Web of Science ResearcherID: I-7181-2018

holovatska yub

 

Асистент кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат педагогічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка 

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Головацька Ю. Б. Концепції локалізації відеоігор / Ю. Б. Головацька, Ю. І. Новосад // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 217–220.
  2. Головацька Ю. Rendring of the phraseological units as means of character description in ukrainian and polish translations of “alice through the looking glass” by lewis carroll / Ю. Головацька // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал. — Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. — № 12. — С. 52—57.
  3. Головацька Ю. Б. Localization of Videogames in the Context of Audiovisual Translation / Ю. Б. Головацька // Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 3 грудня 2020 року). — Переяслав, 2020. — С. 173—175.
  4. Tsepeniuk T. Translation of Amplifying Comparative Constructions in Modern Fiction / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, V. Konkulovskyy, V. Panchenko // Analele Universitatii din Craiova. Seria : Stiinte Filologice. — Lingvistica ; Craiova, 2020. — ANUL XLII, n. 1-2. — P. 224—237.
  5. Holovatska Y. Dimensions of training of the prospective masters of translation in the universities of canada: content and advanced ideas / Y. Holovatska, T. Tsepeniuk // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. — Вип. 11/43. — С. 22-39.

 2019 рік

  1. Головацька Ю. Б. Локалізація відеоігор як перекладознавча проблема / Ю. Б. Головацька, Т. Ю. Процишин // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. — Кропивницький : КОД, 2019. — Вип. 175. — C. 743747.
  2. Головацька Ю. Б. Overview of localization as an issue in modern translation studies / Ю. Б. Головацька // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2019 року). —  Переяслав-Хмельницький, 2019. —  С. 87–88.
  3. Головацька Ю. Foreign experience within the framework of translators training in ukraine / Ю. Головацька // Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 3 грудня 2019 року). — Переяслав, 2019.  — С. 181–183.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах