«Практичний психолог – професія сучасності»
(до Всесвітнього дня психолога – 23 квітня)

  

2

 

   Професія сучасного психолога-практика, без сумніву, належить до творчих професій тому, що досягнення майстерності залежить не тільки від успішності навчання й набуття певних знань і навичок у ВНЗ, але й значною мірою від багатьох особистих якостей і спеціальних здібностей людини.    Ключовою фігурою процесу модернізації психологічної культури сучасного суспільства визначає психолог-практик, який якраз і забезпечує вирішальний мікрорівень психологічної діяльності, суб’єктом якої є особистість.

   Професія "психолог" з'явилася в XX столітті. Процес її формування неоднаково протікав в різних країнах та сферах соціального життя. Найбільший розвиток ця професія отримала в США, Великобританії, Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії.
   На сьогоднішній день найбільш визнана діяльність практичних психологів у сфері педагогічної, медичної, соціальної, консультаційної психології. Активно розвиваються й інші напрямки практичної психології: економічна, юридична, спортивна, військова.
   Товариству в цілому, конкретним людям і адміністративним органам важливо усвідомити потребу у фахівцях певного профілю. Професія психолога стає необхідною тільки тоді, коли в його знаннях з'являється потреба.
   Найчастіше до психологів люди звертаються тоді, коли вони стикаються з важкими життєвими ситуаціями. Поки все гаразд необхідності допомоги психолога зазвичай не виникає, люди самі справляються з повсякденними проблемами. Правда, не завжди достатньо очевидно: чи то психолог допомагає усвідомити людям їхні потреби, чи то він формує ці потреби. Пропонована послуга народжує попит на неї. Чи не відбувається щось аналогічне рекламі товарів і послуг? Наприклад, в рекламі формують негативне естетичне ставлення до лупи, а потім пропонують засіб для позбавлення від неї. У психології аналогічний ефект можливий, коли в процесі консультації психолог стверджує наявність у людини якихось проблем, про які той не здогадувався і яких не помічав, а потім пропонує тренінг особистісного зростання як засіб позбавлення від них. 

   У відповідності з основним родом психологічної діяльності реально існує три типи психологічної професії:1
1) психолог-науковець, основна діяльність якого – наукові дослідження, спрямовані на пошук нових психологічних знань (пояснення, доказ і прогнозування психологічних явищ, вивчення психологічних закономірностей);
2) психолог-практик, основна діяльність якого – застосування психологічних знань для вирішення практичних завдань (психологічна діагностика та консультування, корекційна та розвивальна робота, психологічна профілактика);
3) викладач психології, основна діяльність якого – психологічне просвіта та навчання психологічних знань (проведення лекцій, семінарів, практичних занять, керівництво психологічним самоосвітою людей).
   Кожен з них пред'являє специфічні вимоги до професійної підготовки і здібностям фахівця. Хороший вчений зовсім не обов'язково може бути хорошим практиком або викладачем, хороший практик – одночасно хорошим вченим, а хороший викладач – одночасно хорошим вченим або практиком. Звичайно, поєднання здібностей до двох чи трьох видах діяльності у одного психолога цілком можливо. Однак це будуть різні здібності. Для психолога-ученого особливо важливі здібності до пошуку нових знань та їх узагальнення. Для психолога-практика – здатності застосування психологічних знань на практиці. Для викладача психології – здатності систематизувати і передавати знання іншим людям.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

3

Вачков, И. В.  Введение в профессию "Психолог" : учебное пособие /

И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников. – Москва ; Воронеж : МПСИ, 2002. – 464 с. – (Б-ка психолога).

 

   В запропонованому навчальному посібнику в доступній для читача формі подано інформацію про психологію як науку, висвітлено ключові моменти професійної діяльності психолога-дослідника і психолога-практика, обговорено основи організації роботи психологів у взаємодії з суміжними спеціалістами, розглянуто питання професійного становлення студента психолога і вдосконалення фахівця-психолога по закінченні вузу, подано корисні поради студентам і викладачам з організації навчально-професійної діяльності.
   Посібник адресовано студентам і викладачам психологічних факультетів і широкому колу читачів, які цікавляться психологією.

4

Документація психолога / упоряд. Т. Гончаренко. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2003. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу ")

 

   І у психологів-початківців, і у досвідчених психологів дошкільних та загальноосвітних закладів виникають запитання щодо ведення документації. У збірці представлені нормативні документи, матеріали з планування роботи та звітності, зразки ведення документації, розроблені одеським і запорізьким центрами практичної психології.
   Для фахівців, які працюють у сфері практичної психології і прагнуть до вдосконалення у своїй професії.

5

Карандашев, В. Н.  Психология: введение в профессию / В. Н. Карандашев. – Москва : Смысл, 2000. – 288 с. – (Психология для студента).

 

   Книга доктора психологічних наук, професора В. М. Карандашева – перший у вітчизняній літературі навчальний посібник за курсом "Введення в професію" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Психологія".
   У книзі викладена історія виникнення професії психолога, представлені основні види діяльності професійних психологів в науковій і практичній сферах: в медицині, в освіті, в соціальній психології, в економіці, в юридичній психології, спорті та у сфері консультаційних послуг.
   Істотне місце в книзі займає характеристика професійних, етичних та особистісних якостей, важливих для успішної діяльності психолога.
   Завершує навчальний посібник термінологічний словник, який допоможе починаючому психологу зорієнтуватися у світі мови професіоналів і забезпечить краще розуміння психологічної літератури.

6

Литвак, М. Е.  Профессия – психолог / М. Е. Литвак. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 352 с. – (Образование и карьера).

 

   У книзі коротко викладено історію розвитку психології як науки, розповідається про сфери застосування психології, перспективи її розвитку, можливості працевлаштування.
   Видання рекомендоване не лише людям, котрі обирають професію психолога, а й тим, хто хоче скористатися послугами цього спеціаліста.

7

Методологічні проблеми трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві : монографія / В. В. Андрієвська, С. Т. Бойко, Л. Й. Ботіна [та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 226 с.

 

   У монографії висвітлена наукова концепція, яка розкриває зміст та напрями трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві. Її оновлена наукова модель призначена для впровадження у професійну підготовку психологів різного профілю.
   Монографія адресована психологам-науковцям, практичним психологам, соціальним працівникам, аспірантам та студентам.

8

Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів : монографія / В. В. Андрієвська, С. П. Тищенко, О. В. Виноградна [та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ ; [Кіровоград] : [Імекс-ЛТД], 2013. – 140 с.

 

   У монографії зреалізовано дискурсний підхід до аналізу та класифікації видів мовлення в діяльності професійного психолога.
   На основі емпіричних досліджень проаналізовано специфіку наукового дискурсу (писемна наукова творчість, усний науковий дискурс, дискурс емпірико-дослідницької діяльності), дискурсу практичної діяльності психологів, що практикують з різними категоріями клієнтів, особливості психолого-педагогічного, консультативного і терапевтичного дискурсу, своєрідність дискурсу психолога в його роботі у віртуальному просторі.
   Монографію розраховано на науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, що готують психологів, слухачів інститутів післядипломної освіти, а також на усіх, хто цікавиться проблемами психології мовлення.

9

Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога : учебное пособие : в 2 кн. Кн. 1 : Система работы психолога с детьми разного возраста / Е. И. Рогов. – 3-е изд. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 384 с.

 

   У навчальному посібнику подана система діагностичних і корекційних методик, які стали класичними в освітній сфері і використовуються шкільними психологами при роботі з дітьми різного віку.

10

Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога : учебное пособие : в 2 кн. Кн. 2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения / Е. И. Рогов. – 3-е изд. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 480 с.

 

   Друга книга навчального посібника містить діагностичні методики, які найбільше використовують вітчизняні психологи при роботі з дорослими – педагогами і батьками.

11

Савчин, М. В.  Вступ до спеціальності: психолог, практичний психолог : навчальний посібник / М. В. Савчин, З. С. Гавриш. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – 400 с.

 

   У посібнику висвітлено головні напрями та особливості професійної діяльності психолога-дослідника і психолога-практика, розглянуті питання професійного становлення студента-психолога.
   Посібник зорієнтований на студентів і викладачів психологічних факультетів, практичних психологів та широке коло читачів, яких цікавлять психологія і психологічна практика.

12

Технології роботи організаційних психологів : навчальний посібник для студ. вузів та слухачів ін-тів післядипломної освіти / Л. М. Карамушка,

Т. В. Зайчикова, О. В. Винославська [та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : ІНКОС, 2005. – 366 с. – (Організаційна психологія в Україні).

 

   У навчальному посібнику висвітлено актуальні проблеми практичної організаційної психології.
   У першій частині, яка складається з семи розділів, детально проаналізовано предмет та завдання організаційної психології; моделі психологічної служби для вирішення психологічних проблем в організаціях; основні види діяльності організаційних психологів.
   У другій частині посібника, яка містить дев'ять розділів, наведено основні технології роботи організаційних психологів, які можуть бути використані для розв'язання актуальних проблем, що виникають в роботі менеджерів та персоналу організацій.
   Навчальний посібник є першим виданням з практичної організаційної психології в Україні і розрахований для підготовки психологів та менеджерів організацій у вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти.

 

13

Список додаткової рекомендованої літератури


1. Алексеєва, В.  Психолог – це стан душі / В. Алексеєва // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 14. – С. 3–4.

 

2. Бернацька, О.  Професійне вигорання психологів / О. Бернацька // Психолог. – 2010. – № 38. – С. 22–25.

 

3. Бондаревська, Л.  Вплив травмуючих переживань на виникнення психічного вигоряння / Л. Бондаревська // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 185–188.

 

4. Бражникова, А. Н.  Еще раз о профессии "психолог" / А. Н. Бражникова // Психология и школа. – 2004. – № 4. – С. 31–36.

 

5. Вірна, Ж.  Інтернальність та індивідуальний стиль саморегуляції у професійному становленні психолога /

Ж. Вірна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 1. – С. 192–203.

 

6. Власова, Ю. В.  К вопросу о профессиональном становлении личности психолога / Ю. В. Власова,

О. А. Белобрыкина // Психология в вузе. – 2004. – № 2. – С. 86–99.

 

7. Гурковська, Т.  Сучасні виклики професійному зростанню практичного психолога / Тетяна Гурковська // Практичний психолог: школа. – 2014. – № 8. – С. 13–17.

 

8. Дідора, М. І.  До проблеми про професійні здібності практичного психолога / М. І. Дідора, О. Є. Липка // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти : матеріали міжнар. конф. "Психологічна служба школи": минуле, сучасність, майбутнє", м. Тернопіль, 25–26 квіт. 1996 р. / редкол.: В. Бондар, А. Вихрущ,

І. Гаврищак [та ін.] – Тернопіль : [б. в.], 1996. – № 2. – С. 45–46.

 

9. Дуткевич, Т. В.  Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики /

Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька // Практична психологія: вступ у спеціальність : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – Київ : ЦУЛ, 2007. – С. 58–96.

 

10. Етичний кодекс психолога // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 43. – С. 1–8.

 
11. Журов, В.  Релаксація як інструмент психолога / В. Журов // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 17. – С. 28–30.

 

12. Калашник, І.  Проблема психологічної смерті у контексті профілактики психічного вигорання психолога-практика / І. Калашник // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 183–185.

 

13. Кальницкая, П.  Сколько стоит стать психологом / П. Кальницкая // Мой психолог. – 2004. – № 5/6. – С. 54–59.

 

14. Корусь, С.  Динаміка мотивів вибору юнаками і дівчатами професії психолога / С. Корусь // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2005. – Вип. 10. – С. 114–118.

 

15. Кудрявцев, В. Т.  Профессиональная и личностная позиция психолога : сапожник в сапогах / В. Т. Кудрявцев // Журнал практического психолога. – 2011. – № 1. – С. 16–27.

 

16. Ліщинська, О.  Професійна деформація особистості психолога / О. Ліщинська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 13. – С. 8–9.

 

17. М`ясоїд, П.  Наука і практика у роботі психолога / П. М`ясоїд // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 5–75.

 

18. Мартинюк, І. А.  Тренінгова програма розвитку професійних якостей психолога, визначених для роботи в початковій школі / І. А. Мартинюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 11. – С. 56–59.

 

19. Млодик, И.  Чем психолог зарабатывает деньги? / И. Млодик // Мой психолог. – 2004. – № 5/6. – С. 50–53.

 

20. Модель профессионального становления психолога / Е. Л. Доценко, О. С. Андреева, В. М. Просекова,

Т. С. Шевцова // Психология в вузе. – 2007. – № 3. – С. 49–76.

 

21. Павленко, Т.  Професійне становлення практичних психологів : психолого-методичний супровід / Тетяна Павленко // Психолог. – 2015. – № 7/8. – С. 1–48 [вкладка].

 

22. Пакуляк, Г.  Емпатійність як професійно важлива якість психолога / Галина Пакуляк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 25. – С. 55–60. – Бібліогр. в кінці ст.

 

23. Пома, О.  Як працювати із задоволенням / Ольга Пома // Психолог. – 2016. – № 1/2. – С. 37–38.

 

24. Романюк, М.  Подолати новий бар'єр: повторна адаптація практичного психолога : [професійне зростання] / Марина Романюк // Практичний психолог : школа. – 2014. – № 5. – С. 50–55.

 

25. Романюк, М.  Початок професійного становлення практичного психолога : [професійне зростання] / Марина Романюк // Практичний психолог: школа. – 2014. – № 5. – С. 46–49.

 

26. Смирнова, П. В.  Рефлексивная методика исследования психологических особенностей профессиональной идентичности личности на примере профессии "психолог" / П. В. Смирнова // Прикладная психология и психоанализ. – 2006. – № 4. – С. 114–122.

 

27. Собкова, С.  Допоможу іншим людям : становлення психолога-фахівця / С. Собкова, Д. Романовська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 34. – С. 3–7.

 

28. Таратинова, Т.  10 порад практичному психологу : методичні рекомендації для практичних психологів-початківців / Т. Таратинова // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 33. – С. 26–31.

 

29. Ткаченко, О. А.  Освітня практика в теоретико-методологічному форматі "справа життя" (на прикладі професійної підготовки психологів) / О. А. Ткаченко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2008. –

№ 3/4. – С. 88–99.

 

30. Товстонюк, Т.  Психолог – професія чоловіка чи жінки? / Т. Товстонюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 30. – С. 33–36. – Бібліогр. в кінці ст.

 

31. Тюрютікова, І.  Ресурси відновлення практичного психолога / Ірина Тюрютікова // Практичний психолог : школа. – 2015. – № 5/6. – С. 8–13.

 

32. Усатенко, О.  Супервізія як метод підвищення професіоналізму психолога-практика / О. Усатенко // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 168–172.

 

33. Чепурна, Т.  Роздум-сповідь про свою професію : [професія психолог] / Т. Чепурна // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 33. – С. 8–9.

 

34. Чибишева, О.  Психологічний супровід молодих психологів у період адаптації : техніка створення п'яти образів / О. Чибишева // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 8. – С. 3–7.

 

35. Шандрук, С.  Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога = The theoretical model of development professional creative abilities of personal practical psychologist / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 107–121. – Бібліогр. в кінці ст.

 

36. Шевчук, Л.  Імідж психолога / Л. Шевчук // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 11/12. – С. 7–8.

 

Додаткову інформацію можна переглянути:  «Досліджує природу і властивості душі»

                                                                → «Арт-терапія : лікування мистецтвом»

 

Підготувала Загородна С. Ю.
(квітень 2016)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks