9ОСВІТА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

  Процеси глобалізації на межі ХХ – ХХІ ст.  якісно вплинули на модернізацію вищої освіти в країнах Західної Європи, стали каталізатором пошуку шляхів підвищення її конкурентоспроможності, привабливості на світовому ринку освітніх послуг та поступової інтернаціоналізації. Основою гармонізації сучасних освітніх систем у  Європі є загальнокультурні цінності; спільні основи філософських принципів освіти, ліберальна ідеологія, яка проголошує свободу совісті та освіти; визнання прав людини, зокрема права на освіту для всіх,  що передбачає рівність, обов’язковість та безоплатність в освіті як найважливіший компонент демократичного устрою.
  Модель системи освіти у Європі базується на принципах рівності шансів для всіх, розглядається як найважливіша цінність сучасної світової культури. Сьогодні кожна людина може здобути саме ту освіту, про яку мріяла, саме у тій країні, де бажає. Світ стає доступнішим, а кордони прозорішими.

Бібліографічний огляд літератури

  Маслова, Н. І.  Higher Education in Europe = [Вища освіта в Європі] / Н. І. Маслова, Г. Ф. Уткіна // Англійська мова та література. – 2013. – № 4. – С. 35–37.

  Стаття містить інформацію про рівень освіти в європейських університетах. Подано всебічний аналіз системних, інституційних та академічних структур освіти та докладні пояснення щодо інституційного управління. Зазначено вимоги для вступу та організації навчального процесу в Німеччині, Великобританії, Франції, Нідерландах, Польщі, Греції та Австрії.


  Байденко, В. И.  Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы / В. И. Байденко. – К. : [б. в.], 2005. – 144 с.

  Робота присвячена одному із найпотужніших сучасних інтеграційних процесів, який розгорнуто у системах вищої освіти Західної, Центральної та Східної Європи – Болонському процесу. Мета публікації полягає у популяризації серед громадськості цілей, сутності та завдань структурної реформи, що застосовується у європейській вищій школі. Проаналізовано світові та європейські тенденції розвитку вищої освіти, європейська структура ступенів вищої освіти, акредитація, концептуальна прийнятність принципів Болонського процесу в країнах, що підписали Болонську декларацію.


  Байденко, В. И.  Болонский процесс : курс лекций / В. И. Байденко. – М. : Логос, 2004. – 208 с.

  Висвітлено питання Болонського процесу як основи  інтеграції європейських країн у сфері вищої освіти, розкрито витоки та зв'язок з світовими тенденціями і процесами, зазначено його загальнотеоретичні засади, основні завдання вищої школи щодо реалізації принципів Болонського процесу та стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації.
  В основу викладеного матеріалу покладено авторитетні джерела: міжнародні угоди і декларації, матеріали нарад міністрів вищої освіти європейських країн, конференцій, діячів вищої школи, публікацій видатних учених.

  Нейматов, Я. М.  Образование в ХХІ веке: тенденции и прогнозы / Я. М. Нейматов. – М. : Алгоритм, 2002. – 480 с.

  В книзі узагальнено багатий зарубіжний досвід розвитку системи вищої освіти, запропонована нова концепція та оптимальні шляхи вдосконалення освітнього простору європейських країн. Автор монографії аналізує зростання ролі вищої освіти у сучасному світі, що є, на сьогоднішній день, важливим фактором формування нового суспільства в цілому.


  Левченко, Т. І.  Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах : монографія / Т. І. Левченко ; ред. В. М. Калюжна. – Вид. 1-е – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 512 с.

  У монографії  представлені теорії розвитку освіти та особистості в педагогічних системах різних країн, динаміка формування цінностей особистості, тенденції гуманізації та реформування вищої освіти і його інтеграція в європейський освітній простір.


  Ларионова, М. В.  Сотрудничество в сфере образования в Европе : нормативная основа, методы и инструменты кооперации / М. В. Ларионова. – М. : Логос, 2006. – 336 с.

  Проаналізовано нормативну базу розвитку співробітництва у сфері освіти в країнах Європейської Співдружності, методи та засоби реалізації, реформування вищої освіти та її інтеграція в європейський освітній простір.


  Вульфсон, Б. Л.  Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б. Л. Вульфсон. – М. : Изд-во УРАО, 1999. - 208 с.

  На основі порівняльного аналізу важливих джерел охарактеризовано стратегію розвинутих зарубіжних країн у галузі освіти: еволюцію системи управління освітою, основні напрямки та результати структурних реформ вищої школи та роль міжнародних організацій щодо інтеграційних процесів у сфері освіти.


  Семенченко, Н. В.  Образование в Украине / Наталия Семенченко. – К. : Саммит-книга, 2010. – 320 с.

  Проаналізовано систему освіти в Україні. Ряд інших розділів книги містить інформацію про цікаві факти та приклади освітніх систем країн Європи, концептуальні засади кредитно-модульної системи організації навчального процесу і новітніх освітніх технологій. Розглянуто  стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації.


Підготувала   Н. І. Пельо

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks