Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Наука і освіта: складові інноваційного розвитку України»
(до Дня науки)

1. Амоша, О.  Підгрунтя інноваційного розвитку : проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти / О. Амоша, А. Землянкін, Г. Моісеєв // Вісник Національної Академії наук України. – 2006. – № 10. – С. 3–16.

2. Андрущенко, В.  "Педагогічна матриця" української освіти: її значення для України і європейського світу / Віктор Андрущенко // Рідна школа. – 2012. – № 4/5. – С. 13–18.

3. Антонюк, Т.  Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України / Тетяна Антонюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф., 15 листоп. 2012 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 54–56. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Басок, Б. И.  Некоторые вопросы комерциализации научных разработок академических институтов / Б. И. Басок, И. К. Лечуга // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 66–70.

5. Бєляєв, Ю.  Міжнародні зв'язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції / Ю. Бєляєв // Вища школа. – 2010. – № 7/8. – С. 18–22.

6. Биков, В. Ю.  Сучасні тенденції інноваційного розвитку інформаційно-освітнього середовища систем відкритої освіти / В. Ю. Биков // Педагогічна і психологічна науки в Україні : до 20-річчя НАПН України : [в 5 т.] / НАПН України ; редкол.:

7. О. І. Ляшенко, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2012. – Т. 3 : Загальна середня освіта. – С. 277–291. – Бібліогр. в кінці ст.

8. Бобров, В. Я.  Інноваційно-теоретичні аспекти прогнозування розвитку вищої освіти України / В. Я. Бобров, В. Є. Сафонова // Проблеми освіти. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип. 42. – С. 11–19.

9. Бойко, А.  Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції / А. Бойко // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 44–49.

10. Будак, В.  Якість педагогічної освіти – умова сталого інноваційного розвитку держави / Валерій Будак // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : [зб. наук. пр.] / редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, С. У. Гончаренко [та ін.]. – К. : Богданова А. М., 2013. – С. 98–104. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Бутівщенко, С. В.  Державне управління вищої освіти як фактор впливу на інноваційний розвиток в соціокультурній та економічній сферах України / С. В. Бутівщенко // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / [редкол.: О. А. Удод, С. В. Кириленко, Ю. В. Ївженко [та ін.]. – К. : ІІТЗО, 2010. – Вип. 65. – С. 102–107.

12. Вакарчук, І.  Університетська наука – гарант високоінтелектуального і високотехнологічного майбутнього України / І. Вакарчук // Освіта. – 2009. – № 19/20. – С. 5.

13. Ващенко, Л. М.  Теорія інноваційного розвитку освіти / Л. М. Ващенко // Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти : науково-методичний посібник / Л. М. Ващенко, А. І. Чміль, В. Ф. Паламарчук, Л. А. Гаєвська ; [за наук. ред. Л. М. Ващенко}. – К. : Пед. думка, 2012. – С. 11–19.

14. Віднічук, М. А.  Нові форми впровадження і поширення педагогічного досвіду як важлива умова створення інноваційного освітнього середовища / М. А. Віднічук, Н. А. Мельник // Управління школою. – 2012. – № 34/36. – С. 87–93. – Бібліогр. в кінці ст.

15. Войтенко, Г.  Інноваційний розвиток сільської школи / Григорій Войтенко // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 18. – С. 46–49.

16. Воробієнко, П. П.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі відкритої освіти: досвід упровадження / П. П. Воробієнко // Педагогічна і психологічна науки в Україні : до 20-річчя НАПН України : [в 5 т.] / НАПН України ; редкол.: О. І. Ляшенко, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2012. – Т. 3 : Загальна середня освіта. – С. 291–303. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Гриневич, Л.  Вища освіта України: на шляху інтеграції до європейського освітнього простору / Лілія Гриневич // Рідна школа. – 2014. – № 11. – С. 8–13. – Бібліогр. в кінці ст.

18. Гриньов, Б. В.  Інноваційні можливості в академічних установах / Б. В. Гриньов, П. О. Стадник // Наука та інновації. – 2008. – № 5. – С. 75–80.

19. Данилишин, Б.  Економічні вектори освітнього простору / Б. Куценко, В. Данилишин // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 6. – С. 3–13.

20. Драч, І. І.  Інноваційний потенціал закладів ППО / І. І. Драч // Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти : науково-методичний посібник / Л. М. Ващенко, А. І. Чміль, В. Ф. Паламарчук, Л. А. Гаєвська ; [за наук. ред. Л. М. Ващенко]. – К. : Пед. думка, 2012. – С. 27–30.

21. Євтух, М.  Наукові напрацювання мають інтегруватись з інноваційною діяльністю університетів / Микола Євтух // Педагогічна газета. – 2015. – № 1. – С. 5.

22. Євтух, О.  Освіта і наука: час еволюції / О. Євтух // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 9. – С. 3–11.

23. Євтушевський, В. А.  Управління інноваційним розвитком у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України / В. А. Євтушевський // Проблеми освіти : наук. зб. / редкол.: І. О. Вакарчук [та ін.]. – К. : ІІТЗО МОН України, 2008. – Вип. 54, cпецвип. 2. – С. 13–19.

24. Жукова, А.  Умови функціонування та розвитку інноваційного освітнього середовища / Алла Жукова // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 2. – С. 5–18. – Бібліогр. в кінці ст.

25. Жукова, А. Г.  Моделювання інноваційного розвитку навчального середовища гімназії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 – «Теорія навчання» / Жукова Алла Георгіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2013. – 23 с.

26. Журавльова, Л. Л.  Система "Учень – техніка – середовище" в інноваційному розвитку освіти / Л. Л. Журавльова // Світ виховання. – 2012. – № 1. – С. 7–18. – Бібліогр. в кінці ст.

27. Калініна, Л.  Стратегія інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу / Людмила Калініна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 2. – С. 76–82. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Каразія, І.  Школа-місто в умовах інноваційного розвитку регіональної освіти / І. Каразія // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 62–67.

29. Келембет, Л.  Модель інноваційного розвитку сільської школи : регіональний аспект / Людмила Келембет // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 22–25. – Бібліогр. в кінці ст.

30. Кириленко, С.  Інноваційний потенціал педагога / Світлана Кириленко // Завуч. Шкільний світ. – 2012. – № 5. – С. 25–28.

31. Кириленко, С.  Основні регулятиви інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Світлана Кириленко // Рідна школа. – 2014. – № 10. – С. 19–24. – Бібліогр. в кінці ст.

32. Кольченко, Л.  Система інноваційного розвитку в ліцеї / Лариса Кольченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 21–22.

33. Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу : проект / підгот.: Г. Д. Щекатунова, А. Д. Цимбалару, О. І. Красота, Д. О. Пузіков, К. В. Гораш // Рідна школа. – 2011. – № 6. – С. 28–38. – Бібліогр. в кінці ст.

34. Корсак, К.  Науки у ХХІ столітті – засіб забезпечення стійкого розвитку / К. Корсак // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2005. – № 11. – С. 8–10.

35. Кремень, В.  Інноваційність і освіта / Василь Кремень // Рідна школа. – 2012. – № 4/5. – С. 7–12.

36. Кремень, В. Г.  Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти : доповідь про діяльність НАПН України у 2012 р. та завдання на 2013 р. / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2013. – № 2. – С. 5–13.

37. Кузьменко, В. В.  Інтегративні процеси в розвитку освіти / В. В. Кузьменко / Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С. 64–67.

38. Мазоха, Д.  Феномен європейської інтеграції педагогічної освіти / Д. Мазоха // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 82–87.

39. Мачулін, В.  ВАК України в контексті Болонського процесу / В. Мачулін, Р. Бойко, Л. Шкляр // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 26–32.

40. Мельник, Л.  Формування економіки знань, або принципи організації майбутнього / Л. Мельник // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 6. – С. 19–28.

41. Монаєнко, А.  Нормативно-правова база розвитку освіти та науки в Україні / А. Монаєнко // Право України. – 2007. – № 10. – С. 76–78.

42. Мосякіна, Н. Т.  INTEL ISEF – міжнародний та вітчизняний досвід інтеграції освіти та науки / Н. Т. Мосякіна // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2010. – № 6. – С. 38–40.

43. Найдьонов, І.  Болонський процес: культурологічні парадигми / І. Найдьонов / Освіта і управління. – 2004. – № 2. – С. 60–66.

44. Ніколаєнко, С.  Реформування системи освіти України в контексті світових інтеграційних процесів / С. Ніколаєнко // Пам'ять століть. – 2005. – № 3/4. – С. 4–12.

45. Огнев'юк, В.  Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції / В. Огнев'юк // Віче. – 2010. – № 20. – С. 16–20.

46. Олійник, А.  Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій / А. Олійник // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 42–49.

47. Перехейда, О.  Аналітична діяльність як засіб управління інноваційними процесами в школі / Олександр Перехейда // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 11. – С. 13–36.

48. Пікельна, В. С.  Інтеграція вищої освіти України у Європейське співтовариство / В. С. Пікельна // Історія – колиска освіти : педагогічні нариси : навч. посіб. / В. С. Пікельна. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2005. – С. 214–229. – Бібліогр. в кінці ст.

49. Поліщук, В. А.  Інтеграція науки і вищої освіти як базова складова Болонського процесу / В. А. Поліщук // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20–21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 126–127.

50. Поліщук, В. Б.  Державна науково-технічна політика у сфері програмного забезпечення в освіті і науці / В. Б. Поліщук // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2009. – № 4. – С. 45–49.

51. Програма розвитку освіти в Україні на 2005–2010 роки : проект // Вища школа. – 2005. – № 3. – С. 76–104.

52. Пузіков, Д.  Принципи оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Дмитро Пузіков // Рідна школа. – 2014. – № 10. – С. 32–36. – Бібліогр. в кінці ст.

53. Пуліна, А. А.  Педагогічне проектування як методологічна основа інноваційного розвитку школи / А. А. Пуліна // Управління школою. – 2011. – № 25/27. – С. 24–33. – Бібліогр.: с. 32–33.

54. Розвиток науки в університетах – ключовий фактор побудови в Україні суспільства, заснованого на знаннях : доповідь міністра освіти і науки України С. М. Ніколаєнка // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 11. – С. 21–25.

55. Роман, Ю.  Інноваційний розвиток ЗНЗ / Юлія Роман // Директор школи. Шкільний світ. – 2014. – № 7. – С. 4–8.

56. Сафонова, Н.  Наукова діяльність вищих навчальних закладів України у 90-ті рр. ХХ – на поч. ХХI ст. : матеріали Круглого столу "Болонський процес: інтеграція країн Центральної та Східної Європи в єдиний освітній простір" / Н. Сафонова // Університет. – 2006. – № 1. – С. 75–81.

57. Свідзінський, А.  Про освіту та науку в Україні / А. Свідзінський // Розбудова держави. – 2005. – № 5/8. – С. 6–38.

58. Серебрянський, С.  Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / Святослав Серебрянський // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 7–14.

59. Скубашевська, О.  Інноваційний розвиток освіти / О. Скубашевська // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія / [редкол.: В. П. Андрущенко, В. П. Кравець, Б. Б. Буяк [та ін.]. – К. : [Гнозис], 2009. – С. 130–131. – Бібліогр. в кінці ст.

60. Співробітництво НАН України з університетами: стан і перспективи : доповідь віце-президента НАН України акад. України В.Д. Походенка // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 11. – С. 18–21.

61. Структура організації державного управління науково-технологічним та інноваційним розвитком України : проект // Наука та інновації. – 2005. – № 2. – С. 6–9.

62. Суліма, Є.  Інноваційно-інформаційний розвиток освіти – якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи / Є. Суліма // Рідна школа. – 2010. – № 9. – С. 3–8.

63. Топоренко, О.  Полікультурна освіта, як вимога євроінтеграційних процесів в Україні / Олександр Топоренко // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф., 15 листоп. 2012 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 56–60. – Бібліогр. в кінці ст.

64. Федулова, Л.  Вища освіта в національній інноваційній системі / Л. Федулова // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 9–17.

65. Федулова, Л. І.  Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України / Л. І. Федулова, І. А. Шовкун // Наука та інновації. – 2009. – № 3. – С. 5–15.

66. Чернуха, Н. М.  До питань інтеграції в сучасній освіті / Н. М. Чернуха // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 3. – С. 27–31. – Бібліогр. в кінці ст.

67. Шульгіна, Л.  Завдання вищої освіти у контексті потреб інноваційно-інтелектуального суспільства / Л. Шульгіна // Наука та інновації. – 2009. – № 4. – С. 90–91.

68. Щекатунова, Г.  Аналіз методологічних засад та механізмів реалізації інноваційного розвитку ЗНЗ / Ганна Щекатунова // Рідна школа. – 2012. – № 6. – С. 19–26. – Бібліогр. в кінці ст.

69. Щекатунова, Г.  Інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу – вимога сьогодення / Г. Щекатунова // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 40–46. – Бібліогр. в кінці ст.

70. Щекатунова, Г. Д.  Інноваційний розвиток вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладів: творення школи майбутнього / Г. Д. Щекатунова // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2012. – № 3. – С. 40–48. – Бібліогр. в кінці ст.

Список підготувала
Беновська І. В. (70 дж.)
травень 2015

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах