«Друкар книг, перед тим небачених…»
Іван Федоров (1525-1583) – великий слов’янський просвітитель


   fedorovСеред видатних діячів східнослов’янської культури кінця ХVІ ст. почесне місце займає друкар Іван Федоров, який в українських документах ХVІ ст. часто фігурує як Федорович. Висока ерудиція, дипломатичний та літературний хист, жертовна праця цього визначного просвітителя сприяли тому, що його книжки протягом аж двох століть були основою для більшості аналогічних видань кириличним шрифтом.

   Відносно добре відомо про його твори, які були надруковані в Москві, Заблудові, Львові та Острозі. Проте відтворення повного життєпису Івана Федорова ще потребує дослідження науковців. Судячи з власних згадок друкаря в його виданнях та патроніму, походив він з Москви, був сином Федора. Загадкою залишається, яким чином молодий росіянин потрапив на терени Польського королівства. Останнім часом встановлено, що проживав він на Краківщині, в Пьотрковіцах. 1529 року Іван Федоров переїхав до Кракова, де вступив на навчання до Ягеллонського університету, отримавши вчений ступінь бакалавра (1532). Саме в ті часи цей відомий європейський навчальний заклад переживав період значного піднесення. Зокрема, там знову почали викладати античну літературу, грецьку та староєврейську мови. То ж юнак мав можливість здобути тут грунтовну філологічну освіту, яка через чверть століття допомогла йому у видавничій діяльності.
   Деякі дослідники припускають можливість праці Івана Федорова в краківських латинсько-польських друкарнях. Він міг тоді ознайомитись і з продукцією українського першодрукаря німця Швайпольта Фіоля, який продовж 1491–1493 років, з ініціативи Перемишльського владицтва, випустив у Кракові для населення Галичини низку кириличних літургічних видань. Невідомо, коли й куди виїхав Іван Федоров з Кракова. Принаймні точно відомо, що він організував друкарню у Москві. Ініціатором її заснування був сам цар Іван ІV Грозний. Безпосереднім же стимулом для створення друкарні стало захоплення Росією земель Казанського (1552) та Астраханського (1556) ханств і у зв’язку з цим нагальна потреба значної кількості літургічних книжок для новозбудованих церков, християнізації підкорених народів.
   Першою російською друкованою книгою з вихідними даними став Апостол, що побачив світ у московській друкарні 1 березня 1564 року. Надрукували її Іван Федоров, на той час диякон московської церкви св. Миколая Гостунського, та білорус з міста Мстиславця Петро Тимофійович. Наступного року вони випустили два видання Часословця.
   Введення опричнини, наступ реакції стали причиною того, що друкарі змушені були покинути Росію.
   Відомий православний політичний діяч, гетьман князівства Литовського Григорій Ходкевич, запросив друкарів до свого маєтку в Заблудові. Якщо російський репертуар друків Івана Федорова та Петра Мстиславця зумовлювали політичні обставини, то в Білорусі – релігійно-просвітницькі. З ініціативи гетьмана Ходкевича виходить Євангеліє учительне (1569), збірки проповідей на неділі та найважливіші свята. Після від’їзду П. Мстиславця до Вільно І. Федоров уже сам надрукував Псалтир з Часословцем (1570).
   Із Заблудова І. Федоров переїхав до Львова, де в 1573 р. заснував першу в Україні друкарню, фундатором якої став Сенько Каленикович, сідляр за фахом, позичивши Іванові Федорову величезну, на той час, суму грошей – 700 злотих, – і не вимагав їх повернення. Уже в 1574 р. у Львові виходить з друку Апостол, в якому вперше з’являється видавничий знак І. Федорова. В книзі є післямова «Повесть... откуда начася и како свершися друкарня сия”, – це перший зразок української мемуарної літератури.
   1574 року вийшов з друку Буквар – перша українська граматика. На сьогодні відомий один повний примірник, що зберігається у Гарвардському університеті США. Видання цього підручника характеризує І. Федорова як просвітителя українського народу.
Четверта його друкарня почала діяти 1578 р. у м. Острог, у маєтку князя К. Острозького. Тут було ще раз перевидано Азбуку (Читанку). Вона призначалася для навчання дітей у школі, заснованій у місті. Тут же, в Острозі, І. Федоров видрукував першу повну слов’янську Біблію кириличного шрифту, так звану Острозьку Біблію (1581), що є однією із найвизначніших пам’яток історії та культури слов’янського народу. Нині відомо близько 250 її примірників.
   Свій життєвий шлях просвітитель закінчив у Львові 15 грудня 1583 року.
   Друкарсько-виробнича діяльність Івана Федорова мала великий вплив на подальший розвиток українського книгодрукування. Спадкоємцем традицій першодрукаря стала друкарня Львівського братства, що діяла протягом кількох століть. Іван Федоров має великі заслуги і перед українським книжковим мистецтвом – він створив нові накреслення шрифтових літер. Його орнаментальні книжкові знаки – це оригінальні декоративні твори, часто виконані в суто українському стилі, що не втратили мистецького значення й досі. Друковані шедеври Івана Федорова свідчать про те, що він добре знав західноєвропейську книгу й способи її оздоблення, які в XVI ст. були доволі поширеними. Проте західні зразки відігравали тільки допоміжну роль. Основою творчості майстра було орнаментальне мистецтво України. Все мистецьке оформлення книг Федорова, виданих в Україні, тісно пов’язане з місцевою народною творчістю. Орнаментика Івана Федорова збереглася й до нашого часу та використовується в ужитковому мистецтві. Традиції Івана Федорова в книжковій графіці та в художньому оформленні плідно продовжували його учні: син Іван, друкар Гринь Іванович із Заблудова, Сачко Сенькович – сідляр, Сенько Корунка та Мина – чернець Онуфріївського монастиря у Львові, де була перша його друкарня. У наш час у Львові діє Поліграфічна академія імені Івана Федорова, встановлено пам’ятник видатному просвітителю.
   Заслуги Івана Федорова перед європейською культурою і мистецтвом дуже великі. Своєю багатогранною діяльністю на ниві книгодрукування він здійснив життєвий і творчий подвиг, який завжди пам’ятатиме Україна та все цивілізоване суспільство.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Ісаєвич Я. Д.   Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні : монографія / Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища школа, 1975. – 152 с.

 

   Монографію присвячено 400-річчю виникнення книгодрукування в Україні. Велику увагу приділено історії друкарства інших слов’янських народів, проаналізовано вагомий внесок Івана Федорова в розвиток культури і зміцнення міжслов’янських зв’язків. У книзі охарактеризовано всі видання Івана Федорова, включено документи про діяльність першодрукаря та продовжувачів його справи.
   Видання адресовано історикам, філологам, журналістам.

2

   Первопечатник Иван Федоров : описание изданий и указатель литературы о жизни и деятельности / ред. Е. Л. Немировский. – Львов : [б. и.], 1983. – 70 с.

 

   У зв’язку з 400-річчям пам’яті книгодрукаря Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР підготувала опис видань Івана Федорова та бібліографічний покажчик літератури про нього.
   З максимальною повнотою представлені видані протягом 1975–1983 рр. книги, брошури та статті, а також рецензії на них. Вибірково наведено згадки про І. Федорова у виданнях за цей період.

3

   Немировский Е. Л.   Иван Федоров, около 1510–1583 / Е. Л. Немировский ; отв. ред. А. А. Чеканов. – Москва : Наука, 1985. – 318 с. – (Научно-биографическая серия).

 

   Автору вдалося знайти і опублікувати раніше невідомі актові матеріали про Івана Федорова. Уточнити і запис «Johannes Theodorus Moscus» («Іван син Федора Москвітін») в промоційних книгах Краківського університету. Це дозволило висунути гіпотезу про те, що він навчався у Краківському університеті і що народився близько 1510 року.
   Видання адресовано для широкого кола читачів.

4

   Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI – перша половина XVII ст.) : збірник документів / [упоряд. : Я. Д. Ісаєвич, О. А. Купчинський, О. Я. Мацюк [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1975. – 344 с.

     
   Збірник видано до 400-річчя книгодрукування в Україні. До нього ввійшли майже всі документи про діяльність Івана Федорова, а також найважливіші документи про діячів наступного періоду історії українського друкарства.
   Рекомендовано для широкого кола читачів.

5

   Ковальський М.   Іван Федорович (Федоров) / Микола Ковальський // Острозькі просвітники ХVІ–ХХ ст. / Ун-т «Острозька академія», Українське історичне товариство ; редкол.: І. Д. Пасічник, М. П. Ковальський, П. М. Кулаковський [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2000. – С. 24–43. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

   Одним із найвидатніших і найвідоміших просвітників доби Нового часу не лише в історії Острога, а й взагалі Східної Європи був і залишається книгодрукар Іван Федорович (Федоров). Його діяльність відіграла важливу роль і мала величезне значення у розвитку європейської цивілізації, поширенні освіти і книгодрукування.
   Автор подає до праці список бібліографічних видань, що складає 55 джерел.

 6

   Бондар Н. П.   Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідження, попримірниковий опис / Н. П. Бондар ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2012. – 312 с.

 

   Пропонована робота є результатом дослідження та бібліографічного опрацювання кириличних стародрукованих пам’яток, видань Івана Федорова та Петра Мстиславця із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Робота складається із текстової частини, опису 10 видань у 44 примірниках та супроводжується додатковими розділами, серед яких іменний покажчик осіб та установ, що згадуються в описах, схема міграції примірників та ін.
   Видання адресовано фахівцям гуманітарних галузей знань та широкому колу читачів.

7

   Граматика Івана Федорова / [відпов. за вип. М. В. Сидоренко]. – Київ : Дніпро, 1964. – [81] с.

 

   Визначна пам’ятка початкового періоду вітчизняного книгодрукування, перший у східнослов’янському світі підручник для навчання грамоти.
   Це видання є фотомеханічним відтворенням оригіналу «Граматики», видрукуваної Іваном Федоровим у Львові 1574 року.
   Видання адресовано фахівцям гуманітарних галузей знань.

8

   Видащенко М. Б.   Місцями Івана Федорова на Україні : путівник / М. Б. Видащенко, Я. Д. Ісаєвич, О. Я. Мацюк. – Львів : Каменяр, 1982. – 123 с.

 

   Путівник розповідає про пам’ятки та пам’ятні місця, пов’язані з українським періодом життя друкаря Івана Федорова – засновника друкарства в Росії та Україні, визначного культурно-освітнього діяча ХVІ століття, автора неповторно прекрасних стародруків.
   Видання рекомендовано туристам та для широкого кола читачів.

9

   Прибитков В. С.   Іван Федоров : роман / В. С. Прибитков ; пер. з рос. І. Щербини та М. Видиша. – Київ : Дніпро, 1974. – 238 с.

 

   Іван Федоров – великий слов’янський просвітитель. У 1564 році в Москві Федоров спільно з Петром Мстиславцем випустив першу російську датовану друковану книгу – «Апостол». Перебравшись до Львова, Федоров заснував першу на території України друкарню, а у 1574 році вийшов з друку «Апостол», в якому вперше з’явилася видавнича марка Івана Федорова. У тому ж році він видав «Буквар» – перший друкований підручник.
    Видання у художній формі знайомить читачів із діяльністю книгодрукаря у Москві та у Львові.
    Рекомендовано для широкого кола читачів.

 

   Підготувала Н. І. Пельо
грудень 2018 р., 9 джерел.

Add comment


Security code
Refresh

Міністерство освіти і науки України

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks