Висловлюємо щиру подяку доктору психологічних наук, професору, завідувачу кафедри психології ТНПУ ім. В. Гнатюка Кікінежді Оксані Михайлівні за подаровані книги.

107

Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства [Текст] : зб. наук. пр. / [Бос Паскаль та ін.] ; за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко та Оксани Кісь ; [Ін-т народознавства НАН України та ін.]. - Київ : АРТ Книга, 2015. - 335 с.

 

   У збірнику наукових праць представлено розвідки українських та зарубіжних дослідниць і дослідників, в яких проаналізовано найрізноманітніші аспекти специфічно жіночого досвіду Другої світової війни на теренах Центрально-Східної Європи. Висвітлено маловивчені питання участі жінок у бойових діях та особливості перебування у військовому полоні, гендерні виміри жіночого досвіду радянського та національного підпілля, життя на окупованих територіях і примусової праці в Третьому райху, розкрито гендерну специфіку Голокосту, порушено складні питання насильства над жінками та співучасті жінок у насильстві в роки війни, окреслено проблеми повоєнних репрезентацій жіночого досвіду війни. Прагнучи вийти за рамки стереотипного бачення жінки у межах трикутника «зрадниця – жертва – героїня», вчені показують складну і суперечливу картину жіночого повсякдення у надзвичайних історичних обставинах. Поставлені завдання вирішуються з міждисциплінарних позицій, шляхом аналізу різноманітних історичних джерел, із застосуванням різних наукових підходів та методів. Збірник також дає уявлення про сучасні феміністські підходи до вивчення теми «жінка і війна».
   Для фахівців у галузі історії, гендерних студій, інших гуманітарних наук, а також усіх, хто цікавиться заявленою проблематикою.

108

Гендерні дослідження: проект «Донбаські студії» / Фонд ІЗОЛЯЦІЯ; платформа культурних ініціатив; Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля. - Київ: [б. в.] 2015. - 232 с.

 

   Збірка містить авторські та перекладені наукові та публіцистичні статті, інтерв'ю та ілюстрації, що описують життя жінок та чоловіків під час військових конфліктів, а також у переламні періоди розвитку Донбасу. Книжка мала на меті дослідити контекст Донбасу крізь тендерний аспект, висвітлити умови життя чоловіків та жінок, їхні тендерні та соціальні ролі у східному регіоні України. А також - світові приклади стратегій виживання у окупаційному та постокупаційному суспільствах.
   У збірці представлені тексти українською та російською мовами.
   Повну версію збірки можна знайти на сайті izolyatsia.org

   Проект здійснено за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.

166

Кіммел Майкл С. Гендероване суспільство / С. Майкл Кіммел; переклад з англ.. С. Альошкіна. – Київ : Сфера, 2003. – 490 с.

 

   У книжці «Гендероване суспільство» досліджено сучасні уявлення про гендер, що побутують як у стінах академії, так і в нашому повсякденному житті Для широкого кола читачів.

167

Основи теорії гендеру : навчальний посібник / редкол.: В. П. Агеєва, Л.С. Кобелянська, М. М. Скорик. – Київ : К.І.С., 2004. – 536 с.

 

   Навчальний посібник “Основи теорії гендеру” спрямований на те, щоб цілісно й у систематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику ґендерних досліджені, як предмета міждисциплінарного вивчення. Тут систематизовано викладено як основи гендеру, так і способи його побутування в різних суспільних сферах та соціальних інститутах.
   Структура посібника побудована за модульною системою та містить розділи, що можуть бути висвітлені в рамках окремих навчальних дисциплін - філософії, соціології, політології, правознавства, літературознавства, мовознавства тощо.
   Розрахований на студентів ВНЗ та викладачів соціальних і гуманітарних дисциплін.
   Видання здійснено в рамках Програми рівних можливостей ПРООН за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” у співпраці з Міністерством освіти і науки України.
   Текст посібника підготував Київський інститут гендерних досліджень.

168

Гендер для медій : підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / за редакцією Марії Маєрчик, Ольги плахотнік, Галини Ярманової. – Київ : Критика, 2013. – 220 с.

   «Гендер для медій» є новим сучасним підручником із тендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. Ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві фільми та книжки, якими проілюстровано окремі розділи і теми. Підручник буде корисним і для факультетів журналістики, і для інших гуманітарних та соціальних спеціальностей: філософії, філології, культурології, соціології, педагогіки, історії тощо.

169

Жіночі студії в Україні : жінка в історії та сьогодні : монографія / за ред.. Л. О. Смоляр. –  Одеса : АстроПринт, 1999. – 440 с.

 

   Пропонована колективна монографія є однією з перших спроб висвітлення ролі жінок в українській історії. На основі широкого кола історичних джерел та літератури досліджується і аналізується становище українських жінок, особливості їх політичного та соціального статусу в різні періоди історії - з найдавніших часів до сьогодення.
   Комплексний підхід до вивчення “жіночих сторінок” зумовив особливості структурної побудови монографії, у якій систематизовано наявну літературу з питань становища жінок, зібрано біографії жінок, діяльність яких суттєво вплинула на суспільно-політичний та культурний розвиток України, складено перелік жіночих громадських організацій, що були і є невід’ємною частиною громадянського суспільства.
   Науковцям, викладачам, студентам, усім, хто цікавиться історією України, надається можливість відкрити невідомі сторінки, що стосуються життя, побуту та діяльності українських жінок.

170

Кравець В. П. Історія гендерної педагогіки : навчальний посібник / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2005. – 440 с.

 

   У навчальному посібнику розглядається історія ґендерних, шлюбно-сімейних та сексуальних стосунків, а також представлена педагогічна сторона цієї проблематики, а саме - характер підготовки молоді до міжстатевого спілкування, шлюбу та сім’ї у різні історичні періоди.
   Книга становить інтерес не лише для майбутніх педагогів, а й для широкого кола читачів.

171

Харламов И. Ф. Педагогика : учебное пособие / И. Ф. Харламов. – Москва : Гардарики, 2000. – 519 с.

 

   Пособие представляет собой нормативный учебный курс педагогики, включающий в себя четыре основных раздела: «Общие вопросы педагогики», «Теоретические и методические основы обучения (дидактика)», «Теоретические и методические основы воспитания», «Вопросы школоведения». Педагогическая теория раскрывается как отражение объективных социально-экономических отношений общества в системе воспитания. Пособие характеризуется структурной целостностью, теоретической глубиной и фактологической доказательностью.
Предназначается для студентов университетов, педагогических вузов, а также для учителей общеобразовательных школ, колледжей.

172

Формування гендерної культури майбутніх вчителів : збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 25-26 березня 2005 року / за редакцією О. М. Кікінежді. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 163 с.

 

   У збірнику представлено матеріали конференції, що містять доробки студентскої молоді та молодих вчених з нового напрямку гуманітарної науки - тендерних досліджень. Відповідальність за зміст поданого матеріалу несуть автори тез.

173 Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Четвертої міжнародної  науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю вищої освіти жінок в Україні, 6 - 8 листопада 2008 р., Київ / ред.: В. Троян. – Київ, 2008. – 314 c.
174 Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2003 року / редкол.: В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь, Р. М. Хмурич. – Тернопіль : ТНПУ, 2003. – 170 с.
175

Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій / редактор-упорядник С. П. Юдіна. – Київ : Фоліант, 2004. – 351 с.

 

   Посібник є конспективним викладом змісту тем навчальних курсів з широкого кола тендерних проблем. Особливу увагу приділено питанням тендерної рівності, правовому забезпеченню тендерної рівноваги, інтеграції тендерних підходів у педагогічному вихованні, літературознавстві, формуванні культури міжстатевих відносин.
   Рекомендується для використання педагогічними та науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, активістами тендерних та жіночих організацій, об’єднань і товариств.

176

Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 27-29 квітня 2011 року / редкол.: В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 796 с.

 

   У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ґендерна освіта — ресурс розвитку паритетної демократії» та матеріали учасників Шостого Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку гуманітарної науки — ґендерних досліджень, вітчизняних та зарубіжних ґендерологів.
   Видання розраховане на студентів, магістрів, аспірантів, активістів ґендерних, жіночих, молодіжних, громадських організацій, об'єднань, товариств, усіх, хто цікавиться ґендерною проблематикою.

177

Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього : жіночий рух Наддніпрянської України II пол. XIX - поч. ХХ ст. Сторінки історії : монографія / Л. О. Смоляр. – Одеса : Астропринт, 1998. – 408 с.

 

   Монографія являє собою комплексне дослідження жіночого руху Наддніпрянської України II пол. XIX - поч. XX століття в історичному та соціо-культурному аспекті. Історія жіночого руху в Україні простежується на широкому історичному фоні з залученням значного кола архівних матеріалів, які дозволяють визначити його основні течії, періоди розвитку, розкривається історія створення та діяльності жіночих товариств, описуються форми їх роботи, подаються яскраві приклади широкої участі жінок в культурно-освітньому, громадському, народницькому русі. В монографії вперше розглядається сутність концепції самозахисту, яка стала центральною концепцією жіночого руху Наддніпрянської України.
   Видання адресоване науковцям, викладачам, жіночим організаціям, усім, хто цікавиться історією України та прагне осмислити соціальну роль жінки.

178

Практикум по гендерной психологии / Под ред.. И. С. Клиценой. – Санкт Петербург : Питер, 2003. – 480 с.

 

   В последние годы тематика, связанная с социальным и культурным осмыслением человеческого пола, — гендерная тематика — в системе отечественного высшего образования приобретает все большее распространение и популярность. В данной книге представлены методические разработки практических и семинарских занятий по гендерной психологии. Практикум предназначен для подготовки студентов гуманитарных, технических и естественнонаучных направлений в области гендерной психологии и других гендерно-ориентированных дисциплин. Допущен в качестве учебного пособия для студентов вузов. Данное практическое пособие адресовано преподавателям высших учебных заведений, читающим курсы и спецкурсы по гендерной тематике, исследователям, аспирантам, студентам и всем тем, кто интересуется гендерной проблематикой или хотел бы с ней познакомиться.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks