Web of Science ResearcherID: I-9760-2018

BodnarO

 Доктор педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

ORCID

GoogleАкадемія

Web of science

RecearchGate

 

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Bodnar O. Change management in an inclusive environment / O. Bodnar, О. Horishna // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 214–217.

2020 рік

 1. Боднар О. С. Структура самооцінювання проєктної діяльності у контексті адаптивного менеджменту / О. С. Боднар, О. В. Івасів // Імідж сучасного педагога. –Полтава, 2020. –Вип. 2 (191). –С. 9-14.
 2. Боднар О. С. Системні характеристики процесу планування у структурі діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / О. С. Боднар //Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 5-19.
 3. Боднар О. Механізми подолання опору змінам у закладах загальної середньої освіти / О. Боднар, О. Горішна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 180–189.
 4. The Monte Carlo Type Method of Attack on the RSA Cryptosystem / M. Wojtowicz, D. Bodnar, R. Shevchuk, O. Bodnar [et al.] // Advanced computer information technologies ACIT’2020 : 10th International Conference Proceedings (September 16-18, 2020, Deggendorf, Germany). – Deggendorf, 2020. – P. 755–758.
 5. Bodnar O. S. On the convergence of multidimensional s-fractions with independent variables / O. S. Bodnar, R. I. Dmytryshyn, S. V. Sharyn // Carpathian Mathematical Publications. – 2020. – Vol. 12, іssue 2. – P. 353-359. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099183888&origin=resultslist

 2019 рік

 1. Bodnar O. Modelling and assessment of risk in pedagogical projects / O. Bodnar, O. Ivasiv // Zeszyty naukowe wyższej szkoły bankowej w Poznaniu. – 2019. – T. 85, № 2. – S. 53–65.
 2. Bashutska O. Modeling the impact of social transfers on the inequality of income distribution in society / O. Bashutska, L. Buiak,  M. Shynkaryk,  O. Bodnar // Strategies, models and technologies of economic systems management :  6th International conference SMTESM-2019 (october 4-6, 2019 in Khmelnytskyi). –2019. –Vol. 95. –P. 341344.
 3.  Боднар О. Специфіка розвитку експертно-консультативної діяльності в умовах модернізації освіти / О. Боднар, О. Івасів // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. – Львів, 2019. –Вип. 34. –С. 313.
 4.  Боднар О. Філософські аспекти та аксіологічний вимір аналітики в управлінні закладом освіти / О. Боднар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 квітня 2019 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім.і В. Гнатюка, 2019. –С. 3233.
 5. Zaťko J. Модернізовані функції керівника закладу освіти у контексті цивілізаційних викликів  / J. Zaťko, О. С. Боднар // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р. м. Тернопіль). –Тернопіль : Крок, 2019. –С. 3339.
 6. Боднар О. С. Формування оцінювальної компетентності у майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури / О. С. Боднар // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня). –Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. –С. 67.
 7.  Боднар O. Механізми неперервного розвитку eправлінської компетентності керівника заклад середньої освіти / О. Боднар //  Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2019, м. Луцьк). –Луцьк : Волинський ІППО, 2019. – С.146147.
 8. Bodnar О. La structure de l'activité du projet / O. Bodnar, O. Ivasiv // Langues, science set pratiques : actes du 3e colloque international francophone en Ukraine (3-4 october 2019, Odessa). –Одеса : Гельветика,2019. – С. 2931.
 9. Боднар O. Управління адаптацією молодого педагога у закладі загальної середньої освіти / О. Боднар // Післядипломна освіта Дніпропетровщини: історія та виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (17 грудня 2019 року, м. Дніпро). – Дніпро : КВНЗ Дніпровська академія неперервної освіти, 2019. –С. 3134.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах