Web of Science ResearcherID: I-6706-2018

 

Доктор бiологiчних наук

Професор 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Барна Микола Миколайович – відомий український вчений – ботанік, цитоембріолог, заслужений діяч науки і техніки України, педагог (до 85 – річчя від дня народження) / Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 84-92. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.12
 2. Введення в культуру in vitro цінного лікарського виду Bupleurum ranunculoides L. флори України / О. О. Міщук, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 156-159
 3. Комплексний аналіз життєвості репатрійованих біотехнологічних рослин видів роду Gentiana L. у високогірній зоні Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Х. М. Колісник, Н. С. Гурин [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 129-132
 4. Особливості водного режиму рослин видів роду Carlina L. на різних етапах онтогенезу / Х. М. Колісник, Х. А. Підгірна, А. Р. Лановий [та ін.]. // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 69-71
 5. Особливості культивування in vitro арніки гірської (Arnica montana L.) / В. С. Акімов, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 118-121
 6. Дробик Н. М. Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін: змістовий аспект / Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 136-140
 7. Колісник Х. М. Показники обмінної кислотності, вміст нітрогену та рухомих форм фосфору у ґрунтах із природних місць росту рослин видів роду Carlina L. / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, Х. А. Підгірна, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 246-250
 8. Гурин Н. С. Роль кліматичних змін у дестабілізації ареалів високогірних видів флори Українських Карпат / Н. С. Гурин, О. П. Дейкало, Л. Р. Грицак [та ін.] // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 35-36
 9. Development, integrative study and research prospects of Deschampsia antarctica collection / V. Kunakh, M. Twardovska, I. Andreev [et al.] // POLISH POLAR RESEARCH. - WARSZAWA : POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES. - 2023. – Vol. 44, issue 1. – P. 41-68 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Леонов А. О. Використання біотехнологічних методів для збереження генофонду та відновлення порушених природних ареалів видів рослин / А. О. Леонов, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. – С. 217-220
 2. Прокоп’як М. З. Використання ДНК-маркерів у філогенетичних дослідженнях рослин / М. З. Прокоп′як, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 104-106
 3. Барна М. М. Відійшов у вічність «Хранитель Cофіївки» – видатний український учений у галузі дендрології й садовопаркового мистецтва, член-кореспондент нан України, доктор біологічних наук, професор Косенко Іван Семенович (03.12.1940 – 10.04.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1–2 (82). – С. 66–69. DOI : 10.25128/2078-2357.22.1-2.10
 4. Грицак Л. Р. Вплив умов культивування in vitro та ex vitro на вміст вільного проліну у рослинах деяких видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 54-60. – DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v30.1461 54
 5. Грицак Л. Р. Досвід реалізації біотехнології «in vitro-ex vitro-in situ» для репатріації виду Gentiana lutea L. у високогір’я Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції. (м. Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 79-83
 6. Дослідження нектаропродуктивності гібридів озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (28-30 November 2022). – Lviv : SPC «Sci-conf.com.ua», 2022. – P. 122-124
 7. Дослідження якості змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти / Н. Дробик, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук [та ін.] // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 50-56
 8. Шуст І. В. Методичні рекомендації до лабораторно–практичних занять з цитології / І. В. Шуст, Н. М. Дробик. – вид. 4-те, перероблене та доповнене. – Тернопіль : [б. в.], 2022. – 56 с.
 9. Колiсник Х. М. Особливостi культивування in vitro представникiв роду Carlina L. / Х. М. Колісник, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Проблеми екологічної біотехнології : науковий електронний журнал. Новiтнi досягнення бiотехнологiї : матерiали VI Мiжнародної науково-практичної конференції (23–24 вересня 2022 р., Київ). – Київ, 2022. № 1, 2. – С. 56-57. DOI : https://doi.org/10.18372/2306-6407.1.17160
 10. Оцінка генетичного поліморфізму Gentiana lutea L. (полонинa Красна, Українські Карпати) / М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Х. М. Колісник [та ін.] // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Біологія. – Одеса : ОНУ, 2022. – Т. 27. – Вип. 2(51). – С. 113-114
 11. Оцінка ефективності показників інформативності ISSR-маркерів для аналізу генетичного поліморфізму рослин / М. З. Прокоп’як, А. І. Флячок, О. Ю. Майорова [та ін.] // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. – 2022, Черкаси. – С. 74–101.
 12. Барна М. М. Пам'яті видатного вченого в галузі фізіології рослин, біохімії й екології, професора Степана Степановича Костишина (07.02.1932–12.04.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –  № 1–2 (82). – С. 70-73. DOI : 10.25128/2078-2357.22.1-2.11
 13. Барна М. М. Пам’яті відомого українського вченого-еколога, заслуженого лісівника України, професора, академіка Лісівничої академії наук України Парпана Василя Івановича (06.01.1945 – 19.12.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, В. В. Грубінко, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 84-88. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.10
 14. Грицак Л. Р. Перспективи використання методу біотестування для оцінки антропогенного забруднення грунтів урбанізованих територій / Л. Р. Грицак, А. О. Леонов, Л. І. Кмиць, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 48-52
 15. Флячок А. І. Підбір показників інформативності для оцінки ефективності ДНК-маркерів / А. І. Флячок, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 123-127
 16. Проблеми та перспективи збереження видів роду Carlina L. флори України в умовах in situ, ex situ, in vitro / Х. М. Колісник, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Journal of Native and Alien Plant Studies. – 2022. – 18. – C. 69–82. DOI : 10.37555/2707-3114.18.2022.269957
 17. Порівняльна характеристика морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 87-90.
 18. Порівняльна характеристика урожайності гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : The 4th International scientific and practical conference (July 10-12, 2022). – Lviv : SPC ―Sci-conf.com.ua‖, 2022. – Р. 64-67
 19. Посухостійкі види дерев та кущів – важлива ланка для зменшення негативних ефектів «міських островів тепла» / Н. В. Нужина, І. Ю. Івагова, Л. Р. Грицак [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 3. – С. 37–43.
 20. Грицак Л.Р. Реалізація біотехнології «in vitro-ex vitro-in situ» для створення промислових плантацій високогірних рідкісних лікарських видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Хімія природних сполук : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовтня 2022 р.). Тернопіль : ТНМУ, 2022. С. 185-186
 21. Стан пігментного комплексу рослин in vitro деяких видів роду Carlina L. як критерій- маркер їх адаптивного потенціалу / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, І. С. Дмитришин [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 64-68
 22. Міщук Н. Й. Формування професійно-методичної компетентності майбутніх вчителів біології в умовах дуальної освіти / Н. Й. Міщук, А. В. Степанюк, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 303–306.
 23. Шуст І. Цитологія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / І. Шуст, В. Грубінко, Н. Дробик. – 5-те вид. перероблене та доповнене. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 128 с.
 24. Голубенко А. В. XVІІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» / А. В. Голубенко, Н. М. Дробик, І. І. Конвалюк, В. А. Кунах // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – Київ, 2022. – Т. 20. – С. 74–78 DOI : https://doi.org/10.7124/visnyk.utgis.20.1-2.1521
 25. Deschampsia antarctica як модельний злак для вивчення стійкості рослин до важких металів / І. О Андрєєв, О. М. Загричук, К. В. Спиридонова [та ін.] // Селекція, генетика та біотехнологія сільськогосподарських рослин: досягнення, інновації та перспективи : тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції м. Одеса, Україна 26 жовтня 2022 року присвяченої 110-річчю Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса : СГІ - НЦНС, 2022. – С. 115–116
 26. The assessment of the current status of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians : Ecological and genetic approaches / M. Prokopiak, O.Mayorova, L. Hrytsak, H. Meshko, N. Drobyk // Folia Oecologica, 2022. – Vol. 49, no.1. – P. 42–50. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік 

 1. Особливості охорони рідкісних видів родини gentianaceae на території України / М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Академику Л.С. Бергу – 145 лет : Сборник научных статей=Academician Leo Berg – 145 : Collection of Scientific Articles. – Bendery: Eco-TIRAS, 2021. – P. 203–206.
 2. Грицак Л. Р. Оцінка ефективності технологій in situ та ex situ для збереження видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Н. М. Дробик  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 23-30. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.%204.4
 3. Грицак Л. Р. Вміст вільного проліну у рослинах високогірних видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (21-22 жовтня, 2021 р.). – Полтава : Астрая, 2021. – С. 214–216.
 4. Олендр Т. М. Впровадження елементів білінгвального навчання у професійну підготовку майбутніх учителів природничих наук / Т. М. Олендр, Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 24–28.
 5. Витоки ефективної діяльності кафедри загальної біології та методики навчання дисциплін у системі «ЗВО-Школа» (до 50-річчя кафедри) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 91-99. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.12
 6. Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro / Н. Б. Кравець, Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2021. – № 3 (36). – С. 160–166.
 7. Грицак Л. Р. Зміни анатомічної будови листків рослин in vitro Gentiana lutea L. за адаптації до умов EX VITRO / Л. Р. Грицак, О. Л. Улична, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 59–63.
 8. Зміна водного режиму рослин деяких видів роду Carlina L. у ході онтогенезу / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, А. В. Бойко [et al.]  // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 89–92.
 9. Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду Gentiana L. - еколого-генетичний підхід: монографія. Частина І / О.Ю. Майорова, М.З. Прокопяк, Л.Р. Грицак, Н.М. Дробик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 137 с.
 10. Динаміка ростових параметрів рослин in vitro Gentiana lutea L. за різних умов освітлення / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп’як, М. З. Майорова та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2021. – Т. 28. – С. 58–65.
 11. Волошин О. С. До 100- ліття від дня народження професора Івана Васильовича Шуста / О. С. Волошин, В. В. Грубінко, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 11–14.
 12.  Шуст І. В. Методичні рекомендації до лабораторно–практичних занять з цитології / І. В. Шуст, Н. М. Дробик. – вид. 3-тє, перероблене та доповнене. – Тернопіль : [б. в.], 2021. – 56 с.
 13. Кравець Н. Б. Підвищення ефективності вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / Н. Б. Кравец, Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2021. – Т. 29. – С. 198–199.
 14. Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. Б. Мацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 39-43. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.6
 15. Сезонная динамика прорастания семян Carlina onopordifolia Besser Ex Szafer, Kulcz. Et Pawł, Carlina cirsioides Klokov И Carlina аcaulis L. в условиях in vitro / К. М. Колиснык, Н. Б. Кравец, Л. Р. Грицак, И. В. Чайка, И. А. Богатюк. Н. М. Дробык // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сборник материалов V Международной научно-практической конференции (Брест, 27–29 сент. 2021 г.) : в 2 ч.–  Брест : БрГУ, 2021. –  Ч. 2. – С. 109-112.
 16. Грицак Л. Р. Системний підхід до вирішення проблеми відновлення популяцій рідкісних високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, І. М. Барна, Н. М. Дробик  // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпро, Україна, 06-07 жовтня 2021 р.). – Дніпро : ІППЕ НАН України, 2021. – С. 86-88.
 17. Сохранение и восстановление популяций лекарственных видов растений с использованием биотехнологических методов / О. Ю. Майорова, М. З. Прокопьяк, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробык // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Брест, 27–29 сент. 2021 г. : в 2 ч. – Брест : БрГУ, 2021. – Ч. 2. – С. 126–129.
 18. Створення колекції рослин і культури тканин деяких видів роду Gentiana l. in vitro / О. Я. Вовк, Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 42–45.
 19. Створення колекції рослин і культури тканин рідкісних лікарських видів роду Gentiana L. in vitro / Л. Р. Грицак, Н. Б. Кравець, О. Ю. Майорова [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць : вибрані тези доповідей на XVII Міжнародній науковій конференції (3–8 жовтня 2022 р., м. Умань). – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 145.
 20. Сучасні причини фрагментації ареалів високогірних видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 3 (81). С. 25-33. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.4
 21. Шуст І. Цитологія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / І. Шуст, В. Грубінко, Н. Дробик. – вид. 4-те, перероблене та доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – 128 с.
 22. Аналіз генетичного поліморфізму культури Chlorella vulgaris Beyer. за вирощування в присутності селеніту натрію в комбінації з сульфатом цинку та хлоридом хрому / О. І. Боднар, І. О. Андрєєв, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Альгологія : міжнародний науковий журнал. – Київ : Інститут ботаніки імені Н. Г. Холодного НАН України, 2021. – Т. 31, вип. 2. – С. 113–125. 
 23. The analysis of the genetic parameters of chlorella vulgaris Beyer. Culture growing in the presence of sodium selenite, zinc Sulfate and chromium chloride / O. I. Bodnar, I. O. Andreev, M. Z. Prokopiak [et al.] // International Journal on Algae. 2021. Vol. 23, issue 3. P. 257-268.  – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Міщук Н. Й. Використання сучасних методів візуалізації у підготовці майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 89-92.
 2. Дробик Н. М. 80-річчя хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, перспективи / Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль).  – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 13-22.
 3. Вміст фотосинтетичних пігментів та їх співвідношення у рослинах gentiana punctata L. в умовах in vitro / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 54-57.
 4. Грицак Л. Р. Екологічні, фізіологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. В умовах in vitro та in situ / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 65-68.
 5. Палій І. Р. Оцінювання ефективності методик кріоконсервації та розморожування стовбурових клітин / І. Р. Палій, А. І. Довгалюк, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 86-89.
 6. Пошук способів підвищення ефективності вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 93-96.
 7. Чайка І. В. Перспективи культивування in vitro м’яти перцевої (mentha piperita L.) / І. В. Чайка, У. М. Зайцева, Н. М. Дробик // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 37-40.
 8. Проростання насіння та вегетативне розмноження gentiana cruciata L. In vitro / О. Я. Вовк, І. С. Дмитришин, І. О. Богатюк, Н. М. Дробик // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 40-43.
 9. Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers / H. Meshko, O. Meshko, N. Drobyk, O. Mikheienko // Environmental, Technological, Social and Economic Matters : the International Conference on Sustainable Futures(ICSF 2020) : E3S Web of Conferences (Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – 2020. – Vol. 166. – P. 1-8. – URL. :  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610023
 10. Зміни пігментного комплексу високогірного виду Gentiana puctata L. in situ та in vitro за різних температурних умов / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, І. В. Чайка [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020 : тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 198–200.
 11. Оптимізація умов та мікроклонального розмноження та вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 298–300.
 12. Культивування in vitro лікарського виду рослин Arnica montana L. / А. Б. Середович, А. В. Квятковська, І. О. Богатюк [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 381–383.
 13. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. – Умань, 2020. – С. 74–77.
 14. Грицак Л. Р. Причини дестабілізації ареалів рідкісних видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністер’я : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створ. Нац. природ. парку «Дністровський каньйон» (18 вер. 2020 р., м. Заліщики). – Чернівці, 2020. – С. 115–117.
 15. Грицак Л. Сучасні концепції збереження видів рослин в умовах in situ та ex situ / Л. Грицак, І. Барна, Н. Дробик // Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження», присвяченої 30-річчю природного заповідника «Медобори» (Гримайлів, 20-21 серпня 2020 р.). – Тернопіль, 2020. – С. 108–114.
 16. Анатомічні особливості листків високогірних видів Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana acaulis L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, М. М. Гайдаржи, Н. М. Дробик // Екологічні науки. – 2020. –  Вип. 2 (29), т. 1. – С. 80–85.
 17. Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, заснування (до 80-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. –  Тернопіль, 2020. –  № 1/2 (79). – С. 119–128.
 18. Грицак Л. Р. Сучасні технології підвищення стійкості культивованих in vitro рослин до умов ex vitro / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2020. – Т. 26. – С. 183–189.
 19. Грицак Л. Р. Особливості адаптивних стратегій видів роду Gentiana L. в умовах високогір’я Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2020. – № 1/2 (79). – С. 91–102.
 20. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.
 21. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [та ін.] ; за ред. А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. –  96 с.
 22. Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Вид. 3-тє, доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2020. – 130 с.
 23. Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, В. М. Мельник, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 39–50.
 24. Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 91–98.
 25. Research of Teachers’ Occupational Health by Means of Digital Technologies / H. M. Meshko, O. I. Meshko, I. M. Trubavina [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 544–559.

2019 рік

 1. Особливості водного режиму рослин видів роду Carlina L. в умовах in vitro / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 259–262.
 2. Підбір оптимальних умов культивування мезенхімальних стовбурових клітин, отриманих з пуповини та амніону щурів / І. Р. Палій, А. І. Довгалюк, Н. В. Огінська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 242–245.
 3. Проблеми розвитку заповідної справи на Тернопіллі / О. І. Непрілий, М. В. Гуменчук, І. О. Богатюк, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 224–228.
 4. Кравець Н. Б. Динаміка проростання та сезонна схожість насіння деяких видів рослин роду Carlina L. в умовах in vitro / Н. Б. Кравець, Н. М. Дробик // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 150–154.
 5. Щодо проблеми утилізації побутових відходів міста Тернополя / М. В. Гуменчук, О. І. Непрілий, І. С. Дмитришин, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль) . – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 106–109.
 6. Особливості пігментного комплексу високогірного виду Gentiana punctata L. флори Українських Карпат в умовах in situ та іn vitro  / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – C. 76–79.
 7. З відданістю своїй справі, з любов’ю до людей та з іскрою добра у серці (до 60-річчя від дня народження академіка АНВШ, професора С. В. Пиди) / В. П. Патика, І. П. Григорюк, М. М. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 104–113.
 8. Грицак Л. Р. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату рослин Gentiana lutea L. за різних умов культивування in vitro / Л. Р. Грицак, А. І. Герц, Н. В. Герц, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2019. – Т. 25. – С. 209–214.
 9. Грицак Л. Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 129–140.
 10. Грицак Л. Р. Розробка технології збереження високогірних видів роду Gentiana L. із використанням стратегії «quasi» in situ та методів біотехнології / Л.Р. Грицак, Н. М. Дробик // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2019. – № 25. – С. 169–176.
 11. Міщук Н. Й. До проблеми формування професійно-методичної компетентності майбутніх учителів біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик, Г. В. Саска // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.,м. Тернопіль).– Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 64–65.
 12. Збереження біорізноманіття рідкісних видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro: еколого-фізіологічний і молекулярно-генетичний підходи / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Подільські читання : eкологія,охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р, Хмельницький). – Хмельницький ХНУ, 2019. –С. 216–217.
 13.  Грицак Л. Р. Вміст біологічно активних речовин у калюсних культурах видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Хімія природних сполук : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – С. 9–21.
 14. XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» та VII з’їзд всеукраїнської асоціації біологів рослин / А. В. Голубенко, Н. М Дробик, О. О. Пороннік [та ін.] // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – Київ, 2019. – Т. 17, n. 2. – С. 221–226.
 15. Грицак Л. Р. Перебудова анатомічних структур листка рослин in vitro Gentiana lutea L. залежно від світлових умов культвування / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Сьогодення біологічної науки : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (15-16 листопада 2019 р., м. Суми). – Суми : Цьома С. П., 2019. – С. 86–89.
 16.  Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей вищих педагогічних закладів освіти) / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2019. – 130 с.
 17. Гуменюк Г. Б. Методичні рекомендації для вивчення курсу «Соціальна екологія та проблеми природокористування» : для студентів біологічних спеціальностей  вищих педагогічних навчальних закладів / Г. Б. Гуменюк, Н. М. Дробик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 83 с.
 18. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro / Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак, М. 3. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, H. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 4 (78). – C. 16–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах