Web of Science ResearcherID: I-6567-2018

BodnarIruna

 Доктор біологічних наук

Доцент

Викладач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Боднар О. І. Використання фізичних методів дослідження у вивченні біологічних дисциплін при реалізації інтегрованого підходу у природничих науках / О. І. Боднар // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 45–47.
 2. Multibiomarker assessment in zebrafish Danio rerio after the effects of malathion and chlorpyrifos / O. Bodnar, O. Horyn, I. Khatib, H. Falfushynska // Toxicology and Environmental Health Sciences. – 2021. – Vol. 13, іssue 2. – P. 165–174. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105986557&origin=resultslist
 3. Павх С. П. Фізіологія харчування: методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для бакалаврів за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа / С.П.Павх, О.І.Боднар. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 36 с.
 4. Павх С. П. Фізіологія харчування. Практикум: навч.посіб. для бакалаврів за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа / С. П. Павх, О. І. Боднар. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 100 с.

2020 рік

 1. Формування у майбутніх вчителів біології розуміння єдності біологічних та соціальних чинників в онтогенезі людини / О. І. Боднар // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 131–134.
 2. Bodnar O. I. Advantages and prospects of using microalgae to obtain biologically active substances for therapeutic purposes / O. I. Bodnar // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). –  Тернопіль : Вектор, 2020. –  С. 126–128.
 3. Павх С. П. Фізіологія харчування. Практикум : навчальний посібник / С. П. Павх, О. І. Боднар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 93 с.
 4. Грубінко В. В. Ліпідні мікроелементвмісні лікувально-профілактичні субстанції з хлорели / В. В. Грубінко, О. І. Боднар // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 березня 2020 р., м. Харків, Україна). – Харків : НФаУ. – Т. 2. – С. 205–207.
 5. Боднар О. І. Особливості накопичення мікроелементів клітинами Chlorella vulgaris / О. І. Боднар, А. Д. Жук // Теорія і практика сучасної науки та освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 березня 2020 р., м. Львів, Україна). – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – С. 5–7.
 6. Боднар О. И. Культивирование Chlorella vulgaris для получения биологически активных соединений / О. И. Боднар, В. В. Грубинко // От растения до лекарственного препарата : материалы Международной научной конференции (4–5 июня 2020 г., г. Москва). – Москва : ФГБНУ ВИЛАР, 2020. – С. 171–174.

 2019 рік

 1. Bodnar O. I. Lipids biosynthesis in Chlorella vulgaris Beij : under the influence of some trace elements / O. I. Bodnar // Advances in modern phycology : bоok of abstracts of VI international conference, 15–17 May 2019. – Kyiv, 2019. – P. 15–17.
 2. Грубінко В. В. Регуляція біосинтезу біологічно активних ліпідів у мікроводоростей / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Т. В. Андрусишин [та ін.] // ХІІ Український біохімічний конгрес : матеріали доповідей, 30 вересня–4 жовтня, 2019. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019.
 3. Боднар О. И. Влияние тяжелых металлов на распространение прибрежных растений малых рек / О. И. Боднар, Т. В. Андрусишин, В. В. Грубинко [та ін.] // Современные концепции и практические методы сохранения фиторазнообразия : материалы Международного научно-практического семинара (1-4 октября 2019, Минск-Гродно, Беларусь). – Минск : Колорград, 2019. – С. 97–101.
 4. Боднар О. И. Биологически активные субстанции из водорослей как профилактические и лекарственные препараты / О. И. Боднар, В. В. Грубинко, О. В. Галыняк // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международ. конф. (Минск, 23–24 мая 2019 г.)  Минск : МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, 2019. – Ч. 3. – С. 24–26.
 5. Боднар О. И. Генетическая стойкость Chlorella vulgaris Beij. к воздействию некоторых микроэлементов / О. И. Боднар, В. В. Грубинко //  Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства : II Международ. науч. конф. (5– 7 июня 2019 г.) – Москва : ВИЛАР, 2019. – С. 437–441.
 6. Боднар О. І. Оптимізація умов культивування Chlorella vulgaris для отримання біологічно активних сполук / О. І. Боднар // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол. : М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 106–111.
 7. Боднар О. Добриво: користь чи шкода? : урок у 11-му класі : [хімія] / О. Боднар // Хімія. – 2019. – № 6. – С. 21–25.
 8. Грубінко В. Регуляція вмісту ліпідів у водорості Chlorella vulgaris / В. Грубінко, О. Боднар // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 124–125.
 9. Цар О. Р. Біотехнології вирощування одноклітинних водоростей / О. Р. Цар, О. І. Боднар // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 305–307.
 10. Боднар О. І. Біотехнології отримання біологічно активних речовин з мікроводоростей / О. І. Боднар, В. М. Микулін // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 68–71.
 11. Боднар О. І. Підготовка майбутніх вчителів до реалізації інтегрованого підходу у природничих науках на прикладі навчальної дисципліни «Біофізика» / О. І. Боднар // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 218-220.
 12. The content of pigments and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris beij. (Chlorophyta) when exposed to sodium selenite, zinc sulphate, and chromium chloride / O. I. Bodnar, A. I. Herts, N. V. Herts, V. V. Grubinko // International Journal on Algae. – 2019. – Vol. 21, іssue 4. – P. 335–348. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079454959&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах