Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО – ПЕРША ДЕРЖАВА УКРАЇНЦІВ»

1. Багнюк, А. Л.  Українська думка. Імена та ідеї : світоглядні портрети : княжа доба / Анатолій Лаврентійович Багнюк ; ред. Л. Багнюк. – Тернопіль : Астон, 2007. – 204 с.

2. Борисенко, В.  Галицько-Волинська держава / В. Борисенко // Історичний календар. 2001. – К., 2001. – Вип. 7. – С. 141–147.

3. Войтович, Л.  Князь Лев Данилович : [монографія] / Леонтій Войтович. – Львів : [Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН Уrраїни], 2012. – 184 с. – (Славетні постаті середньовіччя).

4. Войтович, Л.  Нові (невикористані) джерела до історії Галицько-Волинського князівства та біографії князя Лева Даниловича / Леонтій Войтович // Вісник НТШ, 2013. – № 49. – С. 24–27.

5. Войтович, Л. В.  Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства / Л. В. Войтович // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 4–17. – Бібліогр. в кінці ст.

6. Волощук, М.  Взаємовідносини Русі та Угорщини в період піднесення Галицько-Волинського князівства (1199–1205 рр.) / М. Волощук // Історичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 68–72.

7. Галицько-Волинська держава // Історія України з найдавніших часів до 1648 року : навчальний посібник / С. Д. Федака. – К., 2014. – С. 356–405. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Галицько-Волинська держава // Україна. Історія її земель та народів / П. Р. Магочій ; авт. пер. з англ.: Е. Гийдель [та ін.] ; наук. ред. С. Біленький ; покажч. Л. Ільченко ; карти П. Р. Магочій. – Ужгород, 2013. – С. 107–110.

9. Галицько-Волинська держава // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О. М. Уривалкін. – К., 2007. – С. 73–91.

10. Галицько-Волинська держава ХІІ–ХІV ст. : збірник наукових праць: у 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. О. С. Кучерук. – Львів : Світ, 2002. – 128 с.

11. Галицько-Волинська Русь // Історія України в особах : Давньоруська держава / М. Ф. Котляр. – К., 1996. – С. 163–239.

12. Галицько-Волинське князівство – Королівство Руське // Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / 

Наталя Яковенко. – К., 2006. – С. 96–110.

13. Галицько-Волинський літопис / відп. за вип. Р. М. Федорів. – Львів : Червона калина, 1994. – 254 с.

14. Галицько-Волинський літопис // Літопис Руський / пер. Л. Махновець ; відп. ред. О. В. Мишанич. – К., 1989. – С. 368–452.

15. Галицько-Волинський літопис // Спадщина поколінь : прадавні укр. літ. пам'ятки / упоряд., передм. і комент. О. Г. Мукомели. – К., 2005. – С. 459–560.

16. Галицько-Волинський літопис : дослідження, текст, коментар / НАН України ; ред. М. Ф. Котляр. – К. : Наук. думка, 2002. – 400 с.

17. Галицько-Волинські князі // Князі України-Русі / упоряд.: Я. Мельничук, Б. Карабін. – Львів, 1993. – С. 64–81.

18. Галич і Галицька земля в українському державотворенні : до 1110-річчя Галича і 800-річчя Галицько-Волинського князівства : збірник матеріалів / ред. В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 188 с.

19. Галичина та Волинь у добу середньовіччя : до 800-річчя з дня народження Данила Галицького. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2001. – 252 с.

20. Гладюк, Т.  Візит Данила Галицького в Золоту Орду / Т. Гладюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 12. – С. 124–127.

21. Гомотюк, О.  Національна ідея в рецепції еліти Київської та Галицько-Волинської держав / О. Гомотюк // Мандрівець. – 2010. – № 6. – С. 37–43.

22. Гугул, І.  Постать Данила Галицького у вітчизняній та зарубіжній історіографії / І. Гугул // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 28. –
С. 62–66. – Бібліогр. в кінці ст.

23. Гугул, І.  Столиці Галицько-Волинської держави / І. Гугул // Магістр : [магістерський науковий вісник] / Тернопільський національний  педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – Вип. 16. – С. 70–75. – Бібліогр. в кінці ст.

24. Живодан, Ю. Л.  Портрет Данила Галицького на тлі епохи / Ю. Л. Живодан // Історія та правознавство. – 2005. – № 1. – С. 3–7.

25. Заброварний, Б.  Данило Романович – галицько-волинський князь, король руський / Б. Заброварний, Я. Шабала // Розбудова держави. – 2005. – № 5/8. – С. 69–83.

26. Загребельна, Н.  Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича / Н. Загребельна, Я. Камбалова // Історія в школі. – 2008. – № 10. – С. 32–34.

27. Заснування Галицько-Волинської держави // 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Х., 2014. – С. 34–36.

28. Ідзьо, В. С.  Боярин Володислав Кормильчич – володар Галицької боярської республіки / В. С. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2004. – Т. 9. – С. 161–166.

29. Ідзьо, В. С.  Великий князь Лев Данилович і становлення міста Львова у ХІІІ столітті як столиці України-Русі / В. С. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2004. – Т. 10. – С. 112–115.

30. Ідзьо, В. С.  Галицька держава: процеси етнотворення та становлення (ІІІ–ХІІ ст.) / В. С. Ідзьо. – Львів : Камула, 2005. – 352 с.

31. Ідзьо, В.  Дипломатичні взаємини Данила Галицького напередодні коронації / В. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2003. – Т. 7. – С. 25–30.

32. Ідзьо, В.  Король Данило та Галицько-Волинська держава ХІІІ ст. у відносинах із Тевтонським орденом / В. Ідзьо // Історія України. – К., 2004. – № 33/34. – С. 15–17.

33. Ідзьо, В. С.  Утворення Галицького королівства. Галицький король Коломан І та процеси першої політично-релігійної унії в Галичині в першій чверті ХІІІ століття / В. С. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2004. – Т. 9. – С. 130–142.

34. Ідзьо, В. С.  Хорватське князівство: до питання генези Галицького князівства / В. С. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 1997. – Т. 1. – С. 190–194.

35. Костик, М.  Історія княжого Галича : до 800-ліття від часу народження короля Данила Галицького / М. Костик. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 136 с.

36. Костик, М.  Король Данило і Золота Орда / М. Костик // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2003. – Т. 7. – С. 30–32.

37. Котляр, М. Ф.  Галицька Русь у другій половині XIV – першій чверті ХV ст. : історично-нумізматичне дослідження / М. Ф. Котляр ; відп. ред. І. Г. Спаський. – К. : Наук. думка, 1968. – 144 с.

38. Котляр, М. Ф.  Данило Галицький / М. Ф. Котляр. – К. : Наук. думка, 1979. – 186 с. – (Науково-популярна література).

39. Котляр, М. Ф.  Історія України в особах : Давньоруська держава / М. Ф. Котляр. – К. : Україна, 1996. – 240 с.

40. Котляр, М.  Княжий двір Галичини в ХІІ ст. / М. Котляр // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 3–21.

41. Котляр, М.  Усні джерела Галицько-Волинського літопису / М. Котляр // Київська старовина. – 2004. – № 1. – С. 3–11.

42. Кралюк, П.  Ятвяги та боротьба Київської Руси й Галицько-Волинського князівства за Полісся / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2005. – № 9/10. – С. 188–191.

43. Крип'якевич, І. П.  Галицько-Волинське князівство / І. П. Крип'якевич. – 2-ге вид. із змінами і доповн. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН Уrраїни, 1999. – 219 с.

44. Кудрявцев, Л.  Мудрий і хоробрий князь Данило: сторінки історії / Л. Кудрявцев // Дивосвіт. – 2007. – № 3. – С. 28–30.

45. Куций, І.  Генеза Галицько-Волинського князівства в науково-історичних інтерпретаціях галицьких вчених ХІХ ст. / І. Куций // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 255–262.

46. Майоров, А. В.  Галицко-Волынская Русь : очерки социально-политических отношений в домонгольский период : князь, бояре и городская община / А. В. Майоров. – СПб. : Университетская книга, 2001. – 640 с.

47. Микитишин, В.  Галицько-Волинська держава : результати і перспективи дослідження / В. Микитишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 154–156.

48. Паршин, І. Л.  Вектори політики володарів Галицько-Волинської Русі (за матеріалами наративних латиномовних джерел ХІІІ–ХV століть) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Ілля Леонтійович Паршин. – Львів, 2014. – 20 с.

49. Пашуто, В. Т.  Очерки по истории Галицко-Волынской Руси / В. Т. Пашуто ; отв. ред. Б. Д. Греков. – М. : АН СССР, 1950. – 330 с.

50. Погорельський, Я.  Белзьке князівство в системі Галицько-Волинської Русі / Я. Погорельський // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2003. – Т. 7. – С. 120–129.

51. Русь у період феодальної роздробленості і монголо-татарської навали. Галицько-Волинське князівство (XII–XIV ст.) // Історія України : універсальний ілюстрований довідник / В. К. Губарев ; пер. з рос. Б. М. Губаревої. – Донецьк, 2008. – С. 63–68.

52. Україна крізь віки : в 15 т. Т. 5 : Галицько-Волинська Русь /  М. Ф. Котляр . – К. : Вид. дім "Альтернативи", 1998. – 336 с.

53. Ярема, М.  Тевтонський орден у зовнішньополітичному векторі Галицько-Волинської держави / М. Ярема // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – Вип. 24. – С. 143–145. – Бібліогр. в кінці ст.

Підготувала  Н. І. Пельо
листопад 2014 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners