«Учений, політик, публіцист»

 

(до 175-річчя від дня народження М. П. Драгоманова – українського історика, філософа, літературознавця, публіциста, фольклориста, громадського діяча)

портр драг1 

 

 

 

 

           «Для України Драгоманов справді був тим 

«апостолом правди і науки», що його з такою

тугою виглядав народ перед смертю Шевченка»

 

/ Сергій Єфремов /

 

 

 

 

 

 

 

    Ім’я Михайла Петровича Драгоманова – одне із найславетніших серед українців, що в усі часи прославляли вітчизняну науку, письменство, мистецтво. Він увійшов в історію української культури і літератури як видатний історик і філософ, літературний критик і публіцист, фольклорист і культуролог, патріот і непохитний борець за свободу своєї вітчизни. Іван Франко, Михайло Павлик, Леся Українка називали його своїм учителем. За 30 років наукової, літературно-критичної і публіцистичної діяльності М. П. Драгоманов написав понад дві тисячі праць. Лише фольклористика складає майже 10 томів. 

   Велике значення мала розробка Драгомановим концепції народності літератури. Він наголошував на історичності цієї категорії, яка, постійно розвиваючись, оновлюючи зміст і форму, виявляла глибоку чутливість до суспільних і естетичних потреб народу. Підтримуючи у творчості українських письменників справді народне, М. Драгоманов вів рішучу боротьбу проти псевдонародності, провінційності та обмеженості літератури. Одним з перших в українському літературознавстві М. Драгоманов звернувся до аналізу романтизму як напряму в мистецтві, що в попередні десятиліття відіграло позитивну роль у становленні національної літератури, викликавши зацікавленість до усної народної творчості, етнографії, міфології українців. Цим самим було підготовлено передумови для реалізму, який став домінувати в українській літературі другої половини XIX століття.
   Наукова спадщина М. Драгоманова, незважаючи на її величезний обсяг і принципове значення у розвитку суспільної і гуманітарної думки на Україні та в Росії, видавалася дуже нерівномірно, епізодично. Найближчий соратник вченого М. Павлик доклав подвижницьких зусиль до публікації його епістолярію та фольклористичних студій українською мовою. Праця «Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність» у 4 томах, видана у Львові, 1899 – 1907 і досі є чи не єдиним найбільш систематизованим виданням такого типу.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

 

   Михайло Драгоманов: автожиттєпис / уклад.: І. С. Гриценко,

 В. А. Короткий, М. В. Томенко. – Київ : Либідь, 2009. – 444 с. : іл.

 

   З іменем Михайла Драгоманова пов’язана ціла епоха вітчизняної історії – епоха українського національного відродження ХІХ століття, яскравого сплеску громадського руху, розвою наукових студій з історії та етнографії України.

     У цій книзі вміщено ряд автобіографічних творів М. П. Драгоманова, із поданням ґрунтовного нарису життя і творчості видатного українського мислителя, численними ілюстраціями та бібліографією.

 Видання адресоване історикам, політологам, правознавцям, літературознавцям, журналістам, усім, хто цікавиться історією вітчизняної суспільно-політичної думки.

1198

   

   Драгоманов, М. П. Вибране (...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні) / М. П. Драгоманов ; упоряд. та автор історико-біографічного нарису Р. С. Міщук. – Київ : Либідь, 1991. – 688 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

 

   Книга дає уявлення про багатогранні наукові інтереси видатного українського вченого – історика, літературознавця, фольклориста, публіциста, соціолога. В ній представлені статті, як відомі, так і мало знані читачеві, які розкривають авторську концепцію розвитку української нації.
 Видання адресоване науковим працівникам, викладачам-суспільствознавцям, студентам, усім, хто цікавиться вітчизняною історією.


 

 1 tom

 

23

   Драгоманов, М. П.  Вибрані праці : у 3 т., 4 кн. Т. 1. Кн. 1 : Історія. Педагогіка. Публіцистика / Михайло Драгоманов ; упоряд. та прим. В. Ф. Погребенник ; редкол.: В. П. Андрущенко, Б. І. Андрусишин, В. П. Бех [та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – 344 с.

   

   Драгоманов, М. П. Вибрані праці : у 3 т., 4 кн. Т. 1. Кн. 2 : Історія. Публіцистика. Політологія / Михайло Драгоманов ; упоряд. та прим. В. Ф. Погребенник ; редкол.: В. П. Андрущенко,

Б. І. Андрусишин, В. П. Бех [та ін.]. – Київ : Знання України, 2007. –

272 с.

 

   Драгоманов, М. П. Вибрані праці : у 3 т. Т. 2 : Фольклористика. Літературознавство / Михайло Драгоманов ; упоряд. та прим.

В. Ф. Погребенник ; редкол.: В. П. Андрущенко, Б. І. Андрусишин, В. П. Бех [та ін.]. – Київ : Знання України, 2007. – 439 с.

 

   Драгоманов, М. П. Вибрані праці : у 3 т. Т. 3 : Літературознавство / Михайло Драгоманов ; упоряд. та прим. В. Ф. Погребенник ; редкол.: В. П. Андрущенко, Б. І. Андрусишин, В. П. Бех [та ін.]. – Київ : Знання України, 2007. – 299 с.

 

   Нове видання вибраних праць Михайла Драгоманова покликане розкрити перед читачами енциклопедизм ученого – історика, філолога, культуролога й публіциста, борця за ідеали прогресу і свободи в усіх її проявах, познайомити читачів із важливими працями мислителя, виданими на батьківщині та за кордоном, у політичній еміграції.

 3232566564

 

   Драгоманов, М. П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. Т. 1 / М. П. Драгоманов ; редкол.: О. І. Дей, О. Є. Засенко, О. Я. Лисенко ; упоряд. і прим. І. С. Романченка. – Київ : Наукова думка, 1970. – 532 с.

 

  Драгоманов, М. П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. Т. 2 / М. П. Драгоманов ; редкол.: О. Є. Засенко, О. І. Дей, О. Я. Лисенко ; упоряд. та прим.: І. С. Романченко, В. В. Лисенко. – Київ : Наукова думка, 1970. – 596 с.

 

 Двотомник знайомить читачів із кращими літературно-публіцистичними статтями М. П. Драгоманова, в яких він виступав полум’яним борцем за реалізм, пропагандистом творчого єднання української та російської літератур.

 20161010 111239

 

 

 

   Драгоманов, М. Про українських козаків, татар та турків : з додатком про життя М. Драгоманова / М. Драгоманов. – Київ : Дніпро, 1991. – 45 с.

   

   Ця раритетна праця видатного українського історика, філософа й публіциста вперше побачила світ у Києві напередодні тотальної заборони українства Ємським указом 1876 року. Професор Київського, а потім Софійського університетів Михайло Драгоманов вважав за почесний громадянський обов’язок написати популярне дослідження з історії народу живою, рідною мовою.

20161010 111538

   Заславський, Д. Михайло Драгоманов : життя і літературно-дослідницька діяльність / Д. Заславський, І. Романченко. – Київ : Дніпро, 1964. – 200 с.

   

   Монографія Д. Заславського і І. Романченка присвячена життю і літературно-дослідницькій діяльності одного з визначних представників прогресивної інтелігенції – видатного вченого нашої батьківщини, публіциста, літературного критика і дослідника фольклору М. П. Драгоманова.

   На основі багатьох матеріалів автори простежують основні етапи біографії М. П. Драгоманова, висвітлюють його суспільно-політичні та літературно-критичні погляди, з’ясовують його роль і місце в історії української культури.
  Книга розрахована на літературознавців, критиків, викладачів вузів та середніх шкіл, студентів.

 20161010 111407  

   Іванова, Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ пол. ХІХ ст.) / Р. П. Іванова. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – 235 с.

 

   Матеріали книги відкрили читачеві широкий світ наукових зацікавлень вченого – історика, політолога, мислителя, де логіка конкретно-історичного аналізу фактів, подій слугувала інструментом пізнання суперечливої дійсності 70–90-х років XIX століття і доповнювала його прогнози як соціолога-політика.

165465123123

 

 

   Іванченко, Р. П. Клятва : роман-хроніка : [про М. П. Драгоманова] / Р. П. Іванченко. – Київ : Дніпро, 1985. – 373 с.

 

   Роман "Клятва" Раїси Іванченко був у доробку авторки першим як за часом написання, так і за часом видання. Ця обставина, очевидно, пояснює одноосібність твору серед інших історичних романів письменниці. Однією із особливостей твору є його назва.

   Із розвідки М. Наєнка "Історії живий подих" про творчість Раїси Іванченко дізнаємося, що книжковому виданню роману передував журнальний варіант твору, який було опубліковано під назвою "Передчуття весни". Окремою книгою роман-хроніка вийшов у 1971 році, але під назвою "Клятва".

raby

  

 

   Іванченко, Р. П. Раби Києва не мовчали... : до 150-річчя від дня народження М. П. Драгоманова / Р. П. Іванченко. – Київ : Знання, 1991. – 48 с.

 

   Книга розповідає про життєвий і творчий шлях М. П. Драгоманова – видатного українського публіциста, історика, літературознавця, фольклориста, мислителя, громадського діяча.
   Розрахована на вчителів, студентів філологічних факультетів, широка коло читачів.

 20161010 111606

 

   Круглашов, А. М. Драма інтелектуала. Політичні ідеї Михайла Драгоманова / А. М. Круглашов. – Чернівці : Прут, 2001. – 487 с.

 

   У монографії досліджуються політичні погляди, теоретичні розробки та наукова спадщина Михайла Драгоманова (1841–1895). Проаналізовано основні аспекти ідейної спадщини мислителя, його внесок у формування ідеології українського національного руху, в становлення конституційно-ліберальних традицій російської опозиції останньої третини XIX ст., висловлені оцінки ролі вченого у розвитку інтелектуальних здобутків та політичної культури Східної Європи.
   Книга становитиме інтерес для науковців і викладачів, аспірантів і студентів політологів, істориків, соціологів, правників, для всіх, хто цікавиться історією та теорією політичної науки, вітчизняної суспільно-політичної думки.

кни

  

 

   Михайло Драгоманов у спогадах / уклад.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий. – Київ : Либідь, 2012. – 312 с. : іл.

 

   У збірнику вперше зібрані й прокоментовані спогади про М. Драгоманова найбільш знаних його сучасників – від рідних та близьких до затятих політичних опонентів – допомагають іще повніше осягнути постать видатного українського мислителя. Маловідомі ілюстрації є цінним доповненням до текстів.

20161010 111654

  

 

   Федченко, П. М.  Михайло Драгоманов : життя і творчість / П. М. Федченко. - Київ : Дніпро, 1991. – 362 с.

  

   Широко використовуючи архівний матеріал, автор розповідає про складне життя, багату творчу спадщину М. П. Драгоманова, з’ясовує його роль та місце у визвольному русі Росії та України, в культурному житті всього слов’янського світу.
   Книжка розрахована на літературознавців, істориків, а також читачів, які цікавляться історією літератури та розвитком передової суспільної думки. Видання присвячено 150-річчю з дня народження Михайла Драгоманова.

 

                                                                                                                     Бібліографічний огляд літератури

                                                                                                                    підготувала Н. І. ПЕЛЬО

                                                                                                                    вересень 2016 р.

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks