Web of Science ResearcherID: I-9760-2018

BodnarO

 Доктор педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

ORCID

GoogleАкадемія

Web of science

Scopus

RecearchGate

 

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Боднар О. Проєктування інклюзивного компоненту в річному плані роботи закладу дошкільної освіти в умовах автономії / О. Боднар, І. Сопрун // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 21-26
 2. Боднар О. Соціальні аспекти виховання учнів закладів освіти / О. Боднар, А. Хомащук // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 54-56

2022 рік

 1. Боднар О. С. Адаптивний компонент експертно-консультативної діяльності центру професійного розвитку / О. С. Боднар, Г. Д. Василенко // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 3-ої Міжнародної наукової літньої онлайн-школи (05.07-06.07.2022). – Київ ; Харків : ГО «ШАУСПС», 2022. – Вип. 2(5). – С. 14-17
 2. Боднар О. С. Інструменти формування керівника закладу освіти як конкурентоспроможного елітного менеджера / О. С. Боднар // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 37–41.
 3. Боднар О. С. Структура навчального контенту з адаптивного менеджменту для педагогів закладу освіти / О. С. Боднар, О. Т. Винничук // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму (7-8 лютого 2022 року). – Київ ; Харків, 2022. – Вип. 1 (4). – С. 190–192.
 4. Боднар О. Специфіка делегування повноважень із використанням концепції кайдзен у закладі загальної середньої освіти / О. Боднар, Г. Груць, М. Вуйцік // Педагогічний менеджмент. – 2022. – № 3 (204). – С. 20–28.

2021 рік

 1.  Боднар О. С. Врахування концепцій адаптивного менеджменту у підготовці майбутнього керівника закладу освіти / О. С. Боднар, О. Т. Винничук  // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів 6-го Всеукраїнського наукового форуму з міжнародною участю (5-6 лютого 2021 року). – Харків : Мачулин, 2021. – Вип. 3. – С.121–122.
 2. Боднар О. Менеджмент персоналу закладу загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник /  О. С. Боднар. – Тернопіль : Крок, 2021. – 380 с. 
 3.  Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційної (магістерської) роботи : для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування / Уклад. О. С. Боднар, Г. М. Мешко, В. М. Чайка. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2021. – 56 с.
 4. Боднар О. С. Прийняття рішень в управлінні процесом профілактики і протидії булінгу / О. С. Боднар, Ю. Марусіна // Інноваційні практики наукової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 8–11 грудня 2021 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 48–50.
 5. Управлінська практика : навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності 073 Менеджмент / О. С. Боднар, В. М. Чайка, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2021. – 50 с.
 6. Боднар О. Функції управління закладом загальної середньої освіти в умовах змін / О. Боднар, О. Горішна // Імідж сучасного педагога. – 2021. №6 (201). – С. 5–10.
 7. Боднар О. С. Формування іміджу закладу освіти засобами маркетингу / О. С. Боднар, С. В. Озерчук // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності : матеріали VІІ Всеукраїнської (з іноземною участю) науково-практичної конференції (18 листопада 2021 року, м. Херсон). – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2021. – Ч. І. – С. 25–28.
 8. Bodnar O. Development of autonomy of educational institution in the conditions of changes / O. Bodnar, O. Horishna // Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2021. International scientific conference. (11-12 November, 2021). – Svishtov ; Bulgaria : SWorld in conjunction with D.A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – P. 52–56.
 9. Bodnar O. Change management in an inclusive environment / O. Bodnar, О. Horishna // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 214–217.
 10. Conceptual essence of change of management models in the educational environment: theory and practice / O. Bodnar,  M. Boyko, O. Horishna [et al] // Applied Linguistics Research Journal. – 2021. – № 5 (8). – С. 25–35.
 11. Bodnar O. Organization of a distance education with masters : successes and problems / O. Bodnar // Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World : Proceedings of the II International Education Forum (January 24, 2021). – Kyiv : Association for Promotion of Education and Science Globalization spacetime, 2021. – P. 41–42.

2020 рік

 1. Боднар О. Механізми подолання опору змінам у закладах загальної середньої освіти / О. Боднар, О. Горішна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 180–189.
 2. Боднар О. С. Системні характеристики процесу планування у структурі діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / О. С. Боднар //Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 5-19.
 3. Боднар О. С. Структура самооцінювання проєктної діяльності у контексті адаптивного менеджменту / О. С. Боднар, О. В. Івасів // Імідж сучасного педагога. –Полтава, 2020. –Вип. 2 (191). –С. 9-14.
 4. Bodnar O. S. On the convergence of multidimensional s-fractions with independent variables / O. S. Bodnar, R. I. Dmytryshyn, S. V. Sharyn // Carpathian Mathematical Publications. – 2020. – Vol. 12, іssue 2. – P. 353-359. – URL. : https://www.scopus.com
 5. The Monte Carlo Type Method of Attack on the RSA Cryptosystem / M. Wojtowicz, D. Bodnar, R. Shevchuk, O. Bodnar [et al.] // Advanced computer information technologies ACIT’2020 : 10th International Conference Proceedings (September 16-18, 2020, Deggendorf, Germany). – Deggendorf, 2020. – P. 755–758. – URL. : https://www.scopus.com

 2019 рік

 1. Боднар O. Механізми неперервного розвитку eправлінської компетентності керівника заклад середньої освіти / О. Боднар //  Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2019, м. Луцьк). – Луцьк : Волинський ІППО, 2019. – С.146147.
 2.  Боднар О. Специфіка розвитку експертно-консультативної діяльності в умовах модернізації освіти / О. Боднар, О. Івасів // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. – Львів, 2019. –Вип. 34. –С. 313.
 3. Боднар O. Управління адаптацією молодого педагога у закладі загальної середньої освіти / О. Боднар // Післядипломна освіта Дніпропетровщини: історія та виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (17 грудня 2019 року, м. Дніпро). – Дніпро : КВНЗ Дніпровська академія неперервної освіти, 2019. –С. 3134.
 4. Боднар О. С. Формування оцінювальної компетентності у майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури / О. С. Боднар // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня). –Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. –С. 67.
 5.  Боднар О. Філософські аспекти та аксіологічний вимір аналітики в управлінні закладом освіти / О. Боднар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 квітня 2019 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім.і В. Гнатюка, 2019. –С. 3233.
 6. Bodnar О. La structure de l'activité du projet / O. Bodnar, O. Ivasiv // Langues, science set pratiques : actes du 3e colloque international francophone en Ukraine (3-4 october 2019, Odessa). –Одеса : Гельветика,2019. – С. 2931.
 7. Bodnar O. Modelling and assessment of risk in pedagogical projects / O. Bodnar, O. Ivasiv // Zeszyty naukowe wyższej szkoły bankowej w Poznaniu. – 2019. – T. 85, № 2. – S. 53–65.
 8. Bashutska O. Modeling the impact of social transfers on the inequality of income distribution in society / O. Bashutska, L. Buiak,  M. Shynkaryk,  O. Bodnar // Strategies, models and technologies of economic systems management :  6th International conference SMTESM-2019 (october 4-6, 2019 in Khmelnytskyi). –2019. –Vol. 95. –P. 341344.
 9. Zaťko J. Модернізовані функції керівника закладу освіти у контексті цивілізаційних викликів  / J. Zaťko, О. С. Боднар // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р. м. Тернопіль). –Тернопіль : Крок, 2019. –С. 3339.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах