Web of Science ResearcherID: I-7413-2018

Holinei

 

Кандидат сільськогосподарських наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 
 
 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Голіней Г. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Зоологія (безхребетні тварини)» / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2021. – 48 с.
 2. Голіней Г. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Зоологія (безхребетні тварини)» / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2021. – 48 с.
 3. Голіней Г. М. Показники домінування видів ряду Бабки (Odonata) у фауні міста Тернопіль / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття : тези доповідей наукової конференції (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 1-3 червня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 66.
 4. Динаміка поширення західного кукурудзяного жука на Тернопільщині впродовж 2016-2020 рр. / М. З. Прокоп'як, Л. А. Безменська, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, О. Ю. Майорова // Карантин і захист рослин. – 2021. – № 2 (265). – С. 3–7.

2020 рік

 1. Phospholipid Lipid Composition of Carp and Pike Tissues under the Impact of Fe3+ Ions / V. O. Khomenchuk, O. O. Rabcheniuk, Yu. I. Senyk [et al.] // Hydrobiological journal. — 2020. — Vol. 56, issue 4. — P. 60−70. 
 2. Зух О. І. Червонокнижні види ряду бабки – odonata Тернопільщини / О. І. Зух, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 32-35.
 3. Харишин І. М. Видове різноманіття родини пластинчастовусі – Scarabaeidae / І. М. Харишин, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 51-52.
 4. Бабій Н. В. До питання поширення основних рядів нематод / Н. В. Бабій, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 52-54.
 5. Качмарська Г. М. Основні комахи-шкідники картоплі / Г. М. Качмарська, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 54-56.

 2019 рік

 1. Голіней Г. М. Харчова спеціалізація ряду Напівтвердокрилі або Клопи (Hemiptera) Г. М. Голіней, О. А. Клим // Dynamics of the development of world science : abstracts of I International scientific and practical conference (25-27 September 2019). – Vancouver, 2019. P. 227231.
 2. Голіней Г. М. Оцінка якості меду з власних пасічних угідь за органолептичними показниками Г. М. Голіней  // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 50. ‒ С. 236238.
 3. Голіней Г. М. Річний цикл і сезонні явища в житті хижих птахів Г. М. Голіней // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 229231.
 4. Шевчик Л. О. Сучасні підходи до навчання зоології засобами навчальної практики / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней,  Бех Н. М. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 104‒107.
 5. Дмитрів В. В. Комахи Червоної книги України в зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. ГнатюкаВ. В. Дмитрів, Г. М. Голіней // Євроінтеграція екологічної політики України : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29 – 31 травня 2019 р.). ‒ Одеса : ОДЕКУ, 2019. ‒ С. 235236.
 6. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 116 с.
 7. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.06. Середня освіта (Хімія) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 65 с.
 8. Характеристика чисельності та просторового розподілу популяцій зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) на території НПП «Дністровський каньйон» / М. П. Бойко, О. К. Вікирчак, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 20–26.
 9. Дмитрів В. В. Видове різноманіття представників ряду лускокрил, або метелики – Lepidoptera у зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / В. В. Дмитрів, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 109–112.
 10. Голіней Г. М. Поширені види ряду совоподібні – Strigiformes на території Теребовлянського району / Г. М. Голіней // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол.: М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 117–119.
 11. Голіней Г. Поширення видового складу ряду Соколоподібні – Falconiformes на території Теребовлянського району Тернопільської області / Г. Голіней, Л. Шавкун // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (28 вересня 2018 р.) : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – С. 5-6

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах