді Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27–28 квіт. 2016 р.). – Київ : «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – С. 168.


2017


182.    Практикум з основ сільського господарства : навчальний посібник / О. Б. Конончук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [2-ге вид., переробл. і допов.] – Тернопіль : [Вектор], 2017. – 148 с.

Список (182 дж.)
 підготувала
С. Б. Тененьська

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners