Життя як подвиг
(до 125 річчя від дня народження українського публіциста, видавця,
 церковного діяча, композитора, лікаря
Арсена Річинського)

 

493 6 2            «Але я ні про що не турбуюсь
            і своє життя не вважаю для себе цінним,
            аби тільки з радістю закінчити дорогу свою і

            служіння, яке я прийняв від Господа Ісуса...»
                                                                 (А. Річинський)

 

   Арсен Річинський – особлива постать в історії Української Церкви ХХ століття. З одного боку, – це видатний теоретик українського церковно-визвольного руху. З іншого – людина стражденного життєвого шляху, святість якої засвідчена нашою Українською Автокефальною Православною Церквою.
    Багаторічна спадщина Арсена Річинського заслуговує дослідження богословів, релігієзнавців, митців церковного співу – всіх, хто дорожить національним надбанням животворного духа в історії сьогодення. Він є символом священної любові до свого Богом твореного народу.

   Ім'я Арсена Річинського повернулося в Україну лише після проголошення Незалежності. А предметом уваги вітчизняних науковців його діяльність стала здебільшого в останнє десятиліття. Зокрема, у працях Н. Г. Стоколос, О. В. Бучми, А. М. Колодного, П. І. Мазура, О. Н. Сагана та інших висвітлено загалом національно-церковний рух на Волині та окремо наголошено на внесок у цей процес Арсена Річинського.
   Українському читачеві давно доступний головний текст святого Арсена – «Проблеми української реліґійної свідомости», який було вперше надруковано 1933 р. і декілька разів передруковувався в Україні у пострадянський час (2000, 2002 та 2009 рр). Проте, незважаючи на всі зусилля спочилого у Бозі Митрополита Мефодія, з благословення та коштом якого з’являлися у світ ці видання, богословська спадщина святого Арсена Річинського досі по-справжньому не затребувана українським священством та широким церковним колом.
   Арсен Річинський – автор статей на пластову, освітньо-виховну і суспільно-політичну тематику. Серед його монографій історія Церкви та релігійної думки «Проблеми української релігійної свідомості» (1923 р.), книга присвячена Пласту «До щастя, слави і свободи» (1930 р), краєзнавчий доробок «Старий город Волинь» (1938 р.) та інші. Крім цього перу Арсена Річинського належить ряд церковних творів, які увійшли до його музичних збірок: «Скорботна мати», «Українська відправа», «Колядки», також він був автором та видавцем неперіодичних волинських часописів: «Нова дорога» (1918 р.), «На варті» (1925–1926 рр), «Рідна церква» (1927 р.), «Наше братерство» (1929 р).
    Блискучий інтелектуал, людина глибокої віри та відданості Церкві, Арсен Річинський сповна заплатив за кожне слово своїх текстів. Чотири рази його ув’язнювала польська влада (1922, 1925, 1935, 1939). Десятьма роками концтаборів (1939–1949) «нагородила» українського ідеолога окупаційна радянська влада. Безстрокове заслання в Кизил-Ординську область Казахської РСР із забороною повернення до України.
    26 серпня 2009 року волею Архієрейського Собору УАПЦ під проводом Блаженнішого Митрополита Мефодія було прийнято рішення зарахувати сповідника віри А. Річинського до лику місцевошанованих святих. Це рішення нашої Церкви безумовно мало історичне значення.
    У 2006 році, за ініціативи Предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодія останки українського страдника – великого сина українського народу Арсена Річинського було ексгумовано та доправлено до України. Віднайдені його рештки за сприяння президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва та посольства України були перевезені до Тернополя й перепоховані на міському кладовищі біля с. Підгороднього.
    Арсен Річинський жив науковими пошуками в ім’я «створення власної релігійно-національної ідеології» та звільнення українського православ’я від впливу недругів України. Ось чому повернення Арсена Річинського із забуття має величезне етноконфесійне i національне значення для самобутності українського православ’я.
    Навіть через роки, на території Церкви Різдва Христового, не стихає черга до мощів святого сповідника. Віряни вшановують пам’ять і підносять щирі молитви перед іконою святого Арсена Річинського, вважають його своїм заступником.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

2

   Арсен Річинський: видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець : науковий збірник / редкол.: А. Колодний, А. Гудима, М. Закович [та ін.]. – Київ ; Кременець : [б. в.], 2007. – 97 с.


   Збірник підготовлено на основі матеріалів П’ятих Річинських читань, які відбулися на базі Кременецького медичного училища імені Арсена Річинського в листопаді 2006 року. Статті подають А. Річинського не тільки як громадського і церковного діяча а насамперед як глибокого науковця – етнолога релігії. Праці, які ввійшли до цього видання, згруповано на два розділи.
    Розділ І. Арсен Річинський в суспільній дійсності України.
   Розділ II. Нація і релігія в баченні Арсена Річинського.

2

   Альошина, О.  Участь Арсена Річинського у русі за українізацію православної церкви  / О. Альошина // Мандрівець. – 2010. – №  3. – С. 28–31.


   Стаття присвячена аналізові громадської та церковної діяльності Арсена Річинського, який був одним із провідних діячів церковного руху за українізацію Православної церкви на Волині у міжвоєнний період.
   Новизна полягає у висвітленні внеску Арсена Річинського в українізацію Православної церкви у Польщі. Розкрито його визначну роль як. одного з організаторів Луцького церковного з'їзду, який став кульмінаційним моментом у процесі українізації релігійного життя на Волині. Для Річинського національна ідея була життєдайним стрижнем національної Церкви аж до відродження держави в незалежній Україні.
   У науковій статті використано маловідомі архівні документи і матеріали.

3

   Гудима, А.  Етноконфесійний подвиг Арсена Річинського / А. Гудима, П. Мазур // Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – 2006. – Т. 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у ХХ ст. – С. 100–108.


   У монографії пропонується аналіз основної праці Арсена Річинського «Проблеми української релігійної свідомості», яка побачила світ у Тернополі в друкарні Салєвича в 1933 році. Вона своїми ідеями, фактографічним матеріалом, етнологічною методологією дослідження національної духовності стає нині настільною книгою для кожного, хто причетний до історії України, української культури та релігієзнавства. Вона вчить думати, аналізувати, очищеним бачити і відчувати світ українського буття.

3

   Гудима, А. М.  Харизма Арсена Річинського / А. М. Гудима. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 144 с.


   На особливу увагу заслуговує науково-популярне видання професора-релігієзнавця А. Д. Гудими «Харизма Арсена Річинського», яке знайомить читача з життєвим шляхом та основними ідеями українського сподвижника.
   У книзі зроблено спробу виокремити провідні ідеї його головної роботи «Проблеми української релігійної свідомості», яка побачила світ у 1933 році і перевидана у 2000 і 2002 роках. Крім доступних джерельних матеріалів, у виданні використано напрацювання Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди HAH України, Української Асоціації Релігієзнавців, наукових конференцій та Річинських читань, спогади дочки Л. Річинської, старожилів Володимир-Волинського.

45

   Марценюк, Р. О.  Арсен Річинський: від лікаря до релігійного діяча / Р. О. Марценюк // Українська біографістика. – 2011. – Вип. 8. – С. 222–236. – Бібліогр. в кінці ст.


   Стаття присвячена аналізові життєвого та творчого шляху, а також громадській і церковній діяльності Арсена Річинського, одного із провідних діячів церковного руху за українізацію православної церкви на Волині у міжвоєнний період. На основі аналізу життєвого шляху, релігійної і громадської діяльності, наукових праць розкрито роль і внесок А. Річинського у релігійне та культурно-просвітнє життя Волинського краю у 20–30 рр ХХ ст. Також у статті приділено значну увагу науковим працям вченого, зокрема тим, у яких він одним із перших в українському релігієзнавстві, торкається питання української релігійної свідомості.

8

   Матеріали VІІІ Міжнародних Річинських читань до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського : науковий збірник / редкол.: А. Колодний, О. Саган, П. Яроцький [та ін.] ; за ред.: А. Колодного, П. Мазура ; відп. за вип. П. Мазур. – Київ ; Кременець : Папірус-К, 2012. – 260 с.


   Видання містить матеріали VІІІ Міжнародних Річинських читань, присвячених 120-річчю з дня народження Арсена Річинського, які відбулися на базі медичного училища його імені 14–15 листопада 2012 р.
   Наукові статті згруповано за розділами:
І. Наукова спадщина Арсена Річинського
ІІ. Життєво-біографічні інформації про А. Річинського
ІІІ. Суспільне життя Волині 20–40 рр. ХХ ст.
IV. Творча спадщина Арсена Річинського

45

   Музей Арсена Річинського / Петро Мазур, Галина Голуб, Наталія Гетьман, Ольга Кралюк // Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка / відп. ред. М. Андрейчин, ред. тому Е. Бистрицька. – Тернопіль. – 2013. – Т. 8 : Музеї Тернопільщини. – С. 282–299.


   У статті висвітлено процес організації й налагодження діяльності музею Арсена Річинського у Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського, з’ясовано особливості формування його експозиції, окреслено перспективи його подальшого розвитку.
   Плідна праця науковців, релігієзнавців, краєзнавців воскресила пам’ять про ім’я лікаря, вченого, етнолога релігії світового значення, який до останнього подиху залишився Всечесним Християнином, Благотворцем, Людиною в ім’я Бога і України.

Огляд підготувала
С. Б. Тененьська
червень 2017 (7 джерел)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks