horyn oДоктор філософії (09 Біологія)  

Асистент кафедри хімії та методики її навчання  

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Горин О. І. Важливість самооцінювання для нефіктивної участі здобувачів у формуванні якості вищої освіти / О. І. Горин, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 38-40
 2. Горин О. І. Визначення ступення токсичності тербутилазину у водному середовищі на прикладі смугастого Даніо / О. І. Горин, І. О. Осипенко, О. І. Боднар // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С.169-172
 3. Горин О. І. Підбір і використання молекулярних маркерів для оцінки біобезпеки забруднювачів водного середовища / О. І. Горин, О. В. Сорока, Г. Б. Ковальська, О. І. Боднар // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). Тернопіль : Вектор, 2023. С. 173-177
 4. Molecular and Biochemical Evidence of the Toxic Effects of Terbuthylazine and Malathion in Zebrafish / I. Khatib, O.Horyn, O.Bodnar, O.Lushchak [et al.] // Animals. – Basel : MDPI, 2023. – Vol. 13, іssue 6. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Виявлення потенційно токсичних ціанобактерій у водних екосистемах / І.О. Осипенко, О. В. Сорока, А. Б. Ракочний [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 86-90
 2. Вплив екологічно реальних та субтоксичних концентрацій малатіону на нетаргетні організмми (на прикладі Danio rerio) / О. І. Горин, І. Хатіб, Г. Б. Ковальська [та ін.] // Екологічні науки, 2022. – № 4 (43). – С. 208 – 213. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.4-43.35
 3. Горин О. І. Дослідження проявів окисного стресу у Danio rerio за впливу ібупрофену у низькій концентрації / О. І. Горин, О. В. Сорока, Д. В. Познанський, О. І. Боднар // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : V Міжнарод. наук.-практ. конф. (27-28 жовтня, 2022 року. Херсон – Кропивниницький). – Одеса: Одіт+, 2022. – С. 277-279
 4. Ковальська Г. Б. Дослідження цитотоксичної дії органофосфатів на Danio rerio (родина коропові) /  Г. Б. Ковальська, Р. В. Колесницький, О. І. Горин, О. І. Боднар // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 61-64
 5. Метаболічні зміни у Danio rerio за впливу екологічних концентрацій малатіону / О. В. Сорока, С. М. Гриньків, Г. Б. Ковальська [та ін.] // Біологічні дослідження – 2022 : ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня, 2022 року, м. Житомир, Україна) : збірник наукових праць. – Житомир : ПП «Євро-Волинь», 2022. – С. 167-169.
 6. Горин О. Оцінка впливу фармацевтиків на метаболічні зміни у Danio rerio / О. Горин, А. Ракочий, Р. Колесницький, О. Боднар // Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології : матеріали VI Міжнародної наукової конференції (6-7 жовтня 2022 р., м. Дніпро, Україна). – Дніпро : Ліра, 2022. – С. 181-182.
 7. Pesticide Pollution of Aquatic Ecosystems: Environmental Risks and Mechanisms of Impact on Aquatic Organisms (a Review) / O. I. Bodnar, O. I. Horyn, O. V. Soroka [et al.] // Hydrobiological Journal. – 2022. – Vol. 58, issue 2. – P. 62-78. – URL. : https://www.scopus.com
 8. The effect of low concentrations of pharmaceuticals on the molecular responses of stress in Danio rerio / D. V. Poznanskyi [ et al.] // All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology with International Participation : Dedicated to the heroic struggle of the Ukrainian people against russian invaders : Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine, 15-17 June, 2022). – Kyiv, 2022. – P. 28.

2021 рік

 1. Ефективність хлорели щодо зменшення проявів окисного стресу у Danio rerio за впливу пестицидів / Г. Б. Ковальська, Н. М. Касянчук, С. М. Гриньків [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 84–87.
 2. Оценка воздействия раундапа и малатиона на метаболический статус Danio Rerio / О. И. Боднар, О. И.Горин, О. В. Сорока, И. Хатиб, Г. И. Фальфушинская // Global challenges of the 21st century and the environment : International scientific and practical conference dedicated to the 10th anniversary of the UNESCO Chair for Sustainable Development. (Almaty, Kazakhstan, 2-3 December 2021). – Almaty : Kazakh University, 2021. – Р. 104-108.
 3. Прояви окисного стресу та метаболічних порушень у Danio rerio за дії фосфоорганічних пестицидів / О.І. Боднар, І. Хатіб, О. І. Горин та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 31-36. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.5
 4. Горин О. І., Фальфушинська Г. І., Боднар О. І., Ковальська Г. Б., Хатіб І. Спосіб оцінки коригуючої здатності мікроводоростей щодо забруднення середовища пестицидами : деклараційний патент на корисну модель UA 149979 U (заявка № u2021 02664), C02F 3/00, C02F 1/00, C02F 3/34 : № 149979; заявл 05.05.2021, опубл. 22.12.2021. Бюл. № 51.
 5. Multibiomarker assessment in zebrafish Danio rerio after the effects of malathion and chlorpyrifos / O. Bodnar, O. Horyn, I. Khatib, H. Falfushynska // Toxicology and Environmental Health Sciences. – 2021. – Vol. 13, іssue 2. – P. 165–174. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000651363100001

2019 рік

 1. A calcium channel blocker nifedipine distorts the effects of nano-zinc oxide on metal metabolism in the marsh frog Pelophylax ridibundus / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Horyn [et al.] // Saudi journal of biological sciences. – 2019. – Vol. 26. – P. 481–489. – URL.: https://www.scopus.com
 2. Biochemical responses of bivalve mollusk in the co-exposure to diclofenac, nifedipine and glyphosate are distorted by heating / V. Khoma, L. Gnatyshyna, O. Horyn [et al.] // Молодь і поступ біології : програма та тези доповідей XV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвячена 135 річниці від дня народження Я. Парнаса (м. Львів, 9–11 квітня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 41–42.
 3. Carassius auratus as a novel model for the hyperglycemia study / H. I. Falfushynska, O. I. Horyn, L. L. Gnatyshyna [et al.] // The Ukrainian biochemical journal. – Kyiv : Palladin institute of biochemistry of the NASU, National academy of sciences of Ukraine, 2019. – Vol. 91, n. 4. – P. 58-69. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах