Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Постмодернізм як літературний феномен ХХ – початку ХХІ століття»

1. Бедзир, Н.  Особенности белорусского постмодернизма как восточнославянской версии постмодерной парадигмы / Н. Бедзик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.Філологія / редкол. : Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Л. О. Белей [та ін.]. – Ужгород : УНУ, 2007. – Вип. 15. – С. 23–27.

2. Бербенець, Л. С.  Пастиш (постмодерна видозміна) / Л. С. Бербенець // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 1. – С. 27–29.

3. Бербенець, Л. С.  Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму / Л. С. Бербенець // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 6. – С. 44–49.

4. Бербенець, Л. С.  Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму / Л. С. Бербенець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 2. – С. 7–16.

5. Бербенець, Л. С.  Пастиш (постмодерна видозміна) / Л. С. Бербенець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 10. – С. 18–20.

6. Бетко, І.  Містерія відчуження душі від тіла в українській постмодерній прозі / І. Бетко // Слово і час. – 2013. – № 2. – С. 44–52. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Бійчук, Г. Л.  Постмодернізм як мистецько-культурний феномен кінця ХХ – початку ХХІ століття / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля, Т. А. Басоля // Бібліотечка "Дивослова". – 2012. – № 5/6. – С. 3–5.

8. Бровко, О.  Буквар нашого часу: новелістичний конструкт постмодерної епіки / О. Бровко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 215–223. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Винник, В.  Особливості функціонування масової літератури в період постмодернізму / В. Винник // Studia Methodologica : альманах / редкол.: О. Куца, Н. Поплавська, М. Ткачук [та ін.] ; голов. ред. Р. Гром'як ; відп. ред. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34 : Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць з нагоди сімдесятип'ятиріччя Р. Гром'яка. – С. 90–94. – Біблігр. в кінці ст.

10. Галич, А. О.  Асоціонім у постмодерній українській прозі: спроба класифікації / А. О. Галич // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / за ред. Н. М. Поплавської. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. (27). – С. 236–242.

11. Головченко, Н.  Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С. 17–21.

12. Голубков, М.  Литературные ретроспекции: вторая половина века : рубеж 1980–90-х годов: в предвестии постмодерна / М. Голубков // Литературная учеба. – 2005. – № 1. – С. 160–169.

13. Гудима, Н.  Соціальна функція запозичень у зображенні мовного портрета інтелігента : на матеріалі української постмодерністської прози / Н. Гудима // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (21) 2011–1 (22) 2012. – С. 61–71. – Бібліогр. в кінці ст.

14. Гузь, О.  Постмодернізм як спосіб мислення, науково-філософська концепція та метод творення текстів художньої літератури / О. Гузь // Зарубіжна література. – 2011. – № 21/22. – С. 6–13.

15. Денисова, Т.  З передісторії американського постмодернізму / Т. Денисова // Зарубіжна література. – 2004. – № 16. – С. 2–6.

16. Ильин, И.  Постмодернизм от истоков до конца столетия : эволюция научного мира / И. Ильин. – М. : Интрада, 1998. – 255 с.

17. Ильин, И. П.  Постмодернизм : словарь терминов / И. П. Ильин ; РАН. Ин-т науч. информ. по обществен. наукам. – М. : Интрада, 2001. – 384 с.

18. Іванишин, П.  Заручники нігілізму та творці буття: роздуми про постмодерн і літературу / П. Іванишин // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 6/7. – С. 6–11. – Бібліогр. в кінці ст.

19. Киченко, О.  Європейський постмодернізм : витоки і сучасна літературна традиція / О. Киченко // Всесвіт. – 2004. – № 5/6. – С. 163–165.

20. Козюра, О. В.  Феномен постмодернізму: спроба визначення естетичної функції / О. В. Козара // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 10. – С. 10–12.

21. Короткова, Л.  Міфологічний світ у постмодерністській англомовній художній прозі / Л. Короткова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : до 130-річчя народження В. Гнатюка / редкол.: Р. Гром"як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10). – С. 293–296.

22. Котовська, Т.  Любко Дереш – один з найрадикальніших альтернативників постмодерністського дискурсу початку ХХІ століття / Т. Котовська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 57–67.

23. Кушкова, С. І.  Постмодернізм у літературі другої половини ХХ ст., його естетична парадигма / С. І. Кушкова // Зарубіжна література в школі. – 2008. – № 8. – С. 34–37.

24. Литвиненко, Т. М.  Лабіринт – символ естетики постмодернізму: до проблеми цієї міфологеми в літературі ХХ ст. / Т. М. Литвиненко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 3. – С. 32–35.

25. Лімборський, І. В.  Просвітництво у дзеркалі постмодерного світу / І. В. Лімборський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 10. – С. 2–4.

26. Літературознавчий словник-довідник / [за ред.: Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академія, 2007. – 752 с. – (Nota bene!).

27. Лобас, Н.  Постмодернізм та карнавалізація: модуси відповідності / Н. Лобас // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук.-конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народж. Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 266–269. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Логвиненко, Ю.  Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології / Ю. Логвиненко // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 57–61.

29. Логвиненко, Ю.  Символізація явищ природи в системі поетичного мовлення дев'ятидесятників: постмодерна рецепція образу світу / Ю. Логвиненко // Слово і час. – 2012. – № 10. – С. 42–47. – Бібліогр. в кінці ст.

30. Логвиненко, Ю.  Трансформація античних міфів у творчості поетів-постмодерністів / Ю. Логвиненко // Слово і час. – 2011. – № 6. – С. 54–60. – Бібліогр. в кінці ст.

31. Лютий, Р. В.  Феномен постмодернізму / Р. В. Лютий // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 16. – С. 8–11.

32. Мережинська, Г.  "Східноєвропейська" модифікація постмодернізму / Г. Мережинська // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 67–68.

33. Наєнко, М.  Типи творчості в епоху постмодернізму / М. Наєнко // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 59–62.

34. Наєнко, М. К.  Художня література України : від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. – К. : Просвіта, 2008. – 1064 с.

35. Назарець, В. М.  Постмодернізм як літературне явище / В. М. Назарець, Є. М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 2. – С. 2–6.

36. Павко, А.  Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів / А. Павко // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 3. – С. 34–39. – Бібліогр. в кінці ст.

37. Пахаренко, В.  Заховатись од вітру розпачу... : риси постмодернізму у творчості письменників-сімдесятників / В. Пахаренко // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 83–87.

38. Пахаренко, В.  Модернізм, авангардизм, постмодернізм / В. Пахаренко // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2007. – № 2/4. – С. 32–35.

39. Пахаренко, В. Основи теорії літератури : навчально-методичний посібник / В. І. Пахаренко. – К. : Генеза, 2009. – 296 с.

40. Пахаренко, В.  Поетика модернізму, авангардизму, постмодернізму : сторінками літературознавчого довідника / В. Пахаренко // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 50–56.

41. Піскун, Л.  Дзеркальна гра набутками культури як явище літератури постмодернізму / Л. Піскун // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 40–47.

42. Поліщук, Я.  Між модернізмом і постмодернізмом: українська література як стратегія культуротворення / Я. Поліщук // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 66–67.

43. Полянський, О.  Битва за історію України: від постмодерністських інтерпретацій до прямої українофобії / О. Полянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2. – С. 264–274. – Бібліогр. в кінці ст.

44. Харчук, Р. Б. Сучасна українська проза : постмодерний період : навчальний посібник для студ. Вузів / Р. Б. Харчук. – 2-ге вид., стер. – К. : Академія, 2011. – 248 с. – (Альма-матер).

45. Ушкалов, Л.  Від бароко до постмодерну : есеї / Л. Ушкалов. – К. : Грані-Т, 2011. – 552 с. – (De profundis).

46. Фасоля, А.  Як читати постмодерну поезію / А. Фасоля // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 24–28.

47. Чечель, Н.  Сватана, але не вінчана : українська класична драматургія в культурній візії постмодернізму / Н. Чечель // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 3–4.

48. Шкаруба, Л. М.  От модернизма к постмодернизму : всеядно-иронические путешествия в прошлое / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 10. – С. 55–63.

49. Шкаруба, Л. М.  Современное искусство: от модернизма к постмодернизму. Палитра неомодернизма / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 9. – С. 54–60.

Список підготувала Папай М. Л. (49 дж.)
травень 2014

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners