Web of Science ResearcherID:  I-7947-2018

polisthuk

Доктор педагогічних наук

Професор

Завідувач-професор кафедри

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Глиняна В. Дослідження проблеми попередження конфліктів у молодих сім’ях, які виховують дітей з розладами аутичного спектру / В. Глиняна ; наук. кер. В Поліщук // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53-57
 2. Поліщук В. А. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади: соціально-економічний аспект / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, О. М. Бачинська // Управління змінами та інновації. – Запоріжжя : Гельветика, 2023. – № 6. – С. 5-9. DOI : https://doi.org/10.32782/CMI/2023-6-1
 3. Поліщук В. А. Зарубіжний досвід соціальної підтримки студентів: уроки для України / В. А. Поліщук, М. Б. Субтельний, А. С. Гелюх // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – Вип. 1(52). – С. 159-162. DOI : 10.24144/2524-0609.2023.52.159-162
 4. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» спеціалізацією «Логопедія» / В. А. Поліщук, Г. І. Слозанська, Н. М. Горішна [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 50 с.
 5. Чічель О. Підхід, орієнтований на сильні сторони, у соціальній роботі з внутрішньо переміщеними особами / О. Чічель, І. Маковський, М. Євтух ; наук. кер. В. Поліщук // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 149-153
 6. Креховець Ю. Програма з жестової мови як шлях до усунення бар’єрів в комунікації між людьми / Ю. Креховець ; наук. кер. В. Поліщук // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 203-209
 7. Черепака О. Теоретичні аспекти дослідження процесу професійного вигорання педагогів ЗЗСО в умовах воєнного стану / О. Черепака ; наук. кер. В. Поліщук // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 271-275

2022 рік

 1. Поліщук В. Архітектурна доступність та безбар’єрність в Україні: проблеми, підходи до вирішення / В. Поліщук, О. Чічель // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 100-105
 2. Поліщук В. А.  Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт для бакалаврів освітньо-професійної програми «Соціальна робота» : першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота / Уклад. В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 27 с.
 3. Поліщук В. А. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи : здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, Г. В. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 46 с.
 4. Поліщук В. Нові підходи до оцінки якості життя сімей / В. Поліщук // Social Work and Education, 2022. – Vol. 9, n. 4. – P. 568-570. Рец. на монографію «Соціальна робота із сім’ями, які виховують дітей з аутизмом: інтервенція з розвитку сильних сторін»
 5. Сорока І. М. Особливості професійної діяльності соціального гувернера з дітьми з розладами аутистичного спектру / І. М. Сорока, В. А. Поліщук // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 98-104
 6. Юзефик С. М. Особливості соціальної роботи з українськими біженцями в Італії / С. М. Юзефик, В. А. Поліщук // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). Тернопіль : Вектор, 2022. С. 122-127
 7. Поліщук В. А. Підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій до упровадження в практику професійної діяльності перспективи сильних сторін / В. А. Поліщук // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 191-194.
 8. Поліщук В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми літнього віку / В. Поліщук, Н. Олексюк, Г. Лещук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2022. – Вип. 1 (50). – С.227–231. – DOI : 10.24144/2524-0609.2022.50.227-231
 9. Поліщук В. Реалізації концепції архітектурної доступності та безбар’єрності в Україні / В. Поліщук, О. Чічель  // Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року). – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 47–53.
 10. Гелюх А. С. Соціальна підтримка та освіта українських студентів закордоном / А. С. Гелюх, В. А. Поліщук // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 22-28
 11. Дідик І. М. Соціальна робота з дітьми у Польщі / І. М. Дідик, В. А. Поліщук // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. –С. 38-45
 12. Глиняна В. В. Соціальна робота з сім'ями, що виховують дітей з розладами аутистичного спектру / В. В. Глиняна, В. А. Поліщук // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 28-32
 13. Чічель О. Г. Становлення малих групових будинків, як закладів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / О. Г. Чічель, В. А. Поліщук // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 116-122
 14. Поліщук В. Упровадження перспективи сильних сторін у практику діяльності університетів третього віку / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, Г. В. Лещук // Соціальна робота та соціальна освіта : Науковий журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2022. – Вип. 1(8). – С. 136-144
 15. Поліщук В. Центр соціальних ініціатив і волонтерства як вагомий чинник формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців / В. Поліщук  // Social Work and Education. – 2022. – Vol. 9. No. 3. – P. 383-391. – DOI: 10.25128/2520-6230.22.3.5

2021 рік

 1. Поліщук В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з батьками, які виховують дітей з проявами аутичних розладів / В. Поліщук // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 4. – P. 540–549.

2020 рік

 1. Поліщук В. Толерантність як особистісна характеристика в умовах імплементації інклюзивної освіти / В. Поліщук, Г. Лещук  // Social Work and Education. – 2020. – Vol. 7, n. 3. – P. 338–346.
 2. Pryshlіak O. Impact of intercultural educational space on the formation of intercultural competence of future teachers at a pedagogical higher education institution / O. Pryshlіak, V. Polishchuk, N. Lupak // Acta Paedagogica Vilnensia. – 2020. – Vol. 45. – P. 42–59. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102853237&origin=resultslist

2019 рік

 1. Поліщук В. А. Формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників: зарубіжний досвід / В. А. Поліщук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірнику наукових праць. Серія : Педагогіка та психологія. – Мукачево : МДУ, 2019. – Вип. 1 (9). – С. 206-210.

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Scientometry

We are on social networks