Дитяча праця:
метод традиційного виховання чи вид експлуатації
(до Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею)

 

Любіть працю на Землі, бо без цього не буде щастя
нам і дітям нашим ні на якій планеті.
/О. Довженко/


   dut pracjaВиховання дітей – завдання вельми важливе й відповідальне, адже від того, яким виросте майбутнє покоління, залежить майбутнє цілого людства. Важливість цієї місії підкреслюється реаліями сучасного динамічного світу, а вибір ефективних методів та способів взаємодії з дитиною стає першочерговою проблемою. Яким чином вписується елемент праці у канву виховного процесу, як уникнути ризику примусового залучення дитини до шкідливої чи неприємної для неї діяльності, як обрати оптимальний спосіб комунікації з дитиною, аби виховати успішну, самодостатню реалізовану особистість? Ці питання є досить складними і дискусійними, але у їхньому вирішенні, безумовно, слід керуватись єдиним пріоритетом – інтересами конкретної дитини.
   12 червня прийнято відзначати Всесвітній день боротьби з дитячою працею, тобто з трудовою експлуатацією дітей, котра, на жаль, має місце досить часто й сьогодні. Ця дата є нагадуванням про те, що діти – одна з найуразливіших соціальних категорій, адже вони в усьому залежать від нас, дорослих. І, перефразовуючи Альберта Ейнштейна, усі досягнення нашої цивілізації не мають ваги, якщо на світі є нещасні діти.

   Традиції використання дитячої праці беруть початок в історії. Майже у всіх країнах світу впродовж багатьох століть діти селян, рабів, а потім і ремісників допомагали батькам. Ймовірно, працездатні діти були залучені в родинну працю ще в первісних суспільствах. У середньовічній Європі діти працювали, навчаючись у вільних ремісників, а потім у цехових, допомагали їм. Таким чином вони здобували майбутній фах.
   Дитяча праця на фабриках, заводах, шахтах була звичайним явищем у багатьох промислово розвинених країнах Європи та Америки в XIX столітті. Діти працювали нарівні з дорослими до 14–18 годин на добу (іноді з 5–6-річного віку), причому їм платили за це в кілька разів менше. Правила внутрішнього розпорядку на таких підприємствах бували дуже жорсткими і зовсім не враховували інтереси працівників, у першу чергу, їх дитячої частини. Наприклад, заборонялося дивитися у вікно на робочому місці (для чого на вікнах висіли решітки або заглушки), грати в перервах на їжу.
   У Британії ще в ХІХ сторіччі існували робітні будинки, де жебраки (дорослі та діти) трудилися примусово в близьких до тюремних умовах. Про важкі умови дитячої праці писав англійський історик Генрі Джіббінгс в книзі «Промислова історія Англії». Одним з перших увагу до проблеми дитячої праці в Британії привернув знаменитий реформатор Роберт Оуен – у 1816 р. він виступив на цю тему в Парламенті.
   Поступово ставлення до дитячої праці у світі змінилося. Цьому сприяли виступи громадських та церковних діячів, лідерів суспільної думки, революційні перетворення в суспільствах, технічні зрушення у виробництві. Останнім часом у більшості країн дитяча праця вважається формою експлуатації та визнана незаконною.
   Слід розуміти, що поняття дитячої праці означає залучення дітей до роботи на регулярній основі. ООН та Міжнародна організація праці розглядають дитячу працю як експлуатацію. Стаття 32 Конвенції про права дитини гарантує права останніх «на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може становити небезпеку для здоров'я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров'ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку».
   Дитяча праця може розглядатись як наслідок злиднів та низького рівня розвитку суспільства. Одна з основних причин, які змушують дітей працювати, полягає в тому, що від цього залежить виживання їх сімей та їх власне виживання. Важливу роль відіграє воля дорослих, які можуть використовувати незахищеність дітей у своїх цілях. Також відіграють певну роль соціальні та культурні традиції. При цьому як діти, так і їхні батьки можуть не усвідомлювати, що дитяча праця незаконна та суперечить інтересам самих дітей. Слід відзначити, що помірковане залучення дитини до трудової діяльності не є протизаконним, якщо не пов’язане з отриманням грошової чи іншої вигоди – тобто, як метод інтеграції дитини в родинні традиції, спосіб соціалізації та чи інша дитяча праця в обмеженому форматі є припустимою. Проте тут слід бути дуже обережними, щоб, намагаючись добре виховати дитину, не порушити її права та інтереси.
   В українському Кодексі законів про працю чітко прописано вік, з якого дозволяється прийняти людину на роботу, – 16 років. Як виняток законодавство допускає працевлаштування 14–15-річним юнакам і дівчатам, але лише за згодою одного з батьків чи осіб, які їх заміняють. З погляду законодавців цивілізованих країн світу, це надто ранній вік для прийому на роботу. Однак така норма, швидше за все, залишилася в Україні як пережиток соціалістичного минулого нашої держави. Добре це чи погано – точно сказати важко, оскільки для винесення такого вердикту потрібно ретельно розглянути кожен окремо взятий випадок працевлаштування дітей, що в нинішніх ринкових умовах економіки зробити вкрай складно. Але навіть із того, що сьогодні відомо, випливає: ситуація із працевлаштуванням неповнолітніх має як позитивні, так і негативні сторони.


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури


1. Мульска О. П. Дитяча праця в Україні: стан, тенденції та механізми регулювання : монографія / О. П. Мульска. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. – 230 c.


2. Кононко Е. Л. Трудовое воспитание детей в семье / Е. Л. Кононко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 128 с.


3. Психология совместного труда детей : кн. для воспитателя дет. сада, учителя / под ред. Я. Л. Коломинского. – Минск : Народная асвета, 1987. – 94 с.


4. Лавриненко Н. В. Роль семьи в трудовом воспитании детей / Н. В. Лавриненко, В. С. Небоженко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 64 с.


5. Резнюк Г. Б. Дети и труд / Г. Б. Резнюк. – Москва : Знание, 1975. – 95 с.


* * * *


6. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – 2006. – № 18. – С. 13.


7. Інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час організації трудової діяльності дітей дошкільного віку : [дошкільний навчальний заклад] // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 7. – С. 4–5.


8. Перелік нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі // Дошкільне виховання. – 2013. – № 4. – С. 3.


9. Україна. Кабінет Міністрів. Концепція запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей : розпорядження Кабінету Міністрів України, 16 червня 2003 року / Україна. Кабінет Міністрів // Інформаційний вісник. Вища освіта. – 2006. – № 18. – С. 40–42.


10. Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Про організацію інформаційно-профілактичної роботи запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2010 році : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 29.03.2011 № 292 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту ; відп. Б. М. Жебровський // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – № 10. – С. 31–32.


11. Україна. Міністерство освіти і науки. Щодо профілактики залучення дітей до незаконних форм праці : наказ Міністерства освіти і науки України, 28 грудня 2002 року / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний вісник. Вища освіта. – 2006. – № 18. – С. 42–48.


* * * *


12. Боков О. В. Правові питання регулювання праці неповнолітніх в Україні (в контексті адаптації національного законодавства до міжнародної правової бази країн Європейського Союзу) / О. В. Боков // Державно-управлінські студії. – 2017. – № 2. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/deruprs_2017_2_6.pdf


13. Васильківська І. П. Використання дитячої праці: кримінально-правовий аспект / І. П. Васильківська // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – № 3 (25). – С. 168–171. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/vaau_2012_3_29.pdf


14. Велитченко О. С. Дитяча праця: трудовий досвід чи злочини проти дітей / О. С. Велитченко // Права людини як критерій морального виміру політики і державної влади : збірник тез доповідей за матеріалами міжвузівських студентських наукових читань, присвячених 57-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (8 грудня 2005 року) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми : [б. в.], 2006. – С. 32–34. – URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/60265/5/Velutchenko.pdf


15. Гвоздь Л. Міжнародний досвід захисту дітей від насильства, експлуатації та жорстокого поводження / Л. Гвоздь, В. Тихолоз // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 71–73. – Бібліогр. в кінці ст.


16. Гладкова Є. О. Заходи протидії органів внутрішніх справ України втягненню дітей до незаконної дитячої праці у злочинну та іншу антигромадську діяльність / Є. О. Гладкова // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 97–101. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/FP_index.htm_2014_1_19.pdf


17. Грішнова О. А. Теоретико-прикладні аспекти регулювання дитячої праці в Україні / О. А. Грішнова // Регіональна економіка. – 2015. – № 4. – С. 191–192. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeC21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_

DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/regek_2015_4_28.pdf


18. Денисенко Н. Працездатність дитини / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2005. – № 9. – С. 7–10.


19. Дитяча праця в Україні: соціально-правовий аналіз // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 9. – С. 12–13.


20. Дігтяр А. О. Кримінальна відповідальність за використання дитячої праці за нормами міжнародного та національного права / А. О. Дігтяр // Міжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студ. юридичного фак-ту, м. Суми, 25 травня 2013 р. / редкол.: А. М. Куліш, М. М. Бурбика, М. І. Логвиненко, В. М. Семенов, А. В. Баранова. – Суми : СумДУ, 2013. – С. 21–23. – URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33993


21. Долинна О. Праця як засіб формування предметно-практичної компетенції дітей : рекомендації з трудового виховання до освітньої лінії "Дитина у світі культури" / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2012. – № 9. – С. 22–27.


22. Дорош Н. В. Виховання позитивного ставлення до праці в дітей старшого дошкільного віку засобами трудових доручень : магістерська робота / Н. В. Дорош ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ФПП, від-ня почат. освіти. – Тернопіль, 2018. – 191 с.


23. Дымова Л. М. Сельськохозяйственный труд как основа воспитательной системы детского дома / Л. М. Дымова // Школа и производство. – 2007. – № 2. – С. 20–27.


24. Жила К. С. Соціальний захист прав неповнолітніх нормами законодавства про працю / К. С. Жила // Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2019 р., м. Ніжин) / за заг. ред. О. В. Лісовця. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – С. 134–136. – URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/2019/zbinnik_materialiv_14.05.19.pdf#page=135


25. Калініченко Н. Дитяча праця в повоєнний період (1945–1958 рр.) / Н. Калініченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 11/12. – С. 31–35.


26. Калмиков Д. О. Експлуатація дітей, поєднана з використанням дитячої праці у шкідливому виробництві / Д. О. Калмиков // Право і безпека. – 2012. – № 2 (44). – С. 111–115. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/Pib_2012_2_26.pdf


27. Калуська Л. Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини / Л. Калуська // Дошкільне виховання. – 2004. – № 2. – С. 8–9.


28. Колесник М. О. Проблеми правового захисту дітей від експлуатації / М. О. Колесник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 27. – С. 126–130. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeC21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_

DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhnuvs_2004_27_26.pdf


29. Коломієць О. О. Дитяча праця в Україні: детермінанти, характеристики, мінімізація соціальних ризиків / О. О. Коломієць // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. – № 13. – С. 169–174. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/evntukpi_2016_13_26.pdf


30. Коненко Н. Организация трудового воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детском доме / Н. Коненко, Л. Катрук // Социальная педагогика. – 2010. – № 2. – С. 52–58.


31. Краснов Є. В. Міжнародні трудові норми та законодавство України про заборону дитячої праці / Є. В. Краснов // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – № 25. – С. 346–350. – URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4875/Y.V.%20Krasnov%20International%

20labor%20standards%20and%20the%20legislation%20of%20Ukraine%20on%20the%20

Prohibition%20of%20Child%20Labour.pdf?sequence=1


32. Краснов Є. В. Моральні аспекти застосування дитячої праці в Україні / Є. В. Краснов // Регіональна економіка. – 2015. – № 4. – С. 197–199. – URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5004/Krasnov%20%20.%20V.%20Moral'n%

20%20aspekti%20zastosuvannja%20ditjacho%20%20prac%20.pdf?sequence=1


33. Лесько Н. В. Дитяча праця в Україні: проблеми правового регулювання / Н. В. Лесько // Право і суспільство. – 2017. – № 5, част. 2. – С. 123–126. – URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/5_2017/part_2/29.pdf


34. Ликов В. Ідея раннього залучення дітей до продуктивної праці в народнопедагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. Ликов // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 62–64.


35. Маліновська Т. М. Особливості експертного дослідження в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності неповнолітніх / Т. М. Маліновська, В. О. Дмитрієв // Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2016. – Вип. 16. – С. 297–304. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/Tpsek_2016_16_40.pdf


36. \Мануйлов Ю. С. Возвратить детям труд и радость социального творчества: А. С. Макаренко или Н. Н. Иорданский / Ю. С. Мануйлов // Народное образование. – 2013. – № 3. – С. 39–41.


37. Милушкин В. Чему и как учить детей на уроках труда / В. Милушкин // Народное образование. – 2003. – № 10. – С. 163–169.


38. Мульска О. П. Ризики поширення використання дитячої праці в регіоні (на прикладі Львівської області) / О. П. Мульска // Український соціум. – 2012. – № 2 (41). – С. 95–106. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/Usoc_2012_2_11.pdf


39. Осипчук Н. Вперед у минуле, або праця дітей як відображення суспільного розвитку / Н. Осипчук // Охорона праці. – 2011. – № 5. – С. 52–54.


40. Паньчук О. В. Найгірші форми дитячої праці як один з видів їх трудової експлуатації / О. В. Паньчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 30. – С. 336–341. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/VKhnuvs_2005_30_63.pdf


41. Петришин Р. Дитяча праця в Україні: соціально-педагогічний аспект / Р. Петришин // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 19 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 14–20. – URL: https://ksptsr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/71/2019/03/%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98-%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A3_20181-1.pdf#page=14


42. Піддячий М. Виховання і розвиток дітей засобами праці / М. Піддячий // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 3. – С. 6–9.


43. Подойнік О. С. Історико-правовий аналіз норм міжнародного права про боротьбу з експлуатацією дітей та дитячою порнографією / О. С. Подойнік // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 122–128. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/Nvdduvs_2011_4_18.pdf


44. Пузирна Н. С. Особливості регулювання праці неповнолітніх: міжнародний досвід для України / Н. С. Пузирна // Держава та регіони. Сер. Право. – 2018. – № 4 (62). – С. 69–73. – URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/4_2018/14.pdf


45. Радул О. Залучення дітей підліткового віку до праці у давніх слов'ян V–XIII ст. / О. Радул // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 68–71.


46. Репринцева Г. Совместный труд родителей и детей как фактор гармонизации взаимоотношений / Г. Репринцева // Воспитание школьников. – 2007. – № 8. – С. 45–49.


47. Садова У. Механізми регулювання дитячої праці / У. Садова, О. Мульска // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 3. – С. 3–10. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/Uap_2014_3_3.pdf


48. Серьогіна Н. О. Державне регулювання запобігання та викоренення використання дитячої праці / О. Н. Серьогіна // Філософія публічного управління. – 2018. – № 2. – С. 63–67. – URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Adorno_Teodor/Zauvahy_pro_polityku_i_nevroz.pdf#page=63


49. Сільське господарство без дитячої праці // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 7. – С. 9–12.


50. Старчук О. В. Міжнародні стандарти заборони дитячої праці / О. В. Старчук // Перспективы развития науки. – 2014. – № 1. – С. 39–43. – URL: https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Files/zakonodavstvo_dl/standarty_zaborony_dityachoyi_

praci.pdf


51. Сутковий В. Л. Використання дитячої праці в Україні / В. Л. Сутковий // Історія та правознавство. – 2006. – № 31. – С. 27–30.


52. Теличко К. Актуалізація проблем моніторингу дитячої праці та поширення ВІЛ/СНІДу в Україні в контексті охорони праці / К. Теличко // Охорона праці. – 2009. – № 5. – С. 44.


53. Торгівля дітьми та пов'язані з нею злочини. Експлуатація дитячої праці // Інформаційний вісник. Вища освіта. – 2006. – № 18. – С. 54–60.


54. Торгівля дітьми та пов'язані з нею злочини. Експлуатація дитячої праці // Інформаційний вісник. Вища освіта. – 2006. – № 18. – С. 54–60.


55. Швед О. В. Профілактика втягнення дітей в сексуальну експлуатацію / О. В. Швед // Проблеми освіти. – 2004. – Вип .40. – С. 72–75.


56. Широкова О. Законодавче регулювання дитячої праці в промисловості Англії у першій половині ХІХ століття / О. Широкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 1999. – Вип. 9. – С. 133–138. – Бібліогр. наприкінці ст.


57. Щербій М. Дитяча праця як вид торгівлі дітьм / М. Щербій // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2006. – Вип. 12. – С. 207–209.


Список підготувала У. І. Безпалько,
(червень 2020 р., 57 джерел)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах