Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Апостоли рідної мови»
(до Дня слов’янської письменності і культури)

1. А. Ю. Кримський – україніст і орієнталіст : матеріали до 100-річчя з дня народж. – К. : Наук. думка, 1974. – 176с.

2. Агатангел Кримський. Найбільший український поліглот // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 3. – С. 30–31.

3. Беринда, П.  Лексикон словенороський Памви Беринди / П. Беринда ; підгот. тексту і вступ. ст. В. В. Німчука. – надрук. з вид. 1627 р. фотомех. способом. – К. : АН УРСР, 1961 . – 272с. – (Пам'ятки української мови XVII ст. : сер. наукової літератури).

4. Богуш, А.  Методика Срезневського і навчання мови сьогодні / А.. Богуш // Дошкільне виховання. – 2012. – № 11. – С. 8–11.

5. Булаховский Л.А. и современное языкознание : к 100-летию со дня рождения:Сб. науч. тр. – К. : Наукова думка, 1987. – 288с.

6. Булаховський, Л. А.  Вибрані праці : в 5 т. Т. 5. Слов'янська акцентологія / Л. А. Булаховський ; редкол.: І. К. Білодід, Ю. Л. Булаховська, В. А. Дибо та ін. – К. : Наук. думка, 1983. – 616сллллллллл.

7. Бучко, Г.  Українські відіменні прізвища на - о : До 125-річчя з дня народження В. Сімовича / Г. Бучко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство / Редкол.: Д. Г.Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 1(13). – С. 14–29.

8. Всеукраїнська наукова конференція "Іван Ковалик і сучасне мовознавство" : до 100-річчя від дня народження Івана Ковалика, Івано-Франківськ, 15-16 травня 207 р. // Українська мова. – 2007. – № 4. – С. 102–110.

9. Голобородько, Я.  Аристократ філологічної думки : 4грудня - 150р. від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського / Я. Голобородько // Вісник Національної Академії наук України. – 2003. – № 1. – С. 47–54.

10. Голобородько, Я. Ю.  Речник елітарного духу. Життя й діяння Дмитра Овсянико-Куликовського / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 12. – С. 7–11.

11. Голубева, Т. С.  Праздник славянской письменности и культуры / Т. С. Голубева // Начальная школа. – 2010. – № 4. – С. 65–68.

12. Городецька, О.  Роль Івана Верхратського в розвитку української наукової мови / О. Городецька // Studia Methodologica : альманах / гол. ред. Р. Гром'як ; відп. ред. Ю. Завадський. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 256–260. – Бібліогр. в кінці ст.

13. Грещук, В.  Учений, педагог, людина : До 100-річчя від дня народження професора І. Ковалика / В. Грещук // Українська мова. – 2007. – № 1. – С. 82–86.

14. Даниленко, Л. І.  Простір "мова – людина – культура" академіка В. М. Русанівського / Л. І. Даниленко // Мовознавство. – 2011. – № 3. – С. 10–15. – Бібліогр. в кінці ст.

15. Жовтобрюх, Н.  Внесок Івана Франка у формування української ділової лексики / Н. Жовтобрюх // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. Соціальні комунікації / редкол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 24 : Присвячується 90-річчю від дня народж. Й. О. Дзендзелівського. – С. 118–121. – Бібліогр. в кінці ст.

16. З історії української мови : До 150-річчя "Граматики" О. Павловського. – К. : Наукова думка, 1972. – 116 с.

17. Ісаєнко, К. П.  П. Куліш як редактор і видавець епістолярію М. Гоголя : :до проблеми інтерпретації епістоли / К. П. Ісаєнко // Мова і культура : Наук. щоріч. / Гол. ред. Д. С. Бураго. – К. : Вид. Дім Д. Бураго, 2004. – Вип. 7, Т. VІІ: Ч. 2 : Художня література в контексті культури. – С. 164–170.

18. Калинович, Л. Р.  Михайло Якович Калинович: спроба наближення / Л. Р. Калинович // Мовознавство. – 2010. – № 4-5. – С. 94–97.

19. Каптерев, П. Ф.  Слово о значении праздника в день святых Кирила и Мефодия / П. Ф. Каптерев // Педагогика. – 2006. – № 6. – С. 91–94.

20. Клименко, Н.  Слово про вчителя : Минуло 100 років від дня народження Андрія Білецького / Н. Клименко // Дивослово. – 2012. – № 1. – С. 33–35. – Бібліогр. в кінці ст.

21. Клименко, Н.  Шляхи пізнання істини у філології : До 100-річчя А. О. Білецького / Н. Клименко // Українська мова. – 2011. – № 3. – С. 125–137. – Бібліогр. в кінці ст.

22. Кравчук, Р. В.  З історії слов'янського мовознавства : видатні славісти-мовознавці / Р. В. Кравчук ; відп. ред. К. К. Цілуйко. – К. : Рад. шк., 1961. – 140с.

23. Леонід Арсенійович Булаховський : до 70-річчя з дня народження і 50-річчя наук. і наук.-пед. діяльності. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – 32с.

24. Литкіна, Л. А.  Відомий мовознавець та перекладач Анатоль Перепадя / Л. А. Литкіна, А. В. Примаченко // Зарубіжна література в школі. – 2012. – № 11/12. – С. 52–56. – Бібліогр. в кінці ст.

25. Лінгвіст світового масштабу: До 120-річчя від дня народження Л. А. Булаховського // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2008. – № 2. – С. 39–47. – Бібліогр.: с.46–47.

26. Лукинова, Т. Б.  Учитель и учёный : К 120-летию со дня рождения Леонида Арсеньевича Булаховского (1888-1961) / Т. Б. Лукинова // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2008. – № 2. – С. 34–38.

27. Лукінова, Т. Б.  Видатний акцентолог і етимолог : [Скляренко В. Г.] / Т. Б. Лукінова // Мовознавство. – 2012. – № 4. – С. 4–17.

28. Лукінова, Т. Б.  Він цілий світ відкрив у слові : До 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / Т. Б. Лукінова, І. Ю. Гальчук // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 78–83. – Бібліогр. в кінці ст.

29. Лукінова, Т. Б.  Леонід Арсенійович Булаховський : до 50-річчя від дня смерті / Т. Б. Лукінова // Мовознавство. – 2011. – № 6. – С. 3–13. – Бібліогр. в кінці ст.

30. Лукінова, Т. Б.  Подвижник науки й освіти : До 120 річчя від дня народження акад. Л. А. Булаховського / Т. Б. Лукінова // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 3–13.

31. Матвєєва, Л.  "Був охоронцем Академії". До 135-річчя від дня народження А. Ю. Кримського / Л. Матвєєва // Політика і час. – 2006. – № 5. – С. 86–95.

32. Матвієнко, А. М.  Л. А. Булаховський – україніст / А. М. Матвієнко // Мова і культура : Наук. щоріч. / Гол. ред. Д. С. Бураго. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. 6, Т. 5, Ч. 1 : Національні мови в їхній специфіці та взаємодії. – С. 247–254.

33. Микитюк, О. Р.  Дещо про українську правописну традицію:на матеріалі праць Івана Верхратського / О. Р. Микитюк // Мова і культура : Наук. щоріч. / Гол. ред. Д. С. Бураго. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7, Т. 8 : Теорія і практика перекладу. – С. 117–122.

34. Німчук, В.  Голгофа А. Кримського : до 60-річчя від дня трагічної смерті / В. Німчук // Українська мова. – 2002. – № 4. – С. 23–36.

35. Носко-Оборонів, Т.  Ярослав Богдан Рудницький / Т. Носко-Оборонів. – Вінніпег : УММАН, 1992. – 48с.

36. О. О. Потебня і деякі питання сучасної славістики / Гол.ред. І. К. Білодід. – Х. : Вид-во ХДУ, 1962. – 364с.

37. Огієнко, І.  Костянтин і Мефодій : їх життя і діяльність : Історично-літературна монографія. Т. 1. Історія церковно-слов'янської мови / І. Огієнко. – Вінніпег : Волинь, 1970. – 327с.

38. Огієнко, І.  Костянтин і Мефодій: їх життя і діяльність : Історично-літературна монографія. Т. 2. Історія церковно-слов'янської мови / І. Огієнко. – Вінніпег : Волинь, 1970. – 400с.

39. Озерова, Н. Г.  Слово і доля : [Русанівський В. М.] / Н. Г. Озерова // Мовознавство. – 2011. – № 3. – С. 4–9.

40. Парасін, Н.  Проблема міжмовних контактів у лінгвістичній концепції І. Верхратського / Н. Парасін // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль : Збруч, 1999. – С. 86–88.

41. Путій, Т. М.  Методичні ідеї паралельного викладання російської та української мови у педагогічній практиці Л. А. Булаховського / Т. М. Путій // Гуманітарні науки. – 2011. – № 1. – С. 90–95.

42. Рибаков, М.  Російський аристократ – захисник української мови і культури : Життя та творчість С. О. Бердяєва / М. Рибаков // Київська старовина. – 2008. – № 3. – С. 148–164.

43. Савченко, І.  Наукова спадщина Петра Житецького з питань українського правопису / І. Савченко // Київська старовина. – 2007. – № 3. – С. 37–42.

44. Самчук, Л.  " Не перестану працювати, поки живу". Про українського мовознавця П. Житецького / Л. Самчук // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 65–69.

45. Селігей, П.  Юрій Шевельов – майстер наукового стилю / П. Селігей // Українська мова. – 2010. – № 4. – С. 3–21.

46. Скаб, М.  Проблема назви першої писемної мови слов'ян : рефлексії з приводу підручника Василя Сімовича "Нарис граматики староболгарської (староцерковнослов'янської) мови" / М. Скаб // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство / Редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 1(13). – С. 48–56.

47. Статєєва, В.  Питання історії українського мовознавства ХІХ ст. в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. Соціальні комунікації / редкол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 24 : Присвячується 90-річчю від дня народж. Й. О. Дзендзелівського. – С. 13–27. – Бібліогр. в кінці ст.

48. Стельмах, Б. В.  Індивідуально-стильові риси прозових творів А. Ю.Кримського / Б. В. Стельмах // Мова і культура : Наук. щоріч. / Гол. ред. Д. С.Бураго. – К. : Вид. Дім Д. Бураго, 2004. – Вип. 7, Т. ІV: Ч. 2 : Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – С. 162–168.

49. Струганець, Л.  Лексика поетичних творів Івана Франка в ракурсі процесів нормування української літературної мови / Л. Струганець // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство / Редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 1(16). – С. 307–320.

50. Струганець, Л.  Роль мовотворчості Івана Франка в процесі нормування лексико-семантичної системи української літературної мови / Л. Струганець // Лінгвостилістика: об'єкт – стиль, мета – оцінка : Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження професора С. Я. Єрмоленко / Відп. ред. В. Г. Скляренко. – К. : НАНУ Ін-т укр. мови, 2007. – С. 60–68.

51. Тарновецька, Л.  До проблеми галицьких елементів в українській літературній мові кінця ХІХ – початку ХХ ст. : за листуванням Володимира Гнатюка / Л. Тарновецька, І. Шепетюк, Н. Булега // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль : Збруч, 1999. – С. 31–46.

52. Франчук, В. Ю.  Олександр Опанасович Потебня / В. Ю. Франчук ; ред. В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1985. – 165с.

53. Чабаненко, В.  Питання історії української мови в листах А. Ю. Кримського до П. Г. Житецького / В. Чабаненко // Українська мова. – 2007. – № 3. – С. 17–26.

54. Черемська, О. С.  Наукова спадщина професора Муромцевої Ольги Георгіївни / О. С. Черемська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 7. – С. 38–39.

55. Чикут, В.  Наукові здобутки І. Панькевича у галузі лінгвістики : до 125-річчя від дня народження вченого / В. Чикут // Українська мова. – 2012. – № 3. – С. 140–149. – Бібліогр. в кінці ст.

56. Шевченко, Т.  Смеречинський Сергій Степанович : [український мовознавець] / Т. Шевченко // Українська мова. – 2002. – № 4. – С. 48–58.

57. Шевчук, О.  Іван Верхратський – автор перших шкільних підручників із зоології та ботаніки українською мовою / О. Шевчук // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 17. – С. 90–92.

58. Шендеровський, В.  У цих іменах – слава України : [Балінський Б. І., Верхратський І. Г., Голобуцький В. О., Герета І. П.] / В. Шендеровський // Дивосвіт. – 2013. – № 1. – С. 5–7.

59. Яременко, С. А.  Українська мова кінця ХІХ століття в оцінці Юрія Шевельова / С. А. Яременко // Мова і культура : Наук. щоріч. / Гол. ред. Д. С. Бураго. – К. : Вид. Дім Д. Бураго, 2002. – Вип. 4, Т. ІV: Ч. 1 : Мова і художня творчість. – С. 205–209.

60. Ярмак, В. И.  Л. А. Булаховский как один из основоположников лингвистики в украинском языкознании / В. И. Ярмак // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2008. – № 2. – С. 39–44.

Список підготувала Папай М. Л. (60 дж.)
травень 2013

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners