Web of Science ResearcherID: I-7918-2018

Grubinko

 

Доктор біологічних наук, професор

Завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Грубінко В. В. Структурно-функціональна організація природних систем як методологія природничої освіти / В. В. Грубінко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 119–122.

2020 рік

 1. Грубінко В. В. Парадигма системно-функціонального підходу при формуванні змісту та викладанні навчальних дисциплін спеціальності «Природничі науки» / В. В. Грубінко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 204-210.
 2. Зростання та біологічне значення настурції лікарської (Nasturtium officinale R. Br.) у межах м. Тернопіль / І. О. Санікович, В. В. Грубінко, С. Матіюк, Н. М. Ткач // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 43-47.
 3. Буряк Г. О. Розвиток водоростей у р. Серет у зв’язку з змінами клімату / Г. О. Буряк, Н. М. Ткач, В. В. Грубінко // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 133-136.
 4. Грубінко В. В. Забруднення води та її вплив на життя і здоров’я населення ( на прикладі Тернопільської обл.) / В. В. Грубінко, С. М. Матіюк, Н. М. Ткач // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 141-144.
 5. Боднар О. И. Культивирование Chlorella vulgaris для получения биологически активных соединений / О. И. Боднар, В. В. Грубинко // От растения до лекарственного препарата : материалы Международной научной конференции (4–5 июня 2020 г., г. Москва). — Москва : ФГБНУ ВИЛАР, 2020. — С. 171—174.
 6. Грубінко В. В. Ліпідні мікроелементвмісні лікувально-профілактичні субстанції з хлорели / В. В. Грубінко, О. І. Боднар // Ліки — людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 березня 2020 р., м. Харків, Україна). — Харків : НФаУ. — Т. 2. — С. 205—207.
 7. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 8. Грубінко В. В. Стійкість та сталий розвиток біологічних і соціо-природних систем / В. В. Грубінко // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 123–132.

 2019 рік

 1. Грубінко В. В. Біологічноактивні добавки з водоростей, збагачені мікроелементами / Грубінко В. В. // Здоров'язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (06-07 черв. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – C. 101–104
 2. Грубінко В. В. Структурно–функціональна організація та еволюція живих систем / Грубінко В. В. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 140 с.
 3. Грубінко В. В. Регуляція біосинтезу біологічно активних ліпідів у мікроводоростей / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Т. В. Андрусишин [та ін.] // ХІІ Український біохімічний конгрес : матеріали доповідей, 30 вересня–4 жовтня, 2019. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019.
 4. Боднар О. И. Влияние тяжелых металлов на распространение прибрежных растений малых рек / О. И. Боднар, Т. В. Андрусишин, В. В. Грубинко [та ін.] // Современные концепции и практические методы сохранения фиторазнообразия : материалы Международного научно-практического семинара (1-4 октября 2019, Минск-Гродно, Беларусь). – Минск : Колорград, 2019. – С. 97–101.
 5. Боднар О. И. Биологически активные субстанции из водорослей как профилактические и лекарственные препараты / О. И. Боднар, В. В. Грубинко, О. В. Галыняк // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международ. конф. (Минск, 23–24 мая 2019 г.) – Минск : МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, 2019. – Ч. 3. – С. 24–26.
 6. Боднар О. И. Генетическая стойкость Chlorella vulgaris Beij. к воздействию некоторых микроэлементов / О. И. Боднар, В. В. Грубинко // Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства : II Международ. науч. конф. (5– 7 июня 2019 г.) – Москва : ВИЛАР, 2019. – С. 437–441.
 7. The content of pigments and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) when exposed to sodium selenite, zinc sulphate, and chromium chloride / O. I. Bodnar, A. I. Herts, N. V. Herts [et al.] // International journal on Algae. – New York : Begel House, 2019. – Vol. 21, issue 4.
 8. Грубінко В. Регуляція вмісту ліпідів у водорості Chlorella vulgaris / В. Грубінко, О. Боднар // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 124125.
 9. Грубінко В. В. Професор Арсан Орест Михайлович – пам’яті вчителя і колеги / В. В. Грубінко, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 81–83.
 10. Грубінко В. В. Формування та розвиток біохімічної школи у Тернопільському педагогічному інституті / В. В. Грубінко, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 13–26.
 11. Адаптаційні стратегії прибережних рослин до забруднення гідроекосистеми важкими металами / Т. В. Андрусишин, Н. М. Ткач, О. М. Назар, В. В. Грубінко // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 88–92.
 12.  Степанюк А. Інноваційні підходи до формування змісту природничої освіти школярів / Степанюк А., Грубінко В., Колесник М.// Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 18 квіт. 2019 р. : зб. наук. праць. – Київ : Фенікс, 2019. – С. 37-39.
 13. Суходольська І. Л. Механізми підтримання гомеостазу нітрогену та його вторинне використання у гідроекосистемах : монографія / І. Л. Суходольська, В. В. Грубінко. – Київ: Кондор, 2019. – 192 с.
 14. Stepanyuk A.V. Eсоlogical and mathematical modeling tools usage in natural sciences teachers training / A. V. Stepanyuk, H. B. Humeniuk, N. М. Garmatiy, V. V. Hrubinko // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2019. – Вип.1 (5) – С.6-16.
 15. Грубінко В. В. Фізико-хімічна біологія як інтегрована дисципліна підготовки учителів природничих наук / В. В. Грубінко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 61-64.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах