I-7214-2018

Kikinegdi

 

Доктор наук, професор

Завідувач кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
 1. Кікінежді О. М. Еґалітарна модель керівника сфери освіти: виклики сьогодення / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 81–86.
 2. Hovorun T. V. Gender in the dimensions of students’ youth social and economic aspirations / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana, 2019. – P. 414–426.
 3. Hovorun T. V. Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw, 2019. – Part 1. – P. 409–422.
 4. Kikinezhdi O. M. Creating an egalitarian educational environment in a new ukrainian school / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : conference proceedings, april 26–27, 2019. – Vilnius, 2019. – Р. 131–134.
 5. Kikinezhdi O. M. Impact of educational content on the gender socialization of preschoolers and junior children / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Emergence of public development: financial and legal aspects : monograph. −  United Kingdom, 2019. – P. 659–668.
 6. Hovorun T. V. Economic culture of student youth: gender aspect / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference eastern European conference of management and economics (May 24, 2019, Ljubljana). – Ljubljana, 2019. – P. 296–298.
 7. Kikinezhdi O. M. Challenges of the hybrid war: gender in the mass media / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Challenges of the hybrid war : information dimension : conference proceeding of International scientific and practical conference (Vilnius, 16–17.08.2019). – Vilnius, 2019. – P. 102–105.
 8. Kikinezhdi O. M. Creation of a gender-equitable environment for children and youth as a requirement of a time / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18–19 квітня 2019 р.). – Харків, 2019. – С.21–22.
 9. Kikinezhdi O. M. Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community / Kikinezhdi O. M., Kiz O. B., Shulha I. M. // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 144–153.
 10. Кікінежді О. М. Інституалізація ґендерної освіти у вищій школі: виклики часу / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Просоціальна особистість у гендерному вимірі : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Умань, 21–22 травня 2019 р.). – Умань, 2019. – С. 94–98.
 11. Говорун Т. В. Ґендерна терапія як інновація у роботі психолога з молодим подружжям / Т. В. Говорун, О. Б. Кізь, О. М. Кікінежді / Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості : колективна монографія. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 727.
 12. Кікінежді О. Актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів до створення еґалітарно-освітнього середовища у початковій школі / О. Кікінежді // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – C. 80–93.
 13. Kikinezhdi O. M. Gender-educational technologies of the accompaniment of the egalitarian socialization of ukrainian youth / O. M. Kikinezhdi, O. B. Kiz // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : collective monograph. – Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. – P. 132–147.
 14. Kikinezhdi O. M. The egalitarian and educational environment in Ukraine: european challenges and national peculiarities / Kikinezhdi O. M., Vasylkevych Ya. Z. // Modernization of the educational system : world trends and national peculiarities : сonference proceedings (february 22 th, 2019). – Kaunas : Izdevniecība «Baltija Publishing», 2019. – P. 147–150.
 15. Kikinezhdi O. M. Psychological mechanisms of the development of gender identity of youth / Kikinezhdi O. M. // Modern research of the representatives of psychological sciences : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 60–79. 
 16. Kikinezhdi O. M. Problem of personal self-determination of youth in Ukraine: gender aspect / O. M. Kikinezhdi // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Barcelona, 29.04.2019–30.04.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 16. – P. 64–66.
 17. Kikinezhdi O. M. Peculiarities of the formation of the self-concept of a man/women / O. M. Kikinezhdi // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Valletta, 30.07.2019–31.07.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 19. – P. 89–91.
 18. Kikinezhdi O. M. Gender orientation identity of the ukrainian youth: neo-traditional or egalitarian / O. M. Kikinezhdi // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Valletta, 30.07.2019–31.07.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 7. – P. 73–75.
 19. Кікінежді O. M. Еґалітарна соціалізація особистості в системі сучасної освіти / О. М. Кікінежді // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 4–5 жовтня 2019 р.). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. – С. 60–62.
 20. Кікінежді О. М. Психологічна безпека особистості в контексті егалітарно-освітньої парадигми / Кікінежді О. М., Василькевич Я. З. // Психологічна безпека особистості у змінному світі : міжнародна колективна монографія. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2019. – С. 287–304.
 21. Кікінежді О. М. До проблеми побудови недискримінаційного середовища у закладах вищої освіти / О. М. Кікінежді // Ґендерні студії : матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2019 року). – Луцьк : Волиньполіграф, 2019. – С. 5–7.
 22. Кікінежді О. М. Гендерна компетентність педагога в умовах нової соціокультурної реальності / О. М. Кікінежді // Розвиток професійної компетентності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 частинах (м. Тернопіль, 11–12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : СМП «Тайп», 2019. – С. 261–263.
 23. Kikinezhdi O. M. Topical issues of gender in the modern information space / O. M. Kikinezhdi // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : збірник наукових праць. – Монреаль : CPM “ASF”, 2019. – С. 48–51.
 24. Kikinezhdi O. M. The problem of personal self-realization of ukrainian youth in european integration: gender aspect / Kikinezhdi O. M., Vasylkevych Ya. Z. // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries : сollective monograph. – Riga : “Baltija Publishing”, 2019. – P. 184–200.
 25. Кікінежді О. М. Cтановлення Я-концепції жінки/чоловіка в юнацькому віці / О. М. Кікінежді // Humanitarium : збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Сер. Психологія. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Т. 42, вип. 1. – С. 77–89.
 26. Kikinezhdi O. M. Psychological features of gender identity development at youger school age / O. M. Kikinezhdi // The innovative potential of psychology in the development of the modern man : collective monograph. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P. 28-47.