I-7228-2018

Andriutcuk

 

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  2. Andriychuk I. P. Technologies of management of socio-psychological processes in theory and practice / Andriychuk I. P. // Territories’ development: social, economic and humanitarian issues : monograph / ed. : Tetyana Nestorenko Sławomir Śliwa. – Opole, 2019. – P. 426–437.
  3. Андрійчук І. П. Психолого-педагогічні умови оптимізації процесу адаптації студентів-першокурсників / Андрійчук І. П. // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 44. ‒ С. 282‒284. 
  4. Андрійчук І. П. Місце консультаційної практики у процесі підготовки майбутніх психологів / Андрійчук І. П. // Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 року). ‒ Львів : СПОЛОМ, 2019. ‒ С. 21‒23.
  5. Андрійчук І. П. Особистісний досвід студента як нова освітня парадигма / Андрійчук І. П. // Управління в освіті : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 року). – Львів, 2019. – С. 22‒24.
  6. Андрійчук І. П. Психолого-педагогічні засади розвитку дивергентного мислення майбутніх педагогів / Андрійчук І. П. // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. ‒ Тернопіль, 2019. ‒ С. 25‒28.
  7. Андрійчук І. П. Основні аспекти розвитку дитячої творчості / Андрійчук І. П. // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2019 року, м. Дрогобич. ‒ Дрогобич, 2019.  С. 8‒10.