I-7436-2018

Padthenko

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Радченко О. Я. Модель управління процесом педагогічної творчості вихователів закладів дошкільної освіти / О. Я. Радченко, Л. А. Свізінська // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (18 жовтня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький, Україна). – Переяслав-Хмельницький, 2019.  Вип. 45.  С. 290–294.
  2. Радченко О. Я. Педагогічне стимулювання професійного зростання як управлінська проблема / О. Я. Радченко, Т. Г. Ковальчук // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласиній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.). – Черкаси, 2019.  С. 4446.