Web of Science ResearcherID:I-7581-2018

Adamska

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Адамська З. Методи фасилітації у дистанційній освіті майбутніх психологів / З. Адамська // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : «Швидкодрук», 2021. – C. 9-15.
 2. Internal Factors of Development of Psychological Readiness for Professional Activities in Cynologist Officers / H. Radchuka, A. Afanasiev, D. Sofiian [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2021. – Vol. 9, Issue 1. – P. 107–112. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105774404&origin=resultslist

2020 рік

 1. Адамська З. М. Вчитель як фасилітатор особистісного розвитку учня в сучасній українській школі / З. М. Адамська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 137-139.
 2. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с.
 3. Адамська З. Фасилітація як чинник професійно-особистісного саморозвитку майбутнього фахівця в синергетичному просторі вищої освіти / З. Адамська // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 5-12.

2019 рік
 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 2. Radchuk H. Features of authenticity development in future psychologists / H. Radchuk, Z. Adamska, M. Oliynyk // Revista romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 3. – P. 213–223.
 3. Adamska Z. Addressing development of facilitative approach in Ukrainian education system / Z. Adamska, H. Radchuk, M. Oliynyk // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 9–17.
 4. Адамська З. М. Cоціально-психологічний тренінг як фасилітативне середовище для розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога / З. М. Адамська // Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2019 р. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 17–21 .
 5. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів / Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Г. М. Свідерська [et al.] // Psychological Journal: Scientific Review.  Kyiv, 2019. – Vol. 5, Issue 11. – P. 22-33.
 6. Радчук Г. Особистісна готовність викладачів вищої школи до діалогізації освітнього процесу / Г. Радчук, З. Адамська // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Т. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 122130.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ,

  P. 213-223Vol 11, No 3 (2019):

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах