0

К. Д. Ушинський – національна гордість народу України
(до 190-річчя від дня народження)

  Найавторитетніший педагог ХІХ ст., основоположник наукової педагогіки й народної школи, автор праць з теорії та історії педагогіки, який першим поставив виховання на наукове підґрунтя, поєднавши педагогіку з психологією та іншими науками про людину, створив підручники для початкового навчання «Рідне слово» та «Дитячий світ», розробив програму педагогічної освіти, проект учительської семінарії, розвинувши та вдосконаливши методику початкового навчання, високо підніс суспільне значення вчительської праці.

  Костянтин Дмитрович Ушинський народився 2 березня 1824 р. у с. Богданка на Новгород-Сіверщині (за іншими даними, в м. Тулі), у сім'ї дрібнопомісного дворянина. Дитячі й ранні юнацькі роки К. Ушинський провів в Україні, у маєтку батька, в урочищі Покровидина, на мальовничому березі ріки Десни, поблизу міста Новгорода-Сіверського Чернігівської губернії.
  Україна увійшла в розум, плоть, душу та серце майбутнього педагога. У цьому першорядну роль відіграла, звичайно, його мати, яка сама керувала початковим навчанням сина, ввела його у світ українства, пробудила в нього допитливість, інтерес до читання, прищепила любов до України. І хоча К. Ушинський писав свої праці російською мовою, бо так склалися обставини його життя, та й українська мова була під суворою царською забороною, але він належить до плеяди славетних українських педагогів, належить Україні, з якою завжди був кровно і духовно зв'язаний.
  Міцний фундамент знань і шанобливе ставлення до науки дало К. Ушинському навчання в Новгород-Сіверській гімназії (першій гімназії в Лівобережній Україні).
  У 1840 р. К. Ушинський вступив до Московського університету на юридичний факультет. У 1844 р. блискуче закінчивши університет К. Ушинський був залишений там на два роки для підготовки до професорської діяльності. З 1846 р. працював на посаді професора Ярославського юридичного ліцею, звідки 1849 р. був звільнений за демократичний напрям лекцій.
  Довгий час К. Ушинський був змушений служити урядовцем у Міністерстві внутрішніх справ, виконуючи роботу, яка не задовольняла його ні морально, ні матеріально.
  У 1854 р. К. Ушинський влаштувався на посаду вчителя, а потім інспектора Гатчинського сирітського інституту, де значно поліпшив навчально-виховну роботу. З 1852 р. співпрацював у педагогічних часописах "Журнал для воспитания" та "Русский педагогический вестник". У першому з них він у 1857 р. опублікував свої статті "Про користь педагогічної літератури", "Про народність у громадському вихованні", "Три елементи школи", "Шкільна реформа в Північній Америці" та ін.
  Наприкінці 1859 р. К. Ушинського було призначено на посаду інспектора класів Смольного інституту шляхетних дівчат, де панували мертвотна атмосфера і страшенна зашкарублість. Долаючи великі перешкоди можновладців, педагог перетворив його в пристойний навчально-виховний заклад, запропонувавши новий навчальний план, додатковий дворічний педагогічний клас, залучивши до роботи талановитих педагогів. Одночасно він продовжував вести активну літературну й громадську діяльність. Склав хрестоматію "Дитячий світ" (1861 р.), редагував "Журнал Министерства народного просвещения".
  В 1862 р. К. Ушинський одержав довгострокове відрядження до Швейцарії, що тривало 5 років. Учений-патріот і на чужині проводив напружену наукову роботу. Склав книжку для читання "Рідне слово" (1864 р.), написав статтю "Педагогічна подорож до Швейцарії", підготував до друку два томи фундаментальної праці "Людина як предмет виховання" (1868 р.), зібрав матеріал до третього тому цього унікального твору.
  У 1867 році К. Ушинський повернувся до Росії. Постійні переслідування остаточно підірвали здоров’я видатного педагога. За порадою лікарів він поїхав до Криму лікувати хворі легені. Згодом вирішив остаточно оселитися в Києві. Але невдовзі його спіткало важке горе. На полюванні через нещасний випадок загинув старший син, вісімнадцятирічний  Павло. Після тяжких страждань здоров’я К. Ушинського знову погіршало. Лікарі наполягали на ще одній поїздці до Криму. По дорозі він змушений був через хворобу зупинитися в Одесі, де й помер 23 грудня 1870 р. Поховали його в Києві, над Дніпром, на території Видубецького монастиря.
  Недовгим, але яскравим був життєвий шлях цієї людини, яка залишила творчу спадщину, що переживе віки. На ідеях «учителя учителів» ґрунтується сучасна, в тому числі й українська педагогіка.

Бібліографічний огляд літератури

Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. / К. Д. Ушинский ; сост. С. Ф. Егоров. - М. : Педагогика, 1988–1990.
Т. 1. – 1988. – 414 с.
Т. 2. – 1988. – 494 с.
Т. 3. – 1989. – 511 с.
Т. 4. – 1989. – 526 с.
Т. 5. – 1990. – 528 с.
Т. 6. – 1990. – 528 с.

  Твори К. Ушинського, одного з основоположників вітчизняної педагогічної науки, складають золотий фонд знань про виховання, навчання і освіту підростаючого покоління. В це 6-титомне видання включені основні праці великого педагога, які розкривають найважливіші ідеї його педагогічної концепції.


  Ушинський, К. Д. Вибрані педагогічні твори : у 2 т. / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. шк., 1983. – (Педагогічна бібліотека).

  Пропоноване увазі читача двотомне зібрання вибраних педагогічних творів К. Д. Ушинського містить праці, які найбільшою мірою розкривають два провідні, генеральні напрями його педагогічної діяльності. Цими напрямами були розробка теоретичних основ педагогіки і боротьба К. Д. Ушинського за перетворення російської та української школи. Матеріали двотомника вводять читача в коло теоретичних шукань великого вітчизняного педагога, ознайомлюють з основними рисами його творчості, з багатством педагогічних ідей, з його вкладом у розвиток російської та української школи і педагогічної науки.


  Ушинский, К. Д. Проблемы педагогики / К. Д. Ушинский. – Львів : Изд-во УРАО, 2002. – 592 с. – (Новая педагогическая библиотека).

  Дане видання творів К. Д. Ушинського найбільш повно і змістовно за останні десятиліття знайомить читача з спадщиною основоположника педагогічної школи і наукової педагогіки в Росії та в Україні, розкриває значення цієї спадщини для сучасності. Збірник включає праці К. Д. Ушинського з теоретичних проблем педагогіки.
 Книга розрахована для вчителів, викладачів і студентів.


  Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания : опыт педагогической антропологии / К. Д. Ушинский. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 576 с.

  Ця фундаментальна праця К. Д. Ушинського адресована педагогам, які усвідомили необхідність вивчення психології для підвищення свого професійного рівня. На жаль, автор пішов із життя не завершивши свою працю, але і те, що він залишив сучасникам, було визнано найкращою книгою вітчизняної педагогіки, де розглянуто питання фізіології, нервової системи, звичок, рефлексів, інстинктів, відчуттів, свідомості, формування характеру та волі і підводить до аналізу процесу виховання, що дозволяє формувати цілісну особистість, готовить молоде покоління до самостійного життя.


  Ушинский, К. Д. Воспитание человека : избранное / К. Д. Ушинский. – М. : Карапуз, 2000. – 256 с. – (Педагогика детства).

  В дану книгу ввійшли статті та фрагменти науково-педагогічних праць відомого педагога, які відносяться до виховання і розвитку дитини-дошкільника. Також в збірник включено фрагменти з його відомих книг для дитячого читання «Рідне слово» та «Дитячий світ».
  Ця книга буде корисною для батьків та вихователів, так як вона є посібником з дошкільного виховання.


  Ушинський, К. Д. Про сімейне виховання / К. Д. Ушинський. – К. : Радянська школа, 1974. – 152 с. – (Бібліотека для батьків).

  До збірника включено уривки з творів К. Ушинського, що стосуються питань виховання та навчання дітей у сім’ї і не втратили свого значення сьогодні.
  Дана книга розрахована на батьків та педагогів.

  Ушинский, К. Д. Кто нужнее? : рассказы : для дошкольного возраста / К. Д. Ушинский – К. : Веселка, 1982. – 19 c.

  Ця книга видатного українського педагога і письменника містить оповідання про свійських тварин, про їх користь для людини.

  К. Д. Ушинский : в портретах, иллюстрациях, документах : пособие для учителей, учащихся пед. училищ, студентов пед. и учительских ин-тов / сост. В. К. Зажурило ; ред. и вступ. ст. Н. Г. Казанского. – Л. ; М. : Учпедгиз, 1950. – 131 с.

  Даний альбом складається з 135 репродукцій, що супроводжуються цитатами з творів, щоденників, листів К. Д. Ушинського, спогадів його сучасників і висловлювань про нього видатних вчених, громадських та політичних діячів.

  Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського / редкол.: В. І. Войтко, С. М. Полгородник, Н. П. Калениченко [та ін.]. – К. : Вища шк., 1974. – 340 с.

  Книга присвячена 150-річчю від дня народження видатного педагога К. Д. Ушинського. Автори статей – учені педагоги і психологи, викладачі – висвітлюють величезний внесок вченого у розвиток педагогічної та психологічної науки, у справу боротьби за народну школу в дореволюційній Росії, зокрема його доробок з теорії виховання і навчання учнів, погляди на особу вчителя, а також той вплив, який справила педагогіка К. Д. Ушинського на розвиток педагогічної теорії і шкільної справи.
  Розрахована на науковців, викладачів і аспірантів, студентів старших курсів, учителів, усіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку педагогічної думки.

  Психологічна спадщина К. Д. Ушинського / за ред. Г. С. Костюка. – К. : Рад. школа, 1963. – 234 с.

  У збірнику подано загальну характеристику психологічних ідей К. Д. Ушинського, висвітлено його вклад у розробку питань психології уваги, чуттєвого пізнання, пам’яті, асоціацій, уяви, мислення і мови, почуттів, волі, навичок і звичок, темпераменту й характеру, самосвідомості особистості, психології навчання, виховання й розвитку дитини. В статтях, вміщених у збірнику, підкреслюється передусім те позитивне, передове у психологічній спадщині К. Д. Ушинського, що зберігає свою цінність в наші часи.

  Романовский, А. К. Жизнь во имя будущего : очерк научно-педагогической и литературно-художественной деятельности К. Д. Ушинского / А. К. Романовский, И. Я. Барсук ; под ред. В. И. Войтко. – К. : Рад. школа, 1974. – 120 с.

  Ця книга про класика вітчизняної педагогіки К. Д. Ушинського.
В ній у популярній формі викладена світоглядна основа педагогіки, основні положення його педагогічної теорії, дано короткий нарис літературно-публіцистичної діяльності.
  Книга розрахована для вчителів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями розвитку вітчизняної педагогіки.

  Хрестоматія з української класичної педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / уклад.: В. П. Кравець, О. І. Мешко. – К. : Грамота, 2008. – 768 с.

  До хрестоматії ввійшли найвідоміші праці видатного українського педагога К. Ушинського, творча спадщина якого істотно вплинула на розвиток національної педагогіки і стала світовою класикою. У другій половині ХІХ ст. він змінив погляди у всій тогочасній Європі щодо педагогіки, обґрунтував її як науку, що перш за все вивчає закони та закономірності педагогічних явищ.

  Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991–2009 рр. : до 185-річчя від дня народж. : біобібліографічний покажчик / упоряд.: А. М. Доркену, І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. Л. Д. Березівська ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену. – Одеса : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2010. – 124 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 5).

  Даний біобібліографічний покажчик із серії «Видатні педагоги світу» присвячено життю і педагогічній діяльності К. Д. Ушинського (1824–1871) – найавторитетнішого педагога ХІХ століття, основоположника наукової педагогіки й народної школи.
  У покажчику представлено бібліографію праць К. Д. Ушинського, що видані з 80-х років ХХ століття до 2009 року та дослідження науковців про життя і творчу діяльність великого педагога-демократа, його погляди на зміст виховання і навчання, що вийшли на традиційних  та електронних носіях впродовж 1991–2009 рр. в Україні та світі.
  Біобібліографічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя та педагогічні погляди К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки й освіти.

Огляд підготували:
Білецька Л. Я., Дейнега О. Я.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks