«Інклюзивне навчання в системі освіти України»

   Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями фізичного або психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але й представляє собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. 

  Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана насамперед з тим, що число дітей, котрі потребують корекційного навчання, неухильно росте. І таких діток в Україні понад 1 млн., що становить 12% від загальної кількості дітей у країні.

   В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їхніх потреб іншими людьми, а це становить багатогранний процес соціально-педагогічної інтеграції та процесу інклюзії, зокрема.
  Освіта дітей з особливостями психофізичного розвитку є однією із найважливіших завдань для країни. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є розвиток в Україні інклюзивної освіти, націленої на:
• залучення дітей з обмеженими можливостями в освітній процес;
• соціалізацію дітей-інвалідів у сучасному суспільстві;
• створення активної поведінкової установки у дітей-інвалідів на впевнене позиціонування себе в сучасному суспільстві;
• вміння перетворювати свої недоліки в достоїнства;
• зміну ставлення сучасного суспільства до людей з обмеженими можливостями через вищевказане залучення дітей з обмеженими можливостями в наше суспільство.
  Інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значимості і поваги до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в суспільстві.

Бібліографічний огляд літератури

Колупаєва, А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. – (Інклюзивна освіта). – Бібліогр.: 240–269 с.

  У монографії подано історико-педагогічне узагальнення науково-теоретичних підходів до процесу залучення осіб з обмеженими можливостями здоров’я у загальноосвітній простір; визначено понятійно-термінологічне поле інклюзивної освіти; проаналізовано міжнародне та українське законодавство стосовно навчання осіб з обмеженими можливостями здоров’я; відтворено генезис, визначено тенденції й розкрито проблеми становлення інклюзивної освіти в країнах Західної Європи та Північної Америки; розкрито особливості впровадження інклюзивного навчання в системі національної освіти; представлено теоретико-експериментальну модель інклюзивної освіти в Україні.
  Адресовано фахівцям у галузі загальної і спеціальної педагогіки, науковцям і практикам, студентам педагогічних вузів, батькам.

   

Ночовка, В. І. Організація інклюзивного навчання у школі / В. І. Ночовка, В. А. Головко, О. М. Тимощук ; упоряд. Ж. Сташко. – К. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

  У книзі подано практичні матеріали щодо організації інклюзивного навчання в загальноосвітній школі.
  Рекомендовано для використання директорами ЗНЗ та їхніми заступниками на початковому етапі процесу інтеграції дітей з вадами психофізичного розвитку в загальноосвітній простір.

   

Основи інклюзивної освіти : програма курсу / уклад. А. А. Колупаєва. – К. : [А. С. К.], 2012. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).

  Програму курсу «Основи інклюзивної освіти» укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, визначено змістовні модулі курсу, сформульовано завдання для самостійної роботи студентів і розроблено шкалу оцінювання їх навчальних досягнень.
  Мета програми – засвоєння студентами педагогічних та психологічних спеціальностей теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.

   

Основи інклюзивної освіти / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, І. О. Білозерська [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : А.С.К., 2012. – 308 с. – (Інклюзивна освіта).

  У навчально-методичному посібнику представлено теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційно-методичні засади інклюзивної освіти, висвітлено питання історії спеціальної освіти й інклюзії, впровадження інклюзивної освіти в України, ролі батьків в інклюзивному процесі; проаналізовано сучасну вітчизняну та зарубіжну нормативно-правову базу інклюзивної освіти; подано понятійно-термінологічні визначення та основні принципи інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.
  Для поглибленого вивчення основ інклюзивної освіти запропоновано розділ  „Корисні ресурси”, де зібрані сучасні наукові матеріали зарубіжних, зокрема, канадських вчених. У „Тезаурусі” представлено основні термінологічні поняття з питань інклюзії.
  Програма та навчально-методичний посібник адресовано студентам і викладачам вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти та вчителям загальноосвітніх шкіл.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами  : навчально-методичний посібник : у 9 кн. /за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–XX.

  Навчально-методичні матеріали висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами; методичні рекомендації щодо забезпечення навчальних потреб таких учнів вдома та в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; поради батькам стосовно взаємодії з учителями та фахівцями, обстоювання інтересів своєї дитини.
  Комплект методичних посібників рекомендований батькам, що мають дітей з особливостями психофізичного розвитку, педагогам загальноосвітніх навчальних закладів, студентам педагогічних вузів, вихователям дошкільних навчальних закладів, методистам та працівникам соціальних служб.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами  : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 1 : Інклюзивна освіта: вибір батьків/ А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 72 с. – (Інклюзивна освіта).

  Перша книга знайомить з поняттям „інклюзія” та „інклюзивне навчання”, правовою базою підтримки розвитку інклюзивного навчання в Україні та надає екскурс в історію розвитку інклюзивного навчання у світі, порівнює переваги і недоліки навчання дітей з особливими освітніми потребами у спеціальному навчальному закладі та звичайному закладі в умовах інклюзії.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 2 : Дитина із затримкою психічного розвитку/А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А.  А. Колупаєвої. – К. : Літопис–XX, 2010. – 40 с. – (Інклюзивна освіта).

  Друга книга присвячена навчанню і вихованню дитини з затримкою психічного розвитку (ЗПР). Представлена загальна характеристика дітей з ЗПР, поради щодо психічного розвитку такої дитини та формування у неї знань про довкілля і навички орієнтування у просторі. Приділено увагу розвитку загальної пізнавальної діяльності та вольової сфери дітей з ЗПР.

 

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами  : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 3 : Дитина із порушенням слуху/А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А.Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 48с. – (Інклюзивна освіта).

  Третя книга „Дитина із порушенням слуху” висвітлює питання педагогічної роботи з дітьми, що мають такі порушення. Батькам надаються рекомендації щодо вчасного виявлення вад слуху дитини, форм спілкування з такою дитиною, розвитку її мовлення та мислення. Акцентована увага на готовність дитини з вадами слуху до шкільного навчання.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 4 : Дитина із порушенням зору / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).

  У четвертій книзі розглянуто причини і різновиди порушень зору та особливості розвитку слабозорої дитини. Надано рекомендації щодо вибору дошкільного закладу, підготовки до школи і особливостей навчання дітей з вадами зору.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 5 : Дитина із порушенням розумового розвитку / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 38 с. – (Інклюзивна освіта). 

  У п’ятій книзі „Дитина із порушенням розумового розвитку” представлено погляд на питання формування життєвої компетентності та трудових навичок дітей з розумовими вадами в процесі навчання їх у допоміжній школі. Батькам подано методичні поради щодо подолання труднощів у навчанні їх дітей.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 6 : Дитина із церебральним паралічем / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).

  У шостій книзі подано рекомендації щодо проведення корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП від народження до молодшого шкільного віку.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 7 : Гіперактивна дитина / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 32 с. – (Інклюзивна освіта). 

  У сьомій книзі презентовано інформацію про особливості гіперактивних дітей, подано рекомендації батькам і вчителям стосовно корекції поведінки такої дитини.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 8 : Дитина з аутизмом / А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 38 с. – (Інклюзивна освіта). 

  Восьма книга „Дитина з аутизмом” окреслює низку питань розвитку дітей з розладами аутичного характеру, підготовки їх до шкільного навчання і застосування альтернативних методів комунікації у спілкуванні з ними. У посібнику додається перелік закладів Києва та Львова, які опікуються дітьми з аутизмом в Україні.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 9 : Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 36 с. – (Інклюзивна освіта).

  Дев’ята книга висвітлює питання педагогічної роботи з дітьми, що мають порушення мовленнєвого розвитку. Охарактеризовано різні вади мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, подано методичні рекомендації щодо корекційної роботи з ними.

   

Удич, З. І. Основи інклюзивної освіти : методичні рекомендації до вивч. навч. дисципліни / Зоряна Удич ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль : Прінт-Офіс, 2015. – 144с. 

  У даних рекомендаціях представлено робочу програму і структуру навчального предмету «Основи інклюзивної освіти», тематику самостійної роботи, зміст і завдання практичних занять, а також опис індивідуальних навчально-дослідних завдань та розподіл балів і критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.
  Для кращого оволодіння матеріалом у рекомендаціях подано словник термінів та понять, які стосуються інклюзивної освіти, а також додатки, таблиці й схеми, які допоможуть зрозуміти матеріал.
  Методичні рекомендації розраховані на викладачів та студентів психолого-педагогічних спеціальностей, які вивчають специфіку інклюзивної освіти.

 

Удич, З. І. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / Зоряна Удич ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Прінт-Офіс, 2015. – 380 с. 

  У навчально-методичному посібнику акцентовано увагу на проблемі розвитку особистості дитини з особливими потребами в системі середнього загальноосвітнього закладу, розкриті основні положення інклюзивної освіти; представлено досвід еволюції освітньої галузі різних країн світу в напрямку інклюзії; проаналізовано історичні етапи впровадження інклюзивної освіти; визначено основні механізми організації навчально-корекційного процесу; розглянуто проблеми формування і функціонування шкільної команди підтримки інклюзивного класу та ін. Особлива увага відведена питанням адаптації та модифікації освітнього простору й методичних матеріалів, етики спілкування з учнями із особливими потребами та організації навчального процесу в інклюзивному класі.
  Останній розділ посібника присвячений підготовці майбутніх педагогів до роботи в середовищі інклюзивного класу.
Для викладачів, студентів психолого-педагогічних спеціальностей, різних   категорій педагогічних працівників, батьків та усіх, хто причетний до розвитку особистості школяра та освіти в Україні.

Список додатково рекомендованої літератури:

 

1. Антощак, О.  Розвиток інклюзивної освіти / Оксана Антощак // Соціальний педагог. – 2014. – № 12. – С. 55–57.

2. Василенко, Н. В.  Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення / Н. В. Василенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – № 4. – С. 3–9. – Бібліогр. в кінці ст.

3. Висоцька, Л.  Державна політика в галузі інклюзивної освіти / Людмила Висоцька // Профтехосвіта. – 2015. – № 2. – С. 10–11. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Григоренко, В. Г.  Соціально-педагогічна сутність духовно-реабілітаційної емпатії як фактор структурування інклюзивної освіти / В. Г. Григоренко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2013. – Вип. 17. – С. 220–228. – Бібліогр. в кінці ст.

5. Гурська, О.  Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання / Олена Гурська // Директор школи. Шкільний світ. – 2014. – № 10. – С. 16–33.

6. Данілавічуте, Е. А.  Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні / Е. А. Данілавічуте // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – № 1. – С. 2–8. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Дичківська, І.  Інклюзивна освіта: шляхи впровадження / Ілона Дичківська // Дошкільне виховання. – 2013. – № 12. – С. 3–6.

8. Дудушко, Е.  Запровадження інклюзивної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі / Е. Дудушко, Т. Бикова // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2012. – № 12. – С. 63–68.

9. Засенко, В. В.  Освіта осіб з особливостями психофізичного розвитку: виклики часу / В. В. Засенко // Педагогічна і психологічна науки в Україні : до 20-річчя НАПН України : [в 5 т.] / НАПН України ; редкол.: С. Д. Максименко, Н. В. Чепелєва, В. В. Засенко [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2012. – Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. – С. 350–361. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Кальченко, І.  Реалізація моделі інклюзивного навчання в системі загальноосвітнього простору / І. Кальченко, Т. Бикова // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2012. – № 12. – С. 39–44.

11. Кравчук, Н.  Інклюзивна освіта в дії / Н. Кравчук, І. Карпенко // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 18. – С. 29–45.

12. Крикун, А.  Інклюзивна освіта в Україні та Німеччині – точки дотику / Анастасія Крикун // Учитель початкової школи. – 2013. – № 1. – С. 61–64.

13. Луценко, Ю.  Інклюзивна освіта: українська практика впровадження / Юрій Луценко // Практичний психолог : школа. – 2014. – № 11. – С. 44–51.

14. Масловська, Ю. С.  Психологічні аспекти інклюзивної освіти / Ю. С. Масловська, О. В. Козлітіна, Л. В. Туріщева // Управління школою. – 2015. – № 22/24. – С. 91–95.

15. Організація ефективного процесу впровадження інклюзивної освіти через створення системи маркетинго-моніторингових досліджень / Волошина Т. А., Лапшина І. С., Лупінович С. М., Лупінович К. С. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2014. – Вип. 24. – С. 242–248. – Бібліогр. в кінці ст.

16. Пастухова, Ю. В.  Інклюзивна освіта. Проект "Рівний – рівному" / Ю. В. Пастухова // Управління школою. – 2013. – № 13/15. – С. 71–80. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Петрик, Ю.  Інклюзивна освіта: від обмежень – до можливостей / Юрій Петрик // Практика управління закладом освіти. – 2014. – № 9. – С. 10–17.

18. Сак, Т.  Інклюзивне навчання – якісна освіта для кожної дитини / Тамара Сак // Учитель початкової школи. – 2014. – № 10. – С. 3–6.

19. Султанова, Н. В.  Освітня інтеграція дітей з обмеженими можливостями як соціально-педагогічна проблема / Султанова Н. В. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2014. – Вип. 24. – С. 249–255. – Бібліогр. в кінці ст.

20. Терюханова, І.  Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів : шлях до нових стандартів освіти осіб з інвалідністю / І. Терюханова, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 5. – С. 28–32.

21. Ткаченко, Н. А.  Інклюзивне навчання / Н. А. Ткаченко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2013. – № 7. – С. 46–51.

22. Що таке інклюзивне навчання? // Завуч. – 2015. – № 13. – С. 4–7.

 

Підготувала Загородна С. Ю.
(жовтень 2015)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks