«Формування сучасного освітнього середовища: парадигма якості та безпеки»

(до 55-річчя Мешко Галини Михайлівни –

доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка)

 

  Вітчизняна педагогічна наука активно розвивається, формуються сучасні актуальні напрямки досліджень, повсякчас виникають нові й нові виклики, на котрі випадає шукати відповіді провідним українським педагогам-виховникам, викладачам вищої школи, науковцям практичного спрямування. Однією з таких дослідниць, непересічною трудівницею на ниві української освіти й науки є Галина Михайлівна Мешко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ імені В. Гнатюка, котра 10 серпня 2020 року зустрічає своє 55-річчя.

  Життєвий шлях Галини Михайлівни як педагога розпочався у стінах Чортківського педагогічного училища, яке вона закінчила в 1984 р. з відзнакою й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. Упродовж 1984–1989 років навчалася на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), де отримала кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки і психології».

   Після закінчення з відзнакою педагогічного інституту скерована за державним розподілом працювати асистентом кафедри педагогіки Тернопільського педагогічного інституту ім. Я. Галана (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Відтоді і до теперішнього часу незмінно працює на цій кафедрі.
   У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів». У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.
   У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я».
   У 2014 році присвоєно вчене звання професора. У цьому ж році очолила кафедру педагогіки, яку невдовзі було перейменовано в кафедру педагогіки та менеджменту освіти.
   Галина Мешко – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03, член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Вона є членом редакційних колегій збірників наукових праць: «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка)», «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота», міжнародного журналу «Професійно-прикладні дидактики».
   Як викладач читає навчальні дисципліни «Вступ до педагогічної професії», «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Здоров’язбережувальні технології в освіті», «Актуальні проблеми загальної педагогіки».
   У науковому доробку Мешко Галини Михайлівни біля 200 публікацій, серед яких одна одноосібна монографія, три колективні монографії, понад 80 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних наукових виданнях.
   Вона є автором 15 навчальних і навчально-методичних посібників для вищої школи (7 рекомендовані МОН України), 13 програм навчальних курсів, з яких 5 мають гриф МОН України, а також розробник освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Науки про освіту, освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальностей 8.180010020 Управління навчальним закладом (за типом) та 073 Менеджмент.
   Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності – 28 років.
   Проходила стажування у 2015 році, в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі менеджменту та адміністрування, тема стажування: «Теорія і практика організації менеджменту в навчальному закладі».
   До сфери наукових інтересів належать проблеми формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя, педагогіка і психологія професійного здоров’я, підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я, формування психологічно безпечного освітнього середовища.
   Галина Михайлівна Мешко нагороджена подякою ТДПУ (2001 р., 2011 р.), подякою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2006 р.), грамотою ТНПУ (2015 р.), грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації (2014 р., 2016 р.), почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2015 р.).


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1. Мешко Галина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001–2011 рр. / редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. Кравця ; тех. ред. Л. Мерва. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 20.

 

2. Кузьменко В. В. Знайомтесь з колегою: професор Г. М. Мешко : [доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка] / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 3. – С. 254–286.

 

* * * *

 

3. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Мешко Галина Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 43 с.


4. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Мешко Галина Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. П. Кравець. – Тернопіль, 2012. – 480, 144 с. + Додатки. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 411–480.

 

* * * *


5. Вступ до педагогічної професії : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Галина Мешко. – [Вид. 2-ге випр., стер.]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 191 с.


6. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Мешко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 200 с.


7. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Мешко. – Київ : Академвидав, 2010. – 200 с.


8. Вступ до педагогічної професії : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / Галина Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 192 с.


9. Вступ до педагогічної професії : лекції і практичні заняття : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / Галина Мешко. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 116 с.


10. Вступ до педагогічної професії : лекції і практичні заняття : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. закл. освіти / Галина Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 100 с.


11. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я : монографія / Галина Мешко ; за ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Вектор, 2012. – 468 с.


12. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я : монографія / Мешко Галина Михайлівна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 438 с.


13. Історія педагогіки: тестові завдання : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / Г. М. Мешко, О. І. Мешко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка , 2016. – 156 с.


14. Історія педагогіки: тестові завдання : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. закл. освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 144 с.


15. Історія педагогіки: тестові завдання : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. закл. освіти / Галина Мешко, Олександр Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка , 2001. – 144 с.


16. Історія зарубіжної школи і педагогіки : навчальний посібник / Г. Мешко, О. Янкович, О. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка , 1998. – 82 с.


17. Історія зарубіжної школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчально-методичний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка , 1998. – 82 с.


18. Історія зарубіжної школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчальний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка , 1997. – 82 с.


19. Історія зарубіжної школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчальний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1996. – 82 с.


20. Історія української школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчально-методичний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – 95 с.


21. Педагогіка стародавнього світу : навчальний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1996. – 52 с.


22. Культура здоров'я особистості : курс лекцій / І. О. Олендер, В. С. Грушко, Т. І. Бережна, Н. М. Кохан, Г. М. Мешко – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2010. – 196 с.


23. Управлінська практика : навчально-методичний посібник / О. С. Боднар, В. М. Чайка, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Крок, 2016. – 80 с.


24. Вступ до педагогічної професії : програма навчального курсу за вимогами кредитно-модульної системи орг. навч. Процесу / Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 36 с.


25. Педагогіка : програма навчального курсу за вимогами кредитно-модульної системи організації навч. процесу / Г. М. Мешко, В. М. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 92 с.

 

* * * *

 

26. Аналіз детермінант професійного здоров'я вчителя в контексті завдань педагогіки здоров'я / Г. М. Мешко // Педагогічний альманах. – 2015. – Вип. 25. – С. 106–112. – Бібліогр. в кінці ст.


27. Аналіз мотивів вибору педагогічної професії в контексті підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я / Г. М. Мешко // Педагогічний альманах. – 2016. – Вип. 29. – C. 82–87. – Бібліогр. в кінці ст.


28. Антистресові саногенні психотехнології в координатах підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2019. – Вип. 41. – С. 112–119. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13313


29. В. Сухомлинський про емоційне благополуччя учнів у школі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах. – 2015. – Вип. 26. – С. 36–41. – Бібліогр. в кінці ст.


30. Гендерні аспекти ділового спілкування в організаціях влади, бізнесу, менеджменту / О. Мешко, Г. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 9. – С. 133–138.


31. Ґендерні аспекти професійного здоров’я вчителя / О. Мешко, Г. Мешко // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Педагогіка здоров’я» (м. Чернігів, 27–28 вересня 2019 р.). – Чернігів, 2019. – С. 138–142. – URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/PZ_2019.pdf#page=138


32. Гендерні параметри групи як фактор формування способів спілкування майбутніх учителів / О. Мешко, Г. Мешко // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи. – 2003. – С. 55–58.


33. Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як узагальнений результат здоров’яформувальної педагогічної освіти / Г. М. Мешко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. – 2014. – Вип. 1. – С. 87–93.
– URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/Znpkhist_2014_1_21.pdf


34. Готовність шкільного психолога до створення психологічного клімату у педагогічному колективі / Галина Мешко, Олександр Мешко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1 (3). – С. 68–71. – Бібліогр. в кінці ст.


35. Готовність як категорія для оцінки професійного розвитку особистості шкільного психолога / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Духовність як основа консолідації суспільства. – 1999. – Т. 16. – С. 312–316. – Бібліогр. в кінці ст.


36. Деякі аспекти "технологізації" навчально-виховної діяльності у творах Яна Амоса Коменського / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Творча спадщина Яна Амоса Коменського і сучасність. – 1992. – С. 39–40.


37. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі / Г. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2007. – № 4. – С. 52–59.


38. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі / Галина Мешко // Українська національна школа: стан та перспективи розвитку. – 2007. – С. 25–27.


39. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4. – С. 11–16.


40. Збереження і зміцнення професійного здоров'я вчителя: ретроспективний аналіз : [середина XX – початку XXI ст.] / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах. – 2015. – Вип. 28. – С. 251–259. – Бібліогр. в кінці ст.


41. Індивідуальний стиль спілкування як показник професійної майстерності педагога / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір. – 2007. – С. 51–54.


42. Курс «Вступ до педагогічної професії» в системі підготовки майбутніх учителів до здоров'язбережувальної діяльності / Мешко Г. М. // Педагогічний альманах. – 2014. – Вип. 21. – С. 80–85. – Бібліогр. в кінці ст.


43. Курс «Професійне здоров'я педагога» в системі підготовки майбутніх учителів до здоров'язберігаючої діяльності / Г. М. Мешко // Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 63. – С. 227–232. – Бібліогр. в кінці ст.


44. Мікроклімат сім'ї – першооснова духовного становлення дитини / О. Мешко, Г. Мешко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5, спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка. – С. 207–211.


45. Модель системи підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я / Г. М. Мешко // Педагогічний альманах. – 2014. – Вип. 22. – С. 90–97. – Бібліогр. в кінці ст.


46. Мотиви вибору професії як чинник професійного здоров’я вчителя / О. Мешко, Г. Мешко // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці: матеріали Всеукраїснької наук.-практич. інтернет-конф., 17 лютого 2016 року. [Електронний ресурс]. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С. 218–223. – URL: http://81.30.162.23/repository/getfile.php/10319.pdf#page=218


47. Педагогічна спрямованість як аспект формування професійної культури майбутнього вчителя / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір. – 2007. – С. 17–20.


48. Педагогічне спілкування в системі підготовки майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Учитель національної школи. – 1991. – Ч. 1. – С. 80–81.


49. Підготовка майбутніх вчителів до педагогічного спілкування / Г. М. Мешко // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України. – 1990. – Ч. 2. – С. 37–39.


50. Підготовка майбутнього вчителя до збереження і зміцнення свого професійного здоров'я: зміст і організація / Г. М. Мешко // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. – 2009. – С. 209–213. – Бібліогр. в кінці ст.


51. Проблема збереження і зміцнення емоційного здоров'я суб'єктів освітнього процесу у творчості В.Сухомлинського / Г. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 5. – С. 3–7.


52. Проблема збереження і зміцнення професійного здоров'я педагога: історичний аспект / Г. Мешко // Шлях освіти. – 2010. – № 4. – С. 43–47.


53. Проблема підготовки майбутніх учителів та практичних психологів до спілкування / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Гімназії і ліцеї: минуле, сучасне, майбутнє. – 1991. – Ч. 1 : Традиції і досвід. – С. 55–56.


54. Професійне здоров’я педагога як необхідна умова його творчого кар’єрного зростання / Г. М. Мешко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Вип. 9 (19). – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 195–199. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4251


55. Професійне здоров'я очима вчителів сучасної школи / Г. М. Мешко // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 3. – С. 6–11.


56. Професійне здоров'я педагога у контексті діяльності шкільної психологічної служби / Г. Мешко, О. Мешко // Українська національна школа: стан та перспективи розвитку. – 2007. – С. 29–31.


57. Професійне здоров'я педагога як об'єкт діяльності шкільної педагогічної служби / Г. Мешко, О. Мешко // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 36. – С. 7–9.


58. Професійне здоров'я педагога як стратегічна проблема сучасної школи / Г. М. Мешко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 4-8.


59. Професійне здоров'я педагога: історичний аспект / Г. Мешко // Освіта України. – 2010. – 24 груд. (№ 95). – С. 6.


60. Професійне самовизначення майбутнього вчителя у фокусі становлення його педагогічної позиції / Мешко Галина, Мешко Олександр // Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології, Тернопіль, 19–20 жовтня 2018 року / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Гуманітарно-природничий ун-т ім. Я. Длугоша, Вища лінгвістична школа у м. Ченстохово, Південночеський ун-т. ; упоряд.: Г. К. Радчук, З. М. Адамська, І. П. Андрійчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 134–136. – Бібліогр. в кінці ст.


61. Професійний стрес у діяльності педагога / Мешко Г. М. // Педагогічний альманах. – 2013. – Вип. 19. – С. 95–101. – Бібліогр. в кінці ст.


62. Психологічний клімат у педагогічному колективі – фактор соціалізації особистості школяра / Г. Мешко, О. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 1999. – № 3. – С. 33–38. – Бібліогр. в кінці ст.


63. Психологічні особливості саморозвитку особистості у підлітковому віці / Г. Мешко // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 35. – С. 94–96. – Бібліогр. наприкінці ст.


64. Синдром "емоційного згоряння" вчителя у контексті професійної діяльності шкільного психолога / Г. Мешко, О. Мешко // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи. – 2003. – Ч. 3. – С. 104–112. – Бібліогр. в кінці ст.


65. Система підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г. М. Мешко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». – 2013. – Випуск 26. – С. 125–129. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/Nvuuped_2013_26_42.pdf
66. Система формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх вчителів / Галина Мешко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4 (3). – С. 48–50.


67. Створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. М. Мешко, І. В. Парій // Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Полтава: Астрая, 2016. – С. 300–302. – URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13156


68. Сучасні підходи до збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителів / Г. М. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2017. – Вип. 35. – С. 64–73. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8747


69. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка. – 2019. – Вип. 1. – С. 154–163. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-protsessom-preduprezhdeniya-bullinga-v-zavedenii-obschego-srednego-obrazovaniya


70. Управління процесом створення здоров’язбережувального освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі / Г. М. Мешко // Педагогічний альманах. – 2016. – Вип. 32. – С. 195–200. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/pedalm_2016_32_33.pdf


71. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2017. – Вип. 33. – С. 237–243. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8746


72. Фактори професійного здоров'я-нездоров'я педагогів / Галина Мешко // Сприяння здоров'ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти. – 2009. – С. 262–268. – Бібліогр. в кінці ст.


73. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. М. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2017. – Вип. 1 (40). – С. 157–161. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8745


74. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у контексті теорії інтегральної індивідуальності / Галина Мешко, Олександр Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2000. – № 6. – С. 103–108. – Бібліогр. в кінці ст.


75. Формування компетентності здоров'язбереження у майбутніх педагогів / Г. М. Мешко // Професійні компетенції та компетентності вчителя. – 2006. – С. 17–21.


76. Формування педагогічної спрямованості як умова становлення професійної культури вчителя / О. Мешко, Г. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2007. – № 9. – С. 79–82.


77. Формування психічного здоров’я учнів у сучасній школі / Г. М.Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота : зб. наукових праць. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2018. – Вип. 2 (43). – С. 177–181. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13311.


78. Формування психічного здоров’я учнів як психолого-педагогічна проблема / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (10 квітня 2018, Харків, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди). – Харків: Стиль-Издат, 2018. – С. 157–160.


79. Формування психологічно безпечного освітнього середовища у загальноосвітньому навчальному закладі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Вип. 37 (3). Том II (22) : тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Київ : Гнозис, 2017. – С. 62–70. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8744


80. Формування психотерапевтичної позиції майбутнього педагога в координатах гармонізації його особистості / Г. Мешко, О. Мешко // Proceedings of the VI International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries» (United Kingdom, Cambridge, England, 24–26 May 2016). – 2016. – Vol. VI. «Cambridge University Press»,. – Р. 361–367. – URL: https://www.academia.edu/download/61614610/CAMBRIDGE_CONGRESS__201620191226-11182-1xgr299.pdf#page=362


81. Формування саногенного мислення майбутніх педагогів як умова збереження і зміцнення їхнього професійного здоров’я / Г. Мешко // Вісник Львівського університету. Серія пелагічна. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 4. – С. 258–264. – URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/viewFile/5477/5483


82. Чинники професійного здоров’я вчителя / Г. М. Мешко // Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 126–132. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8742/1/Meshko_H%20001.pdf

 

Список підготувала У. І. Безпалько,
серпень 2020 р., 82 джерела

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах