Web of Science ResearcherID: І-7422-2018

Hrabuk N.MКандидат наук з фізичного виховання і спорту

Доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

ResearhGate 

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Грабик Н. М. Зародження і розвиток спортивного туризму на Тернопільщині / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, З. Лясота, М. Цапай // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (1 лютого 2024 року м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 94-99
 2. Гулька О. В. З досвіду використання платформи Gamma.app при викладанні біологічних дисциплін / О. В. Гулька, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2024 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – C. 32-35
 3. Грабик Н. М. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навчальний посібник / Н. М. Грабик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – 128 с.
 4. Grabyk N. M. DEVELOPMENT OF SPORTS AEROBICS IN TERNOPIL REGION / N. M. Grabyk, О. V. Hulka, V. V. Shcherbaniuk // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (1 лютого 2024 року м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 30-33

2023 рік

 1. Грабик Н. Використання цифрових освітніх інструментів на заняттях з метрологічного контролю / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька // Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 травня 2023 р.). – Київ : ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2023. – С. 33-38
 2. Грубар І. Виникнення та розвиток адаптивного спорту / І. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 62-68
 3. Грабик Н. М. Вплив карантину на рухову активність студентів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. В. Гулька // Promising areas for the development of physical culture, sports, fitness and recreation : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 114-141. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-314-9-5
 4. Грубар Ю. О. Вплив кріотерапії з імпульсним стисненням на функціональний стан колінного суглоба після парціальної меніскектомії в процесі реабілітаційного лікування / Ю. О. Грубар, І. Я. Грубар, Н. М. Грабик [та ін.] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – Вип. 5 (164). – С. 58-62. DOI : 10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).13
 5. Гулька О. В. Деякі аспекти використання цифрових технологій у фізичному вихованні та спорті / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 100-річчю Мелітопольського держ. пед.. ун-ту ім. Б. Хмельницького (м. Запоріжжя, 21 квітня 2023 р.). – Запоріжжя : Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2023. – С. 202-206
 6. Грубар І. Я. Інноваційні технології у процесі самостійних занять фізичними вправами старшокласників / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 59-65
 7. Грабик Н. М. Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури на заняттях з гігієни до формування здоров’язбережувального освітнього середовища / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. В. Гулька // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали п’ятого міжнародного симпозіуму : збірник наукових праць. – Київ : Алатон, 2023. – Вип. 5. – С. 44-46
 8. Гулька О. В. Профорієнтаційна діяльність вчителя фізичної культури / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 74-80
 9. Грубар І. Я. Шкільний травматизм: причини виникнення та шляхи профілактики / І. Я. Грубар, Ю. О. Грубар, Н. М. Грабик // Influence of physical culture and sports on the formation of an individual healthy lifestyle : Collective monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 1-27. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-280-7-1
 10. Гулька О. В. Шляхи використання імерсивних технологій майбутнім вчителем фізичної культури / О. В. Гулька, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 62-64
 11. Грабик Н. М. Шляхи удосконалення підготовки у спортивній аеробіці / Н. М. Грабик, В. В. Щербанюк // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 47-50
 12. INFLUENCE OF CRYOTHERAPY WITH PULSE COMPRESSION ON THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE KNEE JOINT AFTER PARTIAL MENISCECTOMY / Y. Hrubar, I. Hrubar, N.Hrabyk [et. al.] // Wiadomosci Lekarskie. Medical Advances : Official journal of the Polish Medical Association. – Konstancin – Jeziorna : Aluna, 2023. – Vol. 76. – Issue 1. – S. 182-188 – URL.:  https://www.scopus.com
 13. Grabyk N. M. THE INFLUENCE OF SECTIONAL CLASSES ON PHYSICAL CONDITION OF NINE-TEN-OLD BOYS / N. M. Grabyk, O. V. Hulka, I. Ya. Hrubar // Public health – a basis of physical culture and sports : International scientific conference (November 1–2, 2023). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2023. – Р. 52-56. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-367-5-13

2022 рік

 1. Гулька О. В. Використання інтерактивних завдань під час вивчення курсу «Фізіологія людини та рухової діяльності» / О. В. Гулька , Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 97-100.
 2. Грубар І. Вплив занять футболом на морфофункціональний стан школярів молодшого шкільного віку / І. Я. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення у сучасному світі : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20 травня 2022 р.). – Умань : 2022. – С. 117-124
 3. Грабик Н. М. Зміна розумової працездатності учнів під впливом рухової активності / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, Я. В. Якимишин, І. М. Нога // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 62 –69.
 4. Грабик Н. М. Морфофункціональні особливості адаптації серцево-судинної системи футболістів-аматорів до фізичних навантажень / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. В. Мацигановський // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 74–81.
 5. Грабик Н. Мотиваційні пріоритети рухової активності юнаків 16-17 років / Н. Грабик, І. Грубар, С. Бабій // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). – Дрогобич : 2022. – С. 30-37
 6. Грубар І. Підготовка фахівців фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності / І. Грубар, Н. Грабик, В. Вовчанська, С. Дутка // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). – Дрогобич : 2022. – С. 222-231
 7. Гулька О. В. Порівняльна характеристика функціонального стану організму студенток першого року навчання із різним типом гемодинаміки / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 70-76. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.8
 8. Грубар І. Я. Профілактика шкільного травматизму засобами фізичного виховання / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик, Н. В. Рудин // Креативний простір : електронний науковий журнал. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства» (24 січня 2022 р., м. Харків). – Харків : Новий курс, 2022. – № 7. – С. 41-45
 9. Грабик Н. Реалізація освітнього компонента «гігієна» на факультеті фізичного виховання / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька // Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 20 грудня 2022 р.). – Київ : ДНУ «Інститут модернізації змістуосвіти», 2023. – С. 48-52
 10. Грабик Н. М. Розвиток рівноваги молодших школярів на уроках фізичної культури / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Physical education and sports as a factor of physical and spiritual improvement of the nation : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2022. – P. 172-199
 11. Грубар І. Соціальна адаптація дітей з ДЦП засобами фізичного виховання / І. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 55–59.
 12. Грабик Н. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури на заняттях з гігієни / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, М. В. Яремій // Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 вересня 2022 р.) : у 2 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 2. – С. 67-69
 13. Грабик Н. М. Формування компетентності біомеханічного аналізу рухової діяльності за допомогою цифрових інструментів / Н. М. Грабик, О. І. Калугіна // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C.94–97.
 14. Грабик Н. М. Цифрові технології в підготовці вчителів фізичної культури / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 87–90.
 15. Grabyk N. M. THE USE OF FORMATIVE ASSESSMENT AT PHYSICAL EDUCATION LESSONS /  N. M. Grabyk, I. Y. Hrubar, M. V. Yaremii // International scientific conference «Development of physical culture and sports amidst martial law» : conference proceedings, October 5–6, 2022. – Częstochowa : Baltija Publishing, 2022. – P. 55-59. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-253-1-13

2021 рік

 1. Гулька О. В. Використання Zoom та Google meet як засобів дистанційного та змішаної форм навчання у вивченні біологічних дисциплін на факультеті фізичного виховання / О. В. Гулька, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.125–128.
 2. Грабик Н. М. Використання онлайн-платформ в освітньому процесі з фізичного виховання / Н. М. Грабик, О. В. Гулька, М. В. Яремій // Дослідження іновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25-26 листопада 2021 року). – Рівне : Гельветика, 2021. – Ч. 2. – С. 141-144.
 3. Грабик Н. М. Використання фізкультурно-оздоровчих занять у фізичному вихованні молодших школярів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. І. Калугіна // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 57-61.
 4. Грабик Н. Вплив кросфіт-тренувань на фізичний стан студентів-спортсменів / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька, В. Вовчанська // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021. – №4. – С. 24-29.
 5. Грубар І. Я. Профілактика шкільного травматизму у фаховій підготовці учителів фізичної культури / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик, О. В. Гулька, В. В. Нікітюк // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТАЙП, 2021. – С. 62-68.
 6. Грабик Н. М. Розвиток здібності до диференціювання параметрів рухів у футболістів 9-10 років / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, В. С. Мамчур // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 5K (134) 21. – С. 136–141.
 7. Грубар Ю. О. Реабілітація пацієнтів після пластики передньої схрещеної зв’язки колінного суглоба / Ю. О. Грубар, І. Я. Грубар, Н. М. Грабик // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 5K (134) 21. – С. 211–216.
 8. Грабик Н. М. Координаційна підготовка у фристайлі та сноубордингу / Н. М. Грабик, Г. І. Грубар, Г. І. Любінська // Physical culture and sports in the Еuropean educational spaceInternational scientific and practical conference : conference proceedings, July 9–10, 2021. – Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. – P. 6–10. 

2020 рік

 1. Грабик Н. М. Використання комп’ютерних програм для забезпечення метрологічного контролю у фізичному вихованні учнів та студентів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар  // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали III Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 8 квітня 2020р.). – Київ : НУФВСУ, 2020. – С. 150-152.
 2. Грабик Н. М. Вплив зміни часових поясів на психофізіологічний стан кваліфікованих фрістайлерів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, Н. Р. Заверуха // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Фізична культура. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – № 35. – С. 17-24.
 3. Грабик Н. М. Інноваційні підходи до контролю фізичного стану школярів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів І регіональної науково-практичної конференції (22 травня 2020 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – С. 14-16.
 4. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140-148.  – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000543251200018
 5. Coordination skills development of mogul skiers at the initial and preliminary stages of basic training / V. Naumchuk, N. Grabyk, I. Omelyanenko // International journal of applied exercise physiology. – EESA, 2020. – Vol.9, n. 9. – P. 105–113. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800013
 6. Грубар І. Я. Вплив занять футболом на морфофункціональний статус дітей молодшого шкільного віку / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 54–60.
 7. Грабик Н. М. Порівняльний аналіз фізичної і технічної підготовленості футболістів різного ігрового амплуа студенської команди / Н. М. Грабик, А. С. Вадовський, Н. Р. Заверуха // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 49–54.

 2019 рік

 1. Грабик Н. М. Використання новітніх пристроїв для самоконтролю під час занять фізичними вправами та спортом /  Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019 р.). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 223-225.
 2. Грабик Н. М. Фундатор зимових екстремальних олімпійських видів спорту на теренах Тернопільщини / Н. М. Грабик // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення: матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль :  ТАЙП, 2019. – С. 38–41.
 3. Грубар І. Вплив ігрових видів спорту на формування опорно-ресорної властивості стопи / І. Грубар, Н. Грабик // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 15–20.
 4. Грабик Н. Сучасні зимові види спорту та розваг – як спорт для всіх / Н. Грабик, Т. Романишин, О. Масира // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 62–66.
 5. Грабик Н. Вплив позаурочних форм фізичного виховання на фізичний стан учнів 9–10 років / Н. Грабик, І. Грубар, Я. Якимишин // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 7–14.
 6. Hrubar I. Ya. A complex approach in rehabilitation of the patients after the anterior cruciate ligament reconstruction / I. Ya. Hrubar, Yu. O. Hrubar, N. M. Grabyk // Здоров’я, спорт, реабілітація : науковий журнал з проблем фізичного виховання, спорту, формування здорового способу життя, реабілітації, рекреації. – Харків, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 37-43.
 7. Physical training in rehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm / S. Gumenyuk, I. Hrubar, Y. Hrubar [et al.] // Georgian medical news. – 2019.  № 11 (296).  P. 3641.  URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077335740&origin=AuthorNamesList&txGid=91e8113b15b449a4ab02163f2e574565

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]