Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Адаптація студентів-першокурсників до умов вищого навчального закладу
як соціально-педагогічна проблема»

1.    Алендарь, Н. І.  Соціальна адаптація випускників сільських шкіл до нових умов навчання у вищому навчальному закладі / Н.·І.·Алендарь // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 38–42.

2.    Асиркіна, Г. П.  Організаційно-педагогічна структура соціальної адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищих закладах освіти / Г. П. Асиркіна // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / редкол.: В. Г. Кремень, М. Ф. Степко, К.·М.·Левківський та ін. – К., 2006. – Вип. 44. – С. 55–59.

3.    Балягіна, І.  Адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного середовища університету як шлях формування корпоративної культури / І. Балягіна, О. Бойчук // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 112–116.

4.    Галус, О.  Здоровий спосіб життя студента як чинник його успішної адаптації до навчання в умовах ступеневої підготовки у вищому навчальному закладі / О. Галус // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 1. – С.·44–47.

5.    Галус, О. М.  Жити по-новому : проблема адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ та її педагогічні основи / О. М. Галус // Гуманітарні науки. – 2004. – № 2. – С. 46–52.

6.    Головацька, І.  Причини мовленнєвих порушень у творчих роботах першокурсників / І. Головацька // Магістр. – Тернопіль, 2011. – Вип. 14. – С. 11–14. – Бібліогр. в кінці ст.

7.    Гоцман, О.  Адаптація першокурсників до умов навчання у ВНЗ: основні труднощі та шляхи їх подолання / О. Гоцман // Магістр. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 48–51.

8.    Гулька, О. В.  Оцінка фізіологічної адаптації організму студентів-першокурсників до умов навчання за показниками варіаційного ритму серця / О. В. Гулька // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол. : М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1 (35). – С. 49–54. – Загальна біологія і валеологія.

9.    Давыдов, О. Ю.  Психологический аспект адаптации студентов 1-4-го курсов к учебному процессу технического вуза на основе занятий атлетической гимнастикой / О. Ю. Давыдов // Теория и практика физической культуры. – 2008. – № 9. – С. 18–22.

10.    Добрянський, І.  Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу / І. Добрянський, І.·Кузнєцова // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 51–58.

11.    Єфремова, Г. Л.  Фактори професійної адаптації студентів в умовах ВНЗ / Г. Л. Єфремова // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 11. – С. 121–126. – Бібліогр. в кінці ст.

12.    Жигайло, Н.  Психологічні проблеми адаптації студентів-першокурсників і шляхи їх вирішення / Н. Жигайло // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 4. – С. 107–112.

13.    Зарембо, Н. А.  Оптимизация вузовской адаптации студентов из сельской местности средствами саногенного мышления / Н.·А.·Зарембо // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2012. – № 5. – С. 42–47.

14.    Иванова Н. Л. Межкультурная адаптация студентов / Н. Л. Иванова, И. А. Мнацаканян // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 90–99.

15.    Іваненко І. Адаптація студентів-першокурсників / І. Іваненко // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 40. – С. 25–27.

16.    Климова Е. К. Технологии психологического сопровождения адаптации студентов-первокурсников / Е. К. Климова, О.·А.·Помазина, О. Н. Бакурова // Психология в вузе. – 2007. – № 4. – С. 64–103.


17.    Лежнина, Л.  Подготовка старшеклассников к учебно-профессиональной деятельности в вузе / Л. Лежнина // Воспитание школьников. – 2009. – № 4. – С. 64–66. – Школа и вуз. – Окончание. Нач. № 3.

18.    Любченко, Н. В.  Психофізіологічні чинники адаптації студентів перших курсів до навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.02 - психофізіологія / Наталія Вікторівна Любченко ; Ін-т психол. ім.·Г.·С.·Костюка НАПН України. – К., 2011. – 20 с.

19.    Мороз, Л. В.  Умови адаптації студентів першого курсу до кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л.·В.·Мороз // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – К., 2011. – Вип. 68. – С. 169–178. – Бібліогр. в кінці ст.

20.    Музика, Л.  Адаптація першокурсників до умов вищого навчального закладу як соціально-педагогічна проблема / Людмила Музика // Магістр. – Тернопіль, 2010. – Вип. 11. – С. 44–47. – Бібліогр. в кінці ст.

21.    Научитель Е. Д. Адаптация студента в вузе / Е. Д. Научитель //Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 7. – С.·21–23.

22.    Новосад, Н.  Особливості соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ / Н. Новосад // Актуальні напрямки психологічних досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства : матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених та студ., 22-23 жовт. / редкол.: Г. К. Радчук, І. П. Андрійчук, О. М. Кормило. – Тернопіль, 2010. – С. 76–82. – Бібліогр. в кінці ст.

23.    Перепечіна, Н. М.  Психологічна характеристика адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ / Н. М. Перепечіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 8. – С. 61–65. – Бібліогр. в кінці ст.

24.    Проблеми вищої школи : респ. наук.-метод. зб. Вип. 19 : Проблемні питання удосконалення вищої освіти. Адаптація студентів до умов вузу. Самостійна навчальна робота студентів. Контроль успішності студентів / [гол. ред. Г. І. Волков]. – К. : Вища шк., 1974. – 124 с.

25.    Пушкарева, И. Н.  Адаптация студентов к учебному процессу в системе современного высшего образования / И. Н. Пушкарева, С. В. Кумсков, С. А. Новоселов // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 3. – С. 55–57.

26.    Рудов, Б.  Особливості адаптації слухачів молодших курсів до навчання у вузі / Б. Рудов // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 2. – С. 108–111.

27.    Рудь, І.  Види та причини виникнення тривожності у студентів-першокурсників / І. Рудь // Магістр. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 98–101.

28.    Сейдаметова, З. С.  Навчальна дисципліна "Введення в спеціальність" і адаптація студентів першого курсу комп'ютерних спеціальностей / З. С. Сейдаметова // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / редкол.:С. М. Ніколаєнко, В. Д. Шинкарук, К.·М.·Левківський та ін. – К., 2007. – Вип. 50. – С. 66–70.

29.    Скрипник, В.  Особливості перебігу та самосприйняття соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників / В.·Скрипник // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 87–93.

30.    Соколова, В.  Психологічні особливості суб'єктної активності у навчально-професійній діяльності психологів, студентів-першокурсників / В. Соколова // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 66–69.

31.    Спіцин, В. В.  Адаптація студентів молодших курсів до навчання на факультеті фізичної культури / В. В. Спіцин // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. – № 3. – С. 17–18.

32.    Теслюк, В.  Бібліотека як один із засобів, що сприяють соціально-психологічній адаптації першокурсників / В. Теслюк, В. Ткачик // Вісник книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 38–41.

33.    Фруктова, Я. С.  Психолого-педагогічні основи адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ / Я. С. Фруктова // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 10. – С. 173–180. – Бібліогр. в кінці ст.

34.    Харченко, Н.  Адапційний період студентів нового набору / Н. Харченко // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2005. – № 3-4. – С.·111–113.

Рекомендаційний список літератури (34 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (жовтень 2012 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners