Web of Science ResearcherID: AAB-4882-2019

Grucak

Кандидат біологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Особливості охорони рідкісних видів родини gentianaceae на території України / М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Академику Л.С. Бергу – 145 лет : Сборник научных статей=Academician Leo Berg – 145 : Collection of Scientific Articles. – Bendery: Eco-TIRAS, 2021. – P. 203–206.

2020 рік

 1. Barna І. The use of information and communication technologies in training ecology students / I. Barna, L. Hrytsak, H. Henseruk //  The International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) : E3S Web of Conferences( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7.
 2. Вміст фотосинтетичних пігментів та їх співвідношення у рослинах gentiana punctata L. в умовах in vitro / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 54-57.
 3. Грицак Л. Р. Екологічні, фізіологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. В умовах in vitro та in situ / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 65-68.
 4. Пошук способів підвищення ефективності вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 93-96. 
 5. Зміни пігментного комплексу високогірного виду Gentiana puctata L. in situ та in vitro за різних температурних умов / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, І. В. Чайка [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020 : тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). — Дніпро, 2020. — Т. 1. — С. 198–200.
 6. Оптимізація умов та мікроклонального розмноження та вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). — Дніпро, 2020. — Т. 2. — С. 298–300.
 7. Грицак Л. Р. Причини дестабілізації ареалів рідкісних видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністер’я : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створ. Нац. природ. парку «Дністровський каньйон» (18 вер. 2020 р., м. Заліщики). — Чернівці, 2020. — С. 115–117.
 8. Грицак Л. Сучасні концепції збереження видів рослин в умовах in situ та ex situ / Л. Грицак, І. Барна, Н. Дробик // Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження», присвяченої 30-річчю природного заповідника «Медобори» (Гримайлів, 20-21 серпня 2020 р.). — Тернопіль, 2020. — С. 108–114.
 9. Анатомічні особливості листків високогірних видів Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana acaulis L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, М. М. Гайдаржи, Н. М. Дробик // Екологічні науки. — 2020. —  Вип. 2 (29), т. 1. — С. 80–85.
 10. Грицак Л. Р. Сучасні технології підвищення стійкості культивованих in vitro рослин до умов ex vitro / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. — 2020. — Т. 26. — С. 183–189.
 11. Грицак Л. Р. Особливості адаптивних стратегій видів роду Gentiana L. в умовах високогір’я Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. — Тернопіль, 2020. — № 1/2 (79). — С. 91–102.
 12. Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Вид. 3-тє, доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2020. – 130 с.
 13. Грицак Л. Р. Використання біотехнологічних методів для збереження генофонду та відновлення порушених природних ареалів видів рослин / Л. Р. Грицак  // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. С. 9–14.

 14. Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, В. М. Мельник, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 39–50.
 15. Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 91–98.

 2019 рік

 1. Грицак Л. Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 129–140.
 2. Особливості водного режиму рослин видів роду Carlina L. в умовах in vitro / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 259–262.
 3. Особливості пігментного комплексу високогірного виду Gentiana punctata L. флори Українських Карпат в умовах in situ та sn vitro / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – C. 76–79.
 4. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату рослин Gentiana Lutea L. за різних умов культивування in vitro / Грицак Л. Р. , Герц А. І., Герц Н. В. [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2019. – Т. 25. – С. 209-214.
 5. Збереження біорізноманіття рідкісних видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro: еколого-фізіологічний і молекулярно-генетичний підходи / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р, м. Хмельницьк). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 216-217.
 6. Грицак Л. Р. Розробка технології збереження високогірних видів роду Gentiana L. із використанням стратегії «quasi» in situ та методів біотехнології / Л.Р. Грицак, Н. М. Дробик // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2019. – № 25. – С. 169–176.
 7. Грицак Л. Р. Вміст біологічно активних речовин у калюсних культурах видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Хімія природних сполук : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – С. 9–21.
 8. Грицак Л. Р. Перебудова анатомічних структур листка рослин in vitro Gentiana lutea L. залежно від світлових умов культвування / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Сьогодення біологічної науки : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (15-16 листопада 2019 р., м. Суми). – Суми : Цьома С. П., 2019. – С. 86–89.
 9. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro / Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак, М. 3. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, H. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 4 (78). – C. 16–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах