I-7413-2018

Holinei

 

Кандидат сільськогосподарських наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 
 
 Бібліографія   (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)
2019 рік
  1. Голіней Г. М. Харчова спеціалізація ряду Напівтвердокрилі або Клопи (Hemiptera) / Г. М. Голіней, О. А. Клим // Dynamics of the development of world science : abstracts of I International scientific and practical conference (25-27 September 2019). – Vancouver, 2019. P. 227231.
  2. Голіней Г. М. Оцінка якості меду з власних пасічних угідь за органолептичними показниками / Г. М. Голіней  // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 50. ‒ С. 236238.
  3. Голіней Г. М. Річний цикл і сезонні явища в житті хижих птахів /  Г. М. Голіней // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 229231.
  4. Шевчик Л. О. Сучасні підходи до навчання зоології засобами навчальної практики / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней,  Бех Н. М. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 104‒107.
  5. Дмитрів В. В. Комахи Червоної книги України в зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка / В. В. Дмитрів, Г. М. Голіней // Євроінтеграція екологічної політики України : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29 – 31 травня 2019 р.). ‒ Одеса : ОДЕКУ, 2019. ‒ С. 235236.
  6. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 116 с.
  7. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.06. Середня освіта (Хімія) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 65 с.