Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка висловлює щиру подяку доктору філологічних наук, професору Ткачуку Миколі Платоновичу за подаровані книги.

5

Руснак І. Є. « Я був повний Україною… » : художня історіософія Уласа Самчука : монографія / І. Є. Руснак. – Вінниця : ДКФ, 2005. – 406 с.

 

   У монографії досліджуються джерела і витоки історіософських, естетичних і культурологічних поглядів Уласа Самчука, аналізуються основні аспекти та своєрідність художньої історіософії письменника.

  Книгу адресовано науковцям, викладачам і студентам гуманітарних факультетів, усім, хто цікавиться історією української літератури.

6

Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов : пер. с фр. ; предисл.

В. А. Звегинцева. Изд. 2-е, испр. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 440 с.

 

  Настоящий словарь составлен видным французским языковедом Ж.Марузо и содержит объяснение филилогических терминов в широком смысле этого слова ( т.е. не только лингвистических, но в значительной мере также и литературоведческих ). Все толкования терминов сопровождаются примерами из различных языков. Словарь снабжен указателями языковедческих терминов на французком, немецком, английском и итальянском языках, что разширяэт границы его применения.

  Словарь предназначается для всех интересующихся вопросами филологии.

7

Шляхова Н. М. Еволюція форм художнього узагальнення : навчальний посібник / Н. М. Шляхова. – Видання 2-ге доповн. – Одеса : Астропринт, 2011. – 152 с.

 

  У посібнику розглядається узальнення як спосіб зображення у мистецтві словесної творчості. Порушується питання про художню правду і правдоподібність, умовність і неймовірну ймовірність художнього світу. Прокоментовано тезу М. Бахтіна про дві закономірності, які правлять художнім твором, "закономірність героя і закономірність автора, змістовна і формальна закономірність".

  Для студентів-гуманітаріїв.

40

Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодежного центра «Поэзия» / гл. ред. В. Шлапак. – Киев : Едельвейс, 2015. –

№ 4 (89). – 128 с.

41

Мовні і концептуальні картини світу : [збірник] / Київ. нац. ун-т

ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. А. Д. Белова. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 55. – 392 с.

 

   У збірнику вміщено наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, аспірантів та студентів,присвячені аналізу світоглядних горизонтів сучасного мовознавства.

42

Хейлз Кетрін Н. Як ми стали пост людством : віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці. – 2-ге вид., виправ. / Н. Кетрін Хейлз; пер. з англ.

[Є. Т. Марічевої]. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 426 с. (Зміна парадигми; вип. 3).

 

  Назва видатного дослідження американської авторки, викладача Чиказького університету Кетрін Хейлз - «Як ми стали постлюдством»- значною мірою співзвучна зрізу сучасної історії культури, проте має подих парадоксу щодо цього. З тих пір як шість десятиріч тому поява електронно-обчислювальних машин спричинила різкі зміни у світогляді, це також привело до зміни усвідомлення людьми самих себе й як особистостей, і як виду в цілому. Хейлз досліджує цю зміну через розвиток авангардних комп’ютерних теорій. У книзі викладено три взаємопов’язані історії: по-перше, як інформація втратила своє тіло, тобто як вона була концептуалізована як сутність, відділена від матеріальних форм, що є її носіями; по-друге, про культурне та технологічне конструювання кіборга; по-третє, про зникнення вільного/ліберального суб’єкта гуманізму в кібернетичному дискурсі разом з появою постлюдини. Охоплюючи широке коло питань - від історії технології до дослідження культури та літературної критики, Хейлз зупиняється на тому, що було стерто, забуто, випущено, щоб відчути Інформацію знетіленою сутністю.
   Книга перекладена українською вперше і не має аналогів, розрахована на філософів, психологів, студентів гуманітарних вузів та ін.

43

Атом серця : українська поезія першої половини ХХ століття : для старшого шкільного віку. – 2-ге вид. / упорядкування, передмова, примітки Ю. І. Коваліва. – Київ : Веселка, 1993. – 350 с.

 

   Цей збірник — одна з перших спроб розкрити дивовижну мистецьку панораму, яка відображає ідейно-естетичні пошуки українських поетів першої половини XX століття незалежно від того, де вони писали: в Києві чи Харкові, у Львові чи Празі, у Нью-Йорку чи Торонто.
   Читач, ознайомившись із кращими зразками української поетичної спадщини, матиме змогу простежити безперервність ренесансної лінії нашої літератури, оцінити духовне багатство нації.

45

Шевельов Ю. Триптих про призначення України / Юрій Шевельов; упоряд.

В. Склярова, Т. Данько; передм. А. Порохівник. – Харків : Видавець Савчук О. О., 2013. – 96 с. – (Слобожанський світ ; вип. 5).

 

  Книгу складають три есеї видатного філолога Юрія Шевельова (1908–2002): «Москва, Маросєйка», «Над озером. Баварія», «Четвертий Харків».
  Видано до 105-річчя від дня народження автора.

46

Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. / І. Павлюк, М. Мартинюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2005. – 428 с.

 

   У хрестоматії підібрано найцікавіші і найрепрезентабельніші оригінальні публікації за одинадцятьма тематичними напрямками, які були видрукувані на шпальтах української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя у 1917-1939, 1941-1944 роках. Видання вміщує повністю невідомі або маловідомі на сьогодні додаткові ілюстративні матеріали до книги «Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр.» І. Павлюка, яка побачила світ у львівському видавництві «Каменяр» 2001 року.
  Для журналістів, пресознавців, істориків, краєзнавців, бібліографів, культурологів, філологів, студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією української преси.

47

Кейван І. Тінь базальту. Тіло Базальту : поезії / Інга Кейван. – Чернівці : Букрек, 2014. – 264 с. – (Третє тисячоліття: українська поезія).

 

  Пропонавана любителям поезії книга - це об’єднані в одному виданні три поетичні книги Інги Кейван: «Тремтіння сфер» (2009), «Коли Бог приходить» (2011) і «Тінь Базальту. Тіло Базальту» (2012). Ці вірші вперше виходять окремою збіркою.

48

Тименко Г. На вулиці мертвого сонця : поезії / Григорій Тименко. – Чернівці: Букрек, 2015. – 200 с. – (Третє тисячоліття : українська поезія).

 

  Творча й особиста доля Григорія Тименка - одна із сумних сторінок історії української літератури. У 24-річному віці він пішов із життя за нез’ясованих обставин (1968), так і не змігши видати свою книжку «Голос невидного», відхилену за умов ідеологічної цензури. Його поезія випереджала свій час, натомість і мотивами, й способом письма співзвучна нашій добі. Сьогодні завдяки зусиллям академіка Івана Дзюби виходить у світ перша друкована книга Григорія Тименка «На вулиці мертвого сонця».
  Для широкого кола читачів.

49

Мартинюк М. Світ за Брайлем : поезії / Микола Мартинюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. – 128 с.

 

  Цей світ споконвічно є таким, яким ми його витворили у власній хронічно хворобливій уяві і моделюємо наче наосліп, зухвало приміряючи ризи Творця, у вчинках. Чи ж є сенс відтак нарікати за будь-які глобальні й життєві негаразди на когось, окрім, як на себе самих? Утім, такі ми є, такий наш ментальний тип – й усе це рефлективно прочувається у пропонованій поетичній збірці.
  [Нова книжка Миколи Мартинюка репрезентує поетичні тексти, написані упродовж 1997–2012 років, а також вибране з авторської дебютної збірки «Одинадцята заповідь»].

50

Зимомря М. Контекст традиції та новаторства: творчий доробок Миколи Ткачука / Микола Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 120 с.

 

  Книга містить відомості про життя та творчість доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука, члена Національної спілки письменників України.
  Розрахована на наукових працівників, викладачів, вчителів і рекомендована як навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів.

52

Ткачук М. П. Художній світ творів Івана Франка : навчальний посібник для студентів та учнів / Микола Ткачук. – Тернопіль : Астон, 2016. – 132 с.

 

  Висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського письменника Івана Франка. Розкривається характер художніх шукань митця, його новаторство, жанрове розмаїття прозових текстів, натуралістичний дискурс текстів у моделюванні художньої картини світу. Аналізується ідейно-тематична основа лірики митця, її неповторність у європейському письменстві, а також розглядається новизна драматичних творів, внесок письменника у розвиток естетичної думки, а також світове значення його творчості. Пропонуються тестові та креативні завдання, що сприяють засвоєнню навчального матеріалу.
  Адресується вчителям, школярам, студентам, усім шанувальникам мистецтва слова, широкому загалу.

61

Сучасний погляд на літературу : науковий збірник : бібліографічний покажчик (1999-2009) / [авт. проекту та передм. С. Кіраль; редаг. текст, англомовн. анот.

А. Швідченко] / Сидір Кіраль. – Київ : [б. в.]; Ніжин : Лисенко М. М., 2014. – 272 с.

 

  Покажчик містить найповнішу інформацію про історію видання збірника, його автуру й склад редколегії, анотації до статей українською й англійською мовами. Крім того, опубліковані у збірнику статті згруповано за їх назвами й персоналіями досліджуваних письменників, вказано теми, місце виконання та прізвища керівників (консультантів) й опонентів дисертацій, захищених авторами статей. Видання доповнює укладений упорядником «Сучасний літературознавчий тезаурус: контексти, терміни» та список установ, бібліотек та вишів України, куди надсилався збірник.
  Для студентів-філологів, аспірантів, науковців-літературознавців та усіх, хто цікавиться історією української та світової літератур, вітчизняної науки та культури загалом.

62

Кононенко О. І розкраяну душу рятує душа… : поезії / О. Кононенко. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – 348 с.

 

  Книга віршів «І розкраяну душу рятує душа...» — своєрідний підсумок сорокарічного творчого шляху відомого письменника, який починався друком перших віршів у студентській газеті Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна у 1974 році. А після були і пісні, і книги — поезія і проза, твори для дітей і для дорослих. До збірки, яку читач тримає в руках, увійшли вибрані поезії та пісенна лірика уродженця Кіровоградщини Олексія Кононенко.

141

Шевельов Ю.   Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії : 1947–1953 рр. / Юрій Шевельов ; упоряд.: Л. Белея, Л. Нуждак ; вступ. ст., приміт. Л. Белея ; ред. І. Давидко. – Київ : Темпора, 2012. – 664 с.

 

   Ця книга містить мовознавчі дослідження західноєвропейського періоду (1947-1953 рр.) визначного українського вченого Юрія Шевельова. Серед них - ґрунтовна праця "Нарис сучасної української літературної мови", яка стала вагомим досягненням у вітчизняній лінгвістиці, статті, що висвітлюють питання історії української мови, та ряд рецензій. Видання буде цікавим для науковців-філологів, студентів, викладачів.

192


Ткачук М. П. Першооснова змісту : літературний портрет Миколи Зимомрі / Микола Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 246 с.

 

   Книжка містить відомості про життя та творчість доктора філологічних наук, професора Миколи Зимомрі, академіка Вищої школи України, члена Національної спілки письменників України.
   Розрахована на наукових працівників, викладачів, вчителів і рекомендована як навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів.

261 Кременецькі компаративні студії : науковий часопис. Вип. 6. Т. 2 / редкол.: Д. Ч. Чик, О. В. Пасічник, Н. Г. Воронцова [та ін.]. – Кременець: ПП Цюпак А. А., 2016. – 224 с.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks