4 лютого працівники бібліотеки·взяли участь у круглому столі за темою " Управління розвитком особистості учня засобами педагогічного проектування", який проводився в Тернопільській Українській гімназії ім. І. Франка, за ініціативою НАПН України та Інституту обдарованої дитини НАПН України

Моніторинг якості освіти

1
2 Генсон, М. Е.  Керування освітою та організаційна поведінка Дзвінчук, Д. І.  Державне управління освітою в Україні Законодавство, організація та проведення ліцензування і акредитації
Збірник нормативних документів з освіти та виховання Керування освітою і шкільне врядування Ковальський, Т. Д.  Проблемні ситуації в керуванні освітою Левченко, Т. І.  Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах Матеріали виїзного спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України
 Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи Ніколаєнко, С. М.  Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи Ніколаєнко, С. М.  Стратегія розвитку освіти України Прокопенко, А. І.  Наукові основи управління в системі освіти Хриков, Є. М.  Управління навчальним закладом

Агеева, И. А.   Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы[Текст] / И. А. Агеева. – СПб. : Речь, 2006. – 208 с. – (Психологический тренинг).

Біла книга національної освіти України [Текст] / Т. Ф. Алєксєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : Інформ. системи, 2010. – 342 с.

Генсон, М. Е.   Керування освітою та організаційна поведінка [Текст] / М. Е. Генсон ; пер. з англ. Х. Проців. – Львів : Літопис, 2002. – 384с. – (Освіта).

Дзвінчук, Д. І.   Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство
[Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д. І. Дзвінчук. – К. : ЗАТ "Нічлава", 2003. – 240 с.

Законодавство, організація та проведення ліцензування і акредитації [Текст] / упоряд. О.В.Ситяшенко. – К. : Задруга, 2004. – 151с. – (Енциклопедія керівника навчального закладу).

Збірник нормативних документів з освіти та виховання [Текст] / редкол.: В.О. Вихрущ, Я.П.Кодлюк, С.М.Корнієнко, В.В.Матіяш, З.М.Онишків; упоряд. З.М.Онишків. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 172 с. – 6.00.

Керування освітою і шкільне врядування [Текст] / Т.Серджіованні, М.Барлінгейм, Ф.Кумз, П.Тарсон; пер. з англ. О.Щур. – Львів : Літопис, 2002. – 440с. – (Освіта).

Ковальський, Т. Д.   Проблемні ситуації в керуванні освітою [Текст] / Т. Д. Ковальський ; пер. з англ. А.Кам'янець. – Львів : Літопис, 2003. – 252с. – (Освіта).

Левченко, Т. І.   Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах
[Текст] : монографія / Т. І. Левченко ; ред. В. М. Калюжна.  Вінниця : Нова книга, 2002. – 512 с. –

Матеріали виїзного спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України [Текст] : Про хід виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" / гол.ред. К.С.Самойлик. – К. : СофтПрес, 2007. – 208 с.

Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи [Текст] : Підруч. / за ред. О.І. Локшиної. – К. : К.І.С., 2004. – 128 с.

Ніколаєнко, С. М.   Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи [Текст] : навч. посібник / С. М. Ніколаєнко. – К. : Політехніка, 2004. – 280с.

Ніколаєнко, С. М.   Стратегія розвитку освіти України [Текст] : Початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 253 с.

Прокопенко, А. І.   Наукові основи управління в системі освіти [Текст] : монографія / А. І. Прокопенко. – Х. : ХНПУ ім.  Г. С. Сковороди, 2005. – 304 с.

Хриков, Є. М.   Управління навчальним закладом [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 365 с.

Таємниці дитячої психіки

титульні сторінки

Дилео, Дж.   Детский рисунок: диагностика и интепретация [Текст] / Дж. Дилео. – М. : Апрель Пресс, Эксмо, 2002. – 272 с. – (Психологический практикум: тесты).

Кайл, Р.   Детская психология: Тайны психики ребенка [Текст] / Р. Кайл. – 3-междунар. изд. – СПб, М : ПРАЙМ-Еврознак, Олма-прес, 2002. – 416 с. – (Психологическая энциклопедия).

Мюнстерберг, Г.   Психология и учитель [Текст] = Psychology and the Teacher / Г. Мюнстерберг ; Г.Мюнстерберг ; пер. с англ. А.А.Громбаха. – 4-е изд. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 280 с. – (Из наследия мировой психологии).

Полуянов, Ю. А.   Диагностика общего и художественного развития детей по их рисункам [Текст] : пособие для школьных психологов / Ю. А. Полуянов. – М.-Рига : ЭКСПЕРИМЕНТ, 2000. – 160 с.

Торшилова, Е. М.   Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет [Текст] : теория и диагностика / Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : Деловая книга, 2001. – 141 с. – (Руководство практ. психолога).

Фурман, А. В.   Психодіагностика особистісної адаптованості [Текст] : наукове видання / А. В. Фурман. – Тернопіль : Екон. думка, 2000. – 197с.

Психологія дитячої творчості

Титульні сторінки

Клепіков, О. І.   Основи творчості особи [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / О. І. Клепіков, І. Т. Кучерявий. – К. : Вища школа, 1996. – 295 с.

Ковальова, В. І. Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра [Текст] / В.І. Ковальова, – Х. : Основа, 2010. – 191 c. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 6 (78)).

Моляко, В. О.   Психологічна готовність до творчої праці [Текст] / В. О. Моляко. – К. : Знання, 1989. – 48 с. – (Педагогічна. Сім`я-школа- вуз ; №7).

Психологічна підтримка творчості учня [Текст] / упоряд.: О.Главник, В.Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. – 128с. – (Б-ка "Шкільного світу").

Развитие творческой активности школьников [Текст] / под ред. А. М. Матюшкина. – М. : Педагогика, 1991. – 160 с.

Роменець, В. А.   Психологія творчості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. – 2-е вид., допов. – К. : Либідь, 2001. – 288с.

Уварина, Н. В.   Самоактуализация личности учащихся в процессе творческой деятельности [Текст] : Теорет.-методол. аспекты: монография / Н. В. Уварина. – М. : МГОУ, 2006. – 247 с.

Чуприкова, Н. И.   Умственное развитие и обучение [Текст] : К обоснованию системно-структурного подхода : учеб.-метод. пособие / Н. И. Чуприкова. – М. ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2003. – 320 с.

Увага! Обдаровані діти.

 Дербеньова, А. Г.  Педагогічна діагностика у класному керівництві Тадеєв, П.О.  Обдарованість і творчість особистості: Американський підхід Туріщева, Л.В.Особливості роботи з обдарованими дітьми. Психологічна служба школи Туріщева, Л.В. Вивчення особистості школяра і педагога Туріщева, Л. В. Увага! Особливі діти!
 Туріщева, Л. В. Настільна книга шкільного психолога Ковальова, В. І. Творча майстерня. Володарська, М. О. Робота з обдарованими дітьми Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів Одаренные дети
 Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности Пашнєв, Б.К. Експрес-діагностична методика вивчення рівня інтелектуального розвитку учнів 1-го класу Педагогічна підтримка обдарованості Здібності. Обдарованість. Таланти Возрастная одаренность школьников
 
 Пашнєв, Б. К. Психодіагностика обдарованості Психологическая диагностика одаренности школьников Марінушкіна, О. Є. Родина та обдарована дитина Одаренный ребенок Обучение и развитие одаренных детей
 

Дербеньова, А. Г.   Педагогічна діагностика у класному керівництві. Мета та завдання педагогічної діагностики. Опитувальники, тести, ключі. Поради щодо проведення виховних заходів [Текст] / А. Г. Дербеньова. – Х. : Основа, 2007. – 176 с. – (Школа класного керівника).

Тадеєв, П.О.   Обдарованість і творчість особистості: Американський підхід [Текст] / П.О.Тадеєв. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 240 с.

Туріщева, Л.В.Особливості роботи з обдарованими дітьми. Психологічна служба школи [Текст] / Л.В.Туріщева – Х. : Основа, 2008. – 122 с. – (Психологічна служба школи).

Туріщева, Л.В.  Вивчення особистості школяра і педагога [Текст] /Л.В.Туріщева, О.В. Гончаренко  – Х. : Основа, 2007. – 144 с. – (Психологічна служба школи).

Туріщева, Л. В. Увага! Особливі діти! [Текст] / Л. В. Туріщева . – Х.: Основа, 2010. – 128 с. – (Тренінги у педагогічній практиці)

Пашнєв, Б. К.  Психодіагностика обдарованості [Текст] : посібник / Б. К. Пашнєв. – Х. : Основа, 2007. – 128 с. – (Психологічна служба школи)

Туріщева, Л. В. Настільна книга шкільного психолога [Текст] : навчально-методичний посібник для вчителя./ Л.В. Туріщева – X.: Основа, 2010. – 256 с. – (Настільна книга)

Ковальова, В. І. Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра [Текст] / В.І. Ковальова, – Х. : Основа, 2010. – 191 c. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 6 (78)).

Володарська, М. О. Робота з обдарованими дітьми [Текст] /  М. О. Володарська, А. І. Настенко, О. М. Пілаєва, С. М. Полуніна, В. М. Сисоєва.– Х. : Вид. група «Основа», 2010.– 190, [2] c. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 1 (73))

Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів [Текст] / упоряд. О.Л. Яворська  – Х. : Основа, 2009. – 176 c. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання», Вип. 8 (68))

Одаренные дети [Текст]: пер. с англ. / общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – М. : Прогресс, 1991. – 376 с.

Марінушкіна, О. Є. Родина та обдарована дитина [Текст] / О. Є. Марінушкіна, Г. В. Шубіна. – X.: Основа, 2008. – 191 с: іл. – (Для турботливих батьків).

Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / Е.П. Ильин,  –  СПб.: Питер, 2011. –  448 с: ил. –  (Мастера психологии).

Пашнєв, Б.К.  Експрес-діагностична методика вивчення рівня інтелектуального розвитку учнів 1-го класу [Текст] / Б.К. Пашнєв – Х. : Основа, 2007. – 48 с. – (Психологічна служба школи).

Одаренный ребенок [Текст]. – Под. ред. О.М. Дьяченко. – М. : Междун. образоват. психолог. коледж, 1997. – 140 с. – ("Дошкольное образование").

Здібності. Обдарованість. Таланти [Текст] : система роботи з обдарованими дітьми / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

Аніскіна, Н. О.   Педагогічна підтримка обдарованості [Текст] / Н. О. Аніскіна. – К. : Шк.світ, 2005. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу")

Лейтес, Н. С.   Возрастная одаренность школьников [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н. С. Лейтес. – М. : Академия, 2000. – 320 с. – (Высшее образование)

Шумакова, Н. Б.   Обучение и развитие одаренных детей [Текст] / Н. Б. Шумакова. – М.; Воронеж : МПСИ: МОДЭК, 2004. – 336 с. – (Б-ка психолога)

Щебланова, Е. И.   Психологическая диагностика одаренности школьников [Текст] : Проблемы, методы, результаты исследований и практики / Е. И. Щебланова ; Гл. ред. Д.И.Фельдштейн. – М.; Воронеж : НПО "Модэк", 2004. – 368 с. – (Б-ка психолога)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks