«РОЗМАЇТТЯ КУЛЬТУР – НАШЕ БАГАТСТВО»
(до Всесвітнього дня культурного різноманіття
в ім’я діалогу та розвитку)

 

h ua den kulturnogo raznoob«Культура - це, перш за все, єдність художнього стилю у всіх життєвих проявах народу»
/Фрідріх Ніцше/

 

   21 травня - Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку, який відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН.
   Метою відзначення даного дня є усвідомлення людьми цінності і важливості культурного розмаїття, а також вміння розвивати співробітництво між народами світу, підвищення глобального рівня обізнаності про важливість міжкультурного діалогу, різноманітності та інтеграції, подолання у населення негативних стереотипів щодо культурного розмаїття, існуючого в них остраху, зневаги та нерозуміння представників інших культур.

   У розвитку світового соціокультурного процесу істотну роль відіграє діалог культур Сходу і Заходу. Дійсно, Схід подарував людству безліч чудових творів літератури, мистецтва: філософію, науки, що зробили і продовжують робити вплив на художній і інтелектуальний розвиток людства. Багато праці додають учені, мислителі, діячі мистецтва для того, щоб глибше проникнути в духовний світ Сходу, у скарбницю його художніх і моральних цінностей, правильно оцінити той величезний внесок, який зробили народи Азії й Африки у світову культуру. В усі історичні епохи, і особливо в Новий час, видатні діячі культури і науки Заходу відкривали для себе неминущу ідейно-естетичну цінність культурної спадщини народів Сходу і з'єднували її з досягненнями культур народів Заходу. У той же час багато мислителів і художників Сходу, звертаючись до Заходу, збагачували свої національні культури, вносячи новий струмінь у суспільне і культурне життя своїх народів.
   Діалог культур необхідний не тільки заради розуміння іншого, але і більш глибокого усвідомлення самого себе. Він не може, не повинний мати кінця. Це постійний процес, що дозволить людству уникнути «самогубства», зберігши життя в його різноманітті. Діалог культур дозволить кожній людині «утішатися» тим духовним багатством, що створене протягом багатьох тисячоліть різними народами. А це дозволить не тільки вирішити ряд глобальних проблем, що стоять нині перед людством, але й розкрити творчий потенціал особистості, знайти кожному сенс свого буття.
   В рамках цього свята щороку проходить кампанія «Зроби одну справу». Вона діє через сторінку на Fasebook, де всі бажаючі можуть поділитися своїм досвідом, фотографіями та відео.
   Тому щорічно 21 травня всі зацікавлені організації (не тільки уряду, але і громадські організації) отримують можливість провести заходи на підтримку культури, у всіх її проявах і формах. В цей день повинна приділятися підвищена увага до матеріальної та духовної спадщини, до людей-представників творчих професій (оскільки саме вони є ядром формування національної культури), а також до товарів і послуг культурного призначення.
   Україна – багатонаціональна держава. Історія і каультура народів, які її населяють, розвиваються у тісному взаємозв’язку. Вихідці з України та її нащадки, зберігаючи і примножуючитрадиції свого народу на нових землях, домоглися значних успіхів у господарській, господарсько-політичній, культурній діяльності. Працелюбністю, доброзичливістю, чесністю, порядністю вони заслужили визнання населення та представників інших національних груп.
   Кожен народ – це своєрідний образ, що створений тільки йому притаманними фарбами. Лише зберігаючи національну самобутність і неповторність, можна зробити гідний внесок у загальну скарбницю світової культури. У цьому розумінні етнографічні особливості народу України є важливою складовою цієї скарбниці.


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури


1. Авраменко А. V конференція "Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії" / А Авраменко // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 4/5. – С. 87–90.


2. Адамик Г.В. Україна і Чехія: наукове та культурне співробітництво в 1993–2009 рр. [Електронний ресурс] : дипломна робота / Г. В. Адамик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, історичний ф-т ; наук. кер. В. Р. Гевко. – Тернопіль, 2011.


3. Акуленко В. Міжнародне право охорони культурної спадщини / В. Акуленко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2005. – № 1. – С. 144–153 ; № 2. – С. 140–147.


4. Акуленко В. Співробітництво держав СНД у сфері правонаступництва, збереження і повернення культурних цінностей / В. Акуленко // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 194–209. – Бібліогр. в кінці ст.


5. Алексієвець Л. Києво-Могилянська академія в контексті культурних зв'язків із зарубіжними слов'янськими країнами (ХVII–XVIII ст.) / Л. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 1999. – Вип. 8. – С. 153–166. – Бібліогр. наприкінці ст.


6. Бацак Н. І. Культурно-освітній розвиток грецької громади Північного Приазов"я (ХVІІІ–ХІХ ст.) : до 220-річчя утв. Маріупольської грецької громади / Н. І. Бацак. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1998. – 58 с.


7. Білобровець О. М. Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914–1918 рр. : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук : 07.00.01 - історія України / Білобровець Ольга Матвіївна ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2020. – 42 с.


8. Боднар О. Культурно-просвітня діяльність української соціалістично-радикальної партії (1923–1939) / О. Боднар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2010. – Вип. 2. – С. 131–135. – Бібліогр. в кінці ст.


9. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування : навчальний посібник / Н. В. Ботвина. – Київ : АртЕк, 2000. – 192 с.


10. Бублик Т. В. Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Чехословаччині та Німеччині в 20–30-ті роки XX століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Бублик Тетяна Вікторівна ; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.


11. Бучинська В. Культурно-гуманітарне співробітництво України й Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії : 1991–2012 / В. Бучинська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2013. – Вип. 33. – С. 45–48. – Бібліогр. в кінці ст.


12. Василенко В. Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини / В. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2008. – Вип. 94/95. – С. 84-87.


13. Гирич І. Політика культурної ідентичності в Польщі та Україні. Порівняльний аспект / Ігор Гирич // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2013. – № 11. – С. 33–35.


14. Гнідик І. Тенденції збереження та трансформації національно-культурної спадщини української еміграції через призму становлення ГКЦ у США / І. Гнідик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 1, ч. 2. – С. 172–178. – Бібліогр. наприкінці ст.


15. Голубенко О. Л. Про культурний аспект і вектор іновацій в освітній діяльності вищої школи / О. Л. Голубенко, В. Гайдуков, М. Чурсін // Педагогічна і психологічна науки в Україні. – 2007. – Т. 4 : Педагогіка і психологія вищої школи. – С. 108–121.


16. Гольберг М. Я. Іван Франко і українсько-сербські культурні зв'язки / М. Я. Гольберг. – Львів : Світ, 1991. – 144 с.


17. Гриценко Г. З. Білорусько-українські культурні зв'язки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Гриценко Галина Зеновіївна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2013. – 19 с.


18. Губ′як В. Культурно-просвітницький рух у світі (Українознавчі зв′язки Теребовлянщини з діаспорою) / В. Губ′як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 2. – С. 98–101.


19. Гуменюк О. Культурна діяльність українських студентських організацій у Європі (1920–1939 рр. / О. Гуменюк // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ / редкол.: О. О. Салата, Г. В. Саган, Р. Р. Куцик ; Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 236–240.


20. Данканич Г. М. Вокально-виконавська діяльність Андрія Алексика у контексті культурних взаємин між Україною та Росією у другій половині ХХ століття / Г. М. Данканич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універстету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2014. – Вип. 2. – С. 63–69. – Бібліогр. в кінці ст.


21. Дубова В. Вплив культурно-побутових традицій і звичаїв на формування комунікативної культури фахівців з міжнародних відносин / Віра Дубова // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – 2011. – С. 21–22. – Бібліогр. в кінці ст.


22. Єржабкова Б. Чесько–українські взаємозв'язки у жанрі гагіографії та культурно–історичних пам'яток / Бланка Єржабкова // Парадигма sacrum & profanum у літературі і культурі. – 2008. – Вип. 2. – С. 89–101. – Бібліогр. в кінці ст.


23. Заставецька О. В. Національно-культурні товариства як фактор розвитку міжнародного туризму / О. В. Заставецька, Л. Б. Заставецька, К. Д. Дударчук // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія. Охорона природи). – 2013. – С. 69–71. – Бібліогр. в кінці ст.


24. Заставецька О. Роль національно-культурних товариств у розвитку міжнародного туризму / О. Заставецька, К. Дударчук, І. Ілляш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2013. – Вип. 2 (35). – С. 96–100. – Бібліогр. в кінці ст.


25. Керецман Н. П. Культурні зв'язки українського, чеського та словацького народів в останній третині XIX – на початку XX ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02 - вітчизняна історія / Керецман Надія Павлівна ; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1992. – 21 c.


26. Кліш А. Культурно-освітня діяльність українців у Чехо-словаччині у міжвоєнний період: огляд сучасної історіографії / А. Кліш // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2009. – Вип. 1. – С. 186–193.


27. Кліш А. Міжнародні культурно-освітні та наукові зв'язки Кирила Студинського / А. Кліш // Україна–Європа–Світ. – 2008. – Вип. 1. – С. 156–160. – Бібліогр. в кінці ст.


28. Кот С. Розвиток міжнародно-правових засад реституції культурних цінностей у 1943–1947 роках / С. Кот // Пам'ятки України. – 2009. – № 1. – С. 94–108.


29. Кузьминська О. Д. Культурне співробітництво Української РСР з братніми республіками : джерелознавчий аналіз періодичної преси УРСР. 1971–1975 / О. Д. Кузьминська. – Київ : Наукова думка, 1988. – 84 с.


30. Кравченко С. Польсько-український культурний діалог на шпальтах газети "Wiadomosci literackie" (Варшава, 1924–1939) = Polsko-ukrainski dialog kulturowy na lamach gazety "Wiadomosci literackie" (Warszawa, 1924–1939) / Світлана Кравченко // Українські літературознавчі наближення / під ред. І. Набитовича. – Lublin : UMCS, 2006. – С. 119–124.


31. Пономаренко О. Словацький контекст Кирило-Мефодіївського товариства – місток українців до культурно-просвітницької та національно-визвольної діяльності у масштабах слов'янського світу : [жанр балади у поезії Т. Шевченка розглянуто в історико-літературному контесті словацької романтичної поезії] / О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 10. – С. 19–23. – Бібліогр. наприкінці ст.


32. Саган Г. В. Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918–1991 р.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Саган Галина Василівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – 36 с.


33. Саган Г. Діяльність українського товариства культурних зв'язків щодо формування самоідентифікації української діаспори в Югославії (друга половина ХХ ст.) / Г. Саган // Університет. – 2009. – № 1. – С. 71–77.


34. Сенюк М. Міжнародні культурно-освітні зв'язки української громадськості Галичини у 20–30-ті роки ХХ століття / М. Сенюк // Мандрівець. – 2006. – № 2. – С. 33–37.


35. Соколов В. Україна - Франція: соціально-політичні, економічні та культурно-освітні відносини / В. Соколов // Віче. – 2009. – № 22. – С. 19–22 ; № 24. – С. 18–19.


36. Стецюк Н. М. Національно-культурна діяльність українців у Польщі (1947–1989) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Стецюк Наталія Миколаївна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2012. – 20 с.


37. Тараненко О. О. Український і російський мовно-культурні вектори в сучасній Україні: реальність, політизація, міфи / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2009. – № 2. – С. 3–33 ; № 3/4. – C. 54–81.


38. Тетерина-Блохин Д. Україна – Німеччина: торговельні, політичні, науково-культурні та релігійні зв'язки / Д. Тетерина-Блохин // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 304–308. – Бібліогр. в кінці ст.


39. Ткач В. Культурно-освітня діяльність поляків Тернопільщини наприкінці ХХ – на початку ХХI ст. / В. Ткач // Мандрівець. – 2007. – № 2. – С. 47–51.


40. Україна. Закони. Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини : Закон України, 6 березня 2008 року / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2008. – № 24. – С. 25–36.


41. Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність = Ucraina e Vaticano / ред.: П. Яроцький, Л. Филипович, С. Кияк, О. Недавня. – Київ : [б. в.], 2009. – 412 с. – (Серія наукових збірників).


42. Україна. Кабінет Міністрів. Про заснування премії ім. В. М. Гнатюка за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини : постанова Кабінету Міністрів України, 2 вересня 2005 року / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2005. – № 36. – С. 26.


43. Шкляр А. І. Україна і Польща: наукове та культурне співробітництво (1991–2010 рр.) [Електронний ресурс] : дипломна робота / А. І. Шкляр ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, історичний ф-т ; наук. кер. В. Р. Гевко. – Тернопіль, 2011.


44. Щербяк Ю. Культурно-просвітницька діяльність української церкви в Польщі (друга половина ХХ ст.) / Ю. Щербяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2007. – № 2. – С. 71–76.


45. Яковлєв О. Діалог культур як чинник розвитку національного культурно-мистецького простору / О. Яковлєв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2018. – № 1 (38). – С. 152–156. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
(травень 2020 р., 45 джерел)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах