«Дмитро Чижевський – український учений-енциклопедист
світового рівня»
(125 років від дня народження українського ученого, філософа,
літературознавця, дослідника української та слов’янської літератури)

 

«... творча науковість Чижевського наелектризована,

вона дала поштовх кільком поколінням.»

ph10/ Євген Маланюк /

 

   Дмитро Чижевський навіть у сьогоднішній ситуації в Україні є постаттю неординарною і контроверсійною. Суперечності навколо його поглядів, як і різноманітні інтерпретації його концептуальних філософських та літературно-теоретичних тверджень, кожен раз переконують нас принаймні в двох речах. По-перше, у тому, що Д. Чижевський був феноменальним ерудитом, котрий зумів поєднати у своїх дослідженнях і у своєму житті найновіші сучасні йому філософські ідеї (Едмунд Гуссерль, Мартін Гайдеггер, Ганс-Георг Гадамер) з класичною європейською традицією (Платон і неоплатонізм, Кант, Гегель). По-друге, читаючи тексти Д. Чижевського, ми переконуємось, що в автора практично відсутня будь-яка ідейно-політична упередженість. Це пов’язано, передусім, із «феноменологічним досвідом» ученого.

   Слід пам’ятати про ту велику роль, яку зіграли українознавчі публікації Дмитра Чижевського у контексті національного відродження України перед Другою світовою війною. Суть цієї ролі чітко визначив Євген Маланюк, коли говорив про те, що «без нарисів Дмитра Чижевського про філософію в Україні та книжки про Сковороду важко уявити духовне життя мого покоління», «творча науковість Чижевського наелектризована, вона дала поштовх кільком поколінням». Надзвичайна духовна незалежність, самостійність, мужність, енергійна наполегливість, а також любов до правди характерні не лише для його досліджень доби Барокко, але і для всієї творчості. Успіх, звичайно, був обумовлений поряд із особливостями характеру вченого його величезними та глибокими знаннями.

   Творчість Дмитра Чижевського є унікальною у тому сенсі, що Чижевський завжди чітко відчуває межі двох різних дискурсів: коли вчений пише про літературу він залишається попри все філологом, коли пише про філософію, то це не перетворюється у загальні роздуми про слово.


Бібліографічний список літератури

 

1.    Чижевський Д.   Філософські твори : у 4 т. Т. 1. Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Г. С. Сковороди / Д. Чижевський ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України; за заг. ред. В. С. Лісового. – Київ : Смолоскип, 2005. – 402 с.

 

2.    Чижевський Д.   Філософські твори : у 4 т. Т. 2. Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії / Д. Чижевський ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; за заг. ред. В. С. Лісового. – Київ : Смолоскип, 2005. – 264 с.

 

3.    Чижевський, Д.   Філософські твори : у 4 т. Т. 3. Філософія життя у Людовіта Штура. Філософська славістика / Д. Чижевський ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; за заг. ред. В. С. Лісового. – Київ : Смолоскип, 2005. – 456 с.

 

4.    Чижевський Д.   Філософські твори : у 4 т. Т. 4. Гегель у Росії. Гегель і французька революція. Гегель і Ніцше / Д. Чижевський ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; за заг. ред. В. С. Лісового. – Київ : Смолоскип, 2005. – 376 с.

 

5.    Чижевський Д.    Історія російської літератури ХІХ століття : романтизм / Дмитро Чижевський ; пер. з нім. О. Костюк. – Київ : Академія, 2009. – 216 с. – (Альма-матер).

 

6.    Чижевський Д.   Історія української літератури : від початків до доби реалізму / Дмитро Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с.

 

7.    Чижевський Д.  Культурно-історичні епохи = Les Epoques de Culture et Histoire / Д. Чижевський. – Авгсбург : УВАН, 1978. – 16 с. – (Б-ка Я. Рудницького).

 

8.    Чижевський Д.   Нариси з історії філософії на Україні / Дмитро Чижевський. – 2-ге вид. – Мюнхен : [Український Вільний ун-т], 1983. – 175 с.

 

9.    Чижевський Д. І.   Порівняльна історія слов’янських літератур : у 2 кн. [Кн. 1/2] / Д. І. Чижевський ; наук. проект і передм. М. Наєнка. – Київ : Академія, 2005. – 288 с. – (Альма-матер).

 

10.    Чижевський Д. І.   Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський ; передм. Л. Ушкалова. – Харків : Прапор, 2004. – 272 с.

 

***

 

11.    Чижевський Д.   Гоголь / Д. Чижевський // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 61–73.

 

12.    Чижевський Д.   Деякі проблеми порівняльної історії слов’янських літератур / Д. Чижевський // Славістика : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ; ред.: Р. Мних, Є Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2003. – Т. 1 : Дмитро Чижевський і світова славістика. – С. 353–365.

 

13.    Чижевський Д. І.   Культурно-історична спадщина / Д. І. Чижевський ; вступна стаття О. В. Яся // Український історичний журнал. – 2017. – № 2. – C. 183–203.

 

14.    Чижевський Д.   Поза межами краси : до естетики барокової літератури / Дмитро Чижевський // Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII століття) : в 4 кн. / упоряд.: В. Шевчук, В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2006. – Кн. 2 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – С. 37–51.

 

15.    Чижевський Д.   Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України / Дмитро Чижевський // Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII століття) : в 4 кн. / упоряд.: В. Шевчук, В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2006. – Кн. 2 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – С. 27–37.

 

16.    Чижевський Д.   Слов’янське бароко / Д. Чижевський // Слово і час. – 2004. – № 10. – С. 71–81.

 

17.    Чижевський Д.   Слов’янський модернізм / Д. Чижевський // Слово і час. – 2004. – № 6. – С. 53–65.

 

18.    Чижевський Д.   Слов’янський реалізм / Д. Чижевський // Слово і час. – 2004. – № 8. – С. 48–63.

 

19.    Чижевський Д.   Слов’янський романтизм / Д. Чижевський // Слово і час. – 2005. – № 9. – С. 65–78.

 

20.    Чижевський Д.   Что такое реализм? / Д. Чижевський // Вища школа. – 2002. – № 1. – С. 77–88.

 

***

 

21.    Артюх В.   Філософсько-історичні ідеї у творчості Дмитра Чижевського / В. Артюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2006. – Вип. 81/83. – С. 131–134.

 

22.    Астаф’єв О.   Шевченкознавча концепція Дмитра Чижевського / Олександр Астаф’єв // Слово і час. – 2017. – № 6. – С. 3–15. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

23.    Астаф’єв О.   Нове прочитання Федора Достоєвського крізь оптику теоретичних ідей Дмитра Чижевського / О. Астаф’єв, М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 35. – С. 426–435. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

24.    Бернадська Н.   Дмитро Чижевський і російська література / Ніна Бернадська // Вища школа. – 2002. – № 1. – С. 72–76.

 

25.    Бернадська Н.   Літературна пародія : до історії вивчення жанру / Ніна Бернадська // Studia Methodologica. – 2007. – Вип. 19 : Теорія літератури. Компаративістика. Україністика. З нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром’яка. – С. 69–74. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

26.    Бистрова О.   Наукова спадщина Д. Чижевського – необхідна складова знань учителя-словесника : дослідження Д. Чижевським творчості Ф. Достоєвського / О. Бистрова // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 5. – С. 7–10 ; Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 7/8. – С. 39–42.

 

27.    Бистрова О.   Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського : монографія / Олена Бистрова ; ред. Р. Т. Гром’як. – Тернопіль ; Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – 392 с.

 

28.    Бистрова О.   Поліфункційність термінів у наукових текстах Дмитра Чижевського / Олена Бистрова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 30. – С. 163–168. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

29.    Бистрова О.   Стиль бароко в дослідженнях Дмитра Чижевського / Олена Бистрова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1 (26). – С. 322–330. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

30.    Брайко О.   Українська компаративістика другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Олександр Брайко // Національні варіанти літературної компаративістики : [колективна монографія] / Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. – Київ : Стилос, 2009. – С. 386–438. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

31.    Быстрова Е. А.   Компаративная русистика Д. И. Чижевского / Е. А. Быстрова // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2007. – № 6. – С. 26–29.

 

32.    Валявко І.   Архіви та бібліотеки Дмитра Чижевського як творча лабораторія мислителя та важливе джерело біографічного дослідження / І. Валявко // Українська біографістика. – 2011. – Вип. 8. – С. 264–279. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

33.    Валявко І.   Діалог крізь роки: листування Дмитра Чижевського та о. Георгія Флоровського / І. Валявко // Філософська думка. – 2010. – № 6. – С. 79–89.

 

34.    Валявко І.   До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: Галльський (1932–1945) та Магдибурзький (1945–1949) періоди / І. Валявко // Магістеріум Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Історико-філософські студії. – 2006. – Вип. 23. – С. 70–77.

 

35.    Валявко І.   До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: Гарвардський період 1949–1956 рр. / І. Валявко // Славістика : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ; ред.: Р. Мних, Є Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2003. – Т. 1 : Дмитро Чижевський і світова славістика. – С. 45–56.

 

36.    Валявко І.  Стан дослідження філософських студій Дмитра Чижевського в Україні / І. Валявко // Філософська думка. – 2004. – № 6. – С. 119–133.

 

37.    Вибрані листи Дмитра Чижевського до о. Георгія Флоровського : публ. і комент. Ірини Валявко // Філософська думка. – 2010. – № 6. – С. 90–129.

 

38.    Гайда Л.   Дмитро Чижевський / Лариса Гайда // Історія України. – 2015. – № 3. – С. 21–22. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

39.    Гайдученко Л.   Німецька славістика з українським корінням / Лідія Гайдученко // Слов’янські обрії : збірник наукових праць / редкол.: Г. В. Боряк, Л. П. Васильєва, Л. К. Вахніна [та ін.] ; [уклад. Н. Г. Солонська]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. – Вип. 5. – С. 141–145. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

40.    Гетман І. І.   Два погляди на філософію Фрідріха Ніцше (Дмитро Чижевський і Лев Шестов) / І. І. Гетман // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Філософія та релігієзнавство / упоряд.: М. Л. Ткачук, Л. А. Пастушенко. – Київ : КМ Академія, 2008. – Т. 76. – С. 69–72.

 

41.    Гольберг М.   Історико-літературний процес і неповторність художнього твору в «Історії української літератури» Дмитра Чижевського / М. Гольберг // Славістика : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ; ред.: Р. Мних, Є Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2003. – Т. 1 : Дмитро Чижевський і світова славістика. – С. 57–78.

 

42.    Горський В.   Фундатор історико-філософського українознавства : [Дмитро Чижевський] / В. Горський // Філософська думка. – 2004. – № 6. – С. 110–118.

 

43.    Грицай Я.   Дмитро Чижевський як дослідник літератури українського бароко / Яна Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 11. – С. 33–35. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

44.    Дмитрієв В.   Невідомий Чижевський: прозріння і відкриття / В. Дмитрієв // Філософська думка. – 2010. – № 6. – С. 130–132. – Рец. на кн.: Янцен В. В. Неизвестный Чижевский. Обзор неопублкованных трудов. – Санкт-Петербург : РХГА, 2008. – 162 с.

 

45.    Дмитро Чижевський та його внесок у світову коменіологію // Діалог культур. Україна – Чехія – Німеччина : [в 2 кн.] / Бланка Єржабкова. – Кременчук : Про-Графіка, 2011. – Кн. 2. – С. 45–50. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

46.    Забіяка І.   Елементи структуралізму в літературознавчій концепції Дмитра Чижевського / Ірина Забіяка // Слово і час. – 2014. – № 6. – С. 51–56. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

47.    Заруцька О. В.   До проблеми порівняльної методології у науковій лабораторії Дмитра Чижевського / О. В. Заруцька // Гуманітарні науки. – 2003. – № 1. – С. 146–150.

 

48.    Зимомря М.   Взаємодія творчих особистостей: Дмитро Чижевський та Едуард Вінтер / Микола Зимомря // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 74–82. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

49.    Зимомря М.   Дмитро Чижевський та Едуард Вінтер: контекст творчої взаємодії / М. Зимомря // Славістика : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ; ред.: Р. Мних, Є Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2003. – Т. 1 : Дмитро Чижевський і світова славістика. – С. 35–44.

 

50.    Ільницький М.   Літературознавство 1920–1930-х рр. в Західній Україні та еміграції / Микола Ільницький // Бібліотечка «Дивослова». – 2015. – № 1. – С. 19–41.

 

51.    Ільницький М.   Перша монографія про Дмитра Чижевського / Микола Ільницький // Слово і час. – 2007. – № 1. – С. 64–69. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

52.    Кемінь В.   Празький період у науково-педагогічній діяльності Дмитра Чижевського / В. Кемінь // Славістика : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ; ред.: Р. Мних, Є Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2003. – Т. 1 : Дмитро Чижевський і світова славістика. – С. 31–34.

 

53.    Кислюк К.   Історіографія у контексті української філософської культури / К. Кислюк // Мандрівець. – 2010. – № 1. – С. 72–76.

 

54.    Кортгаазе В.   Чижевський і Коменський. З історії основного твору Яна Амоса Коменського / В. Кортгаазе // Славістика: збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ; ред.: Р. Мних, Є. Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2003. – Т. 1 : Дмитро Чижевський і світова славістика. – С. 79–98.

 

55.    Лист Дмитра Чижевського до Томаса Манна // Минуле й сучасне : збірник слов’янознавчих праць / Микола Неврлий ; передм. І. Дзюби. – Київ : Смолоскип, 2009. – С. 677–681.

 

56.    Мейзерська Т.   Антропологічна складова літературознавчої філософії Дмитра Чижевського / Т. Мейзерська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 27 : З нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. – С. 311–315.

 

57.    Мишанич О.   Дмитро Чижевський – історик давньої української літератури / О. Мишанич // Слово і час. – 2003. – № 4. – С. 7–14.

 

58.    Мних Р.   Літературно-теоретичні та компаративістичні розвідки Дмитра Чижевського / Роман Мних, Зоряна Петрухіна // Славістика : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ; ред.: Р. Мних, Є. Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2003. – Т. 1 : Дмитро Чижевський і світова славістика. – Т. 1. – С. 337–338.

 

59.    Наєнко М.   Дмитро Чижевський – славіст / Михайло Наєнко // Слов’янські обрії : збірник наукових праць / редкол.: Г. В. Боряк, Л. П. Васильєва, Л. К. Вахніна [та ін.] ; [уклад. Н. Г. Солонська]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. – Вип. 5. – С. 77–84.

 

60.    Наєнко М.   Дмитро Чижевський і його «Історія української літератури» / Михайло Наєнко // Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 2–7. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

61.    Наєнко М.   Дмитро Чижевський і Київський університет / Михайло Наєнко // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 61–63. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

62.    Наєнко М.   Порівняльна славістика в інтерпретації Дмитра Чижевського / Михайло Наєнко // Слово і час. – 2004. – № 6. – С. 65–67. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

63.    Наенко М.   Почему Ф. Достоевский так долго не получал признания : на материале немецкоязычных исследований Д. Чижевского в которых писатель предстает предвестником модернизма / М. Наенко, О. Костюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – №2. – С. 53–55.

 

64.    Олександрія скитська в житті Нестора славістів : [про Д. І. Чижевського] /  «Благословенні ви, сліди...» / Л. В. Куценко. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 1995. – С. 13–25.

 

65.    Петрухіна З.   Про актуальніть літературно-теоретичних положень Дмитра Чижевського / З. Петрухіна // Славістика : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ; ред.: Р. Мних, Є Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2003. – Т. 1 : Дмитро Чижевський і світова славістика. – С. 99–106.

 

66.    Погорілий А. О.   Чижевський Д. про розвиток російської філософії на зламі століть / А. О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2006. – Вип. 81/83. – С. 146–150.

 

67.    Радченко О. А.   Проблема стилю в компаративному зрізі: Еміль Штайгер – Дмитро Чижевський / О. А. Радченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 43. – С. 306–319. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

68.    Сергєєв М.   Проблема української філософії в контексті історичної спадщини Д. Чижевського / М. Сергєєв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Філософія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 15. – С. 39–45. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

69.    Смольницька О.   Філософська інтерпретація образу Ісуса Найсолодшого в українській літературі доби Бароко : на матеріалі праць Д. Чижевського / О. Смольницька // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 268–272. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

70.    Суділовська М. М.   Науково-педагогічна діяльність Дмитра Чижевського періоду еміграції (1924–197  рр.) : автореферат дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Марія Михайлівна Суділовська ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – 20 с.

 

71.    Ткачук М.   Дмитро Чижевський і традиція українського «серцезнавства» / Микола Ткачук // Філософська думка. – 2008. – № 2. – С. 51–60.

 

72.    Федорів І.   Внесок Дмитра Чижевського у розвиток європейського слов’янознавства / Ірина Федорів // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 12. – С. 123–137. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

73.    Чижевський Дмитро : громадсько-політичний діяч, філософ, історик літератури, член Центральної і Малої Рад // Українська революція. Історичні портрети / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. – Вінниця : Фоліант, 2004. – С. 244–245.

 

74.    Чижевський Дмитро Іванович : український учений у галузях філософії, мовознавства, педагогіки, теології та інших наук, засновник кількох наукових шкіл // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 589–590.

 

75.    Яким він мені запам’ятався : [Д. Чижевський] // Минуле й сучасне : збірник слов’янознавчих праць / Микола Неврлий ; передм. І. Дзюби. – Київ : Смолоскип, 2009. – С. 747–749.


Список підготувала Н. І. Пельо
квітень 2019 р., 75 джерел.

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners