Web of Science ResearcherID: G-6215-2018

GumenukV

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри фізичного виховання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
  2. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20..
  3. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40.
  4. Гуменюк С. В. [Рецензія] / С. В. Гуменюк // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2020. – Вип 28, том. 5. – С. 265-266. – Рец. на мон.: Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на буковині : монографія / М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2019. – 235 с.
  5. Гуменюк С. В. Використання технології проектів у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / С. В. Гуменюк // Молодь і ринок. – 2020. – №1 (180). – С. 36-40 .
  6. Гуменюк С. В. Методичні рекомендації для написання курсових та магістерських робіт студентами спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / С. В. Гуменюк, С. Т. Сапрун, П. І. Ладика. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 40 с.
  7. Гуменюк С. В. Спортивний травматизм та його профілактика / С. В. Гуменюк // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 66–69.

 2019 рік

  1. Гуменюк С. Інтенсивні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / С. Гуменюк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 133–138.
  2. Гуменюк С. В. Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів / С. В. Гуменюк, Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modern society» : conference proceedings, April 26-27, 2019. – Vilnius : Izdevnieciba «Baktija Publishing».  – P. 50–53. 
  3. Physical training in rehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm / S. Gumenyuk, I. Hrubar, Y. Hrubar [et al.] // Georgian medical news. – 2019. – Issue 296. – P. 36–41. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077335740&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах