Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Постмодернізм як літературний феномен ХХ – початку ХХІ століття»

1. Бедзир, Н.  Особенности белорусского постмодернизма как восточнославянской версии постмодерной парадигмы / Н. Бедзик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.Філологія / редкол. : Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Л. О. Белей [та ін.]. – Ужгород : УНУ, 2007. – Вип. 15. – С. 23–27.

2. Бербенець, Л. С.  Пастиш (постмодерна видозміна) / Л. С. Бербенець // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 1. – С. 27–29.

3. Бербенець, Л. С.  Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму / Л. С. Бербенець // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 6. – С. 44–49.

4. Бербенець, Л. С.  Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму / Л. С. Бербенець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 2. – С. 7–16.

5. Бербенець, Л. С.  Пастиш (постмодерна видозміна) / Л. С. Бербенець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 10. – С. 18–20.

6. Бетко, І.  Містерія відчуження душі від тіла в українській постмодерній прозі / І. Бетко // Слово і час. – 2013. – № 2. – С. 44–52. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Бійчук, Г. Л.  Постмодернізм як мистецько-культурний феномен кінця ХХ – початку ХХІ століття / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля, Т. А. Басоля // Бібліотечка "Дивослова". – 2012. – № 5/6. – С. 3–5.

8. Бровко, О.  Буквар нашого часу: новелістичний конструкт постмодерної епіки / О. Бровко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 215–223. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Винник, В.  Особливості функціонування масової літератури в період постмодернізму / В. Винник // Studia Methodologica : альманах / редкол.: О. Куца, Н. Поплавська, М. Ткачук [та ін.] ; голов. ред. Р. Гром'як ; відп. ред. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34 : Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць з нагоди сімдесятип'ятиріччя Р. Гром'яка. – С. 90–94. – Біблігр. в кінці ст.

10. Галич, А. О.  Асоціонім у постмодерній українській прозі: спроба класифікації / А. О. Галич // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / за ред. Н. М. Поплавської. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. (27). – С. 236–242.

11. Головченко, Н.  Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С. 17–21.

12. Голубков, М.  Литературные ретроспекции: вторая половина века : рубеж 1980–90-х годов: в предвестии постмодерна / М. Голубков // Литературная учеба. – 2005. – № 1. – С. 160–169.

13. Гудима, Н.  Соціальна функція запозичень у зображенні мовного портрета інтелігента : на матеріалі української постмодерністської прози / Н. Гудима // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (21) 2011–1 (22) 2012. – С. 61–71. – Бібліогр. в кінці ст.

14. Гузь, О.  Постмодернізм як спосіб мислення, науково-філософська концепція та метод творення текстів художньої літератури / О. Гузь // Зарубіжна література. – 2011. – № 21/22. – С. 6–13.

15. Денисова, Т.  З передісторії американського постмодернізму / Т. Денисова // Зарубіжна література. – 2004. – № 16. – С. 2–6.

16. Ильин, И.  Постмодернизм от истоков до конца столетия : эволюция научного мира / И. Ильин. – М. : Интрада, 1998. – 255 с.

17. Ильин, И. П.  Постмодернизм : словарь терминов / И. П. Ильин ; РАН. Ин-т науч. информ. по обществен. наукам. – М. : Интрада, 2001. – 384 с.

18. Іванишин, П.  Заручники нігілізму та творці буття: роздуми про постмодерн і літературу / П. Іванишин // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 6/7. – С. 6–11. – Бібліогр. в кінці ст.

19. Киченко, О.  Європейський постмодернізм : витоки і сучасна літературна традиція / О. Киченко // Всесвіт. – 2004. – № 5/6. – С. 163–165.

20. Козюра, О. В.  Феномен постмодернізму: спроба визначення естетичної функції / О. В. Козара // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 10. – С. 10–12.

21. Короткова, Л.  Міфологічний світ у постмодерністській англомовній художній прозі / Л. Короткова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : до 130-річчя народження В. Гнатюка / редкол.: Р. Гром"як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10). – С. 293–296.

22. Котовська, Т.  Любко Дереш – один з найрадикальніших альтернативників постмодерністського дискурсу початку ХХІ століття / Т. Котовська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 57–67.

23. Кушкова, С. І.  Постмодернізм у літературі другої половини ХХ ст., його естетична парадигма / С. І. Кушкова // Зарубіжна література в школі. – 2008. – № 8. – С. 34–37.

24. Литвиненко, Т. М.  Лабіринт – символ естетики постмодернізму: до проблеми цієї міфологеми в літературі ХХ ст. / Т. М. Литвиненко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 3. – С. 32–35.

25. Лімборський, І. В.  Просвітництво у дзеркалі постмодерного світу / І. В. Лімборський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 10. – С. 2–4.

26. Літературознавчий словник-довідник / [за ред.: Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академія, 2007. – 752 с. – (Nota bene!).

27. Лобас, Н.  Постмодернізм та карнавалізація: модуси відповідності / Н. Лобас // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук.-конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народж. Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 266–269. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Логвиненко, Ю.  Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології / Ю. Логвиненко // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 57–61.

29. Логвиненко, Ю.  Символізація явищ природи в системі поетичного мовлення дев'ятидесятників: постмодерна рецепція образу світу / Ю. Логвиненко // Слово і час. – 2012. – № 10. – С. 42–47. – Бібліогр. в кінці ст.

30. Логвиненко, Ю.  Трансформація античних міфів у творчості поетів-постмодерністів / Ю. Логвиненко // Слово і час. – 2011. – № 6. – С. 54–60. – Бібліогр. в кінці ст.

31. Лютий, Р. В.  Феномен постмодернізму / Р. В. Лютий // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 16. – С. 8–11.

32. Мережинська, Г.  "Східноєвропейська" модифікація постмодернізму / Г. Мережинська // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 67–68.

33. Наєнко, М.  Типи творчості в епоху постмодернізму / М. Наєнко // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 59–62.

34. Наєнко, М. К.  Художня література України : від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. – К. : Просвіта, 2008. – 1064 с.

35. Назарець, В. М.  Постмодернізм як літературне явище / В. М. Назарець, Є. М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 2. – С. 2–6.

36. Павко, А.  Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів / А. Павко // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 3. – С. 34–39. – Бібліогр. в кінці ст.

37. Пахаренко, В.  Заховатись од вітру розпачу... : риси постмодернізму у творчості письменників-сімдесятників / В. Пахаренко // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 83–87.

38. Пахаренко, В.  Модернізм, авангардизм, постмодернізм / В. Пахаренко // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2007. – № 2/4. – С. 32–35.

39. Пахаренко, В. Основи теорії літератури : навчально-методичний посібник / В. І. Пахаренко. – К. : Генеза, 2009. – 296 с.

40. Пахаренко, В.  Поетика модернізму, авангардизму, постмодернізму : сторінками літературознавчого довідника / В. Пахаренко // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 50–56.

41. Піскун, Л.  Дзеркальна гра набутками культури як явище літератури постмодернізму / Л. Піскун // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 40–47.

42. Поліщук, Я.  Між модернізмом і постмодернізмом: українська література як стратегія культуротворення / Я. Поліщук // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 66–67.

43. Полянський, О.  Битва за історію України: від постмодерністських інтерпретацій до прямої українофобії / О. Полянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2. – С. 264–274. – Бібліогр. в кінці ст.

44. Харчук, Р. Б. Сучасна українська проза : постмодерний період : навчальний посібник для студ. Вузів / Р. Б. Харчук. – 2-ге вид., стер. – К. : Академія, 2011. – 248 с. – (Альма-матер).

45. Ушкалов, Л.  Від бароко до постмодерну : есеї / Л. Ушкалов. – К. : Грані-Т, 2011. – 552 с. – (De profundis).

46. Фасоля, А.  Як читати постмодерну поезію / А. Фасоля // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 24–28.

47. Чечель, Н.  Сватана, але не вінчана : українська класична драматургія в культурній візії постмодернізму / Н. Чечель // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 3–4.

48. Шкаруба, Л. М.  От модернизма к постмодернизму : всеядно-иронические путешествия в прошлое / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 10. – С. 55–63.

49. Шкаруба, Л. М.  Современное искусство: от модернизма к постмодернизму. Палитра неомодернизма / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 9. – С. 54–60.

Список підготувала Папай М. Л. (49 дж.)
травень 2014

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Разумков центр

Scientometry

Partners

We are on social networks