Висловлюємо щиру подяку кандидату історичних наук, доценту кафедри стародавньої та середньовічної історії ТНПУ ім. В. Гнатюка Клішу Андрію Богдановичу за подаровані книги.

110

Високе небо Богдана Лепкого : спроба антології у публіцистиці, поезії, пісні / редактор-упорядник Н. Дирда ; Музей Богдана Лепкого м. Бережани. – Бережани – Тернопіль : Джура, 2001. – 204 с.

 

   Творчість видатного українського письменника Богдана Лепкого неосяжна, як саме небо. Тому так і називається своєрідна антологія лепківського слова, віддзеркалена у публіцистиці, поезії, пісні.
   Книжка адресована широкому колу шанувальників творчості Богдана Лепкого.

111

Шевнюк О. Л. Культурологія : навчальний посібник / О. Л. Шевнюк. – 3-є видання, стереотипне. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 353 с.

 

   За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Культурологія” для студентів вищих навчальних закладів. В основу посібника покладено сучасні підходи до типології культур. Новизна посібника полягає в методичній багатоваріантності. Його структура відповідає вимогам модульно-рейтингової системи навчання та особливостям дистанційної форми навчання. Поряд зі стислим викладом теоретичного матеріалу в посібнику наводяться фрагменти текстів культур різних епох і система різнорівневих форм контролю здобутих знань (контрольні запитання, тестові та творчі завдання), спрямованих на розвиток інтегрального мислення та інтерпретаційного досвіду студентів.  Посібник устатковано словником основних понять до кожної з тем.
   Для студентів вищих навчальних закладів, старшокласників, викладачів, вчителів, усіх, кого цікавлять проблеми вивчення культури.

112

Подольська Є. А.  Культурологія : навчальний посібник / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 390 с.

 

   Навчальний посібник являє собою теоретичне викладення і положень і концепцій культурології. В ньому розглядаються питання природи і сутності культури,її інформаційно-семіотичне розуміння, властивості культурних форм, історичні типи соціокультурних світів та окремі види культурних сценаріїв діяльності, особливості міжкультурної комунікації. Він надасть суттєву допомогу студентам у вихідних орієнтаціях для вивчення багатогранних духовних напрямків і процесів, для усвідомлення істинного значення культури в житті людини і суспільства, для вироблення адекватних стереотипів поведінки у типових ситуаціях міжкультурного спілкування.
   Для студентів вищих навчальних закладів.

113

Ідзьо В. Українська діаспора в Росії : українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія / Віктор Ідзьо. – Львів : БаК, 2002. – 304 с.

 

   Збірник наукових праць присвячений питанням історичної ролі українців у Росії, українсько-російським взаємовідносинам упродовж століть та на сучасному етапі.
   Дослідження містить у своїй основі глибокий науковий, фактологічний аналіз джерел, більшість яких апробовано вперше. Дослідник з’ясовує питання становлення та розвитку в Росії українських політичних, наукових, релігійних організацій, українських друкованих органів, аналізує становище українців у Росії та росіян в Україні впродовж віків та на сучасному етапі.

114

Гнатюк В. Нарис української міфології / Володимир Гнатюк ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів : [б. в.], 2000. – 263 с.

 

Я вже давно хотів видати “Українську мітольоґію” (популярну для широких кругів), бо вважаю її дуже цінним остатком нашої старшої культури. І коли Ви переглянете слов’янську мітольоґію — чи Махаля, чи Нідерлього (що написані найкритичніше), побачите, що найбільша частина матеріалу, на якім вони опираються, наша — українська. Тим часом самі українці ні не знають сього, ні не цінять (тому, що не знають).


(З листа Володимира Гнатюка
до Івана Панькевича від 13 червня 1924 р.)

116

Висоцький С. О. Київська писемна школа Х-ХII ст. (До історії української писемності) / С. О. Висоцький; Львівське відділення інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Львів : Вид-во М.П.Коця; 1998. - 247 c.

 

   Книга доктора історичних наук С. О. Висоцького  присвячена Київській писемній школі - визначному досягненню писемної культури за часів Київської держави X-XII ст. Наводяться нові матеріали, знайдені в Україні: грамоти, написані на бересті, графіті з Києва та інших міст тощо. На підставі вивчення особливостей написання пам'яток робиться висновок про поширення державної писемності й мови по всій країні та їх зв'язок із сучасною українською писемністю. Засвідчується безперервність київської писемної традиції від часів Київської держави до України XVII ст. Встановлюється існування в Києві XI-XII ст. трьох центрів Київської писемної школи: Софійського собору, Києво-Печерського та Видубицького монастирів, де поступово перейшли від писемності до літературної традиції й написання оригінальних творів.
   Книга розрахована на широкий загал читачів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної культури.

117

Левицька Г. Подвижник : повість - хроніка : [ про о. Теодозія Янкова] / Галина Левицька, Мирослав Левицький. – Київ : Пульсари, 2007. – 304 с.

 

    Документальна повість Галини та Мирослава ЛЕВИЦЬКИХ — це не тільки розповідь про унікальну постать українського сьогодення, справжнього духовного подвижника о. Теодозія Янкова, а й одна із маловідомих сторінок життя українців за межами України. На багатому джерельному матеріалі автори висвітлюють історію славного українського роду, з якого вийшов о. Теодозій, його боротьбу за гідне життя, за здобуття українською нацією державності.
   У книзі розкрито роль національної свідомості й патріотизму у формуванні особистості. Привитий у сім’ї, помножений у школі патріотизм стає силою, яка долає складні перешкоди, ламає лід байдужості. Автори змальовують поетапне духовне відродження України, зокрема Галичини кінця 80-х років XX ст, у перші роки нинішнього сторіччя. Уваги заслуговує розкрита в книзі роль УГКЦ в духовному відродженні України, в тому числі столиці України — Києва.

109

Т. Шевченко і українська національна культура : до 175-річчя від дня народження Т. Шевченка та 115-річчя заснування Наукового Товариства ім.. Т. Шевченка у Львові : матеріали наукового симпозіуму, 8 – 9 червня 1989 р. / редкол.: Л. П. Бондар, Г. В. Войтів, В. І. Горинь [та ін.]. – Львів : Світ, 1990. – 160 с.

 

   Збірник містить матеріали і повідомлення на проведеному у Львові науковому симпозіумі, присвяченому впливові творчості Т. Г. Шевченка на піднесення духовної культури українського народу. Показано значення наукового товариства ім. Т. Шевченка для розвитку наукової думки на Україні.

115

Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах центрального державного історичного архіву України у Львові : каталог / упорядник О. Мартиненко ; редактор Г. Сварник. – Львів : Дослідно-видавничий цент «Наукове товариство ім.. Шевченка», 2005. – 219 с.

 

   У каталозі описані особові документи та матеріали творчої спадщини Михайла Грушевського: монографічні праці, статті, рецензії та літературні твори, документи громадської діяльності, листування. Окремі розділи становлять листи від установ, організацій, товариств, осіб та документи і матеріали про М. Грушевського.
   Видання розраховане на дослідників історії України.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks