Web of Science ResearcherID: I-7228-2018

Andriutcuk

 

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Балук Ю. Психологічні особливості булінгу в шкільному середовищі / Ю. Балук, І. Андрійчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – C. 21–26.
 2. Цимбала У. Соціально-психологічні аспекти стимулювання персоналу у сфері обслуговування / У. Цимбала, І. Андрійчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – C. 313–26.
 3. Андрійчук І. Дивергентне мислення як чинник професійного становлення майбутнього психолога / І. Андрійчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – C. 15 –20.
 4. Андрійчук І. П. Теоретичні засади дослідження смислових життєвих орієнтацій в юнацькому віці /  І. Андрійчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 48–51.

2020 рік

 1. Андрійчук І. П. Психологічні особливості професійної мотивації майбутніх вчителів / І. П. Андрійчук // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 139–142.
 2. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с.
 3. Андрійчук І. П. Психологічні особливості конфліктів у державних та приватних організаціях / І. П. Андрійчук // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 128–143.
 4. Андрійчук І. Психологічний зміст процесу адаптації особистості студента у вищій школі / І. Андрійчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 12–16.
 5. Андрійчук І. П. Особливості управлінських впливів у структурному підрозділі ЗВО / І. П. Андрійчук // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 березня 2020 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – Ч. 1. – С. 150–151.
 6. Андрійчук І. П. Особливості оптимізації процесу адаптації студентів-першокурсників: результати досліджень / І. П. Андрійчук // Modern science: problems and innovations: Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. – Stockholm : SSPG Publish, 2020. – P. 508–515.
 7. Андрійчук І. П. Соціально-психологічні особливості формування позитивного іміджу фахівців виробничої сфери / І. П. Андрійчук, Н. М. Бойко // Academic research in multidisciplinary innovation : Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference (November 30 – December 03, Amsterdam, Netherlands). – Netherlands, 2020. – P. 408–413.
 8. Андрійчук І. П. Гуманізація освітнього простору крізь призму підготовки майбутніх фахівців / І. П. Андрйчук // Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 6 грудня 2019 р.). – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 32–34.
 9. Semantic core building of a site based on clustering algorithms / O. Adamiv, S. Adamiv, V. Koval et al. // 10th International conference on advanced computer information technologies, ACIT 2020 : Proceedings (Deggendorf, Germany, 16-18 September 2020). – Deggendorf, 2020. – P. 635–638. –URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094168514&origin=AuthorNamesList&txGid=520b8f210fa5d1e2d2c178c724de32f6

2019 рік
 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 2. Andriychuk I. P. Technologies of management of socio-psychological processes in theory and practiceI. P. Andriychuk // Territories’ development: social, economic and humanitarian issues : monograph. – Opole, 2019. – P. 426–437.
 3. Андрійчук І. П. Психолого-педагогічні умови оптимізації процесу адаптації студентів-першокурсниківІ. П. Андрійчук // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць (28 лютого 2019 року). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 44. – С. 282‒284. 
 4. Андрійчук І. П. Місце консультаційної практики у процесі підготовки майбутніх психологівІ. П. Андрійчук // Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 року). – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 21‒23.
 5. Андрійчук І. П. Особистісний досвід студента як нова освітня парадигмаІ. П. Андрійчук // Управління в освіті : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 року). – Львів, 2019. – С. 22‒24.
 6. Андрійчук І. П. Психолого-педагогічні засади розвитку дивергентного мислення майбутніх педагогівІ. П. Андрійчук // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2019. –Ч. 1. – С. 25‒28.
 7. Андрійчук І. П. Основні аспекти розвитку дитячої творчостіІ. П. Андрійчук // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2019 року, м. Дрогобич. – Дрогобич, 2019. – С. 8‒10.
 8. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів / Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Г. М. Свідерська [et al.] // Psychological Journal: Scientific Review. – Kyiv, 2019. – Vol. 5, Issue 11. – С. 22-33.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах