Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Гендерне виховання сучасної молоді»

1.    Бабіч, Л. В.  Проблеми гендерного виховання в педагогіці А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського / Л. В. Бабіч, Г.·М.·Кондратенко // Таврійський вісник освіти. – 2005. – № 3. – С. 27–34.

2.    Борищук, Т.  Прояви буллінгу у спілкуванні підлітків: гендерний аспект / Тетяна Борищук // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 2011 р. / редкол.: В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О.·М.·Кікінежді. – Тернопіль, 2011. – С. 500–502. – (Гендерна освіта).

3.    Бутурлим, Т.  До проблеми формування гендерної культури старшокласників / Т. Бутурлим // Рідна школа. – 2009. – № 12. – С.·22–25.

4.    Вихор, С. Т.  Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання / Світлана Теодозіївна Вихор ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; наук. кер. д. п. н., проф. В. П. Кравець. – Тернопіль, 2006. – 268 с. – [+Електронний варіант].

5.    Гаврилюк-Юдковська, В.  Оптимізація гендерного виховання дітей, підлітків, молоді в Україні / Вікторія Гаврилюк-Юдковська // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 2011 р. / редкол.: В.·П.·Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль, 2011. – С. 508–510. – (Гендерна освіта).

6.    Дідора, М.  Вплив соціального середовища на статеворольову ідентифікацію підлітків / М. Дідора, Г. Колінець // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 2011 р. / редкол.: В.·П.·Кравець, Т.·В.·Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль, 2011. – С. 556–558. – (Гендерна освіта).

7.    Дубинський, В.  Гендерні фактори прояву творчої активності студентської молоді / В'ячеслав Дубинський // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 2011 р. / редкол.: В. П. Кравець, Т.·В.·Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль, 2011. – С. 510–511. – (Гендерна освіта).

8.    Кікінеджі, О. М.  Проблема формування гендерної компетенції майбутніх педагогів (з досвіду роботи Центру гендерних студій ТНПУ ім. В. Гнатюка) / О. М. Кікінеджі, О. Б. Кізь, С. Т. Вихор // Професійні компетенції та компетентності вчителя : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 28-29 листоп. 2006 р. – Тернопіль, 2006. – С. 29–31.

9.    Кікінежді, О. М.  Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва : навч. посібник для студ. вузів / О. М. Кікінежді, О.·Б.·Кізь. – Тернопіль : Богдан, 2004. – 176 с. – (Гендерна психологія).

10.    Кікінежді, О. М.  Формування гендерної культури молоді : наук.-метод. матеріали до тренінгової програми : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. – [2-е вид., випр.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 160 с. – (Гендерна психологія). – Лист МОНУ № 14/18.2-169 від 30.01.2006.

11.    Коротюк, З.  До питання гендерного виховання у шкільній освіті / З. Коротюк // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи. – Тернопіль, 2003. – С. 113–115.

12.    Кравець, В.  Зарубіжний досвід гендерної освіти та виховання / В. Кравець, С. Кравець // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 2011 р. / редкол.: В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О.·М.·Кікінежді. – Тернопіль, 2011. – С. 18–21. – (Гендерна освіта).

13.    Кравець, В.  Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських ролей: гендерний аспект / В. Кравець // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2003. – № 4. – С. 33–45.

14.    Кравець, В.  Формування комунікативної культури школярів: гендерний аспект / В. Кравець // Наукові записки ТНПУ ім. В.·Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець та ін. – Тернопіль, 2006. – № 9. – С. 3–13.

15.    Мосієнко, С.  Професійна адаптація та гендерне виховання : модуль з елементами тренінгу для студентів середньо-спеціальних закладів освіти / С. Мосієнко, Г. Клімова, О. Скрипнік // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 4. – С. 13–17.

16.    Приходькіна, Н. О.  Сучасні проблеми гендерної освіти у вищих навчальних закладах України / Н. О. Приходькіна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Гол. ред. А.М.Гірняк. – К., 2005. – Т. 47. – С. 26–30.

17.    Радзивилова, М.  Реализация гендерного подхода в воспитании подрастающего поколения / Марина Радзивилова // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 2011 р. / редкол.: В.·П.·Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль, 2011. – С. 623–626. – (Гендерна освіта).

18.    Радик, Т.  Гендерне виховання як умова формування егалітарної свідомості особистості / Тамара Радик // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 2011 р. / редкол.: В. П. Кравець, Т.·В.·Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль, 2011. – С. 599–600. – (Гендерна освіта). – Бібліогр. в кінці ст.

19.    Рибалка, О. Я.  Виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків як важлива соціально-педагогічна проблема / О.·Я.·Рибалка // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки / гол. ред. В. О. Пащенко. – Полтава, 2005. – Вип. 6 (45). – С. 149–156.

20.    Цокур, О. С.  Основи гендерного виховання / О. С. Цокур, І. В. Іванова // Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій / відп. ред. К. М. Левківський ; наук. ред.-упоряд. С. П. Юдіна. – К., 2005. – С. 183–222.

21.    Шабаєва, Н. С.  Гендерна соціалізація студентів коледжу в позанавчальній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Наталія Сергіївна Шабаєва ; Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – 20·с.

22.    Шептицький, Р.  Особливості гендерного виховання сучасної молоді у ВНЗ / Роман Шептицький // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 2011 р. / редкол.: В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль, 2011. – С. 646–649. – (Гендерна освіта). – Бібліогр. в кінці ст.


Рекомендаційний список літератури (22 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (березень 2012 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners